Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

2.1

CLA277 - Gorchymyn Deddf Tai ac Adfywio 2008 (Diwygiadau Canlyniadol i Ddeddf Cartrefi Symudol 1983 (Cymru) 2013

Y weithdrefn gadarnhaol: Fe’i gwnaed ar: Heb ei ddatgan. Fe’i gosodwyd ar: Heb ei ddatgan. Yn dod i rym ar: 10 Gorffennaf 2013.

 

 

http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-legislation/bus-fourth-legislation-sub/bus-legislation-sub-approval-fourth.htm

 

2.2

CLA278 - Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol 1983 (Atodlen 1 a Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2013

Y weithdrefn gadarnhaol: Fe’i gwnaed ar: Heb ei ddatgan. Fe’i gosodwyd ar: Heb ei ddatgan. Yn dod i rym ar: 10 Gorffennaf 2013.

 

 

http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-legislation/bus-fourth-legislation-sub/bus-legislation-sub-approval-fourth.htm

 

3.

Tystiolaeth mewn perthynas â'r ymchwiliad i rôl Cymru yn y broses o wneud penderfyniadau yn yr UE

 

Fideogynhadledd

(Amser a ddynodwyd 3.00 – 3.30pm)

 

Paul Cairney, Athro Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus, Prifysgol Stirling

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

4.1

Adroddiad Drafft ar y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

CLA(4)18-13(p1) - Adroddiad Drafft Terfynol

 

4.2

Adroddiad Drafft ar ôl yr Adolygiad o Bwerau Gweinidogion Cymru ym Miliau'r DU

CLA(4)18-13(p2) – Adroddiad Drafft