Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Datganiad y Llywydd

Cyhoeddodd y Llywydd ei bod yn 15 mlynedd ers i’r Cynulliad gyfarfod am y tro cyntaf ac felly, ar ei rhan hi a phob Llywydd blaenorol, diolchodd i’r holl Aelodau sydd wedi cyfrannu’n adeiladol yn ystod y cyfnod hwnnw at gyflwyno deddfwriaeth a pholisi, a chraffu ar ddeddfwriaeth a pholisi, sydd wedi cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl Cymru.

 

 

Datganiad y Llywydd

Cyhoeddodd y Llywydd bod y Bil Addysg (Cymru) wedi derbyn Cydsyniad Brenhinol ar 12 Mai.

 

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2

 

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 9. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

(45 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Adroddiad yr Athro Andrews ar ofal yn Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.30

(45 munud)

4.

Datganiad gan y Prif Weinidog: Argymhelliad ar leoli’r Ganolfan Isranbarthol ar gyfer Gofal Newyddenedigol Dwys yng ngogledd Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.33

(30 munud)

5.

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Gweithio mewn Partneriaeth gyda Chymdeithasau Tai

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.04

(30 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Strategaeth Ddŵr i Gymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.45

(30 munud)

7.

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun gweithredu strategol morol a physgodfeydd

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.16

(15 munud)

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Dadreoleiddio

NDM5492 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Dadreoleiddio sy’n ymwneud â mesurau sy’n effeithio ar fusnesau: cyffredinol, trafnidiaeth, yr amgylchedd, addysg a hyfforddiant, mesurau i leihau’r baich ar awdurdodau cyhoeddus a deddfwriaeth nad yw o ddefnydd ymarferol mwyach, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol wedi’i osod yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Chwefror 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(i).

Mae copi o'r Bil Dadreoleiddio i'w weld yma:

Dogfennau'r Bil – Y Bil Dadreoleiddio [Ty’r Cyffredin] 2013-14 – Senedd y DU –(Saesneg yn unig)

 

Dogfennau Ategol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Dadreoleiddio

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.57

 

NDM5492 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Dadreoleiddio sy’n ymwneud â mesurau sy’n effeithio ar fusnesau: cyffredinol, trafnidiaeth, yr amgylchedd, addysg a hyfforddiant, mesurau i leihau’r baich ar awdurdodau cyhoeddus a deddfwriaeth nad yw o ddefnydd ymarferol mwyach, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cyfnod Pleidleisio

Ni chafwyd Cyfnod Pleidleisio.

 

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: