Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 3 a 5 i 15. Tynnwyd cwestiwn 4 yn ôl. Atebwyd cwestiynau 1 a 14 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Technoleg.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Atebwyd cwestiynau 7 a 15 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Technoleg.

3.

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru) - GOHIRIWYD

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl ac fe’u trafodir yn ôl y grwpiau a ganlyn:

 

1.  Gofal Lliniarol

4

 

2.  Gwasanaethau a eithrir

5, 6, 10

 

3.  Y cyfnod amser ar gyfer adennill costau

7

 

4.  Apelau a hawlildiadau

1, 2, 3

 

5.  Pŵer i atal y Ddeddf dros dro

8, 9

 

Dogfennau ategol:

Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio Gwelliannau

4.

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo'r Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru) - GOHIRIWYD

 

Ar ddiwedd Cyfnod 3 caiff yr Aelod sy'n gyfrifol gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47. Os derbynnir y cynnig:

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo'r Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru)

(60 munud)

5.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

 

NDM5257 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn croesawu'r cyfle a roddir gan Ddiwrnod y Lluoedd Arfog i ddiolch i bawb sydd wedi gwasanaethu yn ein lluoedd a'r cymorth a roddwyd iddynt gan bobl Cymru.

 

2. Yn cydnabod cyfraniad gweithwyr nad ydynt yn rhai milwrol i ymdrechion rhyfel olynol.

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynorthwyo gwasanaethau sydd wedi'u cyfeirio at gyn-filwyr ac ystyried cyflwyno Cynllun Cerdyn y Lluoedd Arfog, i gyn-filwyr a'r rhai sy'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog, i gyd-fynd â digwyddiadau sy'n coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Chomisiwn y Cynulliad i ddatblygu a chyhoeddi rhaglen genedlaethol o ddigwyddiadau coffaol.

 

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried gweithio gyda’r lluoedd arfog a phartneriaid eraill i sefydlu Amgueddfa Filwrol Genedlaethol i Gymru i goffáu'r dreftadaeth gyfoethog o aberth, dewrder a gwasanaeth personél milwrol a sifiliaid o Gymru, a phawb sydd wedi gwasanaethu eu gwlad ar adegau o wrthdaro arfog.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ym mhwynt 3, dileu popeth ar ôlgwasanaethau sydd wedi’u cyfeirio at gyn-filwyr’.

 

Gwelliant 2 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnwys ar ddiwedd pwynt 4:

 

ac i gydweithio â phartïon cyfrannog i lunio pabi coch Cymreig i goffáu yn benodol y nifer fawr o filwyr o Gymru a fu farw rhwng 1914 a 1918’     

 

Gwelliant 3 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Dileu pwynt 5.

 

[Os derbynnir gwelliant 3, bydd gwelliant 4 yn cael ei ddad-ddethol]

 

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ym mhwynt 5 dileusefydlu Amgueddfa Filwrol Genedlaethol i Gymru i’ a rhoi yn ei le ‘ystyried y ffyrdd mwyaf priodol o’

 

Gwelliant 5 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar y cyd i wella’r driniaeth ar gyfer Anhwylder Straen Wedi Trawma ymhlith cyn-aelodau’r Lluoedd Arfog drwy ystyried y potensial i sefydlu Canolfan Driniaeth ar gyfer Anhwylder Straen Wedi Trawma yng Nghymru.

 

Gwelliant 6 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi Adroddiad Murrison sydd wedi arwain at gyllid ychwanegol ar gyfer aelodau prosthetig i gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog yn Lloegr, yn nodi hefyd y gweithgor sydd wedi’i sefydlu ar y pwnc yng Nghymru, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod y ddarpariaeth yn gydradd yng Nghymru.

 

Gellir gweld Adroddiad Murrison drwy ddilyn y linc a ganlyn:

 

https://www.gov.uk/government/publications/a-better-deal-for-military-amputees

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.00

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5257 William Graham (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn croesawu'r cyfle a roddir gan Ddiwrnod y Lluoedd Arfog i ddiolch i bawb sydd wedi gwasanaethu yn ein lluoedd a'r cymorth a roddwyd iddynt gan bobl Cymru.

2. Yn cydnabod cyfraniad gweithwyr nad ydynt yn rhai milwrol i ymdrechion rhyfel olynol.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynorthwyo gwasanaethau sydd wedi'u cyfeirio at gyn-filwyr ac ystyried cyflwyno Cynllun Cerdyn y Lluoedd Arfog, i gyn-filwyr a'r rhai sy'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog, i gyd-fynd â digwyddiadau sy'n coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Chomisiwn y Cynulliad i ddatblygu a chyhoeddi rhaglen genedlaethol o ddigwyddiadau coffaol.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried gweithio gyda’r lluoedd arfog a phartneriaid eraill i sefydlu Amgueddfa Filwrol Genedlaethol i Gymru i goffáu'r dreftadaeth gyfoethog o aberth, dewrder a gwasanaeth personél milwrol a sifiliaid o Gymru, a phawb sydd wedi gwasanaethu eu gwlad ar adegau o wrthdaro arfog.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

15

54

Derbyniwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

(60 munud)

6.

Dadl Plaid Cymru

 

NDM5256 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu bod angen i gymunedau Cymru gael gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys a mamolaeth wedi'u harwain gan ymgynghorwyr mewn ysbytai cyffredinol dosbarth lleol.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Rhoi pwynt newydd ar ddechrau’r cynnig:

 

Yn gresynu bod y toriadau cyllidebol y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu gwneud i gyllid y GIG, sef y toriadau dwysaf o blith gwledydd y DU, yn cael effaith niweidiol ar allu GIG Cymru i barhau i ddarparu cyfluniad presennol gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys a mamolaeth wedi’u harwain gan ymgynghorwyr yn ysbytai Cymru.

 

Gwelliant 2 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gwrthod y cynigion sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd gan Raglen De Cymru i israddio gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys a mamolaeth wedi’u harwain gan ymgynghorwyr yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant.

 

Gwelliant 3 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gyflawni ei ymrwymiad i gadw’r gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys presennol yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

 

Gwelliant 4 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Weinidog Iechyd Cymru i sicrhau dyfodol y gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys presennol yn Ysbyty'r Tywysog Philip yn Llanelli.

 

Gwelliant 5 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn cydnabod y bydd ysbytai cyffredinol dosbarth lleol yn darparu gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys a mamolaeth sy’n gynaliadwy ac yn glinigol gadarn os bydd lefelau recriwtio meddygon yn gwella, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi canlyniadau ei Hymgyrch Recriwtio Meddygon, a lansiwyd ym mis Ebrill 2012.

 

Gwelliant 6 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn cydnabod y bydd ysbytai cyffredinol dosbarth lleol yn darparu gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys a mamolaeth sy’n gynaliadwy ac yn glinigol gadarn os bydd lefelau staffio nyrsys yn gwella, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno deddfwriaeth i hwyluso lefel sylfaenol.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.55

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5256 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn credu bod angen i gymunedau Cymru gael gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys a mamolaeth wedi'u harwain gan ymgynghorwyr mewn ysbytai cyffredinol dosbarth lleol.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

44

54

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Rhoi pwynt newydd ar ddechrau’r cynnig:

Yn gresynu bod y toriadau cyllidebol y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu gwneud i gyllid y GIG, sef y toriadau dwysaf o blith gwledydd y DU, yn cael effaith niweidiol ar allu GIG Cymru i barhau i ddarparu cyfluniad presennol gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys a mamolaeth wedi’u harwain gan ymgynghorwyr yn ysbytai Cymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

14

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Gwelliant 2 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gwrthod y cynigion sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd gan Raglen De Cymru i israddio gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys a mamolaeth wedi’u harwain gan ymgynghorwyr yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

0

27

Derbyniwyd gwelliant 2.

Gwelliant 3 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gyflawni ei ymrwymiad i gadw’r gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys presennol yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

0

27

Derbyniwyd gwelliant 3.

Gwelliant 4 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Weinidog Iechyd Cymru i sicrhau dyfodol y gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys presennol yn Ysbyty'r Tywysog Philip yn Llanelli.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

0

27

Derbyniwyd gwelliant 4.

Gwelliant 5 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn cydnabod y bydd ysbytai cyffredinol dosbarth lleol yn darparu gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys a mamolaeth sy’n gynaliadwy ac yn glinigol gadarn os bydd lefelau recriwtio meddygon yn gwella, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi canlyniadau ei Hymgyrch Recriwtio Meddygon, a lansiwyd ym mis Ebrill 2012.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd gwelliant 5.

Gwelliant 6 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn cydnabod y bydd ysbytai cyffredinol dosbarth lleol yn darparu gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys a mamolaeth sy’n gynaliadwy ac yn glinigol gadarn os bydd lefelau staffio nyrsys yn gwella, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno deddfwriaeth i hwyluso lefel sylfaenol.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM5256 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn credu bod angen i gymunedau Cymru gael gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys a mamolaeth wedi'u harwain gan ymgynghorwyr mewn ysbytai cyffredinol dosbarth lleol.

Yn gwrthod y cynigion sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd gan Raglen De Cymru i israddio gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys a mamolaeth wedi’u harwain gan ymgynghorwyr yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant.

Yn galw ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gyflawni ei ymrwymiad i gadw’r gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys presennol yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Yn galw ar Weinidog Iechyd Cymru i sicrhau dyfodol y gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys presennol yn Ysbyty'r Tywysog Philip yn Llanelli.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Gwrthodwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

Gan fod y Cynulliad wedi gwrthod y cynnig heb ei ddiwygio, ac wedi gwrthod y gwelliannau a gyflwynwyd i’r cynnig, gwrthodwyd y cynnig.

Cyfnod pleidleisio

Dechreuodd yr eitem am 16.55

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(30 munud)

7.

Dadl Fer

 

NDM5255 Russell George (Sir Drefaldwyn): A yw'r ateb wir yn chwythu yn y gwynt?  Y cymysgedd o ynni adnewyddadwy a'r galw cynyddol am ynni dwr.

 

Dadl sy'n cwestiynu a oes gan Lywodraeth Cymru y strategaeth ynni adnewyddadwy gywir o ran rhoi gormod o bwyslais ar gynhyrchu ynni drwy wynt ar y tir.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.01

NDM5255 Russell George (Sir Drefaldwyn): A yw'r ateb wir yn chwythu yn y gwynt?  Y cymysgedd o ynni adnewyddadwy a'r galw cynyddol am ynni dwr.

Dadl sy'n cwestiynu a oes gan Lywodraeth Cymru y strategaeth ynni adnewyddadwy gywir o ran rhoi gormod o bwyslais ar gynhyrchu ynni drwy wynt ar y tir.

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: