Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC. Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-07-14 – Papur 1 – Offerynnau Statudol sydd ag adriddiadau clir

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol ac roedd yn fodlon arnynt.

 

2.1

CLA359 - Rheoliadau Citiau a Gwasanaethau Profi am HIV 1992 (Dirymu) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 10 Chwefror 2014; Fe'u gosodwyd ar: 11 Chwefror 2014; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2014

 

 

2.2

CLA361 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 11 Chwefror 2014; Fe'u gosodwyd ar: 13 Chwefror 2014; Yn dod i rym ar: 10 Mawrth 2014

 

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

CLA362 – Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2013

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 11 Chwefror 2014; Fe'u gosodwyd ar: 13 Chwefror 2014; Yn dod i rym ar: 10 Mawrth 2014

 

CLA(4)-01-14 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(4)-01-14 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-01-14 – Papur 4– Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad ac i ysgrifennu at y Gweinidog ynghylch pwynt i gael eglurhad yn ei gylch.

 

 

3.2

CLA360 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn penderfyniad negyddol cyfansawdd; Fe'u gwnaed ar: 10 Chwefror 2014; Fe'u gosodwyd ar: 11 Chwefror 2014; Yn dod i rym yn unol ag 1(2) a 2(3)

 

CLA(4)-01-14 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(4)-01-14 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-01-14 – Papur 7– Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth.

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

 

 

4.1

Trafod yr adroddiad ar y Bil Tai (Cymru) drafft

CLA(4)-07-14 – Papur 8 – Addroddiad Ddrafft

 

CLA(4)-07-14 – Papur 9 – Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio

 

4.2

Trafod Bil drafft Cymru

CLA(4)-07-14 – Papur 10 – Llythyr drafft

 

4.3

Ymchwiliad i ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

CLA(4)-07-14 – Papur 11 – Papur dulliau

CLA(4)-07-14 – Papur 12 – Cylch gorchwyl diwygiedig

CLA(4)-07-14 – Papur 13 – Cwestiynau diwygiedig yr ymgynghoriad

CLA(4)-07-14 – Papur 14 – Cwestiynau manwl yr ymgynghoriad