Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC.  Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan. 

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-10-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA374 - Rheoliadau Hadau a Deunyddiau Planhigion Llysieuol (Newidiadau i’r Gyfundrefn Enwi) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 5 Mawrth 2014; Fe'u gosodwyd ar: 7 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar: 31 Mawrth 2014

 

2.2

CLA375 - Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 5 Mawrth 2014; Fe'u gosodwyd ar: 7 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar: 28 Mawrth 2014

 

 

2.3

CLA376 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 5 Mawrth 2014; Fe'u gosodwyd ar: 7 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar: 28 Mawrth 2014

 

2.4

CLA377 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 1 Mawrth 2014; Fe'u gosodwyd ar: 7 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2014

 

 

2.5

CLA378 - Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 4 Mawrth 2014; Fe'i gosodwyd ar: 7 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2014

 

2.6

CLA379 - Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 4 Mawrth 2014; Fe'i gosodwyd ar: 7 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2014

 

2.7

CLA381 - Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 7 Mawrth 2014; Fe'u gosodwyd ar: 10 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar: 31 Mawrth 2014

 

2.8

CLA383 - Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 10 Mawrth 2014; Fe'u gosodwyd ar: 11 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2014

 

2.9

CLA384 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 11 Mawrth 2014; Fe'i gosodwyd ar: 13 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar: 28 Ebrill 2014

 

 

2.10

CLA385 - Gorchymyn Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus Cymru (Diddymu) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 12 Mawrth 2014; Fe'i gosodwyd ar: 13 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar: 15 Ebrill 2014

 

2.11

CLA386 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 11 Mawrth 2014; Fe'u gosodwyd ar: 13 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar: 28 Ebrill 2014

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol ac roedd yn fodlon arnynt.

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

CLA380 - Gorchymyn Cynllun (Diwygio) Effeithlonrwydd Ynni CRC 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 5 Mawrth 2014; Fe'i gosodwyd ar: 10 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2014

 

CLA(4)-10-14 – Papur 2 – Gorchymyn

CLA(4)-10-14 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-10-14 – Papur 4 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

3.2

CLA382 - Rheoliadau’r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 10 Mawrth 2014; Fe'u gosodwyd ar: 11 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2014

 

CLA(4)-10-14 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(4)-10-14 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-10-14 – Papur 7 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

 

4.

Deddfwriaeth arall

4.1

SICM 2 - Gorchymyn y Cyrff Cyhoeddus (Diddymu'r Pwyllgor Prisio Amaethyddol) 2014

CLA(4)-10-14 – Papur 8 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(4)-10-14 – Papur 9 – Gorchymyn

CLA(4)-10-14 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol.

 

5.

Papur i'w nodi

CLA(4)-10-14 – Papur 11 ac Atodiad – Llythyr gan yr Arglwydd Boswell, Rhaglen Waith y Comisiwn 2014

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgladau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi ; neu’n ymbaratoi I gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.