Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 1 ac 8 eu grwpio. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

Gofynnwyd yr 11 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd dros dro lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(5 munud)

3.

Cynnig i Ethol Aelodau i Bwyllgor

NDM5921 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3:

(i) yn ethol John Griffiths (Llafur) yn aelod o, ac yn Gadeirydd, i'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad;

(ii) yn ethol Jeff Cuthbert (Llafur) fel eilydd ar gyfer y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar gyfer John Griffiths (Llafur).

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.59

NDM5921 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3:

(i) yn ethol John Griffiths (Llafur) yn aelod o, ac yn Gadeirydd, i'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad;

(ii) yn ethol Jeff Cuthbert (Llafur) fel eilydd ar gyfer y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar gyfer John Griffiths (Llafur).

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(180 munud)

4.

Bil Cymru Drafft

NDM5911 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn croesawu adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar Fil Cymru drafft.

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar Fil Cymru drafft

Bil Cymru drafft

Pecyn y Cyfarfod Llawn ar Fil Cymru drafft

NDM5912 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi barn y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, os bydd Llywodraeth y DU yn bwrw ymlaen â'r amserlen bresennol ar gyfer Bil Cymru drafft, y dylai ymrwymo i gydgrynhoi cyfraith gyfansoddiadol Cymru yn ddwyieithog yn ystod y Senedd bresennol.

NDM5913 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi barn y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y dylid diwygio Bil Cymru drafft i gael gwared â'r prawf angenrheidrwydd neu osod prawf yn seiliedig ar briodoldeb yn ei le.

NDM5914 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi barn y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y dylid diwygio y Bil Cymru drafft i gynnwys system i ofyn am gydsyniadau Gweinidog y Goron sy'n adlewyrchu'r model yn Neddf yr Alban 1998.

Deddf yr Alban 1998 (Saesneg yn unig)

NDM5915 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi barn y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y dylid diwygio Bil Cymru drafft i leihau'n sylweddol nifer y cymalau cadw a'r cyfyngiadau penodol mewn ffordd sy'n cyd-fynd â deddfwrfa aeddfed, effeithiol ac atebol a fydd yn cael pwerau treth incwm.

NDM5916 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi barn y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y dylid diwygio Bil Cymru drafft i gynnwys awdurdodaeth benodol fel bod Deddfau Cymru yn berthnasol i Gymru yn unig ac yn addasu cyfraith Cymru a Lloegr fel sy'n briodol i'w gorfodi o fewn rheswm.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.59

NDM5911 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn croesawu adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar Fil Cymru drafft.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

NDM5912 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi barn y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, os bydd Llywodraeth y DU yn bwrw ymlaen â'r amserlen bresennol ar gyfer Bil Cymru drafft, y dylai ymrwymo i gydgrynhoi cyfraith gyfansoddiadol Cymru yn ddwyieithog yn ystod y Senedd bresennol.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

NDM5913 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi barn y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y dylid diwygio Bil Cymru drafft i gael gwared â'r prawf angenrheidrwydd neu osod prawf yn seiliedig ar briodoldeb yn ei le.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

NDM5914 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi barn y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y dylid diwygio Bil Cymru drafft i gynnwys system i ofyn am gydsyniadau Gweinidog y Goron sy'n adlewyrchu'r model yn Neddf yr Alban 1998.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

NDM5915 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi barn y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y dylid diwygio Bil Cymru drafft i leihau'n sylweddol nifer y cymalau cadw a'r cyfyngiadau penodol mewn ffordd sy'n cyd-fynd â deddfwrfa aeddfed, effeithiol ac atebol a fydd yn cael pwerau treth incwm.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

NDM5916 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi barn y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y dylid diwygio Bil Cymru drafft i gynnwys awdurdodaeth benodol fel bod Deddfau Cymru yn berthnasol i Gymru yn unig ac yn addasu cyfraith Cymru a Lloegr fel sy'n briodol i'w gorfodi o fewn rheswm.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

5.

Cyfnod pleidleisio

Penderfyniad:

Nid oedd cyfnod pleidleisio.

(30 munud)

6.

Dadl Fer

NDM5917 William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cenedl sy'n cynnig lloches? Y rôl y gall Cymru ei chwarae yn yr argyfwng ffoaduriaid.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 19.11

NDM5917 William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cenedl sy'n cynnig lloches? Y rôl y gall Cymru ei chwarae yn yr argyfwng ffoaduriaid.

 

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: