Agenda, penderfyniadau a cofnodion drafft

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 4, 5 a 7 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 3 a 9 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(60 munud)

3.

Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv)

NDM5881

David Rees (Aberafan)
Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)
Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod pwysigrwydd cynhyrchu dur i economi Cymru;

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i barhau i wneud popeth o fewn ei gallu i gefnogi'r diwydiant dur yn ystod y cyfnod anodd hwn; a

3. Yn galw ar Lywodraeth y DU i gymryd camau brys ar nifer o feysydd, gan gynnwys mynd i'r afael â'r costau ynni uchel a wynebir gan y diwydiannau ynni dwys yng Nghymru, megis y diwydiant dur, er mwyn sicrhau y gallant gystadlu yn erbyn cynhyrchwyr Ewropeaidd eraill o fewn marchnad fyd-eang.

Cefnogir gan:

Lindsay Whittle (Dwyrain De Cymru)
William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
Peter Black (Gorllewin De Cymru)
Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)
John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)
Lynne Neagle (Torfaen)
Jeff Cuthbert (Caerffili)
Keith Davies (Llanelli)
William Graham (Dwyrain De Cymru)
Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)
Alun Davies (Blaenau Gwent) R
Christine Chapman (Cwm Cynon)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

NDM5881

David Rees (Aberafan)
Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)
Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod pwysigrwydd cynhyrchu dur i economi Cymru;

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i barhau i wneud popeth o fewn ei gallu i gefnogi'r diwydiant dur yn ystod y cyfnod anodd hwn; a

3. Yn galw ar Lywodraeth y DU i gymryd camau brys ar nifer o feysydd, gan gynnwys mynd i'r afael â'r costau ynni uchel a wynebir gan y diwydiannau ynni dwys yng Nghymru, megis y diwydiant dur, er mwyn sicrhau y gallant gystadlu yn erbyn cynhyrchwyr Ewropeaidd eraill o fewn marchnad fyd-eang.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

4.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

NDM5898 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi adolygiad o wariant a datganiad yr hydref Llywodraeth y DU;

2. Yn croesawu cyflwyno llawr Barnett sy'n 115 y cant o wariant cymharol y pen yn Lloegr; a

3. Yn nodi y bydd gwariant cyfalaf yng Nghymru yn codi dros £900 miliwn.

Spending Review and Autumn Statement 2015: documents (Saesneg yn unig)

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 – Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Mewnosod ar ddiwedd pwynt 2:

'ac yn nodi'r angen i gael cytundeb rhyng-lywodraethol ffurfiol er mwyn sicrhau canlyniad sy'n hir ei barhad'

Cefnogwyd gan:

Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Gwelliant 2 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Mewnosod pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

Yn croesawu tro pedol Llywodraeth DU ar ddileu'r system credydau treth, ond yn nodi â phryder y gallai toriadau i gredyd cynhwysol arwain at golliadau tebyg ar gyfer teuluoedd incwm isel erbyn 2020.

Gwelliant 3 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at yr oedi o ran trydaneiddio prif reilffordd y Great Western o Lundain i Abertawe a diffyg gwybodaeth ddiweddar am drydaneiddio rheilffordd gogledd Cymru.

Gwelliant 4 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y diffyg eglurder ynghylch faint o gymorth ariannol sydd ar gael ar gyfer bargen dinas Caerdydd.

Gwelliant 5 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y ffaith yr hepgorwyd prosiect morlyn llanw Bae Abertawe o ddatganiad yr hydref.

Gwelliant 6 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y toriad o 22 y cant yn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd y DU sy'n bygwth ein gallu i gyrraedd targedau newid hinsawdd a datgarboneiddio yng Nghymru.

Gwelliant 7 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y toriad o £1.7 miliwn mewn cyllid ar gyfer S4C, er gwaethaf yr ymrwymiad ym maniffesto Ceidwadwyr Cymru i '(d)diogelu arian ac annibyniaeth olygyddol S4C'.

Maniffesto'r Blaid Geidwadol i Gymru 2015

[os chynigwyd gwelliant 7, bydd gwelliant 13 yn cael ei ddad-ddethol]

Gwelliant 8 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i weithio gyda'i gilydd i ddiweddaru dadansoddiad Gerry Holtham o danariannu Cymru, ac yna cynyddu'r grant bloc i lefel deg.

Tegwch ac atebolrwydd: setliad ariannu newydd i Gymru

Gwelliant 9 – Elin Jones (Ceredigion)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y ffaith na fydd Cymru – yn wahanol i'r Alban a Gogledd Iwerddon – yn cael cyllid canlyniadol Barnett llawn o ganlyniad i brosiect cyflymder uchel 2.

Gwelliant 10 – Elin Jones (Ceredigion)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi cynnydd o tua £945 miliwn yng nghyfran ganlyniadol Cymru o'r cynnydd mewn gwariant ar iechyd yn Lloegr ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i neilltuo'r swm hwn ar gyfer cyllidebau iechyd a gofal yng Nghymru.

Gwelliant 11 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at gael gwared ar fwrsariaethau nyrsio yn Lloegr a'r ffaith eu bod yn cael eu disodli gan fenthyciadau, a fydd yn cael effaith negyddol ar gynllunio gweithlu yn y dyfodol a recriwtio yn y GIG yng Nghymru ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i gadarnhau a fydd cyllid ar gyfer astudiaethau nyrsio yng Nghymru yn parhau.

Gwelliant 12 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at gapio budd-daliadau tai i'r gyfradd lwfans tai lleol yn y sector cymdeithasol sy'n peryglu'r bobl fwyaf agored i niwed ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i egluro effaith y penderfyniad hwn ar ddigartrefedd a gwasanaethau llety eraill a gefnogir yng Nghymru.

Gwelliant 13 – Elin Jones (Ceredigion)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at benderfyniad Llywodraeth y DU i dorri ymrwymiad maniffesto i warchod cyllideb S4C.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.05

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig a’r Gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5898 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi adolygiad o wariant a datganiad yr hydref Llywodraeth y DU;

2. Yn croesawu cyflwyno llawr Barnett sy'n 115 y cant o wariant cymharol y pen yn Lloegr; a

3. Yn nodi y bydd gwariant cyfalaf yng Nghymru yn codi dros £900 miliwn.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

34

45

Gwrthodwyd y Cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 – Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Mewnosod ar ddiwedd pwynt 2:

'ac yn nodi'r angen i gael cytundeb rhyng-lywodraethol ffurfiol er mwyn sicrhau canlyniad sy'n hir ei barhad'

Cefnogwyd gan:

Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

0

0

45

Derbyniwyd Gwelliant 1.

Gwelliant 2 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Mewnosod pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

Yn croesawu tro pedol Llywodraeth y DU ar ddileu'r system credydau treth, ond yn nodi â phryder y gallai toriadau i gredyd cynhwysol arwain at golliadau tebyg ar gyfer teuluoedd incwm isel erbyn 2020.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

0

11

45

Derbyniwyd Gwelliant 2.

Gwelliant 3 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at yr oedi o ran trydaneiddio prif reilffordd y Great Western o Lundain i Abertawe a diffyg gwybodaeth ddiweddar am drydaneiddio rheilffordd gogledd Cymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

0

0

45

Derbyniwyd Gwelliant 3.

Gwelliant 4 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y diffyg eglurder ynghylch faint o gymorth ariannol sydd ar gael ar gyfer bargen dinas Caerdydd.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

0

11

45

Derbyniwyd Gwelliant 4.

Gwelliant 5 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y ffaith yr hepgorwyd prosiect morlyn llanw Bae Abertawe o ddatganiad yr hydref.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

0

0

45

Derbyniwyd Gwelliant 5.

Gwelliant 6 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y toriad o 22 y cant yn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd y DU sy'n bygwth ein gallu i gyrraedd targedau newid hinsawdd a datgarboneiddio yng Nghymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

0

11

45

Derbyniwyd Gwelliant 6.

Gwelliant 7 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y toriad o £1.7 miliwn mewn cyllid ar gyfer S4C, er gwaethaf yr ymrwymiad ym maniffesto Ceidwadwyr Cymru i '(d)diogelu arian ac annibyniaeth olygyddol S4C'.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

0

0

45

Derbyniwyd Gwelliant 7.

Gwelliant 8 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i weithio gyda'i gilydd i ddiweddaru dadansoddiad Gerry Holtham o danariannu Cymru, ac yna cynyddu'r grant bloc i lefel deg.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

11

0

45

Derbyniwyd Gwelliant 8.

Gwelliant 9 – Elin Jones (Ceredigion)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y ffaith na fydd Cymru – yn wahanol i'r Alban a Gogledd Iwerddon – yn cael cyllid canlyniadol Barnett llawn o ganlyniad i brosiect cyflymder uchel 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

34

45

 Gwrthodwyd Gwelliant 9.

Gwelliant 10 – Elin Jones (Ceredigion)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi cynnydd o tua £945 miliwn yng nghyfran ganlyniadol Cymru o'r cynnydd mewn gwariant ar iechyd yn Lloegr ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i neilltuo'r swm hwn ar gyfer cyllidebau iechyd a gofal yng Nghymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

7

15

23

45

Gwrthodwyd Gwelliant 10.

Gwelliant 11 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at gael gwared ar fwrsariaethau nyrsio yn Lloegr a'r ffaith eu bod yn cael eu disodli gan fenthyciadau, a fydd yn cael effaith negyddol ar gynllunio gweithlu yn y dyfodol a recriwtio yn y GIG yng Nghymru ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i gadarnhau a fydd cyllid ar gyfer astudiaethau nyrsio yng Nghymru yn parhau.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

11

23

45

Gwrthodwyd Gwelliant 11.

Gwelliant 12 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at gapio budd-daliadau tai i'r gyfradd lwfans tai lleol yn y sector cymdeithasol sy'n peryglu'r bobl fwyaf agored i niwed ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i egluro effaith y penderfyniad hwn ar ddigartrefedd a gwasanaethau llety eraill a gefnogir yng Nghymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

11

0

45

Derbyniwyd Gwelliant 12.

Gan fod gwelliant 7 wedi’i gynnig, cafodd gwelliant 13 ei ddad-ddethol.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM5898 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi adolygiad o wariant a datganiad yr hydref Llywodraeth y DU;

2. Yn croesawu cyflwyno llawr Barnett sy'n 115 y cant o wariant cymharol y pen yn Lloegr ac yn nodi'r angen i gael cytundeb rhyng-lywodraethol ffurfiol er mwyn sicrhau canlyniad sy'n hir ei barhad.

3. Yn croesawu tro pedol Llywodraeth DU ar ddileu'r system credydau treth, ond yn nodi â phryder y gallai toriadau i gredyd cynhwysol arwain at golliadau tebyg ar gyfer teuluoedd incwm isel erbyn 2020.

4. Yn nodi y bydd gwariant cyfalaf yng Nghymru yn codi dros £900 miliwn.

5. Yn gresynu at yr oedi o ran trydaneiddio prif reilffordd y Great Western o Lundain i Abertawe a diffyg gwybodaeth ddiweddar am drydaneiddio rheilffordd gogledd Cymru.

6. Yn gresynu at y diffyg eglurder ynghylch faint o gymorth ariannol sydd ar gael ar gyfer bargen dinas Caerdydd.

7. Yn gresynu at y ffaith yr hepgorwyd prosiect morlyn llanw Bae Abertawe o ddatganiad yr hydref.

8. Yn gresynu at y toriad o 22 y cant yn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd y DU sy'n bygwth ein gallu i gyrraedd targedau newid hinsawdd a datgarboneiddio yng Nghymru.

9. Yn gresynu at y toriad o £1.7 miliwn mewn cyllid ar gyfer S4C, er gwaethaf yr ymrwymiad ym maniffesto Ceidwadwyr Cymru i '(d)diogelu arian ac annibyniaeth olygyddol S4C'.

10. Yn galw ar Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i weithio gyda'i gilydd i ddiweddaru dadansoddiad Gerry Holtham o danariannu Cymru, ac yna cynyddu'r grant bloc i lefel deg.

11. Yn gresynu at gapio budd-daliadau tai i'r gyfradd lwfans tai lleol yn y sector cymdeithasol sy'n peryglu'r bobl fwyaf agored i niwed ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i egluro effaith y penderfyniad hwn ar ddigartrefedd a gwasanaethau llety eraill a gefnogir yng Nghymru.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

0

11

45

Derbyniwyd y Cynnig wedi’i ddiwygio.

(60 munud)

5.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

NDM5896 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu bod busnesau bach yn rhan annatod o economïau cenedlaethol a chymunedol Cymru;

2. Yn croesawu'r rôl y mae Dydd Sadwrn Busnesau Bach yn ei chwarae o ran hyrwyddo busnesau bach Cymru;

3. Yn cydnabod y cyfraniad y mae busnesau bach yn ei wneud tuag at sicrhau hunaniaeth cymunedau lleol a hyrwyddo eu diwylliant a'u treftadaeth unigryw;

4. Yn cydnabod bod busnesau bach, lleol yn darparu porth i gyflogaeth i lawer o bobl ifanc; a

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) cynnig pecyn cymorth gwell i fusnesau bach i wella eu cyfraniad i fywyd economaidd-gymdeithasol Cymru;

b) datblygu seilwaith ledled Cymru i wasanaethu rhagolygon twf busnesau bach yng Nghymru yn well.

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Mewnosod ar ddiwedd is-bwynt 5a:

'gan gynnwys creu gweinyddiaeth busnes bach o fewn banc datblygu Cymru, sydd â'r dasg o ddarparu cymorth busnes mewn 'siop un stop' a mynediad amrywiol at gyllid'

Gwelliant 2 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Mewnosod ar ddiwedd is-bwynt 5b:

'gan gynnwys seilwaith digidol'

Gwelliant 3 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 5:

mynd i'r afael â rhwystrau sy'n atal microfusnesau yng Nghymru rhag tyfu, er mwyn datblygu 'Mittelstand' yng Nghymru.

Gwelliant 4 – Elin Jones (Ceredigion)

Ychwanegu is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 5:

ymestyn y cynllun rhyddhad ardrethi busnesau bach i gynnwys pob busnes â gwerth ardrethol o £15,000 neu lai, sicrhau na fydd mentrau newydd yn talu unrhyw ardrethi busnes am y flwyddyn gyntaf y byddant yn gweithredu ac ailasesu'r eiddo at ddibenion ardrethi busnes bob tair blynedd.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.05

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig a’r Gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5896 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu bod busnesau bach yn rhan annatod o economïau cenedlaethol a chymunedol Cymru;

2. Yn croesawu'r rôl y mae Dydd Sadwrn Busnesau Bach yn ei chwarae o ran hyrwyddo busnesau bach Cymru;

3. Yn cydnabod y cyfraniad y mae busnesau bach yn ei wneud tuag at sicrhau hunaniaeth cymunedau lleol a hyrwyddo eu diwylliant a'u treftadaeth unigryw;

4. Yn cydnabod bod busnesau bach, lleol yn darparu porth i gyflogaeth i lawer o bobl ifanc; a

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) cynnig pecyn cymorth gwell i fusnesau bach i wella eu cyfraniad i fywyd economaidd-gymdeithasol Cymru;

b) datblygu seilwaith ledled Cymru i wasanaethu rhagolygon twf busnesau bach yng Nghymru yn well.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

7

45

Derbyniwyd y Cynnig heb ei ddiwygio.

6.

Cyfnod pleidleisio

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.01

(30 munud)

7.

Dadl Fer

NDM5897 Christine Chapman (Cwm Cynon)

Gwastraffu ein talent? Menywod a'r economi yng Nghymru.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.06

NDM5897 Christine Chapman (Cwm Cynon)

Gwastraffu ein talent? Menywod a'r economi yng Nghymru.

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu