Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC.   Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-21-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA427 - Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 7 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 9 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Awst 2014.

 

2.2

CLA428 - Rheoliadau Gweithdrefn Sylwadau (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 7 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 9 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Awst 2014.

 

 

2.3

CLA429 - Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Dosbarthiad Rhanbarthau Talu Dros Dro) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 11 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 14 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 4 Awst 2014.

 

 

2.4

CLA430 - Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 14 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 16 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 8 Awst 2014.

 

 

2.5

CLA432 - Rheoliadau Addysg (Sefydliadau Ewropeaidd) a Chymorth i Fyfyrwyr (Cymru) (Dirymu) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 16 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 18 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 31 Awst 2014.

 

 

2.6

CLA434 - Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 23 Gorffennaf 2014; Fe'i gosodwyd ar: 28 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2014.

 

 

2.7

CLA435 - Rheoliadau Adroddiad y Pennaeth i Rieni a Disgyblion sy’n Oedolion (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 23 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 28 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2014.

 

 

2.8

CLA436 - Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a’r Ail Gyfnod Allweddol a’r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 23 Gorffennaf 2014; Fe'i gosodwyd ar: 28 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2014.

 

 

2.9

CLA437 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 28 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 29 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 19 Medi 2014.

 

 

2.10

CLA438 - Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Symiau) (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 23 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 4 Awst 2014; Yn dod i rym ar: 31 Awst 2014.

 

 

2.11

CLA439 - Rheoliadau Diddymu Corfforaethau Addysg Bellach (Cyhoeddi Cynigion a Chyrff Rhagnodedig) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 6 Awst 2014; Fe'u gosodwyd ar: 8 Awst 2014; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2014.

 

 

2.12

CLA441 - Gorchymyn Cynllunio Trafnidiaeth Rhanbarthol (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 7 Awst 2014; Fe'i gosodwyd ar: 14 Awst 2014; Yn dod i rym ar: 4 Medi 2014.

 

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

CLA440 - Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 6 Awst 2014; Fe'u gosodwyd ar: 8 Awst 2014; Yn dod i rym ar: 5 Medi 2014.

 

CLA(4)-21-14 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)-21-14 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(4)-21-14 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:

3.2

CLA433 - Rheoliadau Cynnwys Sylffwr Tanwyddau Hylifol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol cyfansawdd; Fe'u gwnaed ar: 21 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 25 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar:G 29 Awst 2014.

 

CLA(4)-21-14 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(4)-21-14 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(4)-21-14 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:

3.3

CLA431 - Rheoliadau Clefydau Moch 2014

Y weithdrefn negyddol ar y cyd; Fe'u gwnaed ar: 16 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 18 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 14 Awst 2014.

 

CLA(4)-21-14 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(4)-21-14 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(4)-21-14 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

 

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan Brif Weinidog Cymru ynghylch canllawiau dwyochrog

CLA(4)-21-14 – Papur 11 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i drafod y papur hwn mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

4.2

Gohebiaeth ynghylch cynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd ar atal rhwydi drifft COM(2014)265

CLA(4)-21-14 - Papur 12 - Llythyr gan y Comisiynydd Damanaki, 23 Gorffennaf 2014

CLA(4)-21-14 – Papur 13 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 8 Awst 2014

CLA(4)-21-14 - Papur 14 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 16 Gorffennaf 2014

CLA(4)-21-14 - Papur 15 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 17 Gorffennaf 2014

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Comisiynydd i gael rhagor o wybodaeth am y cyfarfod y cyfeirir ato yn llythyr y Comisiynydd.

 

4.3

Gohebiaeth gan y Llywydd

CLA(4)-21-14 – Papur 16 – Llythyr gan y Llywydd at y Pwyllgorau ynghylch y gyllideb ddrafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.4

Datganiad ysgrifenedig ynghylch Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

CLA(4)-21-14 – Papur 17 – Datganiad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn gofyn am fanylion pellach am yr amserlen ar gyfer gweithredu'r is-ddeddfwriaeth sy'n deillio o Ddeddf 2014.

 

4.5

Llythyr gan Brif Weinidog Cymru ynghylch yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

CLA(4)-21-14 – Papur 18 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y dull gweithredu a awgrymwyd yn llythyr y Prif Weinidog a chytunodd i ofyn am ddadl yn y Cyfarfod Llawn ym mis Tachwedd 2014.

 

4.6

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Dadreoleiddio: Diwygiadau mewn perthynas â Phedolwyr a Chytundebau Cartref-Ysgol

CLA(4)-21-14 – Papur 19 – Llythyr gan y Gweinidog

CLA(4)-21-14 – Papur 20 – Adroddiad y Pwyllgor, Gorffennaf 2014

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.  

 

4.7

Datganiad gan Brif Weinidog Cymru: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol, Gorffennaf 2014

CLA(4)-21-14 – Papur 21 – Datganiad llafar

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

5.1

Adroddiad Drafft ar y Bil Addysg Uwch (Cymru)

CLA(4)-21-14 – Papur 22 – Adroddiad Drafft

 

CLA(4)-21-14 – Papur 23 – Datganiad ar fwriad polisi

CLA(4)-21-14 – Papur 24 – Tabl Tarddiadau

CLA (4)-21-14 –Papur 25 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol 1

CLA (4)-21-14 –Papur 26 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol 2

CLA(4)-21-14 – Papur 27 – Llythyr gan y Gweinidog, 23 Gorffennaf 2014

CLA(4)-21-14 – Papur 28 – Llythyr gan y Gweinidog, 2 Gorffennaf 2014

CLA(4)-21-14 – Papur 29 - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Addysg Uwch Cymru

 

 

 

5.2

Ymchwiliad i Ddeddfu - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(4)-21-14 – Papur 30 – Papur diweddaru

 

5.3

Blaenraglen waith

CLA(4)-21-14 – Papur 31 – Blaenraglen waith