Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George  Deputy Clerk: Kathryn Thomas

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF182KB) Gweld fel HTML (147KB).

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins a Russell George.

Dirprwyodd Elin Jones ar ran Bethan Jenkins yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

 

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-661 Gwahardd Defnydd Ar-lein a Phleidleisio Electronig gan Aelodau Cynulliad yn Siambr y Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i anfon sylwadau'r deisebwyr at y Llywydd a Chomisiwn y Cynulliad i gael eu barn.

 

2.2

P-04-662 Mae’n anodd amgyffred sut y byddai bywyd wedi bod heb fy Ngweithiwr Cymorth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i aros i glywed barn y deisebydd ar lythyr y Gweinidog.

 

2.3

P-04-663 Bwyd yn Ysbytai Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i ysgrifennu at:

·         Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn ei farn am sylwadau'r deisebydd; a'r

·         Byrddau Iechyd Lleol i gael eu barn ar y materion a godwyd gan y ddeiseb.

 

2.4

P-04-664 Datblygwch Fferm Tynton yn Ganolfan Ymwelwyr a Gwybodaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i aros i glywed barn y deisebydd ar lythyr y Gweinidog.

 

2.5

P-04-666 Democratiaeth mewn Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd William Powell y buddiant a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae'n aelod o Gyngor Sir Powys.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i:

·         Ofyn i'r deisebydd ystyried ymateb i'r ymgynghoriad ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) drafft fel y gellir ystyried ei safbwynt yn y broses honno;

·         Gofyn i'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol (CCLlL) ystyried barn y deisebwr pan fydd yn ystyried y Bil drafft; a

·         Chau'r ddeiseb.

 

2.6

P-04-667 Cylchfan ar gyfer Cyffordd yr A477/A4075

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog i gael ymateb i sylwadau'r deisebydd.   

 

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-365 Diogelu adeiladau nodedig ar safle hen Ysbyty Canolbarth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth a gafwyd gan awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a chytunwyd i ysgrifennu atynt eto i ofyn am y newyddion diweddaraf am y sefyllfa.

 

3.2

P-04-544 Gwahardd Saethu Gwyddau Talcen-wen yr Ynys Las

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol i:

·         groesawu ei ymateb;

·         gofyn iddo hysbysu'r Pwyllgor o fanylion pellach yr ymgynghoriad arfaethedig fel y gall y deisebwyr gyfrannu ato; a

·         cheisio cael sicrwydd y bydd yr ymgynghoriad yn ymgynghoriad cyhoeddus i sicrhau bod pawb sydd â diddordeb yn cael y cyfle i gyfrannu.

 

 

3.3

P-04-623 Wella’r Ddarpariaeth o Dai sy’n Addas i Bobl Anabl yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i gau'r ddeiseb, o ystyried yr ymgysylltiad cadarnhaol rhwng y Gweinidog a'r deisebwyr.

 

3.4

P-04-653 Gwahardd y Defnydd o Anifeiliaid Gwyllt mewn Syrcasau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth am y ddeiseb a chytunwyd i gau'r ddeiseb gan ei bod, mewn gwirionedd, wedi cyflawni ei diben.

 

3.5

P-04-500 Galw am Reoleiddio Sefydliadau Lles Anifeiliaid yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

·         Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i gau’r ddeiseb o ystyried bod yr awdurdodau perthnasol wedi mynd i'r afael â'r materion a sbardunodd y ddeiseb wreiddiol.

 

 

 

3.6

P-04-397 Cyflog Byw

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a, gan fod y Llywodraeth wedi derbyn y ddeiseb mewn egwyddor; y camau sy'n cael eu cymryd drwy Gyngor Partneriaeth y Gweithlu, ac nad yw'r bobl ifanc a oedd yn rhan o gyflwyno'r ddeiseb yn rhan o hyn bellach; i gau'r ddeiseb. 

 

3.7

P-04-631 Achub ein Gwasanaeth - Achub Anifeiliaid Mawr yng Ngogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i'w chau.

 

3.8

P-04-650 Cael Gwared ar Gyflogau Cynghorwyr Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd William Powell y buddiant a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae'n aelod o Gyngor Sir Powys.

 

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus a chytunwyd i gau’r ddeiseb.

 

3.9

P-04-468 Pryderon am Ddiogelwch Ffordd A48 Cas-gwent

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb, a chytunwyd i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i ofyn iddi ymateb i i sylwadau'r deisebydd.

 

3.10

P-04-556 Na i gau Cyffordd 41

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth a chytunwyd i aros am sylwadau pellach gan y deisebydd.

 

3.11

P-04-657 Codi Tâl am Barcio a'r Berthynas â Strydoedd Mawr a'u Llwyddiant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth a chytunwyd i gau'r ddeiseb.

 

3.12

P-04-492 Diagnosis o awtistiaeth ymysg plant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a, gan fod prif amcanion y ddeiseb wedi'u cyflawni, cytunwyd i'w chau.

 

3.13

P-04-523 Diogelu'r henoed a phobl sy'n agored i niwed mewn cartrefi gofal

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i gau'r ddeiseb, ar gais y deisebydd.

 

3.14

P-04-553 Ymchwiliad llawn ac annibynnol i’r risgiau iechyd sy’n gysylltiedig â thechnolegau diwifr a ffonau symudol yng Nghymru, gan gynnwys yr holl ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i anfon sylwadau'r deisebwyr, ynghyd â deunydd ychwanegol a ddarparwyd, at y Gweinidog a gofyn iddi eu rhannu â PHE-CRCE, cyn penderfynu a ddylid cau'r ddeiseb. 

 

3.15

P-04-564 Adfer Gwlâu i Gleifion, Gwasanaeth Mân Anafiadau ac Uned Pelydr-X i Ysbyty Coffa Ffestiniog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i rannu sylwadau'r deisebydd â'r Gweinidog ac yna ystyried cau'r ddeiseb.

 

3.16

P-04-587 Tîm Cymorth pwrpasol ar gyfer dioddefwyr Enseffalomyelitis Myalgig (ME), Syndrom Blinder Cronig a Ffibromyalgia yn ne-ddwyrain Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a, gan y rhan fwyaf o'r camau gweithedu y gwneir cais amdanynt yn y ddeiseb wedi'u cyflawni, cytunwyd:

·         i gau'r ddeiseb; ac

·         wrth wneud hynny, ddwyn sylwadau'r deisebydd i sylw'r Gweinidog.

 

 

 

3.17

P-04-608 Ymchwiliad i'r GIG yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a chytunwyd i gau’r ddeiseb.

 

3.18

P-04-638 Y Gwasanaethau Brys - Pŵer Mynediad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a chytunwyd i gau'r ddeiseb.

 

3.19

P-04-511 Cefnogi’r safonau cyfranogaeth plant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Glodi a gan Blant yng Nghymru a chytunwyd i:

·         Gau'r ddeiseb; ac

·         Wrth wneud hynny, gofyn i Plant yng Nghymru ymateb i sylwadau diweddaraf y deisebwyr.

 

3.20

P-04-643 Diogelu Dechrau'n Deg yng Nghroeserw

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gweler y cam gweithredu y cytunwyd arno o dan eitem 3.21.

 

3.21

P-04-645 Achub Dechrau'n Deg Glyncorrwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Gweithredu dros Blant ynghylch y ddeiseb hon a P-04-643 Arbed Dechrau'n Deg yng Nghroeserw a chytunwyd i gau'r ddwy ddeiseb.

 

3.22

P-04-576 Caniatáu i Blant yng Nghymru Gael Gwyliau Teuluol yn Ystod Tymor yr Ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gweler y cam gweithredu y cytunwyd arno o dan eitem 3.23.

 

3.23

P-04-606 Sicrhau bod ysgolion yn defnyddio eu pwerau statudol o dan reoliad 7 o Reoliadau Addysg (Cofrestru Disgyblion) (Cymru) 2010 heb unrhyw ymyrraeth neu ragfarn.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog yn diolch iddo am ei ymgysylltiad hyd yn hyn a gofyn iddo hysbysu'r Pwyllgor am y wybodaeth ddiweddaraf o ran unrhyw ymatebion, yn enwedig gan awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol.

 

 

3.24

P-04-651 Gweithio i Amddiffyn Llywodraeth Leol wrth Bennnu Cyllidebau yn yr Hydref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i:

·         Ofyn i'r Pwyllgor Cyllid ystyried pwyntiau pellach y deisebwyr; a

·         Chau'r ddeiseb.

 

3.25

P-04-656 Sefydlu Diwrnod Gwrthwynebwyr Cydwybodol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y deisebydd a chytunwyd i ysgrifennu at y Llywydd a'r Prif Weinidog yn unol â thermau cais y deisebydd.