Agenda, penderfyniadau a cofnodion drafft

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 6 chwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 4 a 5 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(0 muned)

2.

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Tynnwyd y cwestiwn yn ôl.

(0 muned)

3.

Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

Penderfyniad:

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

(120 muned)

4.

Dadl ar Araith y Frenhines

NDM5792 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi cynnwys rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU 2015/2016.

 

Rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU (ar gael yn Saesneg yn unig):

 

https://www.gov.uk/government/topical-events/queens-speech-2015

 

Dogfennau ategol:

 

Datganiad Ysgrifenedig yr Ysgrifennydd Gwladol

Gwybodaeth am y Biliau Seneddol yn Araith y Frenhines a ddarparwyd gan Swyddfa Cymru, Mehefin 2015

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Papur y Gwasanaeth Ymchwil

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu at y ffaith nad yw'r Bil Cymru arfaethedig yn gweithredu yn llawn argymhellion y Comisiwn Silk trawsbleidiol ac yn galw ar Lywodraeth y DU i weithredu’r argymhellion llawn heb oedi.

 

Gwelliant 2 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi â phryder ddychweliad y Bil Pwerau Ymchwilio, ffurf newydd ar y siarter fusnesu, fel y'i gelwir, a gafodd ei rwystro'n rheolaidd gan y Democratiaid Rhyddfrydol yn ystod Llywodraeth Glymblaid y DU; ac yn gwrthwynebu Llywodraeth y DU yn cael pwerau i fonitro data cyfathrebu unigolion.

 

Gwelliant 3 – Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu at y ffaith nad yw Bil Cymru arfaethedig Llywodraeth y DU yn mynd mor bell â chynnig pwerau tebyg i'r rhai sydd ar gael i'r Alban, neu sy'n cael eu cynnig i'r Alban.

 

Gwelliant 4 – Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu at fwriad Llywodraeth y DU i gyflwyno cynigion i ddiddymu Deddf Hawliau Dynol 1998.

 

Gwelliant 5 – Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu at y ffaith bod Llywodraeth y DU yn gwrthod cymal mwyafrif dwbl ym Mil Refferendwm yr UE a'r penderfyniad i atal pobl 16 a 17 oed rhag pleidleisio yn y refferendwm hwnnw.

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 11.15 (i), penderfynodd y Pwyllgor Busnes y byddai unrhyw bleidlais angenrheidiol yn digwydd ar ôl y ddadl.

NDM5792 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi cynnwys rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU 2015/2016.


Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu at y ffaith nad yw'r Bil Cymru arfaethedig yn gweithredu yn llawn argymhellion y Comisiwn Silk trawsbleidiol ac yn galw ar Lywodraeth y DU i weithredu’r argymhellion llawn heb oedi.


Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

0

10

44

Derbyniwyd Gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi â phryder ddychweliad y Bil Pwerau Ymchwilio, ffurf newydd ar y siarter fusnesu, fel y'i gelwir, a gafodd ei rwystro'n rheolaidd gan y Democratiaid Rhyddfrydol yn ystod Llywodraeth Glymblaid y DU; ac yn gwrthwynebu Llywodraeth y DU yn cael pwerau i fonitro data cyfathrebu unigolion.


Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

32

44

Gwrthodwyd Gwelliant 2.

 

Gwelliant 3 – Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu at y ffaith nad yw Bil Cymru arfaethedig Llywodraeth y DU yn mynd mor bell â chynnig pwerau tebyg i'r rhai sydd ar gael i'r Alban, neu sy'n cael eu cynnig i'r Alban.


Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

31

3

10

44

Derbyniwyd Gwelliant 3.

 

Gwelliant 4 – Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu at fwriad Llywodraeth y DU i gyflwyno cynigion i ddiddymu Deddf Hawliau Dynol 1998.


Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

0

10

44

Derbyniwyd Gwelliant 4.

 

Gwelliant 5 – Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu at y ffaith bod Llywodraeth y DU yn gwrthod cymal mwyafrif dwbl ym Mil Refferendwm yr UE a'r penderfyniad i atal pobl 16 a 17 oed rhag pleidleisio yn y refferendwm hwnnw.


Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

22

13

44

Gwrthodwyd Gwelliant 5.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig wedi’i ddiwygio:

 

NDM5792 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi cynnwys rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU 2015/2016.

 

2. Yn gresynu at y ffaith nad yw'r Bil Cymru arfaethedig yn gweithredu yn llawn argymhellion y Comisiwn Silk trawsbleidiol ac yn galw ar Lywodraeth y DU i weithredu’r argymhellion llawn heb oedi.

 

3. Yn gresynu at y ffaith nad yw Bil Cymru arfaethedig Llywodraeth y DU yn mynd mor bell â chynnig pwerau tebyg i'r rhai sydd ar gael i'r Alban, neu sy'n cael eu cynnig i'r Alban.

 

4. Yn gresynu at fwriad Llywodraeth y DU i gyflwyno cynigion i ddiddymu Deddf Hawliau Dynol 1998.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

31

3

10

44

Derbyniwyd y Cynnig wedi’i ddiwygio.

 

(60 munud)

5.

Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

NDM5790 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn cydnabod gwerth darlledu neilltuol yn yr iaith Gymraeg a chyfraniad pwysig S4C o ran diogelu ein hiaith Gymraeg a chyfoethogi diwylliant Cymru;

 

2. Yn gwrthwynebu unrhyw doriadau pellach yng nghyllid S4C gan Adran Llywodraeth y DU dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, a allai fygwth dyfodol y sianel hon; a

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU am bwysigrwydd cynnal annibyniaeth olygyddol, reolaethol a gweithredol S4C a'r angen am sail cyllid cynaliadwy i ddiogelu dyfodol darlledu yn yr iaith Gymraeg.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 – Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Dileu pwynt 2 a rhoi yn ei le:

 

Yn gwrthwynebu unrhyw doriadau i gyllid S4C gan Adran Llywodraeth y DU dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, yn ystod senedd bresennol y DU.

 

Gwelliant 2 – Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn croesawu mesurau sy'n cynyddu atebolrwydd S4C, yn ogystal â darlledwyr cyhoeddus eraill yng Nghymru, i'r Cynulliad Cenedlaethol a'r ymrwymiad gan Lywodraeth y DU i gryfhau'r atebolrwydd hwnnw, fel y nodir yn nogfen Dydd Gŵyl Dewi, 'Pwerau at bwrpas'.

 

Mae Pwerau at Bwrpas: Tuag at Setliad Datganoli sy'n Para i Gymru ar gael yn:

 

https://www.gov.uk/government/publications/powers-for-a-purpose-towards-a-lasting-devolution-settlement-for-wales.cy

 

Gwelliant 3 – Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw am ddatganoli cyfrifoldeb llawn dros S4C a'i chyllid.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.17

NDM5790 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn cydnabod gwerth darlledu neilltuol yn yr iaith Gymraeg a chyfraniad pwysig S4C o ran diogelu ein hiaith Gymraeg a chyfoethogi diwylliant Cymru;

 

2. Yn gwrthwynebu unrhyw doriadau pellach yng nghyllid S4C gan Adran Llywodraeth y DU dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, a allai fygwth dyfodol y sianel hon; a

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU am bwysigrwydd cynnal annibyniaeth olygyddol, reolaethol a gweithredol S4C a'r angen am sail cyllid cynaliadwy i ddiogelu dyfodol darlledu yn yr iaith Gymraeg.


Derbyniwyd y cynnig heb ei ddiwygio yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

6.

Cyfnod pleidleisio

Penderfyniad:

Nid oedd cyfnod pleidleisio.

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(0 muned)

7.

Dadl Fer - Gohiriwyd tan 7 Gorffennaf 2015

NDM5793 William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Hofrennydd heddlu Dyfed-Powys: pam mae'r X99 yn darparu cefnogaeth hanfodol i ddiogelwch y cyhoedd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.

Penderfyniad:

NDM5793 William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Hofrennydd heddlu Dyfed-Powys: pam mae'r X99 yn darparu cefnogaeth hanfodol i ddiogelwch y cyhoedd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.