Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC.   Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)14-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA400 - Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 29 Ebrill 2014; Fe'u gosodwyd ar: 30 Ebrill 2014; Yn dod i rym ar: 22 Mai 2014.

 

2.2

CLA401 - Gorchymyn Addysg (Ysgolion Bach) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 29 Ebrill 2014; Fe'i gosodwyd ar: 30 Ebrill 2014; Yn dod i rym ar: 22 Mai 2014.

 

2.3

CLA402 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 6 Mai 2014; Fe'i gosodwyd ar: 8 Mai 2014; Yn dod i rym ar: 31 Mai 2014.

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

 

 

3.

Deddfwriaeth arall

Cofnodion:

 

3.1

SICM 3 - Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu Bwyd o Brydain) 2014

CLA(4)-14-14 – Papur 2 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol;

CLA(4)-14-14 – Papur 3 – Gorchymyn;

CLA(4)-14-14 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol.

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y SICM a chytunodd y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad.

 

 

 

4.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Y Bil Dadreoleiddio

CLA (4) 14-14 - Papur 5 – Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol;

CLA(4)-14-14 – Papur 6 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnig cydsyniad deddfwriaethol.   Cytunodd y Pwyllgor i ystyried yr adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 

 

 

 

 

5.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Cymru

CLA(4)-14-14) – Papur 7 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol;

CLA(4)-14-14 – Papur 8 – Datganiad Ysgrifenedig;

CLA(4)-14-14 – Papur 9 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnig cydsyniad deddfwriaethol a chytunodd i ystyried yr adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 

 

 

6.

Adroddiad Sybsidiaredd Medi 2013 i Ebrill 2014

CLA(4)-14-14 – Papur 3 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor adroddiad Medi 2013 i Ebrill 2014.

 

 

 

7.

Papur i'w nodi

CLA (4) -14-14 - Papur x11 - Adolygiad Llywodraeth y DU o gydbwysedd y cymwyseddau rhwng y DU a’r UE

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

8.1

Ystyried ymateb y Pwyllgor i adolygiad Llywodraeth y DU o gydbwysedd y cymwyseddau

CLA(4)-14-14 – Papur 12