Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod y Pwyllgor. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Sesiwn Dystiolaeth - P-04-597 Diogelu dyfodol Draig Ffynci, Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru

Catriona Williams OBE – Prif Weithredwr, Plant yng Nghymru

 

Lynne Hill – Cyfarwyddwr Polisi, Plant yng Nghymru

 

Ed Janes – Swyddog Datblygu (Cyfranogiad), Plant yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd y tystion a ganlyn gwestiynau gan y Pwyllgor:

 

·         Catriona Williams OBE – Prif Weithredwr, Plant yng Nghymru

·         Lynne Hill – Cyfarwyddwr Polisi, Plant yng Nghymru

·         Ed Janes – Swyddog Datblygu (Cyfranogiad), Plant yng Nghymru

 

 

 

3.

Deisebau newydd

3.1

P-04-612 Dŵr Potel Gwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb yn sgil ymateb y Gweinidog.

 

3.2

P-04-614 Cefnogi Gwasanaeth Dosbarth Cyntaf Arriva Trains Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

  • y deisebydd yn gofyn am sylwadau ar lythyr y Gweinidog; a'r
  • Gweinidog yn gofyn am eglurder ar y gwahaniaeth ymarferol rhwng y gwasanaeth 'dosbarth cyntaf' a ddarparwyd yn flaenorol a'r gwasanaeth 'ddosbarth busnes' a ddarperir nawr.

 

 

 

3.3

P-04-615 Taliad Benthyciad Teg i Fyfyrwyr yn y Flwyddyn Olaf o Hyfforddiant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog ymateb i'r materion manwl a godwyd gan y deisebydd, ac yn enwedig a yw'n barod i ymestyn diffiniad y tymor i gynnwys gwyliau'r haf os bydd myfyrwyr yn dal i astudio.

 

 

 

3.4

P-04-616 Rhaid Atal Gwerthu Tân Gwyllt i’r Cyhoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog, yn cynnwys y cyngor cyfreithiol yr oedd y Pwyllgor wedi ei dderbyn, a gofyn am ei farn.

 

4.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

4.1

P-04-448 Gwella gwasanaethau iechyd rhywiol yng ngorllewin y Fro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu unwaith eto at y deisebydd yn gofyn am ei barn am y llythyr gan y Bwrdd Iechyd.

 

Ar bwynt ehangach cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at:

 

  • y Gweinidog yn amlinellu faint o amser y mae wedi ei gymryd (ac yn ei gymryd) i gael atebion gan fyrddau iechyd a gofyn pa gamau y mae'n bwriadu eu cymryd i wella'r sefyllfa; a'r
  • Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i weld a oes ganddynt unrhyw bryderon.

 

 

4.2

P-04-466 Argyfwng Meddygol – Atal cyflwyno gwasanaeth iechyd o safon is yng ngogledd Cymru.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gweler y cam gweithredu y cytunwyd arno o dan eitem 4.4.

 

4.3

P-04-479 Deiseb Adran Pelydr-x ac Uned Mân Anafiadau Ysbyty Tywyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gweler y cam gweithredu y cytunwyd arno o dan eitem 4.4.

 

4.4

P-04-564 Adfer Gwlâu i Gleifion, Gwasanaeth Mân Anafiadau ac Uned Pelydr-x i Ysbyty Coffa Ffestiniog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog hysbysu'r Pwyllgor o ddatblygiadau ar y cyfleusterau iechyd newydd ar gyfer Blaenau Ffestiniog a'r cynnydd gan y byrddau iechyd wrth ymateb i'r adroddiad ar yr astudiaeth o ofal iechyd yng nghanolbarth Cymru.

 

 

4.5

P-04-570 Argaeledd Anghyfartal o Ran Triniaethau Nad Ydynt Wedi’u Harfarnu’n Genedlaethol Gan GIG Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog amlinellu'r amserlenni ar gyfer datblygu polisïau comisiynu dros dro, i alluogi mynediad i feddyginiaethau arbenigol ac uwch-arbenigol tra bod prosesau newydd yn cael eu datblygu.

 

4.6

P-04-604 Diddymu Grwpiau Cyfeirio Cleifion â Diabetes a chanslo cyfarfodydd y Grŵp Cynllunio a Chyflawni Gwasanaethau Diabetig ym Mhowys.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb, a chytunodd i gau'r ddeiseb wedi i'r Gweinidog gadarnhau bod y Grŵp Cynllunio a Chyflawni ar gyfer Diabetes bellach wedi ei ailsefydlu.

 

4.7

P-04-602 Personoleiddio Beddau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

  • ysgrifennu at y deisebwyr unwaith eto yn gofyn am eu sylwadau; a
  • chynnig i gau'r ddeiseb o gofio ei bod yn ymddangos fod cyfran fawr ohoni wedi'i chyflawni. 

 

 

 

4.8

P-04-522 Asbestos mewn Ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn i'r Gweinidog ymateb i sylwadau pellach y deisebydd, yn enwedig y tri chais ar dudalen olaf ei ymateb; ac

·         ystyried yng ngoleuni'r ymateb hwnnw i gymryd tystiolaeth lafar gan y Deisebydd a'r Gweinidog.

 

4.9

P-04-581 Gwrthwynebu’r Toriadau yn y Ddarpariaeth ar gyfer Dysgwyr Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb, a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog am ei sylwadau ar ymateb y deisebwyr, yn enwedig a ddylai blaenoriaeth ddigonol gael ei roi i ddysgwyr Saesneg fel iaith ychwanegol yng Nghaerdydd, Casnewydd ac Abertawe.

 

 

 

4.10

P-04-537 Plannu Coed i Leihau Llifogydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am farn y Gweinidog ar sylwadau’r deisebydd. 

 

4.11

P-04-575 Galw i Mewn Pob Cais Cynllunio ar Gyfer Cloddio Glo Brig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

  • gasglu holl ystyriaethau'r Pwyllgor ar y mater at ei gilydd a'i adrodd i'r Cynulliad; a
  • gwneud penderfyniad ynghylch cau’r ddeiseb. 

 

 

4.12

P-04-393 Grŵp Gweithredu Ffordd Osgoi Llanymynech a Phant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ddiolch i'r Gweinidog am ei hymateb defnyddiol, a gofyn am gael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau; ac

·         Ailgysylltu gyda'r deisebydd neu barti arall fyddai â diddordeb i weithredu ar eu rhan, o gofyn eu barn ar yr ohebiaeth ddiweddar.

 

4.13

P-04-475 Yn eisiau – Bysiau i Feirionnydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gweler y cam gweithredu y cytunwyd arno o dan eitem 4.15.

 

4.14

P-04-513 Achub gwasanaeth bws X94 Wrecsam/Abermo

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gweler y cam gweithredu y cytunwyd arno o dan eitem 4.15.

 

4.15

P-04-515 Darparu rhagor o arian ar gyfer Gwasanaethau Bysiau Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

  • ofyn i'r Clerc a'r Gwasanaeth Ymchwil i baratoi adroddiad drafft o ystyriaeth y Pwyllgor o'r mater hwn; a
  • gofyn i'r deisebwyr a'r tystion a roddodd dystiolaeth ar yr ymchwiliad i rannu eu safbwyntiau ar ohebiaeth ddiweddaraf y Gweinidog, a fydd hefyd yn rhan o'r adroddiad drafft.

 

 

 

4.16

P-04-468 Pryderon am Ddiogelwch Ffordd A48 Cas-gwent

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb, a chytunodd i nodi'r sefyllfa ac aros am ganlyniadau'r adolygiad cyfyngiadau cyflymder.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Item 6

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

6.

Blaenraglen waith

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor.