Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

2.1

CLA273 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 29 Mai 2013; Fe’u gosodwyd ar: 31 Mai 2013; Yn dod i rym ar: 24 Mehefin 2013

3.

Adroddiad monitro sybsidiaredd gwanwyn 2013 (Ionawr - Ebrill 2013)

CLA(4) –15-13(p1) – Adroddiad monitro sybsidiaredd gwanwyn 2013 (Ionawr – Ebrill 2013)

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i'w nodi

CLA(4) –15-13(p2) – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn cysylltiad â CLA235 – Rheoliadau Bwyd (Diwygio Amrywiol a Dirymu) (Cymru) 2013

 

CLA(4)-15-13(p3)Llythyr i’r Gweinidog mewn cysylltiad â CLA235

 

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

5.1

Ystyried Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol mewn cysylltiad â'r Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona

CLA(4)-15-13(p4) – Legislative Consent Memoranda

5.2

Trafod yr adroddiad drafft ar y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

CLA (4)-15-13(p5) – Adroddiad drafft ar y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

5.3

Y Diweddaraf ar Ymweliad Rapporteur â Brwsel

CLA(4)-15-13(p6)Amserlen ddrafft

5.4

Blaenraglen Waith

CLA(4)-15-13(p7)Blaenraglen waith