Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 14 cwestiwn. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

Pwynt o Drefn

Dechreuodd yr eitem am 14.15

 

Cododd Jenny Rathbone Bwynt o Drefn ynghylch y Cwestiwn Brys. Dyfarnodd y Llywydd mai mater iddi hi oedd penderfynu cytuno i Gwestiwn Brys ai peidio.

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ymddiswyddiad Cadeirydd a Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr?

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.23

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 5, 7 i 11 a 13. Tynnwyd cwestiynau 6 a 12 yn ôl.

(30 munud)

3.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.11

(60 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Cyflwyno Bil Addysg (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.23

5.

Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Cymwysterau yng Nghymru - gohiriwyd

Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod y ddwy eitem a ganlyn gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân:

 

Dechreuodd yr eitem am

(20 munud)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.95 i drin Bil a gaiff ei alw’n Fil Sector Amaethyddol (Cymru) fel Bil Brys y Llywodraeth

NDM5279 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol sefydlog 26.95 yn:

Cytuno bod Bil llywodraeth a gaiff ei alw’n Fil Sector Amaethyddol (Cymru) a gyflwynir yn y Cynulliad, yn cael ei drin fel Bil Brys llywodraeth.

Danfowyd gwybodaeth ynghylch prif ddibenion y Bil  a gaiff ei alw’n Fil Sector Amaethyddol (Cymru) at Aelodau’r Cynulliad ar 25 Mehefin 2013.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Gresynu na fydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gallu sicrhau bod y Bil arfaethedig yn destun proses graffu ddigonol.

Gwelliant 2 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Gresynu at fethiant Llywodraeth Cymru i ddilyn y weithdrefn Bil Cyhoeddus lawn ar gyfer y Bil, ac ystyried y cyfle a gafodd i wneud hynny.

Gwelliant 3 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Nodi;

a) fod prif ddibenion y Bil arfaethedig yn cynnwys dulliau pennu cyflogau, a;

b) nad yw’r gyfraith cyflogaeth wedi’i rhestru o dan Atodlen 7 Deddf Llywodraeth Cymru 2006.


Dogfennau Ategol
Gwybodaeth ynghylch prif ddibenion y Bil a gaiff ei alw’n Fil Sector Amaethyddol (Cymru)
Nodyn briffio gan y Llywydd - Bil Sector Amaethyddiaeth (Cymru)
Y Bwrdd Cyflogau Amaethyddol yng Nghymru a Lloegr - Nodyn ymchwil

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.20

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5279 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol sefydlog 26.95 yn:

Cytuno bod Bil y llywodraeth a gaiff ei alw’n Fil Sector Amaethyddol (Cymru) a gyflwynir yn y Cynulliad, yn cael ei drin fel Bil Brys y llywodraeth.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Gresynu na fydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gallu sicrhau bod y Bil arfaethedig yn destun proses graffu ddigonol.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gwelliant 2 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Gresynu at fethiant Llywodraeth Cymru i ddilyn y weithdrefn Bil Cyhoeddus lawn ar gyfer y Bil, o ystyried y cyfle a gafodd i wneud hynny.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gwelliant 3 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Nodi;

a) fod prif ddibenion y Bil arfaethedig yn cynnwys swyddogaethau pennu cyflogau; a

b) nad yw’r gyfraith cyflogaeth wedi’i rhestru o dan Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

36

54

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM5279 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol sefydlog 26.95 yn:

Cytuno bod Bil y llywodraeth a gaiff ei alw’n Fil Sector Amaethyddol (Cymru) a gyflwynir yn y Cynulliad, yn cael ei drin fel Bil Brys y llywodraeth.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

9

18

54

Derbyniwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

(5 munud)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.98(ii) i gytuno ar amserlen ar gyfer y Bil a gaiff ei alw’n Fil Sector Amaethyddol (Cymru)

NDM5280 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.98(ii) yn:

Cytuno y bydd yr amserlen ar gyfer Bil Brys llywodraeth a gaiff ei alw’n Fil Sector Amaethyddol (Cymru) fel ag y mae yn ‘Amserlen ar gyfer ystyried Bil Sector Amaethyddol (Cymru)’ a osodwyd ger bron y Cynulliad ar 25 Mehefin 2013.

Dogfen Ategol
Amserlen ar gyfer ystyried Bil Sector Amaethyddol (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.20

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5280 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.98(ii) yn:

Cytuno y bydd yr amserlen ar gyfer Bil Brys y llywodraeth a gaiff ei alw’n Fil Sector Amaethyddol (Cymru) fel ag y mae yn yr ‘Amserlen ar gyfer ystyried y Bil Sector Amaethyddol (Cymru)’ a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 25 Mehefin 2013.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

9

18

54

Derbyniwyd y cynnig.

(15 munud)

8.

Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Diwygio Deddf Addysg 1996) (Cymru) 2013

NDM5277 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o’r Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Diwygio Deddf Addysg 1996) (Cymru) 2013 yn cael ei lunio yn unol â’r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Mehefin 2013.

Dogfennau Ategol
Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Diwygio Deddf Addysg 1996) (Cymru) 2013
Memorandwm Esboniadol

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.56

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5277 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o Orchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Diwygio Deddf Addysg 1996) (Cymru) 2013 yn cael ei lunio yn unol â’r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Mehefin 2013.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

0

25

54

Derbyniwyd y cynnig.

(120 muned)

9.

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Trawsblannu Dynol (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl ac fe’u trafodir yn ôl y grwpiau a ganlyn:

1. Hyrwyddo trawsblannu

1, 66

 

2. Adnoddau i Fyrddau Iechyd Lleol

40


3. Adolygu’r system gydsynio

67

4. Cydsynio i roi organau: deunydd a eithrir

2, 7, 8, 17, 29I, 29B, 29C, 29D, 29A, 29E, 29F, 29G, 29H, 29, 33, 34, 35, 36, 38

5. Cydsynio i roi organau: cydsyniad tybiedig

41, 47, 48, 49, 50, 69, 63, 64

6. Cynrychiolwyr penodedig

3A, 3, 42, 4, 43, 44, 45, 46, 52, 11A, 11, 12, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

7. Technegol a chanlyniadol

5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 32, 37

 

8. Cydsynio: cydsyniad datganedig

51

 

9. Cydsynio: oedolion a eithrir

53, 54, 55, 68

10. Cynrychiolwyr penodedig: plant

20A, 20, 21A, 21, 22A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28A, 28B, 28, 30, 31, 39

11. Rhoi organau’n ymwneud ag oedolion byw nad yw’r galluedd ganddynt i gydsynio

70, 71, 72

12. Preserfio deunydd at ei drawsblannu

73

13. Canllawiau
65, 74

Dogfennau Ategol
Bil Trawsblannu Dynol (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau
Grwpio Gwelliannau


 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.59

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl ac fe’u trafodir yn ôl y grwpiau a ganlyn:

1. Hyrwyddo trawsblannu

1, 66

 

2. Adnoddau i Fyrddau Iechyd Lleol

40


3. Adolygu’r system gydsynio

67

4. Cydsynio i roi organau: deunydd a eithrir

2, 7, 8, 17, 29I, 29B, 29C, 29D, 29A, 29E, 29F, 29G, 29H, 29, 33, 34, 35, 36, 38

5. Cydsynio i roi organau: cydsyniad tybiedig

41, 47, 48, 49, 50, 69, 63, 64

6. Cynrychiolwyr penodedig

3A, 3, 42, 4, 43, 44, 45, 46, 52, 11A, 11, 12, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

7. Technegol a chanlyniadol

5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 32, 37

 

8. Cydsynio: cydsyniad datganedig

51

 

9. Cydsynio: oedolion a eithrir

53, 54, 55, 68

10. Cynrychiolwyr penodedig: plant

20A, 20, 21A, 21, 22A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28A, 28B, 28, 30, 31, 39

11. Rhoi organau’n ymwneud ag oedolion byw nad yw’r galluedd ganddynt i gydsynio

70, 71, 72

12. Preserfio deunydd at ei drawsblannu

73

13. Canllawiau
65, 74

Cynhaliwyd y bleidlais yn y drefn a nodir yn y Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli.

Derbyniwyd gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 40 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

35

55

Gwrthodwyd gwelliant 66.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

37

55

Gwrthodwyd gwelliant 67.

Derbyniwyd gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

6

1

45

52

Gwrthodwyd gwelliant 41.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, gohiriodd y Llywydd y cyfarfod am 19.46, gan ei ail-gynnull am 19.56.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

45

53

Gwrthodwyd gwelliant 3A.

Gan fod gwelliant 3A wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 42, 43, 44, 45, 46, 52, 11A, 56, 57, 58, 59, 60, 20A, 21A, 22A, 28B, 29B i 29H, 61 a 62.

Derbyniwyd gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 6 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

1

43

54

Gwrthodwyd gwelliant 47.

Gan fod gwelliant 47 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 49.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

1

43

54

Gwrthodwyd gwelliant 48.

Gan fod gwelliant 48 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 50.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

39

53

Gwrthodwyd gwelliant 51.

Derbyniwyd gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

30

54

Gwrthodwyd gwelliant 54.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 55.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 68.

Derbyniwyd gwelliant 9 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 10 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 12 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 13 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 14 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 15 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 16 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 18 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

1

12

54

Derbyniwyd gwelliant 20.

Derbyniwyd gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 26 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

42

53

Gwrthodwyd gwelliant 28A.

Derbyniwyd gwelliant 28 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

1

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 69.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29I:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

1

42

53

Gwrthodwyd gwelliant 29I.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 29A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

0

11

54

Derbyniwyd gwelliant 29.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

12

54

Derbyniwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

11

53

Derbyniwyd gwelliant 31.

Derbyniwyd gwelliant 32 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 33 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

1

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 70.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

1

41

54

Gwrthodwyd gwelliant 71.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

1

41

54

Gwrthodwyd gwelliant 72.

Tynnwyd gwelliant 73 yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 12.27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

1

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 65.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 74.

Derbyniwyd gwelliant 34 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 63:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 63.

Derbyniwyd gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 38 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

46

0

8

54

Derbyniwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 64:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

41

54

Gwrthodwyd gwelliant 64.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

 

 

(5 munud)

10.

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo'r Bil Trawsblannu Dynol (Cymru)

Ar ddiwedd Cyfnod 3 caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47.  Os derbynnir y cynnig:

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo'r Bil Trawsblannu Dynol (Cymru)

 

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 21.33

Ar ddiwedd Cyfnod 3, caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47. Os cytunir ar y cynnig:

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo’r Bil Trawsblannu Dynol (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

2

8

53

Derbyniwyd y cynnig.

 

Cyfnod pleidleisio

 

Dechreuodd yr eitem am 21.46

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: