Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

(60 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Y Bil Cynllunio (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.31

(45 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Cymwys am oes: Cynllun gwella addysg ar gyfer Cymru

 

Dogfen Ategol

 

Cymwys am Oes: Cynllun gwella addysg

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.14

(30 munud)

5.

Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Ymateb i Adroddiad Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.05

(30 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am Bapur Gwyn Iechyd y Cyhoedd

Dogfen Ategol

 

Papur Gwyn Iechyd y Cyhoedd

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.30

(30 munud)

7.

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Lansio rownd ariannu Buddsoddi i Arbed 2014

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.21

(15 munud)

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Dadreoleiddio: diwygio deddfwriaeth yn ymwneud â blaendal tenantiaeth

NDM5589 Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Dadreoleiddio sy'n ymwneud â Phennod 4 o Ran 6 o Ddeddf Tai 2004 (Cynlluniau Blaendal Tenantiaeth) i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm rhif 4) yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Mehefin 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(iii).

 

Mae copi o'r Bil Dadreoleiddio ar gael yma:

Dogfennau'r Bil – Bil Dadreoleiddio [HC] 2013-14 – Senedd y DU (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau Ategol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.01

 

NDM5589 Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Dadreoleiddio sy'n ymwneud â Phennod 4 o Ran 6 o Ddeddf Tai 2004 (Cynlluniau Blaendal Tenantiaeth) i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm rhif 4) yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Mehefin 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(iii).

 

Derbyniwyd y cynig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

9.

Cyfnod Pleidleisio

Penderfyniad:

Ni chafwyd Cyfnod Pleidleisio.

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: