Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Naomi Stocks  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r Pwyllgor. Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

09.00 - 09.20

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-469 Dileu’r Cap Rhanbarthol ar Brisiau mewn Perthynas â’r Cynllun Hawl i Brynu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Tai ac Adfywio i ofyn am ei farn ar y ddeiseb.

 

2.2

P-04-470 Yn erbyn gwladoli Maes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am ei farn ar y ddeiseb ac i ofyn pryd bydd yr achos busnes a’r gwaith diwydrwydd dyladwy ar gael.

 

 

2.3

P-04-471 Deddfwriaeth Orfodol i Sicrhau Bod Diffibrilwyr ar Gael ym Mhob Man Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3 Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol;

·         Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru;

·         Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru;

·         Heddluoedd Cymru;

·         Un Llais Cymru; a

·         Chonsortiwm Manwerthu Prydain i ofyn am eu barn ar y ddeiseb.

 

 

2.4

P-04-472 Gwnewch y Nodyn Cyngor Technegol Mwynau yn ddeddf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y Gweinidog Tai ac Adfywio i ofyn am ei farn ar y ddeiseb; a

·         chlywed tystiolaeth lafar. 

 

 

2.5

P-04-473 Cymorth Ariannol ar gyfer yr Ymchwiliad Cyhoeddus i Ffermydd Gwynt

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Tai ac Adfywio; a

·         Chyngor Sir Powys i ofyn am eu barn ar y ddeiseb.

Gwnaeth y Cadeirydd a Russell George ddatganiad o fuddiant fel Aelodau o Gyngor Sir Powys.

 

2.6

P-04-474 Cefnogaeth i wasanaethau caplaniaeth y GIG

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i:

 

·         grwpio’r ddeiseb gyda P-04-457, gan nodi bod y ddwy ddeiseb yn dadlau i’r gwrthwyneb i’w gilydd;

·         ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ei hysbysu am y ddeiseb ac i ofyn am ei farn ar y posibilrwydd o ymestyn gwasanaethau caplaniaeth i ganolfannau gofal eraill; a

·         chymryd tystiolaeth lafar.

 

 

09.20 - 10.20

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-421 Rhwystro Trident rhag dod i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb ac, o ganlyniad i ddatganiad Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU nad oes unrhyw ystyriaeth wedi’i roi i symud Trident, cytunodd i gau’r ddeiseb.

 

 

3.2

P-04-366 Cau canolfan ddydd Aberystwyth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Gyngor Ceredigion i ofyn a allai’r Cabinet rannu casgliadau’r adolygiad annibynnol â’r Pwyllgor, a nodi pa gamau gweithredu fydd yn cael eu cymryd o ganlyniad i’r adolygiad.

 

 

3.3

P-04-408 Gwasanaeth i Atal Anhwylder Bwyta ymysg Plant a Phobl Ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn amlygu pryderon BEAT Cymru a’r deisebydd;

·         Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Anhwylderau Bwyta i ofyn am ei barn ar y ddeiseb; ac

·         yn ddibynnol ar gapasiti, clywed tystiolaeth lafar, o bosibl.

 

 

3.4

P-04-413 Gwasanaethau Mamolaeth yng Nghwm Cynon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn am farn y deisebydd ar yr ohebiaeth gan Bwrdd Iechyd Cwm Taf.

3.5

P-04-448 Gwella gwasanaethau iechyd rhywiol yng ngorllewin y Fro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro i ofyn am ragor o fanylion ar amserlen yr adolygiad gwasanaethau iechyd rhywiol; ac

·         ailedrych ar y ddeiseb ar ôl i’r adolygiad gael ei gwblhau i ystyried y goblygiadau ar gyfer gwasanaethau iechyd rhywiol yng ngorllewin y Fro.

 

 

3.6

P-04-449 Ysbyty Tywysoges Cymru Pen-y-bont ar Ogwr - Achub ein Gwasanaethau - Atal yr Israddio!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn am farn y deisebydd ar yr ohebiaeth gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg; ac

·         aros am gyhoeddiad y cynlluniau gwasanaeth ar gyfer De Cymru.

 

 

3.7

P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ymgymryd â rhagor o waith ar y ddeiseb os na fyddai’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc yn gwneud hynny;

·         ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn amlygu’r problemau sy’n wynebu’r deisebydd a’r anawsterau a nodwyd gan Gyngor Caerffili; ac

·         ysgrifennu at Gyngor Caerffili gyda mwy o fanylion am achos y deisebydd.

 

 

3.8

P-04-457 Yr Ymgyrch Caplaniaeth Elusennol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         grwpio’r ddeiseb gyda P-04-474;

·         ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn amlygu’r problemau sy’n wynebu’r deisebydd a gofyn a yw ei farn yn wahanol i farn ei ragflaenydd;

·         ysgrifennu at Gonffederasiwn y GIG i ofyn am ei farn ar y ddeiseb a gofyn a ŵyr am unrhyw ddata ynghylch y nifer sy’n defnyddio gwasanaethau caplaniaeth; a

·         chlywed tystiolaeth lafar.

 

 

3.9

P-04-418 Enwi’r A470 yn - Brif Ffordd Tywysog Owain Glyndŵr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

O ganlyniad i ddiffyg ymateb gan y deisebydd cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb.

 

 

3.10

P-04-435 Gweithredu Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau 2018 ar Sail Ddi-ddifidend

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn am farn y deisebydd ar yr ohebiaeth weinidogol; ac

·         ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i’w hysbysu am y ddeiseb.

 

 

3.11

P-04-446 Rhyddhad Ardrethi Busnes i siopau elusen yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i aros am benderfyniad y Gweinidog.

 

 

3.12

P-04-441 Gwaith i Gymru - Work for Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         ColegauCymru;

·         Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru; a

·         Gyrfaoedd Cymru i ofyn am eu barn ar y ddeiseb.

 

 

3.13

P-04-458 Cadwch Addysg Bellach yn y Sector Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau i amlygu pryderon y deisebydd nad oedd ei ohebiaeth yn mynd i’r afael â phwynt cyntaf y ddeiseb.

 

 

3.14

P-03-144 Cŵn Tywys y Deillion - lle sy'n cael ei rannu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i aros tan i’r Pwyllgor Menter a Busnes orffen ystyried Bil Teithio Llesol (Cymru).

3.15

P-04-447 Ymgyrch am Gerflun o Harri’r Seithfed ym Mhenfro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         Ymddiriedolaeth Castell Penfro a Chyngor Tref Penfro i ofyn am eu barn ar y ddeiseb; a’r

·         Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon i ofyn am ragor o wybodaeth am y Cynlluniau Dehongli ar gyfer y Canol Oesoedd hwyrach.

 

3.16

P-04-344 Carthffos gyhoeddus yn Freshwater East

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb ac am fod nodau’r ddeiseb wedi’u cyflawni cytunodd i gau’r ddeiseb.

 

3.17

P-04-406 Yn erbyn Safle yng Ngogledd Cymru yn y Cynllun Parthau Cadwraeth Morol

Dogfennau ategol:

3.18

P-04-411 Deiseb yn Erbyn Parthau Cadwraeth Morol yn Sir Benfro

Dogfennau ategol:

3.19

P-04-415 Cefnogaeth am Bennu Parthau Cadwraeth Morol Lefel Gwarchodaeth Uchel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         rannu ymatebion y deisebydd â’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, gan amlygu bod gan y ddwy ochr bryderon sylweddol ynghylch y broses ymgynghori, ac i ofyn pa wersi sydd wedi’u dysgu ar gyfer ymarferion ymgynghori yn y dyfodol; ac

·         aros am gasgliadau’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Barthau Cadwraeth Morol.

 

 

3.20

P-04-419 Moratoriwm ar Ddatblygu Ffermydd Gwynt

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Tai ac Adfywio yn rhannu gwybodaeth y deisebydd a gofyn a ellir ystyried y materion sydd wedi’u hamlygu.

 

3.21

P-04-428 Ynni amgen ar gyfer goleuadau stryd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn am farn y deisebydd ar ymateb Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

 

3.22

P-04-363 Cynllun i Wella Canol Tref Abergwaun

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn amlygu pryderon y Cyngor ynghylch y cynllun ffordd gyswllt; ac

·         y Gweinidog Tai ac Adfywio yn gofyn sut bydd y fframwaith adfywio newydd yn cynorthwyo â datblygu gwelliannau, fel y rhai y mae galw amdanynt yn Abergwaun.