Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad o’r cyfarfod.

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod y Pwyllgor.  Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(9.00 - 9.20)

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-541Cefnogaeth i’r Mentrau Iaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog  i ofyn am ei farn am y ddeiseb.

 

 

2.2

P-04-542 Cyfleoedd Ymarferol i Bobl Ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i ofyn am eu barn am y ddeiseb.

 

2.3

P-04-543 Dim cynnydd mewn ffioedd dysgu prifysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau i ofyn am ei farn am y ddeiseb.

 

2.4

P-04-544 Gwahardd Saethu Gwyddau Talcen-wen yr Ynys Las

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd i ofyn am ei farn am y ddeiseb.

 

2.5

P-04-545 Gweithdrefnau Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

1.   y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i ofyn am eu barn am y ddeiseb; a  

2.   Chyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan i ofyn am ei farn am y ddeiseb ac i ofyn am ragor o wybodaeth ynglŷn â faint o bobl sydd wedi mynegi pryderon tebyg i’r cyngor yn uniongyrchol.

 

2.6

P-04-546 Magu anifeiliaid dan amodau annaturiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ofyn i’r deisebwr am eglurhad pellach ynghylch diben y ddeiseb.

 

2.7

P-04-547 Gwahardd Deunydd Pacio Polystyren ar gyfer Bwyd a Diod Cyflym

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i:

1.   ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd i ofyn am ei farn am y ddeiseb;

2.   cysylltu â’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i’w hysbysu am y ddeiseb; a 

3.   rhoi rhagor o ystyriaeth i ymgymryd â gwaith ar y materion a godwyd.

 

2.8

P-04-548 Ailgyflwyno dosbarthiadau Cymraeg ym Mhrifysgol Rennes.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog  i ofyn am ei farn am y ddeiseb.

 

2.9

P-04-549 Gwnewch ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ yn anthem genedlaethol swyddogol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon i ofyn am ei farn am y ddeiseb.

 

(9.20 - 9.45)

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-365 Diogelu adeiladau nodedig ar safle hen Ysbyty Canolbarth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gofyn iddo roi gwybod i’r Pwyllgor pryd y bydd yn ystyried y mater ac am ragor o wybodaeth ynghylch y rhesymau y bu oedi yn trafod y mater hwn.

 

3.2

P-04-519 Diddymu Taliadau Comisiwn wrth werthu Cartrefi mewn Parciau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai ac Adfywio a chytunodd i ofyn i’r Gweinidog roi gwybod i’r Pwyllgor am ddatblygiadau’n ymwneud â’r ymgynghoriadau ar Reoliadau sy’n codi o Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 ac i rannu pryderon y deisebydd gydag ef. 

 

3.3

P-04-408 Gwasanaeth i Atal Anhwylder Bwyta ymysg Plant a Phobl Ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ei farn am y pwyntiau pellach a godwyd gan y deisebydd.

 

 

3.4

P-04-505 Uned Anhwylderau Bwyta yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Wedi’i grwpio gyda deiseb P-04-408 - Gweler eitem 3.3

 

3.5

P-04-456 Dementia - Gallai hyn ddigwydd i chi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

1.   ofyn i’r deisebydd roi gwybod i’r Pwyllgor am y datblygiadau ar ôl bod mewn cysylltiad â swyddogion y Gweinidog ac i ystyried y ddeiseb eto ar ôl cael y wybodaeth ddiweddaraf gan y deisebydd; ac

2.   ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn iddo ystyried ehangu ymgynghoriadau tebyg yn y dyfodol i bobl yr effeithir arnynt yn uniongyrchol.  

 

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio trafod y busnes a ganlyn o dan Eitem 3 tan y cyfarfod nesaf ar 13 Mai.

3.6

P-04-494 Rhaid sicrhau bod prostadectomi laparosgopig gyda chymorth robotig ar gael i ddynion yng Nghymru yn awr

Dogfennau ategol:

3.7

P-04-527 Ymgyrch i gael Cronfa Cyffuriau Canser Arbennig yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.8

P-04-459 Cysylltiad rheilffordd uniongyrchol o Faes Awyr Caerdydd i ganol Caerdydd a gorllewin Cymru

Dogfennau ategol:

3.9

P-04-506 Pasys bws am ddim / teithio rhatach i’r rhai sy’n hawlio budd-daliadau, myfyrwyr a phobl o dan 18 oed

Dogfennau ategol:

3.10

P-04-510 Ymchwiliad Cyhoeddus i achos Breckman yn Sir Gaerfyrddin

Dogfennau ategol:

4.

P-04-471 Deddfwriaeth Orfodol i sicrhau bod Diffibrilwyr ar gael ym mhob man cyhoeddus

Phil Hill, Deisebydd

 

Mr Richard Lee, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

 

June Thomas, Ymgyrchwr Diffibrilwyr Leol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tystion yn ateb cwestiynau’r Aelodau a dangoswyd i’r Pwyllgor sut i ddefnyddio diffibrilwyr.

 

5. Sesiwn dystiolaeth: Gwasanaethau Bysiau yng Nghymru

5.1

P-04-475 Yn eisiau – Bysiau i Feirionnydd

Dogfennau ategol:

5.2

P-04-513 Achub gwasanaeth bws X94 Wrecsam/Abermo

Dogfennau ategol:

5.3

P-04-515 Darparu rhagor o arian ar gyfer Gwasanaethau Bysiau Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tyst yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.