Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13:30

Gofynnwyd Cwestiynau 1-2, 4 – 9 a 11 – 13.  Ni ofynnwyd Cwestiwn 3. Trosglwyddwyd Cwestiwn 10 i’w ateb yn ysgrifenedig.

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14:16

Gofynnwyd y 12 cwestiwn cyntaf. Trosglwyddwyd Cwestiwn 2 i’w ateb yn ysgrifenedig.

 

Pwynt o Drefn

Cododd Mick Antoniw bwynt o drefn yn ymwneud ag Eitem 6 NDM 5054 ar agenda heddiw ac a oedd y cynnig yn ymyrryd â’r broses led-farnwrol. Gofynnodd am benderfyniad ynghylch pam nad oedd y Llywydd wedi defnyddio ei disgresiwn o dan baragraff 3.12 o'r Egwyddorion a'r Arferion ar gyfer Cyflwyno a Gosod busnes y Cynulliad i wrthod derbyn cynnig os yw'n bwrw amheuaeth ar gywirdeb y modd y cynhelir busnes y Cynulliad. 

 

(60 munud)

3.

Dadl Cyfnod 3 ar Fil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol), o dan Reol Sefydlog 26.44

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl ac fe’u trafodir yn ôl y grwpiau a ganlyn:

 

1. Cyfieithu Cofnodion o Drafodion y Cynulliad

1, 5

 

2. Cyhoeddi Cofnodion o Drafodion y Cynulliad

9

 

3.Penodi Swyddog Cyfrifol

6

 

4. Ystyr y Ddarpariaeth

2

 

5. Darpariaethau y mae’n rhaid eu cynnwys yn y Cynllun

10, 11, 12

 

6.Gwasanaethau a ddarperir o dan y Cynllun

7, 8

 

7. Ymgynghori ar y Cynllun

3, 4

 

 

Dogfennau Ategol:

 

Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol)

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig

Rhestr o welliannau wedi’u didoli
Grwpio Gwelliannau
Nodyn briffio ar y Bil mewn cysylltiad â chymhwysedd deddfwriaethol, Prif Gynghorydd Cyfreithiol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15:02

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Cafodd y gwelliannau eu grwpio at ddibenion y ddadl ac fe’u trafodwyd yn ôl y grwpiau a ganlyn:

 

1. Cyfieithu Cofnodion o Drafodion y Cynulliad

1, 5

 

2. Cyhoeddi Cofnodion o Drafodion y Cynulliad

9

 

3.Penodi Swyddog Cyfrifol

6

 

4. Ystyr y Ddarpariaeth

2

 

5. Darpariaethau y mae’n rhaid eu cynnwys yn y Cynllun

10, 11, 12

 

6.Gwasanaethau a ddarperir o dan y Cynllun

7, 8

 

7. Ymgynghori ar y Cynllun

3, 4

 


Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

1

36

54

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

6

0

48

54

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Derbyniwyd gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 10 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

0

11

54

Derbyniwyd gwelliant 12.

Derbyniwyd gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd
gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

 

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

 

 

(5 munud)

4.

Cynnig Cyfnod 4 i gymeradwyo Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol), o dan Reol Sefydlog 26.47

 

Ar ddiwedd Cyfnod 3 caiff y Comisiynydd gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47.  Os cytunir ar y cynnig:

 

Cynnig Cyfnod 4 i gymeradwyo Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) o dan Reol Sefydlog 26.47.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16:01

 

Ar ddiwedd Cyfnod 3, caiff y Comisiynydd gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47.  Os cytunir ar y cynnig:

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

5.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar Gysylltedd rhyngwladol drwy borthladdoedd a meysydd awyr Cymru

 

NDM5053 Nick Ramsay (Mynwy)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes: Cysylltedd rhyngwladol drwy borthladdoedd a meysydd awyr Cymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Gorffennaf 2012.

 

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Medi 2012.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.23 (iii), ni ddewiswyd y gwelliant a gyflwynwyd i’r cynnig hwn.

 

Dogfennau Ategol:

 

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes

Ymateb Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16:11

 

NDM5053 Nick Ramsay (Mynwy)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes: Cysylltedd rhyngwladol drwy borthladdoedd a meysydd awyr Cymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Gorffennaf 2012.

 

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Medi 2012.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.23 (iii), ni ddewiswyd y gwelliannau a gyflwynwyd i’r cynnig hwn.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

 

 

 

(60 munud)

6.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

 

NDM5054 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi’r pryderon a fynegwyd ledled Cymru ynghylch cynigion byrddau iechyd lleol ar gyfer dyfodol gofal newyddenedigol; ac

 

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) sicrhau y bydd gwasanaethau gofal newyddenedigol lefel 3 yn dal ar gael yng Ngogledd Cymru; 

 

b) sicrhau na fydd dim o’r gwasanaethau gofal newyddenedigol presennol yng Ngorllewin Cymru yn cael eu hisraddio; a

 

c) sicrhau bod capasiti gwasanaethau gofal newyddenedigol lefel 3 yn Ne Cymru yn gallu ateb y gofyn.

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Dileu is-bwynt 2b a rhoi yn ei le:

sicrhau bod strategaeth ar waith er mwyn gweld gwasanaethau newyddenedigol yn gwella yng Ngorllewin Cymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17:09

 

NDM5054 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi’r pryderon a fynegwyd ledled Cymru ynghylch cynigion byrddau iechyd lleol ar gyfer dyfodol gofal newyddenedigol; ac

 

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) sicrhau y bydd gwasanaethau gofal newyddenedigol lefel 3 yn dal ar gael yng Ngogledd Cymru;

 

b) sicrhau na fydd dim o’r gwasanaethau gofal newyddenedigol presennol yng Ngorllewin Cymru yn cael eu hisraddio; a

 

c) sicrhau bod capasiti gwasanaethau gofal newyddenedigol lefel 3 yn Ne Cymru yn gallu ateb y gofyn.

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Dileu is-bwynt 2b a rhoi yn ei le:

sicrhau bod strategaeth ar waith er mwyn gweld gwasanaethau newyddenedigol yn gwella yng Ngorllewin Cymru

 

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5054 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi’r pryderon a fynegwyd ledled Cymru ynghylch cynigion byrddau iechyd lleol ar gyfer dyfodol gofal newyddenedigol; ac

 

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) sicrhau y bydd gwasanaethau gofal newyddenedigol lefel 3 yn dal ar gael yng Ngogledd Cymru;

 

b) sicrhau na fydd dim o’r gwasanaethau gofal newyddenedigol presennol yng Ngorllewin Cymru yn cael eu hisraddio; a

 

c) sicrhau bod capasiti gwasanaethau gofal newyddenedigol lefel 3 yn Ne Cymru yn gallu ateb y gofyn.

 

 O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

0

27

Derbyniwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

 

Cyfnod pleidleisio

Dechreuodd y cyfnod pleidleisio am 18:05

(30 munud)

7.

Dadl Fer

 

NDM5052 Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed):

 

Cefnogi buddsoddiad yn Ysbyty Coffa Rhyfel Sirol Llandrindod

 

Cefnogi cynlluniau Bwrdd Iechyd Lleol Powys i fuddsoddi yn Ysbyty Coffa Rhyfel Sirol Llandrindod.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18:06

 

NDM5052 Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed):

 

Cefnogi buddsoddiad yn Ysbyty Coffa Rhyfel Sirol Llandrindod

 

Cefnogi cynlluniau Bwrdd Iechyd Lleol Powys i fuddsoddi yn Ysbyty Coffa Rhyfel Sirol Llandrindod.

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: