Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 3 a 5 i 11. Atebwyd cwestiynau 5 i 7 gan y

Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg. Tynnwyd cwestiwn 4 yn ôl.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 9 ac 11 i 15. Tynnwyd cwestiwn 10 yn ôl.

(60 munud)

3.

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Reoli Asedau yn y Sector Cyhoeddus

 

NDM5345 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei ymchwiliad i Reoli Asedau yn y Sector Cyhoeddus, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Awst 2013.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Hydref 2013.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.53

NDM5345 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei ymchwiliad i Reoli Asedau yn y Sector Cyhoeddus, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Awst 2013.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

4.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

 

NDM5346 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn credu bod gofal a thriniaeth o ansawdd uchel yn GIG Cymru yn allweddol i ddileu marwolaethau y gellir eu hosgoi.

 

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gomisiynu adolygiad annibynnol o ysbytai Cymru a chanddynt gyfraddau marwolaethau uwch na'r cyfartaledd i benderfynu a yw methiannau o ran ansawdd gofal a thriniaeth yn ffactor.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cyfraddau marwolaeth ar gyfer pob safle ysbyty ar wefan 'Fy Ngwasanaeth Iechyd Lleol'.

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi Byrddau Iechyd Lleol i fynd i’r afael â’r gwaith sydd wedi pentyrru ym maes codio clinigol.

 

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerir i sefydlu dull o ymchwilio i ysbytai neu Fyrddau Iechyd Lleol sy’n mynd dros drothwy penodol RAMI yn gyson dros gyfnod o amser.

 

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda gweinyddiaethau eraill y DU i sicrhau bod data tebyg ar gael ar farwolaethau.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.26

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5346 William Graham (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu bod gofal a thriniaeth o ansawdd uchel yn GIG Cymru yn allweddol i ddileu marwolaethau y gellir eu hosgoi.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gomisiynu adolygiad annibynnol o ysbytai Cymru a chanddynt gyfraddau marwolaethau uwch na'r cyfartaledd i benderfynu a yw methiannau o ran ansawdd gofal a thriniaeth yn ffactor.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

40

52

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cyfraddau marwolaeth ar gyfer pob safle ysbyty ar wefan 'Fy Ngwasanaeth Iechyd Lleol'.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

51

0

0

51

Derbyniwyd gwelliant 1.

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi Byrddau Iechyd Lleol i fynd i’r afael â’r gwaith sydd wedi pentyrru ym maes codio clinigol.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 2.

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerir i sefydlu dull o ymchwilio i ysbytai neu Fyrddau Iechyd Lleol sy’n mynd dros drothwy penodol RAMI yn gyson dros gyfnod o amser.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 3.

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda gweinyddiaethau eraill y DU i sicrhau bod data tebyg ar gael ar farwolaethau.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM5346 William Graham (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu bod gofal a thriniaeth o ansawdd uchel yn GIG Cymru yn allweddol i ddileu marwolaethau y gellir eu hosgoi.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gomisiynu adolygiad annibynnol o ysbytai Cymru a chanddynt gyfraddau marwolaethau uwch na'r cyfartaledd i benderfynu a yw methiannau o ran ansawdd gofal a thriniaeth yn ffactor.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cyfraddau marwolaeth ar gyfer pob safle ysbyty ar wefan 'Fy Ngwasanaeth Iechyd Lleol'.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi Byrddau Iechyd Lleol i fynd i’r afael â’r gwaith sydd wedi pentyrru ym maes codio clinigol.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerir i sefydlu dull o ymchwilio i ysbytai neu Fyrddau Iechyd Lleol sy’n mynd dros drothwy penodol RAMI yn gyson dros gyfnod o amser.

6. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda gweinyddiaethau eraill y DU i sicrhau bod data tebyg ar gael ar farwolaethau.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y cynnig wedi’i ddiwygio. Felly, gwrthodwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

(60 munud)

5.

Dadl Plaid Cymru

 

NDM5344 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn cydnabod y cynnydd a wnaed hyd yma o ran gweithredu'r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol.

 

2. Yn cydnabod rôl trafnidiaeth o ran cysylltu Cymru yn fewnol ac yn allanol.

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) ceisio cyllid canlyniadol Barnett parhaus neu unrhyw setliad ariannol digolledu arall mewn perthynas â phrosiect HS2 Llywodraeth y DU;

 

b) adolygu gweithrediad y Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol a llywodraethu trafnidiaeth yn gyffredinol;

 

c) ailddatgan ei hymrwymiad i drafnidiaeth gyhoeddus integredig; a

 

d) cyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU, i sicrhau bod coridorau trafnidiaeth gogledd a de Cymru wedi'u cynnwys yn rhwydwaith craidd newydd TEN-T y Comisiwn Ewropeaidd.

 

Gellir gweld y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol drwy'r linc a ganlyn:

 

http://cymru.gov.uk/docs/det/publications/100329ntpcy.pdf

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnwys pwynt 1 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn cydnabod ymrwymiad Llywodraeth y DU i fuddsoddi’n barhaus yn seilwaith trafnidiaeth Cymru a'r Deyrnas Unedig.

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Dileu pwynt 1 a rhoi yn ei le:

 

Yn gresynu at yr oedi wrth weithredu addewidion allweddol o’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol gan gynnwys gwasanaeth pob awr ar Reilffordd y Cambrian, a oedd i fod i ddechrau yn 2011, a diffyg gwasanaethau uniongyrchol rhwng Casnewydd a Glyn Ebwy.

 

Gwelliant 3 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnwys pwynt 2 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn gresynu at golli gwasanaethau bysiau ledled Cymru ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i atgyfnerthu ymrwymiad y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol i wella gwasanaethau bysiau.

 

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys pwynt 2 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn gresynu at yr oedi wrth gyflwynoCerdyn Oyster Cymru’, a ddylai gael ei gyflwyno yn 2014, a fyddai wedi caniatáu trosglwyddo didrafferth rhwng y gwasanaethau bysiau a’r trenau.

 

Gwelliant 5 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn cydnabod gwaith Llywodraeth y DU o ran cytuno i drydaneiddio Rhwydwaith y Cymoedd ac yn nodi absenoldeb y cynllun hwnnw ym Maniffesto Etholiad 2010 y blaid Lafur.

 

Mae Maniffesto 2010 y Blaid Lafur ar gael yn:

 

http://www.labour.org.uk/uploads/TheLabourPartyManifesto-2010.pdf

 

Gwelliant 6 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i System Drafnidiaeth Metro ledled de-ddwyrain Cymru ac yn annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno rhestr o flaenoriaethau a chanddynt dargedau y gellir eu cyflawni.

 

Gwelliant 7 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn croesawu gwaith Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i baratoi achos busnes dros drydaneiddio rheilffordd gogledd Cymru ac yn credu y bydd hyn yn dwyn budd enfawr i’r gwasanaethau i deithwyr ac i’r gwasanaethau cario llwyth.

 

Gwelliant 8 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Dileu is-bwynt 3a) a rhoi yn ei le:

 

yn nodi manteision HS2 i gysylltiadau gogledd Cymru ac yn cydnabod bod angen rhwydwaith trafnidiaeth integredig ledled y Deyrnas Unedig.

 

Gwelliant 9 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnwys is-bwynt 3c) newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

yn nodi adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar Drafnidiaeth Gyhoeddus Integredig yng Nghymru.

 

Gwelliant 10 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth y DU am drosglwyddo pwerau benthyca newydd i Lywodraeth Cymru i ariannu gwelliannau i’r M4.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.25

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5344 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod y cynnydd a wnaed hyd yma o ran gweithredu'r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol.

2. Yn cydnabod rôl trafnidiaeth o ran cysylltu Cymru yn fewnol ac yn allanol.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) ceisio cyllid canlyniadol Barnett parhaus neu unrhyw setliad ariannol digolledu arall mewn perthynas â phrosiect HS2 Llywodraeth y DU;

b) adolygu gweithrediad y Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol a llywodraethu trafnidiaeth yn gyffredinol;

c) ailddatgan ei hymrwymiad i drafnidiaeth gyhoeddus integredig; a

d) cyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU, i sicrhau bod coridorau trafnidiaeth gogledd a de Cymru wedi'u cynnwys yn rhwydwaith craidd newydd TEN-T y Comisiwn Ewropeaidd.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

0

17

52

Derbyniwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyfnod pleidleisio

Dechreuodd yr eitem am 17.18

Cafodd y cyfarfod ei ohirio a’i ail-gynnull am 17.19 ar gyfer y Cyfnod Pleidleisio.

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(30 munud)

6.

Dadl Fer

 

NDM5347 Rebecca Evans (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Diogelwch Plant Ar-lein

 

Datblygu gwybodaeth a chadernid drwy addysg.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.26

NDM5347 Rebecca Evans (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Diogelwch Plant Ar-lein

Datblygu gwybodaeth a chadernid drwy addysg.

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: