Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiadu i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

Datganiad Personol

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd

 

Dechreuodd yr eitem am 14.20

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.52, gwnaeth Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, ddatganiad personol ar ei ymlyniad wrth y Cod Gweinidogol mewn perthynas â Chylchffordd Cymru

Pwynt o Drefn

 

Dechreuodd yr eitem am 14.21

 

Codwyd Pwynt o Drefn gan Kirsty Williams o dan Reolau Sefydlog 12.4 a 12.17 mewn perthynas ag argaeledd yr Adroddid i’r Prif Weinidog ar ymlyniad y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd wrth y Cod Gweinidogol mewn perthynas â Chylchffordd Cymru, nad oedd wedi’i roi yn y Llyfrgell eto. Dywedodd y Llywydd ei bod bob amser yn awyddus i sicrhau bod gan yr Aelodau yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt i’w cefnogi wrth iddynt ddwyn Gweinidogion i gyfrif, ond bod amseriad rhyddhau’r adroddiad hwn yn fater i’r Prif Weinidog.

Cwestiynau Brys

 

Dechreuodd yr eitem am 14.22

 

Cwestiwn Brys 1

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar ymchwiliad yr Ysgrifennydd Parhaol i’r camau a gymerodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd mewn perthynas â phrosiect Cylchffordd Cymru?

 

Dechreuodd yr eitem am 14.36

 

Cwestiwn Brys 2

 

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Yn sgil penderfyniad Archwilydd Cyffredinol Cymru i roi amod ar ei farn ar gyfrifon tri Bwrdd Iechyd am dorri eu terfynau gwario cymeradwy, a wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar orwario gan fyrddau iechyd yn y flwyddyn ariannol 2013/14?

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.44

(45 munud)

3.

Datganiad gan y Prif Weinidog: Ymateb Llywodraeth Cymru i ail adroddiad Comisiwn Silk

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.58

(60 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth: Cyflwyno'r Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.41

(60 munud)

5.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch Bil Cymru

NDM5501 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau ym Mil Cymru sy’n addasu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.

Mae Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol wedi’i osod yn y Swyddfa Gyflwyno ar 1 Mai 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Mae copi o Fil Cymru i'w weld yma:

Dogfennau’r Bil — Bil Cymru 2013-14 — Senedd y DU Saesneg yn unig

Dogfennau Ategol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynglŷn â Bil Cymru

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Adroddiad: Bil Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.36

NDM5501 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau ym Mil Cymru sy’n addasu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(15 munud)

6.

Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Diwygio) 2014

NDM5537 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o’r Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Diwygio) 2014 yn cael ei lunio yn unol â’r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mehefin 2014.

Dogfennau Ategol
Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Diwygio) 2014
Memorandwm EsboniadolSaesneg yn unig

Adroddiad Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – Dim pwyntiau adrodd

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.13

NDM5537 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

 

Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o’r Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Diwygio) 2014 yn cael ei lunio yn unol â’r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mehefin 2014.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod y ddwy eitem ganlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân:

(15 munud)

7.

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Newidiadau Amherthnasol a Chywiro Gwallau) (Cymru) 2014

NDM5538 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o’r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Newidiadau Ansylweddol a Chywiro Gwallau) (Cymru) 2014 yn cael ei lunio yn unol â’r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mehefin 2014.

Dogfennau Ategol
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Newidiadau Ansylweddol a Chywiro Gwallau) (Cymru) 2014

Memorandwm EsboniadolSaesneg yn unig

Adroddiad Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – Dim pwyntiau adrodd

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.14

Cytunwyd o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod y ddwy eitem a ganlyn gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân.

 

NDM5538 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

 

Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o’r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Newidiadau Ansylweddol a Chywiro Gwallau) (Cymru) 2014 yn cael ei lunio yn unol â’r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mehefin 2014.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(15 munud)

8.

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Newidiadau Ansylweddol) (Cymru) 2014

NDM5539 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o’r Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Newidiadau Ansylweddol) (Cymru) 2014 yn cael ei lunio yn unol â’r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mehefin 2014.

 

Dogfennau Ategol

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Newidiadau Ansylweddol) (Cymru) 2014
Memorandwm EsboniadolSaesneg yn unig

Adroddiad Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – Dim pwyntiau adrodd

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.14

NDM5539 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

 

Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o’r Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Newidiadau Ansylweddol) (Cymru) 2014 yn cael ei lunio yn unol â’r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mehefin 2014.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cyfnod Pleidleisio

Nid oedd Cyfnod Pleidleisio

 

Am 17.15, cafodd y trafodion eu hatal am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar y Bil Tai (Cymru).

 

(180 munud)

9.

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Tai (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 17 Mehefin 2014.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

Trafodwyd grwpiau 1-28 yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mehefin 2014

 

29. Digartrefedd: Dyletswydd i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymhorthwy i gael gafael ar gymorth

245, 419, 420, 414, 421, 422, 246, 423

30. Digartrefedd: Cymhwystra

8, 9

31. Digartrefedd: Dyletswydd i asesu

424, 425, 354

32. Digartrefedd: Cynorthwyo i sicrhau

247

33. Digartrefedd: Angen blaenoriaethol

10*, 10A*, 355, 250, 11, 252, 12, 253, 13, 14, 254, 255, 28, 256, 426, 29, 257, 15, 16, 279

34. Digartrefedd: Amgylchiadau pan fo dyletswyddau digartrefedd yn dod i ben

260, 261, 262, 31

35. Digartrefedd: Dyletswydd i sicrhau llety ar gyfer ceiswyr sydd mewn angen blaenoriaethol

427, 428, 429, 264, 430, 415, 431, 416, 417, 432, 30, 32

36. Digartrefedd: Bwriadoldeb

17

37. Digartrefedd: Cysylltiad lleol

18

38. Digartrefedd: Gwarchod eiddo

272

39. Digartrefedd: Canllawiau

274, 275, 276

40. Digartrefedd: Dehongli

433, 278, 280

41. Sipswn a theithwyr

33

42. Safonau ar gyfer tai cymdeithasol

34

43. Y dreth gyngor ar gyfer anheddau gwag hirdymor

356, 282, 283, 284, 357, 358, 37, 361

44. Y dreth gyngor ar gyfer anheddau a feddiannir yn achlysurol

418, 434, 35, 359, 285, 360, 286

45. Y dreth gyngor: darpariaethau eraill

36, 362, 38

46. Diwygio lesddaliad

287

47. Targed Cartrefi Fforddiadwy

39

48. Dyletswyddau ar Weinidogion Cymru i gyflwyno adroddiad ar weithredu Deddf Tai 2004

363, 364

49. Cychwyn

365, 410

* Caiff y gwelliannau hyn eu gwaredu yn y drefn a ganlyn—10A, 10

Dogfennau Ategol

Bil Tai (Cymru)
Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.30

 

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 17 Mehefin 214.

 

Derbyniwyd gwelliant 245 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 419 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 420 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 414.

 

Derbyniwyd gwelliant 421 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 422 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 246 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 423 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

11

25

50

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Derbyniwyd gwelliant 424 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 425 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 247 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 248 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 249 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 10A.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 355:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 355.

 

Derbyniwyd gwelliant 250 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 251 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 251 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 11.

 

Derbyniwyd gwelliant 252 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 253 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 13.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 254 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 255 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Gan fod gwelliant 28 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 29.

 

Derbyniwyd gwelliant 256 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 426 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 257 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 258 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 15.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

11

50

Derbyniwyd gwelliant 16.

 

Derbyniwyd gwelliant 260 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 261 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 262 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 263 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 427 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 428 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 429 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 430 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 430 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 415.

 

Derbyniwyd gwelliant 431 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 431 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 416.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 417:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 417.

 

Derbyniwyd gwelliant 432 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Derbyniwyd gwelliant 265 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 17.

 

Derbyniwyd gwelliant 266 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 267 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 271 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 272 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 273 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 274 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 275 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 276 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 433 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 278 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 279 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 280 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 33.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 34.

 

Derbyniwyd gwelliant 281 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 356:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

30

50

Gwrthodwyd gwelliant 356.

 

Derbyniwyd gwelliant 282 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 283 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 284:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

11

50

Derbyniwyd gwelliant 284.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 357:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 357.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 358:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 358.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 418:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 418.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 434:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

11

0

50

Derbyniwyd gwelliant 434.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 359:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 359.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 285:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

11

0

50

Derbyniwyd gwelliant 285.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 360:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 360.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 286:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

11

50

Derbyniwyd gwelliant 286.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 37:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 361:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 361.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 362:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 362.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 38.

 

Derbyniwyd gwelliant 287 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 39.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 363:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 363.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 364:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 364.

 

Derbyniwyd gwelliant 298 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 299 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 288 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 289 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 365:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 365.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 410:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 410.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 300:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 300.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 301:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 301.

 

Derbyniwyd gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 42 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 302:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 302.

 

Derbyniwyd gwelliant 43 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 303:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 303.

 

Derbyniwyd gwelliant 44 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 304:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 304.

 

Derbyniwyd gwelliant 45 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 305:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 305.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 306:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 306.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

11

50

Derbyniwyd gwelliant 46.

 

Gan fod gwelliant 46 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 307.

 

Derbyniwyd gwelliant 47 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.67, gwnaeth y Gweinidog Tai ac Adfywio ddatganiad ei fod wedi derbyn gorchymyn gan Ei Mawrhydi y Frenhines i roi gwybod i’r Cynulliad fod Ei Mawrhydi, ar ôl cael gwybod am gynnwys y Bil Tai (Cymru), wedi rhoi ei chaniatâd i’r Bil hwn

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu