Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins AC. Dirprwyodd Lyndsay Whittle AC ar ei rhan.

 

(09.00 - 09.15)

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-519 Diddymu Taliadau Comisiwn wrth werthu Cartrefi mewn Parciau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Tai ac Adfywio i ofyn am ei farn am y ddeiseb; a

·         Peter Black AC i ofyn am ei farn am y ddeiseb, o gofio ei brofiad penodol gyda Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

 

2.2

P-04-520 Parthed Canslo pob Llawdriniaeth Orthopedig Ddewisol gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda dros y Gaeaf 2013/14

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol;

·         Bwrdd Iechyd Hywel Dda, fel mater o frys; a

·         Chadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

i ofyn am eu barn am y ddeiseb.

 

2.3

P-04-521 Rheoleiddio Safleoedd Carafannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Tai ac Adfywio i ofyn am ei farn am y ddeiseb;

·         Darren Millar AC i ofyn am ei farn ynghylch a ellid mynd i'r afael â'r materion a godir yn y ddeiseb yn y Bil y mae ef wedi cael caniatâd i'w gyflwyno y flwyddyn nesaf; a

·         Peter Black AC i ofyn am ei farn am y ddeiseb, yn sgîl ei waith ar Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

 

2.4

P-04-522 Asbestos mewn Ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau i ofyn am ei farn am y ddeiseb.

 

2.5

P-04-523 Diogelu’r Henoed a Phobl sy’n Agored i Niwed mewn Cartrefi Gofal

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i:

 

·         ofyn i'r deisebwyr am eu hymateb i gyhoeddiad y Prif Weinidog ac a yw hyn yn mynd i'r afael â'u pryderon mewn modd digonol; a

·         disgwyl am ganfyddiadau'r arolwg annibynnol.

 

(09.15 - 10.15)

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-03-240 Diogelwch ar ffordd yr A40 yn Llanddewi Felffre

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         nodi ymateb y Gweinidog a'r ffaith ei bod wedi addo i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am unrhyw ddatblygiadau; a

·         gofyn i'r deisebwyr eto a oes ganddynt unrhyw sylwadau i'w gwneud am lythyr y Gweinidog.

 

3.2

P-04-470 Yn erbyn gwladoli Maes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i'w chau gan na chafwyd ymateb gan y deisebydd yn ystod y pedair wythnos flaenorol. 

 

 

3.3

P-04-486 Gweithredu Nawr Er Mwyn Achub Siopau'r Stryd Fawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a gofynnodd i'r tîm clercio gyflwyno cynnig ar gyfer sesiwn dystiolaeth bosibl.

 

 

3.4

P-04-504 Diogelwch Cyffordd Pont Maerdy A483

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog am eglurhad llawnach o'i barn nad yw'n cael ei ystyried yn addas gosod goleuadau ar y gyffordd hon.

 

3.5

P-04-365 Diogelu adeiladau nodedig ar safle hen Ysbyty Canolbarth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn i'r Clerc ysgrifennu at Mr Collins i egluro rôl y Pwyllgor; ac

·         ysgrifennu at Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gan gynnwys mater rhestrau lleol, cynlluniau datblygu lleol, a barn yr arolygydd cynllunio ynghylch yr angen am friff datblygu.

 

 

3.6

P-04-487 Cynllun benthyg blaendal Llywodraeth Cymru i’r rheini sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn am ymateb pellach gan y Gweinidog ynghylch ymateb diweddaraf y deisebwyr.

 

3.7

P-04-489 Deddf genedlaethol i Gymru ar dai fforddiadwy ac â blaenoriaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn am ymateb pellach gan y Gweinidog ynghylch ymateb diweddaraf y deisebwyr.

 

 

3.8

P-04-402 Gweddïau Cyngor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i'w chau yng ngoleuni ymateb y Gweinidog, a nododd nad yw'n barod i ddeddfu ar hyn. 

 

3.9

P-04-422 Ffracio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu eto at y deisebwyr i ofyn iddynt a oes ganddynt unrhyw sylwadau i'w gwneud am yr ymatebion a ddaeth i law.

 

3.10

P-04-439 Diogelu coed hynafol a choed treftadaeth Cymru ymhellach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd a fyddai'n barod i ystyried diogelu coed hynafol a choed treftadaeth ymhellach mewn deddfwriaeth arfaethedig.

 

3.11

P-04-444 : Ymgyrch 'Dig for Victory'

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i'w chau gan na chafwyd ymateb gan y deisebwr.

 

 

3.12

P-04-445 Achub ein cŵn a chathod yng Nghymru rhag cael eu lladd ar y ffyrdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn i'r Gweinidog hysbysu'r deisebwr ynghylch dechrau a chynnydd yr arolwg y mae disgwyl iddo ddechrau yn ystod haf 2014; ac

·         ysgrifennu at yr RSPCA i ofyn iddo am ei farn am ymateb y deisebwr dyddiedig 23 Tachwedd i'w lythyr.

 

3.13

P-04-432 Atal Recriwtio i’r Fyddin mewn Ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i gynhyrchu adroddiad yn crynhoi canfyddiadau'r Pwyllgor ar ôl iddo drafod y ddeiseb a'r materion ehangach ac i drafod hwn mewn cyfarfod Pwyllgor yn y dyfodol.

 

3.14

P-04-441 Gwaith i Gymru - Work for Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i'w chau gan na chafwyd ymateb gan y deisebwyr ers cryn amser.

 

 

3.15

P-04-443 Hanes Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i'w chau gan na chafwyd ymateb gan y deisebwyr ers cryn amser.

 

 

3.16

P-04-484 Lwfans Cynhaliaeth Addysg i bawb!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb gan fod y deisebydd yn fodlon gydag ymateb y Gweinidog.

 

 

3.17

P-04-447 Ymgyrch am Gerflun o Harri’r Seithfed ym Mhenfro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn am farn y deisebwyr eto.

 

 

3.18

P-04-476 Ailstrwythuro Amgueddfa Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r deisebwyr eto a oes ganddynt unrhyw sylwadau i'w gwneud am yr ymatebion a ddaeth i law.

 

 

3.19

P-04-450 Mae Angen Ysbyty Cwbl Weithredol ar y Barri a Bro Morgannwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth am y ddeiseb a chytunodd i ofyn am farn y deisebwyr eto ynghylch y llythyr gan y Bwrdd Iechyd.

 

 

3.20

P-04-471 Deddfwriaeth Orfodol i sicrhau bod Diffibrilwyr ar gael ym mhob man cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn i'r deisebydd gyflwyno ei gynigion mewn cyfarfod Pwyllgor yn y dyfodol; a

·         gofyn am sylwadau pellach gan y Gweinidog yn sgîl yr ymatebion a ddaeth i law.

 

 

3.21

P-04-507 Mesur iawnderau yng Nghymru ar gyfer menywod a merched: ymlynu wrth y Confensiwn Rhyngwladol ar Ddiddymu Gwahaniaethu o bob math yn Erbyn Menywod (CEDAW)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r deisebwyr eto a oes ganddynt unrhyw sylwadau i'w gwneud am lythyr y Gweinidog.

 

 

3.22

P-04-436 Gwariant a Refeniw Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog eto i ofyn iddi a hoffai fynd i'r afael â'r rhan refeniw o'r ddeiseb yn benodol, yn enwedig yng ngoleuni'r cyhoeddiadau diweddar mewn perthynas â Chomisiwn Silk.

 

 

Cyn cau'r cyfarfod, gwnaeth y Cadeirydd atgoffa'r Aelodau o gyflwyniad sydd i ddod ar ddeiseb ac mai dyddiad y cyfarfod nesaf yw 21 Ionawr.

 

Diolchodd y Cadeirydd hefyd i Sian Giddins am ei gwaith ar ran y Pwyllgor a gwnaeth ei llongyfarch ar ei dyrchafiad diweddar.

 

Yn olaf, dymunodd y Cadeirydd gyfarchion y tymor i'r Aelodau a staff.