Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Naomi Stocks  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod, yn enwedig Bethan Jenkins AC sy’n dychwelyd i’r Pwyllgor. Cafwyd ymddiheuriadau gan Russell George AC. Roedd Janet Finch-Saunders AC yn dirprwyo ar ei ran.

 

9.00 - 9.05

2.

P-04-472 Gwnewch y Nodyn Cyngor Technegol Mwynau yn ddeddf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau'r sesiwn dystiolaeth ar 14 Mai a thrafod y meysydd yr hoffent eu codi gyda'r Gweinidog pan fydd yn rhoi tystiolaeth lafar. Yn ogystal, cytunodd yr Aelodau i;

 

·         ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn holi ei barn am statws MTAN;

·         ysgrifennu at y Gweinidog Tai ac Adfywio yn holi am ddiffiniadau clir o ‘amgylchiadau eithriadol’ pan fydd modd hepgor y glustogfa 500 metr; ac i

·         wahodd yr Arolygiaeth Gynllunio i roi tystiolaeth lafar.

 

 

9.05 - 9.10

3.

P-04-442 Sicrhau cymorth da i blant anabl a'u teuluoedd sy’n agos i’w cartrefi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau'r sesiwn dystiolaeth ar 14 Mai a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau gan amlygu pryderon y deisebwyr;

·         aros am ymateb i ymgynghoriad Anghenion Addysgol Arbennig gael ei gyhoeddi;

·         ysgrifennu at SOLACE yn holi am enghreifftiau o arfer da;

·         amlygu pryderon ynghylch diffiniad 'lleol' i'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol; ac i

·         ysgrifennu at y cyrff sy'n cynrychioli iechyd, addysg a gwasanaethau cymdeithasol ynghylch yr angen i gydweithio.

 

 

 

 

9.10 - 9.20

4.

Deisebau newydd

4.1

P-04-484 Lwfans Cynhaliaeth Addysg i bawb!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau i ofyn am ei farn am y ddeiseb.

 

4.2

P-04-485 Camddefnyddio contractau dros dro yn y sector Addysg Bellach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y canlynol:

 

·         Y Gweinidog Addysg a Sgiliau; a

·         ColegauCymru gan holi ei farn am y ddeiseb; a 

·         phob coleg Addysg Bellach yng Nghymru yn holi am eu defnydd o gontractau dros dro.

 

 

4.3

P-04-486 Gweithredu nawr er mwyn achub siopau y Stryd Fawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y canlynol:

 

·         Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth gan holi ei barn am y ddeiseb; a'r

·         deisebwr yn holi a yw wedi holi am farn Siambrau Masnach eraill.

 

 

9.20 - 9.45

5.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

5.1

P-04-470 Yn erbyn gwladoli Maes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y deisebwr yn holi am ei farn am lythyr y Prif Weinidog a'r dogfennau ategol, gan holi a yw hyn yn cyflawni amcanion y ddeiseb;  a

·         Chadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes yn tynnu sylw at y ddeiseb yng nghyd-destun gwaith diweddar ei Bwyllgor ar y pwnc.

 

5.2

P-04-419 Moratoriwm ar Ddatblygu Ffermydd Gwynt

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Gyfoeth Naturiol Cymru i geisio barn y sefydliad am y ddeiseb a holi a fyddai'n ymchwilio i rai o'r materion a godwyd gan y deisebwyr.

 

 

 

 

5.3

P-04-422 Ffracio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd gan rannu'r ohebiaeth gan y Gweinidog Tai ac Adfywio, a nodi nad yw Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn bwriadu cyflwyno canllawiau ychwanegol, er gwaethaf cais y deisebwyr a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; ac at

·         y Gweinidog Tai ac Adfywio yn holi a yw'r Llywodraeth wedi comisiynu unrhyw waith ymchwil ynghylch ffracio neu a yw wedi ceisio cyngor annibynnol ynghylch hynny.

 

 

5.4

P-04-469 Dileu’r Cap Rhanbarthol ar Brisiau mewn Perthynas â’r Cynllun Hawl i Brynu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i holi am farn y deisebwr am ohebiaeth y Gweinidog.

 

5.5

P-04-385 Deiseb ar ryddhau balŵns a lanternau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd yn gofyn pa gamau a fydd yn cael eu cymryd mewn ymateb i'r adroddiad; ac i

·         rannu'r gwaith ymchwil gyda'r deisebwyr.

 

5.6

P-04-398 Ymgyrch dros gael cofrestr ar gyfer pobl sy’n cam-drin anifeiliaid yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb oherwydd y pryderon ymarferol, cyfriethiol a moesegol a roddwyd sylw iddynt yn yr ymatebion i'r ymgynghoriad sy'n golygu na fyddai'r fath gofrestr yn ymarferol.  

 

5.7

P-04-439 Diogelu coed hynafol a choed treftadaeth Cymru ymhellach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn rhoi sylw i'r ddeiseb hon, cyn iddo ystyried y Bil Treftadaeth (Cymru);

·         ysgrifennu at y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn rhoi sylw i'r ddeiseb hon, cyn iddo ystyried y Bil Cynullunio (Cymru) a'r Bil Amgylchedd (Cymru); ac i 

·         geisio barn y deisebwr am yr ohebiaeth gan Gyfoeth Naturiol Cymru, gan holi lle yr hoffent weld rhagor o gamau'n cael eu cymryd i warchod coed hynafol a choed treftadaeth.

 

5.8

P-04-444 Ymgyrch ’DIG FOR VICTORY’

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i holi am farn y deisebwr am yr ohebiaeth a ddaeth i law.

 

5.9

P-04-403 Achub Plas Cwrt yn Dre/ Hen Senedd-Dy Dolgellau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb, gan nad yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu prynu Plas Cwrt yn Dre.

 

Yn ogystal â chau'r ddeiseb, cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, gan gyfeirio at y materion a godwyd wrth ystyried y ddeiseb hon a deisebau tebyg sy'n ymwneud â threftadaeth a gofyn iddo ystyried y materion hyn wrth ystyried y Bil Treftadaeth (Cymru).

 

5.10

P-03-301 Cydraddoldeb i’r gymuned drawsryweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb gan na chafwyd ymateb gan y deisebwyr.

 

5.11

P-04-362 Gwasanaethau Ambiwlans ym Mynwy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn holi sut mae'n bwriadu ymateb i'r argymhellion a wnaed yn yr adolygiad strategol, a'r amserlen ar gyfer ei weithredu; ac i

·         geisio barn y deisebwr am yr Adolygiad Strategol.

 

5.12

P-04-451 Achub Gwasanaethau Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y deisebwr yn gofyn iddo gymryd rhan yn yr ymgynghoriad cyhoeddus; ac 

·         aros am ganlyniadau'r ymgynghoriad.

 

Yn ogystal, gwnaeth yr Aelodau gais am nodyn ar ymdrin â deisebau ynghylch ad-drefnu ysbytai. 

 

5.13

P-04-456 Dementia - Gallai hyn ddigwydd i chi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gan nodi bod Cymdeithas Alzheimer yn cefnogi'r galw i ychwanegu lefel difrifol i'r Offeryn Gwneud Penderfyniadau a holi os yw'n bwriadu cadw ymrwymiad y Gweinidog blaenorol i adolygu'r fframwaith cenedlaethol ar gyfer gofal parhaus, a'r amserlen ar gyfer y fath adolygiad;

·         ysgrifennu at Swyddfa Archwilio Cymru yn holi am gopi a'i hadroddiad ar ofal iechyd parhaus pan fydd wedi ei gyhoeddi; 

·         ceisio yamteb gan Dementia UK; ac i

·         wahodd y deisebwr i roi tystiolaeth lafar.

 

5.14

P-04-458 Cadwch Addysg Bellach yn y Sector Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         rannu'r ohebiaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau a'r deisebwr â'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc; ac i

·         aros am adroddiad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru).

 

 

5.15

P-03-240 Diogelwch ar ffordd yr A40 yn Llanddewi Felffre

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth gan rannu gohebiaeth y deisebwr a holi am:

 

·         ragor o wybodaeth am wella ffyrdd cyswllt

·         y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad o gyfyngderau cyflymder yr A40 rhwng Llanddewi Felffre a chylchfan Scotchwell; ac am

·         y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Gwella Llanddewi-Penblewin.

 

 

5.16

P-04-373 Parthau Gwaharddedig o Amgylch Ysgolion ar gyfer Faniau Symudol sy'n Gwerthu Bwyd Poeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i holi am farn y deisebwr am yr ohebiaeth a ddaeth i law.

 

9.45 - 10.15

6.

P-04-457 Yr Ymgyrch Caplaniaeth Elusennol: Sesiwn Dystiolaeth

Alan Rogers, Deisebydd

 

Brian Pearce

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Alan Rogers a Brian Pearce gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

 

10.15 - 10.45

7.

P-04-474 Cefnogaeth i wasanaethau caplaniaeth y GIG : Sesiwn Dystiolaeth

Jim Stewart, Deisebydd

 

Wynne Roberts, Caplan Gofal Bugeiliol a Chadeirydd Rhwydwaith Rhyng-ffydd Gogledd Orllewin Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Jim Stewart ac Wynne Roberts gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

Cytunodd Wynne Roberts i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am y gwaith a wneir gan wasanaethau caplaniaeth ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.