Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 3 a 5 i 15. Trosglwyddwyd cwestiwn 4 i’w ateb yn ysgrifenedig.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i’r Gweinidog Tai ac Adfywio

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14:18

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 12 a 14 i 15. Tynnwyd cwestiwn 13 yn ôl.

Cynnig i ethol Aelodau i Bwyllgorau a Chadeirydd i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 14.59

NDM5294 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol:

 

1. David Rees (Llafur Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn lle Vaughan Gething (Llafur Cymru), a;

 

2. David Rees (Llafur Cymru) yn Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

NDM5296 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol:

 

(i) Leighton Andrews (Llafur Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn lle Ken Skates (Llafur Cymru):

 

(ii) Leighton Andrews (Llafur Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn lle Ken Skaes (Llafur Cymru)

 

Derbyniwyd y cynigion yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

3.

Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv)

 

NDM5266

 

Rebecca Evans (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Lindsay Whittle (Dwyrain De Cymru)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn cefnogi'r ymgyrch Dim Mwy o Dudalen Tri ac yn galw ar bapur newydd The Sun i roi'r gorau i'r cynnwys hwn.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.00

NDM5266

Rebecca Evans (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Lindsay Whittle (Dwyrain De Cymru)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn cefnogi'r ymgyrch Dim Mwy o Dudalen Tri ac yn galw ar bapur newydd The Sun i roi'r gorau i'r cynnwys hwn.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

4.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar yr Ymchwiliad i Reoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

 

NDM5292 David Melding (Canol De Cymru)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar ei ymchwiliad i Reoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 21 Mai 2013.

 

Dogfennau ategol:
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Llythyr gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Saesneg yn unig)

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.48

NDM5292 David Melding (Canol De Cymru)

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar ei ymchwiliad i Reoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 21 Mai 2013.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

5.

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Cartrefi Symudol (Cymru)

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl ac fe’u trafodir yn ôl y grwpiau a ganlyn:

 

1. Technegol

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 128, 129, 11, 12, 130, 15, 131, 132, 133, 134, 136, 16, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 17, 18, 19, 146, 20, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 21, 157, 22, 158, 159, 160, 23, 24, 25, 161, 162, 163, 164, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 165, 166, 42, 167, 168, 44, 169, 46, 47, 48, 170, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 171, 67, 68, 172, 69, 71, 173, 79, 80, 81, 174, 175, 82, 176, 83, 84, 177, 178, 179, 180, 85, 86, 87, 88, 181, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 182, 183, 107, 108, 109, 110, 111, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 122, 123

 

2. Safleoedd Awdurdodau Lleol i Sipsiwn a Theithwyr

3, 7, 45, 49, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 74, 76, 89, 112

 

3. Amodau Trwyddedau Safle

10, 13, 192, 14

 

4. Torri amod

135, 135A

 

5. Prawf Person Addas a Phriodol

124, 125, 126, 26

 

6. Gorchmynion Ad-dalu

127, 35

 

7. Cyfrifoldeb Perchennog Tir sy'n Ddarostyngedig i Drwydded neu Denantiaeth

36

 

8. Diffiniad o Deulu

41, 41A, 193, 194, 66, 195, 73, 73A, 77, 77A

 

9. Diffiniadau a Dehongli

43, 60, 65, 75

 

10. Cymdeithas Trigolion Gymwys

70, 72

 

11. Rheoliadau

190, 191

 

12. Canllawiau

78

 

13. Diwygiadau Canlyniadol

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

 

Dogfennau ategol:

Bil Cartrefi Symudol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.23

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl ac fe’u trafodir yn ôl y grwpiau a ganlyn:

 

1. Technegol

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 128, 129, 11, 12, 130, 15, 131, 132, 133, 134, 136, 16, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 17, 18, 19, 146, 20, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 21, 157, 22, 158, 159, 160, 23, 24, 25, 161, 162, 163, 164, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 165, 166, 42, 167, 168, 44, 169, 46, 47, 48, 170, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 171, 67, 68, 172, 69, 71, 173, 79, 80, 81, 174, 175, 82, 176, 83, 84, 177, 178, 179, 180, 85, 86, 87, 88, 181, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 182, 183, 107, 108, 109, 110, 111, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 122, 123

 

2. Safleoedd Awdurdodau Lleol i Sipsiwn a Theithwyr

3, 7, 45, 49, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 74, 76, 89, 112

 

3. Amodau Trwyddedau Safle

10, 13, 192, 14

 

4. Torri amod

135, 135A

 

5. Prawf Person Addas a Phriodol

124, 125, 126, 26

 

6. Gorchmynion Ad-dalu

127, 35

 

7. Cyfrifoldeb Perchennog Tir sy'n Ddarostyngedig i Drwydded neu Denantiaeth

36

 

8. Diffiniad o Deulu

41, 41A, 193, 194, 66, 195, 73, 73A, 77, 77A

 

9. Diffiniadau a Dehongli

43, 60, 65, 75

 

10. Cymdeithas Trigolion Gymwys

70, 72

 

11. Rheoliadau

190, 191

 

12. Canllawiau

78

 

13. Diwygiadau Canlyniadol

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

 

Cynhaliwyd y bleidlais yn y drefn a nodir yn y Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli:

Derbyniwyd gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 6 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 9 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 128 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 129 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 10 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 12 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 13 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigwyd gwelliant 192.

Derbyniwyd gwelliant 130 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 14 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 15 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 131 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 132 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 133 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 134 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 135A yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 135 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 136 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 16 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 137 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 138 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 139 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 140 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 141 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 142 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 143 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 144 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 145 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 18 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 146 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 147 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 148 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 149 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 150 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 151 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 152 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 153 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 154 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 155 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 156 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 157 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 158 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 159 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 160 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

36

48

Gwrthodwyd gwelliant 124.

Derbyniwyd gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 161 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 162 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 125:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

36

48

Gwrthodwyd gwelliant 125.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 126:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

36

48

Gwrthodwyd gwelliant 126.

Derbyniwyd gwelliant 26 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 163 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 164 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 28 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 29 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 30 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 31 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 32 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 33 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 34 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 127:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

36

48

Gwrthodwyd gwelliant 127.

Derbyniwyd gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 38 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 39 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 40 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 165 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 166 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 41 wedi’i dynnu yn ôl, methodd gwelliant 41A.

Derbyniwyd gwelliant 42 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 167 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 43 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 168 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 44 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 169 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 45 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 46 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 47 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 48 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 170 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 49 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 50 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 51 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 52 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 53 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 54 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 55 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 56 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 57 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigwyd gwelliant 193.

Ni chynigwyd gwelliant 194.

Derbyniwyd gwelliant 58 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 171 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 59 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 60 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 61 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 62 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 63 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 64 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 65 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigwyd gwelliant 66.

Ni chynigwyd gwelliant 195.

Derbyniwyd gwelliant 67 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 68 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 172 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 69 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 70 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 71 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 173 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 72 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 73.

Gan na chynigwyd gwelliant 73, methodd gwelliant 73A.

Derbyniwyd gwelliant 74 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 75 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 76 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 77.

Gan na chynigwyd gwelliant 77, methodd gwelliant 77A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 190:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

25

48

Gwrthodwyd gwelliant 190.

Gan fod gwelliant 190 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 191.

Derbyniwyd gwelliant 78 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 79 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 80 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 81 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 174 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 175 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 82 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 176 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 83 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 84 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 177 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 178 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 179 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 180 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 85 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 86 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 87 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 88 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 89 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 181 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 90 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 91 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 92 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 93 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 94 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 95 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 96 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 97 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 98 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 99 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 100 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 101 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 102 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 103 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 104 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 105 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 106 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 182 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 183 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 107 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 108 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 109 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 110 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 111 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 184 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 185 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 186 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 187 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 188 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 189 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 112 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 113 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 114 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 115 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 116 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 117 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 118 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 119 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 120 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 121 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 122 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 123 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

 

 

Cyfnod Adrodd

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.45 gwnaeth Peter Black gynnig bod y Cynulliad yn ystyried gwelliannau pellach yn ystod y Cyfnod Adrodd.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

(5 munud)

6.

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo Bil Cartrefi Symudol (Cymru)

 

Ar ddiwedd Cyfnod 3 caiff yr Aelod sy'n gyfrifol gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo Bil Cartrefi Symudol (Cymru)

Penderfyniad:

Gohiriwyd Cyfnod 4 tan ar ôl y Cyfnod Adrodd

Cyfnod pleidleisio

Ni chafwyd Cyfnod Pleidleisio.

 

(30 munud)

7.

Dadl Fer

 

NDM5291 Peter Black (Gorllewin De Cymru): Buddsoddi yn ein dyfodol

 

Rôl bwysig Undebau Credyd i greu cymunedau cynaliadwy.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.50

NDM5291 Peter Black (Gorllewin De Cymru): Buddsoddi yn ein dyfodol

Rôl bwysig Undebau Credyd i greu cymunedau cynaliadwy.

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: