Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

(30 munud)

3.

Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Diweddariad ar Tata Steel

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.34

(15 munud)

4.

Y Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016

NDM5941 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Ionawr 2016.

Dogfennau Ategol
Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016
Memorandwm Esboniadol
(Saesneg yn unig)
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Dim pwyntiau adrodd

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.07

NDM5941 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Ionawr 2016.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.67, gwnaeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol ddatganiad ei fod wedi derbyn gorchymyn gan Ei Mawrhydi y Frenhines a Dug Cernyw i roi gwybod i’r Cynulliad fod Ei Mawrhydi a Dug Cernyw, ar ôl cael gwybod am gynnwys Bil yr Amgylchedd (Cymru), wedi rhoi eu cydsyniad i’r Bil hwn.

(15 munud)

5.

Dadl Cyfnod 4 ar Fil yr Amgylchedd (Cymru)

NDM5946 Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil yr Amgylchedd (Cymru)

Dogfennau Ategol
Bil yr Amgylchedd (Cymru)
Memorandwm Esboniadol Diwygiedig

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.11

NDM5946 Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil yr Amgylchedd (Cymru)

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

6.

Cyfnod pleidleisio

Penderfyniad:

Nid oedd cyfnod pleidleisio.

Am 15.33, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru).

(180 muned)

7.

Dadl Cyfnod 3 ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 26 Ionawr 2016.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Henebion cofrestredig: canllawiau i berchnogion

71, 72

2. Baich profi

73, 74, 75, 76, 77

3. Technegol a drafftio

32, 21, 22, 23

4. Henebion cofrestredig: adrodd ar newidiadau

60, 58

5. Cytundebau partneriaeth dreftadaeth

33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 39, 40, 41, 42, 11

6. Parciau a gerddi hanesyddol

61, 59

7. Tiroedd o ddiddordeb lleol arbennig

5, 5A*, 49, 47, 45

8. Adeiladau o ddiddordeb lleol arbennig

8, 9, 12, 6, 50, 48, 46

9. Adeiladau rhestredig: gwaith brys a gwaith argyfwng

78, 79, 80, 81, 82, 83

10. Adeiladau rhestredig: adennill costau

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 29, 30

11. Diogelu adeiladau rhestredig mewn cyflwr gwael

52, 51, 53, 54

12. Enwau lleoedd hanesyddol

62, 19, 17

13. Cofnodion amgylchedd hanesyddol

24, 25, 26, 27, 28A, 28, 63, 64, 20, 18

14. Y Panel Cynghori ar Amgylchedd Hanesyddol Cymru

65, 15, 66, 67, 43, 44, 56

15. Adeiladau eglwysig

68, 69, 70, 57, 55

16. Rheoliadau a gorchmynion, dod i rym

91, 92, 31, 93

*Grwp 7:

Bydd y gwelliannau hyn yn cael eu gwaredu yn y drefn — 5A, 5

(Gwelliant 5 yw’r prif welliant yn y grŵp).

Dogfennau Ategol

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)
Memorandwm Esboniadol Diwygiedig
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli
Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.50

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 26 Ionawr 2016.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 71 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 72

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

1

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 73.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 32 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 60:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 33 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 34 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 38 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 75.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 61:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 60 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 58

Gan fod gwelliant 5 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 49.

Gan fod gwelliant 61 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 59.

Ni chynigiwyd gwelliant 76.

Derbyniwyd gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Ni chynigiwyd gwelliant 9.

Ni chynigiwyd gwelliant 12.

Derbyniwyd gwelliant 39 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 40 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 42 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 77.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 78:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Ni chynigiwyd gwelliant 79.

Ni chynigiwyd gwelliant 80.

Ni chynigiwyd gwelliant 81.

Ni chynigiwyd gwelliant 82.

Gan fod gwelliant 78 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 83.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 84:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 85:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 86:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 87:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 87 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 88.

Ni chynigiwyd gwelliant 89.

Ni chynigiwyd gwelliant 90.

Derbyniwyd gwelliant 52 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 8 wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 6 a 50.

Derbyniwyd gwelliant 51 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 62:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 26 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 28 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 63:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 64:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

31

54

Gwrthodwyd gwelliant 64.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 15 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant. 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant. 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant. 

Gan fod gwelliannau 68 a 69 wedi’u gwrthod, methodd gwelliant 70.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 91:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant. 

Derbyniwyd gwelliant 53 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 92:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant. 

Derbyniwyd gwelliant 54 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 29 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 30 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 43 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 44 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 31 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 93:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant. 

Gan fod gwelliant 5 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 47.

Gan fod gwelliant 8 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 48.

Gan fod gwelliannau 68 a 69 wedi’u gwrthod, methodd gwelliant 57.

Derbyniwyd gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 5 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 45.

Gan fod gwelliant 8 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 46.

Gan fod gwelliannau 68 a 69 wedi’u gwrthod, methodd gwelliant 55.

Derbyniwyd gwelliant 18 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 67 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 56

Derbyniwyd holl adrannau ac atodlenni’r Bil, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: