Cyfarfodydd

Cyflwyniad y Cadeirydd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 27/05/2021 - Bwrdd Taliadau (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2
 • Cyfyngedig 3

Cofnodion:

1.1         . Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

1.2         Derbyniodd y Bwrdd gofnodion y cyfarfod ar 4 Mawrth yn amodol ar ddiwygio'r disgrifiad categori o aelodau'r Bwrdd yn y grid presenoldeb; a chywiro gwall gramadegol ym mharagraff 2.4.

1.3         Cadarnhaodd y Cadeirydd fod Ronnie Alexander wedi cyflwyno’i ymddiswyddiad fel aelod o’r Bwrdd ar ôl pedair blynedd, a hynny er mwyn ymgymryd â phenodiad arall. Mynegodd y Cadeirydd ddymuniadau gorau i Ronnie am ei waith rhagorol ar y Bwrdd, gan ddweud y bydd colled ar ei ôl. Adleisiodd aelodau eraill y Bwrdd y teimladau hyn. Roeddent hefyd am gofnodi eu hedmygedd o'i fanylder at ei waith a'u gwerthfawrogiad o'r gefnogaeth y mae wedi'i rhoi i gyd-aelodau'r Bwrdd, yn enwedig dros y flwyddyn ddiwethaf. Diolchodd Ronnie i'r Bwrdd am eu geiriau caredig ac ychwanegodd ei fod yn ddiolchgar am y gefnogaeth a gafwyd gan swyddogion y Comisiwn ac aelodau eraill o'r Bwrdd dros y pedair blynedd diwethaf. Dymunodd yn dda i'r Bwrdd at y dyfodol.

1.4         Fe wnaeth yr ysgrifenyddiaeth roi diweddariad ar y broses ar gyfer llenwi'r swydd wag yn sgil ymddiswyddiad Ronnie. Nododd y Bwrdd mai’r Clerc a'r Prif Weithredwr sy’n penodi aelod o'r Bwrdd ac y bydd angen iGomisiwn y Senedd gymeradwyo’r penodiad.

1.5         Trafododd y Bwrdd ddiweddariad ynghylch y gefnogaeth sy’n cael ei darparu i'r Aelodau o ran Covid-19. Cytunodd y Bwrdd ei bod yn rhy gynnar yn nhymor y Senedd newydd i werthuso'r darpariaethau sydd ar waith ar hyn o bryd. Cytunodd y Bwrdd i adolygu'r darpariaethau hyn mewn cyfarfod yn y dyfodol, ond byddant yn parhau ar yr un ffurf yn y cyfamser.

1.6         Trafododd y Bwrdd ei ddull o ymgysylltu â’r Aelodau a staff cymorth a chytunodd i edrych ar adfer sesiynau galw heibio gyda'r Aelodau; parhau â chyfarfodydd grŵp cynrychiolwyr; a threfnu rhaglen o gyfarfodydd rheolaidd â swyddfeydd yr Aelodau, boed hynny’n rhithwir neu wyneb yn wyneb. Cydnabu'r Bwrdd fanteision cyfarfodydd wyneb yn wyneb, yn enwedig gyda staff y tu allan i Gaerdydd.

1.7         Trafododd y Bwrdd rai trefniadau gweinyddu ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd a chytunodd, er mwyn gwneud ei waith yn fwy tryloyw i randdeiliaid, i gyhoeddi blaenraglen waith ar ei wefan. Caiff y flaenraglen hon ei diweddaru'n rheolaidd i gyd-fynd â chylch cyfarfodydd y Bwrdd.

1.8         Nododd y Bwrdd ddiweddariad ar wefan newydd Umbraco a chytunodd i adolygu proflenni terfynol, gyda’r bwriad y bydd y wefan newydd yn mynd yn fyw cyn gynted â phosibl.

1.9         Nododd y Bwrdd ddiweddariad ar y defnydd o ddyfeisiau diogelwch ar gyfer Aelodau ar ddechrau'r Chweched Senedd. Cytunodd i ailedrych ar hyn gyda thîm diogelwch y Senedd ymhen chwe mis. Bydd hyn yn rhan o’r adolygiad blynyddol o’r Penderfyniad.

1.10       Cytunodd y Bwrdd ar ei flaenraglen waith hyd at fis Ionawr 2022.

 

Camau i’w cymryd: Bydd yr ysgrifenyddiaeth yn:

-       Diwygio a threfnu i gyhoeddi cofnodion mis Mawrth;

-       Rhoi diweddariad i'r Bwrdd ar recriwtio aelod newydd o'r Bwrdd;

-       Rhoi gwybodaeth i'r Bwrdd adolygu'r darpariaethau sydd ar gael i’r Aelodau a’u swyddfeydd mewn  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 1


Cyfarfod: 04/03/2021 - Bwrdd Taliadau (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1                Croesawodd y Cadeirydd aelodau’r Bwrdd a swyddogion i'r cyfarfod.

 

1.2                Nododd y Bwrdd, pe bai angen i'r Cadeirydd esgusodi ei hun o'r cyfarfod, y byddai'r cyfarfod yn cael ei gadeirio gan Mike Redhouse yn ei habsenoldeb.

 

1.3                Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ym mis Ionawr, fel y’i diwygiwyd.

 

1.4                Trafododd y Bwrdd gais yn ymwneud ag amgylchiadau eithriadol mewn perthynas â chostau staff sy’n dirprwyo ar ran staff cymorth sy’n ymgymryd â gwasanaeth rheithgor. Cytunodd y Bwrdd, os yw Aelodau'n dymuno cyflogi staff dros dro i ddarparu cymorth dros gyfnod o ddyletswydd gyhoeddus, fel gwasanaeth rheithgor, y dylent ddefnyddio'r darpariaethau presennol o dan bwynt 7.15 o'r Penderfyniad i drosglwyddo arian o’r gronfa costau swyddfa i dalu’r costau staffio.

 

1.5                Trafododd y Bwrdd fater yn ymwneud ag  amgylchiadau eithriadol, sef cyhoeddi hysbysiadau staffio cyn diwedd y Bumed Senedd. Gofynnodd y Bwrdd am ragor o wybodaeth am y materion penodol a oedd yn gysylltiedig â’r hysbysiadau diswyddo dan sylw, a chytunodd i drafod y materion hyn ymhellach yn ei gyfarfod ar 27 Mai.

 

1.6                Nododd y Bwrdd yr ohebiaeth a gafwyd gan gynrychiolydd o Undeb y GMB, yn gwneud cais bod aelod o staff yn cael cyfle i hawlio unrhyw wyliau blynyddol y mae wedi’u cronni fel taliad cyn diwedd ei gontract. Cytunodd y Bwrdd i wrthod y cais hwn, gan nodi mai cyfrifoldeb yr Aelod, fel cyflogwr, yw rheoli materion yn ymwneud â gwyliau blynyddol. Yn ogystal, cytunodd y Bwrdd i annog yr Aelod a’r aelod staff dan sylw i gymryd unrhyw wyliau a gronnwyd cyn yr etholiad.

 

1.7                Nododd y Bwrdd yr adborth a gafwyd yn sgil ymweliadau rhithwir diweddar. Cytunodd y Bwrdd, er y dylid mynd ar drywydd ymweliadau pellach, fod angen rhoi ystyriaeth i lwyth gwaith yr Aelodau a'r staff yn ystod y cyfnod yn arwain at yr etholiad, a allai gyfyngu ar yr opsiynau ar gyfer cynnal ymweliadau pellach. Cytunodd y Bwrdd i drefnu ymweliadau ar ddechrau'r Chweched Senedd.

 

1.8                Cytunodd y Bwrdd i benodi Nick Ramsay AS, fel yr Aelod a enwebwyd, i’r swydd wag ar y Bwrdd Pensiwn ar gyfer ymddiriedolwr o blith yr Aelodau.

 

1.9                Nododd y Bwrdd ddyluniad ei wefan newydd, a fydd yn cael ei lansio erbyn dechrau’r Chweched Senedd, a chytunodd arno.

 

1.10            Cytunodd y Bwrdd ar ei raglen waith hyd at fis Tachwedd 2021. Cytunodd y Bwrdd i drafod unrhyw faterion brys yn y cyfnod yn arwain at yr etholiad yn unol â hynny.

 

1.11            Adolygodd y Bwrdd effaith barhaus COVID-19 ar yr Aelodau a'u swyddfeydd. Cytunodd y Bwrdd y bydd y cymorth presennol sydd ar waith yn parhau ar ddechrau'r Chweched Senedd.


Cyfarfod: 28/01/2021 - Bwrdd Taliadau (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd swyddogion ac aelodau’r Bwrdd i'r cyfarfod.

1.2        Rhoddodd y Cadeirydd ddiweddariad i'r Bwrdd ar ei chyfarfod â Swyddog Cyfrifyddu a Chomisiynydd Safonau Dros Dro Comisiwn y Senedd ynghylch y rheolau ar ddefnyddio adnoddau'r Senedd.

1.3        Nododd y Bwrdd ddiweddariad ynghylch ymweliadau rhithwir â swyddfeydd etholaethol. Cytunodd y Bwrdd i ehangu cwmpas yr ymweliadau hyn.

1.4        Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion cyfarfod mis Rhagfyr yn amodol ar un newid i baragraff 3.3.

1.5        Nododd y Bwrdd ddiweddariad ar Covid-19 a chytunodd nad oedd angen unrhyw newidiadau pellach i'r gefnogaeth a ddarperir i'r Aelodau ar hyn o bryd. Cytunodd y Bwrdd i ofyn i’r Aelodau a grwpiau cynrychiolwyr staff cymorth yr Aelodau a oedd unrhyw faterion yn codi yn ymwneud â'r pandemig y dylai'r Bwrdd eu hystyried. Gofynnodd y Bwrdd am gynnwys amlinelliad o'r gefnogaeth a ddarperir yn y bwletin Cymorth Busnes i’r Aelodau nesaf.

1.6        Gohiriodd y Bwrdd y drafodaeth ynghylch ymddiriedolwyr y Bwrdd Pensiynau i'r cyfarfod nesaf.

1.7        Cytunodd y Bwrdd i ystyried yr hysbysiad diogelu data a phreifatrwydd newydd drwy e-bost.

1.8        Trafododd y Bwrdd ddyddiadau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol y tu hwnt i fis Mai a chytunodd i ystyried cynnal diwrnod cwrdd i ffwrdd strategol ddechrau mis Gorffennaf 2021.

Camau i’w cymryd:

·         Ysgrifenyddiaeth i gyhoeddi cofnodion diwygiedig.

·         Ysgrifenyddiaeth i ofyn i Grwpiau Cynrychiolwyr am eitemau ar gyfer yr agenda.

·         Ysgrifenyddiaeth i gynnwys trafodaeth ar benodi ymddiriedolwr y Bwrdd Pensiynau yng nghyfarfod mis Mawrth.

·         Ysgrifenyddiaeth i ddosbarthu hysbysiad diogelu data a phreifatrwydd newydd drwy e-bost i'w gymeradwyo.

·         Ysgrifenyddiaeth i gynnwys dyddiadau y cytunwyd arnynt yn y blaengynllun gwaith.

 


Cyfarfod: 10/12/2020 - Bwrdd Taliadau (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14
 • Cyfyngedig 15

Cofnodion:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd aelodau’r bwrdd a’r swyddogion i’r cyfarfod.

1.2         Croesawodd y Cadeirydd Dean Beard, Deb Suller, Dan Collier a Huw Gapper o Gomisiwn y Senedd i’r cyfarfod.

1.3         Derbyniodd y bwrdd gofnodion y cyfarfod ym mis Tachwedd, fel y’u diwygiwyd.

1.4         Nododd y bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 a chytunwyd nad oedd yn rhaid gwneud newidiadau ychwanegol i’r cymorth sy’n cael ei roi ar hyn o bryd.

1.5         Nododd y bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y ddeddfwriaeth ynghylch pwerau i ohirio etholiad y Senedd yn 2021 yn ôl yr angen. Holodd y bwrdd ynghylch effaith gohirio’r etholiad ar y Penderfyniad ar gyfer y Chweched Senedd, gan gytuno y dylid trafod y mater hwn mewn rhagor o fanylder yn ei gyfarfod nesaf.

1.6         Cytunodd y bwrdd ar fân ddiwygiadau i ffurflen y Gofrestr o Fuddiannau, gan gytuno y dylai’r aelodau geisio llenwi’r ffurflen erbyn y cyfarfod nesaf.

1.7         Cafwyd cydnabyddiaeth gan y bwrdd fod angen penodi Swyddog Diogelu Data sy’n annibynnol, sy’n arbenigwr mewn diogelu data, sydd ag adnoddau digonol ac sy’n adrodd yn ôl i’r lefel reoli uchaf.

1.8         Cytunodd y bwrdd i adolygu ei hysbysiad preifatrwydd i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth ddiweddaraf.

1.9         Cytunodd y bwrdd i drafod y wybodaeth ddiweddaraf am y wefan newydd yn ystod y cyfarfod nesaf.

1.10       Trafododd y bwrdd ei flaenraglen waith, gan gytuno i gael dwy drafodaeth ar wahân ar gynllunio ar gyfer senarios yn y dyfodol.

Camau gweithredu:

 

·         Yr ysgrifenyddiaeth i gyhoeddi cofnodion y cyfarfod ym mis Tachwedd.

·         Yr ysgrifenyddiaeth i lunio dogfen i roi cyngor i’r bwrdd ar ddeddfwriaeth arfaethedig gan Lywodraeth Cymru ynghylch etholiad y Senedd yn 2021, i’w thrafod yn y cyfarfod nesaf.

·         Yr ysgrifenyddiaeth i ddiwygio’r Gofrestr o Fuddiannau ac anfon y fersiwn ddiwygiedig at aelodau’r bwrdd.

·         Yr ysgrifenyddiaeth i adolygu hysbysiad preifatrwydd y bwrdd a rhoi cyngor i’r bwrdd ar y broses o benodi Swyddog Diogelu Data.

·         Yr ysgrifenyddiaeth i lunio papurau trafod i helpu i gynllunio ar gyfer gwahanol senarios yn ystod y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 09/07/2020 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1.)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 18
 • Cyfyngedig 19
 • Cyfyngedig 20

Cyfarfod: 21/05/2020 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 22
 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

1.2     Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

1.3     Yn amodol ar destun ychwanegol i baragraff 4.1, cytunodd y Bwrdd ar gofnodion 2 Ebrill fel rhai cywir.

1.4     Nododd y Bwrdd y diweddariad am wariant mewn perthynas â Covid-19 a nifer yr Aelodau sydd wedi cymryd y Lwfans Gweithio o Gartref. Cytunodd y Bwrdd i ysgrifennu at yr Aelodau i'w hatgoffa o'r cymorth sydd ar gael a rhoi sicrwydd iddynt bod y Bwrdd yn barod i’w cynorthwyo yn ystod y cyfnod heriol hwn. Cytunodd y Bwrdd i ystyried diweddariad pellach mewn perthynas â Covid-19 yn y cyfarfod nesaf, gan gynnwys gwaith paratoi rhag ofn y byddai'n rhaid delio ag ail don o’r feirws.

1.5     Roedd y Bwrdd hefyd o'r farn y gallai fod cynnydd yn y dyfodol yn y costau sy'n gysylltiedig â DSE ar gyfer gweithio o gartref mewn perthynas ag iechyd a diogelwch gweithwyr. Nododd y Bwrdd y cyngor ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, yn arbennig mewn perthynas â gweithio unigol. Er bod y Bwrdd yn cydnabod bod gwariant ar deithio gan Aelodau er enghraifft yn llai ac felly y gallai dalu'r costau sy'n gysylltiedig â chymorth mewn perthynas â Covid-19, byddai angen cadw llygad ar hyn. Nododd y Bwrdd fod y Comisiwn yn bwriadu cynnal arolwg gyda’r Aelodau i weld a yw eu gofynion o ran offer TGCh yn cael eu bodloni, a phwysleisiodd ei gyngor y dylai'r Aelodau gaffael offer a gymeradwyir gan y Comisiwn er y gallai’r gost fod ychydig yn uwch.

1.6     Trafododd y Bwrdd ddiweddariad ar ddatblygu Contractau a Llawlyfr Staff Cymorth. Cafodd y Bwrdd sicrwydd o’r ffaith y cafwyd adborth cychwynnol cadarnhaol gan grwpiau’r pleidiau a phenaethiaid staff. Cytunodd y Bwrdd i dynnu sylw'r Bwrdd sy’n ei olynu at y mater hwn yn ei nodyn trosglwyddo.

1.7     Nododd y Bwrdd ddiweddariad ar y defnydd o ddyfeisiau diogelwch personol a chytunodd i drafod gwybodaeth bellach yn ei gyfarfod nesaf. Cytunodd y Bwrdd hefyd y byddai angen cynnwys y mater hwn yn y nodyn trosglwyddo i'r Bwrdd sy’n ei olynu.

1.8     Nododd y Bwrdd ddiweddariad ynghylch apeliadau a gofynnodd am gael tynnu sylw’r Bwrdd at unrhyw apeliadau ynghylch Covid-19 er gwybodaeth ar ôl iddynt gael eu cwblhau.

1.9     Nododd y Bwrdd fod y taliadau goramser ar gyfer aelodau teulu wedi'u cyhoeddi am y tro cyntaf a chytunodd y dylid eu hystyried adeg y cyhoeddiad nesaf, y flwyddyn nesaf.

1.10   Trafododd y Bwrdd y trefniadau ar gyfer trosglwyddo i'r Bwrdd sy’n ei olynu ym mis Medi 2020, a chytunwyd i drafod hyn ymhellach yn y cyfarfod nesaf.

          Camau gweithredu:

-      Yr Ysgrifenyddiaeth i gyhoeddi cofnodion cyfarfod mis Ebrill, yn amodol ar y newid bach a nodir uchod.

-      Paratoi papur i'r Bwrdd ei drafod yn y cyfarfod nesaf mewn perthynas â'r cymorth a ddarperir mewn perthynas â Covid-19.

 

 


Cyfarfod: 02/04/2020 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

·         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Chwefror 2020 - Papur 1

·         Papur diweddaru a'r rhaglen waith – Papur 2

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26
 • Cyfyngedig 27

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd Dros Dro aelodau’r Bwrdd i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan y Fonesig Dawn Primarolo. Dymunodd y Bwrdd yn dda iddi yn ystod ei habsenoldeb. Dewiswyd Jane Roberts fel Cadeirydd Dros Dro ar gyfer y cyfarfod hwn.

1.3     Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

1.4     Roedd y Bwrdd yn dymuno diolch i swyddogion am drefnu cyfarfod heddiw dan yr amgylchiadau presennol.

1.5     Cytunodd y Bwrdd fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Chwefror yn gofnod cywir.

1.6     Nododd y Bwrdd ohebiaeth y Comisiwn yn ymwneud â chostau offer swyddfa a ariennir yn ganolog. Cytunodd y Bwrdd i drafod paper arall ar y mater yn ei gyfarfod nesaf.

1.7     Nododd y Bwrdd fod y Comisiwn yn adolygu rheolau yn ymwneud â defnyddio adnoddau'r Cynulliad a nododd y bydd Clerc y Cynulliad yn cysylltu â Chadeirydd y Bwrdd ynglŷn â’r diwygiadau a gynigiwyd.

1.8     Nododd y Bwrdd fod y Cynulliad wedi canslo ei gynlluniau i gynnal wythnos o fusnes yng ngogledd-ddwyrain Cymru ym mis Mehefin 2020. Cytunodd y Bwrdd y gallai ei benderfyniad blaenorol, y dylai’r nifer gyfyngedig o deithiau dwyffordd gan staff cymorth a amlinellwyd yn y Penderfyniad gael eu defnyddio rhwng etholaeth/rhanbarth yr Aelod a'r lleoliad yng ngogledd-ddwyrain Cymru, fod yn gymwys o hyd pe bai'r wythnos yn cael ei haildrefnu.

1.9     Cytunodd y Bwrdd i drafod y mater hwn ymhellach yn ei gyfarfod nesaf.

1.10 Trafododd y Bwrdd wybodaeth a roddwyd am Covid-19. Mewn ymateb i newidiadau a wnaed gan y Cynulliad, cytunodd y Bwrdd y byddai'n rhesymol darparu lwfans deiliad swydd ychwanegol ar gyfer rôl y Darpar Lywydd Dros Dro, ond nid rôl Cadeirydd Dros Dro y Cyfarfod Llawn.

1.11 Gwnaeth y Bwrdd nodi a chytuno ar ei flaenraglen waith ar gyfer gweddill ei dymor.

1.12 Nododd y Bwrdd y gallai fod yn ofynnol iddo gynnal ei gyfarfod ym mis Mai drwy ddulliau rhithwir. Cytunodd y Bwrdd hefyd i adolygu yn nes at y dyddiad a ddylid bwrw ymlaen â’r cyfarfodydd Grŵp Cynrychiolwyr a drefnwyd.

Camau gweithredu:

-     Yr Ysgrifenyddiaeth i gyhoeddi cofnodion cyfarfod mis Chwefror.

-     Yr Ysgrifenyddiaeth i baratoi papur ar gostau offer swyddfa a ariennir yn ganolog.

-     Yr ysgrifenyddiaeth i baratoi opsiynau ar gyfer diogelwch gwybodaeth i'r Bwrdd.

 


Cyfarfod: 27/02/2020 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

·         Cofnodion y cyfarfod ar 16 Ionawr 2020 – Papur 1

·         Papur diweddaru a’r rhaglen waith – Papur 2

·         Trafod y llythyr gan y Pwyllgor Busnes – Papur 3

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 30
 • Cyfyngedig 31
 • Cyfyngedig 32

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd Dros Dro Aelodau’r Bwrdd i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan y Fonesig Dawn Primarolo. Dewiswyd Trevor Reaney yn Gadeirydd Dros Dro ar gyfer y cyfarfod hwn.

1.3     Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Ionawr.

1.4     Cyn y cyfarfod, cyfarfu'r Bwrdd â'r Grŵp Cynrychiolwyr Aelodau a Grŵp Cynrychiolwyr y staff cymorth, a oedd yn adeiladol ac a groesawyd yn fawr. Nododd y Bwrdd y byddai materion a godwyd yn y cyfarfodydd hynny yn llywio ei adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad.

1.5     Trafododd y Bwrdd pa adnoddau ychwanegol y gallai eu gweithredu i wneud ei orau i liniaru unrhyw risg posibl i ddiogelwch staff cymorth wrth iddynt wneud eu gwaith. Cytunodd y Bwrdd i dalu am un ddyfais diogelwch personol ychwanegol ar gyfer swyddfa pob Aelod (yn ychwanegol at y dyfeisiau a ddarperir i'r Aelodau eu hunain).

1.6     Nododd y Bwrdd y bydd y Cynulliad yn cynnal wythnos o fusnes yng ngogledd ddwyrain Cymru ym mis Mehefin 2020. Cytunodd y Bwrdd, ar gyfer yr wythnos hon yn unig, y gellid defnyddio'r nifer cyfyngedig o deithiau yn ôl a blaen gan staff cymorth rhwng etholaeth /rhanbarth yr Aelod a'r lleoliad yng ngogledd ddwyrain Cymru a amlinellwyd yn y Penderfyniad.

1.7     Trafododd y Bwrdd gais gan y Llywydd i ystyried diwygio cyfradd cyflog Cadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad i adlewyrchu cynnydd o ran ei gyfrifoldebau.

1.8     Cytunodd y Bwrdd y dylid talu’r Cadeirydd ar y gyfradd cyflog lefel uwch i gadeiryddion pwyllgorau. Cytunodd y Bwrdd y byddai'r gyfradd hon yn gymwys o 1 Mawrth 2020 tan ddiwedd y Pumed Cynulliad.

1.9     Nododd a chytunodd y Bwrdd ei Flaenraglen Waith am weddill ei gyfnod.

Camau gweithredu:

-     Yr Ysgrifenyddiaeth i roi gwybod i’r Llywydd am y penderfyniad i dalu rôl Cadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar y gyfradd gyflog lefel uwch ar gyfer gweddill y Cynulliad hwn.

-     Yr ysgrifenyddiaeth i anfon y llythyr yn sgîl penderfyniad y Bwrdd cyn gynted â phosibl.


Cyfarfod: 16/01/2020 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

·         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd 2019 - Papur 1

·         Papur diweddaru a'r rhaglen waith – Papur 2

·         Cynllun Pensiwn Aelodau Cynulliad: Strategaeth buddsoddi– Papur 2a

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35
 • Cyfyngedig 36
 • Cyfyngedig 37

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd dros dro Aelodau’r Bwrdd i’r cyfarfod.

1.2        Nododd y Cadeirydd ac aelodau'r Bwrdd y newidiadau staffio dros dro ar gyfer y cyfarfod hwn, a chroesawyd Huw Gapper a Dan Collier.

1.3        Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion cyfarfod 21 Tachwedd fel cofnod cywir, yn amodol ar welliant i baragraff 3.13 i atgyfnerthu bod y Bwrdd wedi ystyried cymariaethau â Seneddau eraill y DU wrth wneud ei benderfyniad ar lefelau cyflog staff cymorth.

1.4        Nododd y Bwrdd fod Deddf Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru) wedi cael Cydsyniad Brenhinol ac y bydd enw'r sefydliad yn newid ar 6 Mai 2020 i Senedd Cymru / Welsh Parliament. Nododd y Bwrdd y bydd ei enw wedi newid i Fwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd wedi hynny.

1.5        Nododd y Bwrdd y bydd Cadeirydd y Bwrdd yn rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad ddydd Llun 20 Ionawr.

1.6        Cytunodd y Bwrdd ar gynigion i gynnal adolygiad anffurfiol o'r llawlyfr i Staff Cymorth. Cytunodd y Bwrdd i ystyried papur yn nodi ei ddull o ymdrin â'r adolygiad hwn yn ei gyfarfod nesaf.

1.7        Cytunodd y Bwrdd i gynnig diwygiad i'r Weithdrefn Ddisgyblu a Chwyno ar gyfer Staff Cymorth i egluro'r seiliau ar gyfer apelio. Cytunodd y Bwrdd i ymgynghori'n ffurfiol ag Aelodau a Staff Cymorth fel rhan o'i lythyr diweddaru ar ôl y cyfarfod.

1.8        Cytunodd y Bwrdd y dylid atgoffa'r Aelodau fod ganddynt ddyletswydd gofal, fel cyflogwyr, dros eu Staff Cymorth. Cytunodd y Bwrdd i annog Aelodau i ofyn am gyngor gan adran ddiogelwch Comisiwn y Cynulliad ar gadw'n ddiogel bob amser.

1.9        Nododd y Bwrdd y diweddariad ar Strategaeth Buddsoddi Bwrdd Pensiwn yr Aelodau.

1.10     Gwnaeth y Pwyllgor drafod a chytuno ar ei flaenraglen waith ar gyfer tymor y gwanwyn.

1.11     Cytunodd y Bwrdd i geisio trefnu cyfarfodydd y Grŵp Cynrychiolwyr ar gyfer yr un diwrnod â chyfarfod nesaf y Bwrdd.

Camau gweithredu:

-     Yr ysgrifenyddiaeth i ddiwygio a chyhoeddi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd;

-     Yr ysgrifenyddiaeth i ddiwygio'r Rhaglen Waith i gynyddu amseriad yr eitem ar y Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad ar gyfer cyfarfod 2 Ebrill. 

-     Yr ysgrifenyddiaeth i drefnu cyfarfod gyda Grwpiau Cynrychiolwyr cyn y cyfarfod ym mis Chwefror.

-     Yr uned Cymorth Busnes i’r Aelodau i baratoi papur yn nodi cwmpas yr adolygiad o'r llawlyfr i staff cymorth i'w ystyried yn y cyfarfod nesaf.

-     Yr ysgrifenyddiaeth i anfon y llythyr yn sgîl penderfyniad y Bwrdd cyn gynted â phosibl.

-      

-      

 


Cyfarfod: 21/11/2019 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 40
 • Cyfyngedig 41
 • Cyfyngedig 42

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

1.2        Gan groesawu Lleu Williams, Clerc y Bwrdd, yn ôl, mynegodd y Cadeirydd ac aelodau'r Bwrdd eu dymuniadau gorau iddo.

1.3        Cyflwynodd y Cadeirydd y swyddogion a ganlyn i bawb yn y cyfarfod: Craig Griffiths, un o gynghorwyr cyfreithiol Comisiwn y Cynulliad, a Dean Beard, aelod o’r tîm Cymorth Busnes i’r Aelodau.

1.4        Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 19 Medi, yn amodol ar fân newid i baragraff 5.2 i’w wneud yn fwy darllenadwy.

1.5        Nododd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am hynt y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn y Cynulliad.

1.6        Nododd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am sefydlu'r Pwyllgor ar Ddiwygio'r Cynulliad.

1.7        Nododd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am y broses o benodi Douglas Bain yn Gomisiynydd Safonau Dros Dro, gan gydnabod y penodiad hwnnw.

1.8        Nododd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am yr argymhellion sydd wedi’u cynnwys yn adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder, sef 'Cyfiawnder yng Nghymru dros bobl Cymru'.

1.9        Nododd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am eiriad y Weithdrefn Gwyno a Disgyblu mewn perthynas ag apeliadau yn dilyn ymchwiliadau annibynnol, ynghyd â chyngor gan ACAS. Cytunodd y Bwrdd y byddai’r ysgrifenyddiaeth yn cysylltu â’r Grwpiau Cynrychiolwyr mewn perthynas â’r newidiadau arfaethedig i eiriad y weithdrefn, gyda'r bwriad o wneud gwaith ymgynghori pellach fel rhan o'r ymgynghoriad ar y Penderfyniad llawn ar gyfer y Chweched Cynulliad yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

1.10     Gwnaeth y Bwrdd drafod a chytuno ar ei flaenraglen waith ar gyfer tymor y gwanwyn.

 

Camau gweithredu:

-     Yr ysgrifenyddiaeth i newid a chyhoeddi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Medi.

-     Yr ysgrifenyddiaeth i drefnu cyfarfod gyda’r Grwpiau Cynrychiolwyr cyn y cyfarfod ym mis Ionawr.

-     Yr ysgrifenyddiaeth i wneud trefniadau ar gyfer cyfarfod ychwanegol o’r Bwrdd ym mis Chwefror 2020.

 

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 45
 • Cyfyngedig 46

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd Aelodau’r Bwrdd i’r cyfarfod.

1.2        Mynegodd y Cadeirydd ac aelodau'r Bwrdd eu dymuniadau gorau i Lleu Williams, clerc y Bwrdd.

1.3        Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2019.

1.4        Nododd y Bwrdd y diweddariad a roddwyd ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), sydd yng Nghyfnod 2 o'r broses graffu ddeddfwriaethol ar hyn o bryd.

1.5        Nododd y Bwrdd y diweddariad ar y cam nesaf o ran diwygio'r Cynulliad a phenderfyniad y Cynulliad i sefydlu Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.

1.6        Nododd y Bwrdd y diweddariad ar gyflwyno dyfeisiau diogelwch i Aelodau.

1.7        Nododd y Bwrdd y diweddariad ar ymchwiliadau annibynnol fel rhan o'r weithdrefn gwyno.

1.8        Nododd y Bwrdd y diweddariad yn dilyn galw'r Cynulliad yn ôl.

1.9        Gwnaeth y Pwyllgor drafod a chytuno ar ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref.

 

Cam gweithredu:

-     Yr ysgrifenyddiaeth i gyhoeddi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2019.

 


Cyfarfod: 04/07/2019 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 49
 • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd Aelodau’r Bwrdd i’r cyfarfod.

1.2        Diolchodd y Cadeirydd i Rebecca Hardwicke a Craig Stephenson am eu gwaith yn cefnogi'r Bwrdd, a dymunodd bob llwyddiant iddynt ar gyfer y dyfodol.

1.3        Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mai.

1.4        Nododd y Bwrdd y diweddariad a roddwyd ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), sydd yng Nghyfnod 1 o'r broses graffu yn y Cynulliad ar hyn o bryd.

1.5        Nododd y Bwrdd y diweddariad ar gam nesaf Diwygio'r Cynulliad.

1.6        Nododd y Bwrdd y diweddariad ar gaffael dyfeisiau diogelwch i Aelodau.

1.7        Nododd y Bwrdd y diweddariad ar wrandawiad tribiwnlys diweddar a dyfarniad dilynol o ran contractau ar gyfer staff grwpiau.

1.8        Nododd y Bwrdd ddiweddariad ar yr archwiliad mewnol diweddar o waith Cymorth Busnes Aelodau.

1.9        Nododd y Bwrdd ddiweddariad yn dilyn cyhoeddi canlyniadau'r arolwg Urddas a Pharch gan y Comisiwn.

1.10     Gwnaeth y Bwrdd drafod a chytuno ar ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref.

Cam gweithredu:

Yr ysgrifenyddiaeth i gyhoeddi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ym mis Mai 2019.

Yr ysgrifenyddiaeth i ysgrifennu at staff grwpiau yn rhoi gwybod iddynt am effaith y dyfarniad o ran eu contractau.

 


Cyfarfod: 23/05/2019 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 53
 • Cyfyngedig 54

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

1.2        Nododd y Cadeirydd ymddiheuriadau gan Michael Redhouse a Ronnie Alexander; roedd y ddau wedi darparu sylwadau ar bapurau cyn y cyfarfod.

1.3        Croesawodd y Cadeirydd Ruth Hatton i'w chyfarfod cyntaf fel Dirprwy Glerc.

1.4        Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod ar 21 Mawrth 2019 yn amodol ar fân newid.

1.5        Nododd y Bwrdd y diweddariad ar Fil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yng Nghyfnod 1 yn y Cynulliad ar hyn o bryd.

1.6        Cytunodd y Bwrdd ar newidiadau arfaethedig i'r weithdrefn Disgyblu a Chwyno yn dilyn ymgynghoriad â'r Aelodau a'r staff cymorth. Cytunodd y Bwrdd i roi'r gweithdrefnau ar waith cyn gynted â phosibl.

1.7        Nododd y Bwrdd y diweddariad ar gaffael larymau diogelwch personol ar gyfer yr Aelodau a chytunodd i ystyried diweddariad pellach yn y cyfarfod nesaf ar ôl i'r broses gaffael ddod i ben.

1.8        Cytunodd y Bwrdd i'r ysgrifenyddiaeth barhau i atgoffa Aelodau Annibynnol a staff cymorth am y ffyrdd y gallant ymgysylltu â'r Bwrdd a rhannu eu barn ag ef.

1.9        Nododd y Bwrdd ddiweddariad mewn perthynas ag adnewyddu yswiriant Arferion Cyflogaeth. Cytunodd y Bwrdd i gael diweddariad pellach yn y cyfarfod nesaf yn dilyn trafodaethau â Chomisiwn y Cynulliad.

1.10     Nododd y Bwrdd y newidiadau i'r Grwpiau gwleidyddol yn y Cynulliad dros yr wythnosau diwethaf a chytunodd i fonitro newidiadau a allai gael effaith ar y Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol.

 


Cyfarfod: 21/03/2019 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 57
 • Cyfyngedig 58
 • Cyfyngedig 59

Cofnodion:

1.1.     Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

1.2.     Cafodd y Cadeirydd ymddiheuriad gan Trevor Reaney. Gwnaeth Trevor sylwadau ar bob eitem cyn y cyfarfod.

1.3.     Croesawodd y Cadeirydd Joanna Adams i'r cyfarfod, a fydd yn helpu'r Bwrdd yn ei rôl fel Uwch-bartner Busnes Aelodau'r Cynulliad.

1.4.     Dywedodd y Cadeirydd wrth y Bwrdd mai hwn fydd cyfarfod olaf Siân Giddins fel Dirprwy Glerc y Bwrdd. Ar ran y Bwrdd, diolchodd y Cadeirydd i Siân am ei gwaith dros y ddwy flynedd diwethaf a dymunodd yn dda iddi yn ei rôl newydd.

1.5.     Yn amodol ar ddiwygiad mân, derbyniodd y Bwrdd gofnodion y cyfarfod ar 17 Ionawr 2019.

1.6.     Trafododd y Bwrdd oblygiadau posibl y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) ar ei gylch gwaith a chytunodd i fonitro hynt y Bil drwy'r Cynulliad.

1.7.     Trafododd y Bwrdd y diwygiadau i'r polisïau a gweithdrefnau perthnasol yn sgil ei benderfyniadau blaenorol i gyflwyno diwrnodau braint a pholisi absenoldeb tosturiol ffurfiol, yn ogystal â diwygio'r Gweithdrefnau Disgyblu a Chwynion. Cytunodd y Bwrdd i rannu'r polisïau a'r gweithdrefnau â'r Grwpiau Cynrychiolwyr cyn eu cyflwyno'n ffurfiol.

1.8.     Nododd y Bwrdd y sylw diweddar yn y cyfryngau i'r lwfans dirwyn i ben a chytunodd i gynnal y darpariaethau presennol.

1.9.     Dywedodd yr ysgrifenyddiaeth wrth y Bwrdd, yn dilyn ei benderfyniad i ysgrifennu at yr holl staff cymorth sy'n gweithio i Aelodau annibynnol y Cynulliad i ofyn iddynt ffurfioli trefniadau ar gyfer ymgysylltu â'r Bwrdd, nad oedd consensws wedi'i gyflawni ynghylch pwy ddylai gynrychioli'r garfan hon o staff. Fel y cyfryw, cytunodd y Bwrdd i rannu gwybodaeth berthnasol â'r holl staff o'r fath yn electronig.

Camau gweithredu:

Bydd yr ysgrifenyddiaeth yn gwneud y canlynol:

-        cyhoeddi nodyn y cyfarfod ar 17 Ionawr;

-        dosbarthu'r polisïau a'r gweithdrefnau diwygiedig i'r Grwpiau Cynrychiolwyr;

-        ysgrifennu at yr holl staff cymorth sy'n gweithio i'r Aelodau annibynnol i'w hysbysu o'i phenderfyniad.

 


Cyfarfod: 17/01/2019 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 62
 • Cyfyngedig 63

Cofnodion:

1.1.     Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

1.2.     Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd 2018.

1.3.     Cydymdeimlodd y Bwrdd â theulu, ffrindiau a chydweithwyr Steffan Lewis, y cyn Aelod Cynulliad, yn eu profedigaeth. Diolchodd y Bwrdd i:

-     dîm Cymorth Busnes yr Aelodau am y cymorth a’r cyngor y maent yn parhau i'w gynnig i deulu Steffan a’i staff cymorth;

-     yr ysgrifenyddiaeth am roi gwybod i’r Bwrdd am y materion sy'n codi.

1.4.     Nododd y Bwrdd y darpariaethau ar gyfer dirwyn swyddfa Steffan Lewis i ben.

1.5.     Cynhaliodd y Bwrdd ei adolygiad blynyddol o'r holl geisiadau am dreuliau eithriadol yr oedd wedi'u cymeradwyo’n flaenorol ac, o ystyried bod yr Aelodau wedi’u sicrhau nad oedd eu sefyllfa wedi newid ers i’r Bwrdd gymeradwyo’r taliadau ychwanegol gyntaf, cytunodd y dylent barhau i gael y taliadau ychwanegol. Nododd y Bwrdd y bydd nifer a maint y taliadau eithriadol yn 2018-19 yn cael eu cyhoeddi yn ei adroddiad blynyddol.

1.6.     Cytunodd y Bwrdd i ysgrifennu at yr holl staff cymorth sy'n gweithio i Aelodau annibynnol y Cynulliad i ofyn iddynt ffurfioli trefniadau ar gyfer ymgysylltu â'r Bwrdd.

Camau i’w cymryd:

Bydd yr ysgrifenyddiaeth yn:

-     cyhoeddi nodyn o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd;

-     rhoi gwybod i’r holl Aelodau sy'n cael treuliau eithriadol am benderfyniad y Bwrdd;

-     ysgrifennu at staff cymorth Aelodau annibynnol i ffurfioli trefniadau ar gyfer ymgysylltu â'r Bwrdd.

 

 


Cyfarfod: 22/11/2018 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 66
 • Cyfyngedig 67

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

1.2.      Dymunodd y Bwrdd longyfarchiadau i John Chick ar ei benodiad diweddar yn y Swyddfa Eiddo Deallusol. Ar ran y Bwrdd, diolchodd y Cadeirydd i John am ei waith, ei arweiniad a'i gefnogaeth i'r Bwrdd.

1.3.      Dymunodd y Bwrdd longyfarchiadau i Rebecca Hardwicke ar ei phenodiad i'r rôl y mae John yn ei gadael.

1.4.      Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Hydref 2018.

1.5.      Datganodd y Cadeirydd fuddiant mewn perthynas ag eitem dau, gan ei bod yn Gyfarwyddwr anweithredol yng nghwmni Thompson's Solicitors.

 

Cam gweithredu:

Yr ysgrifenyddiaeth i gyhoeddi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Hydref 2018.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 70
 • Cyfyngedig 71

Cofnodion:

1.1      Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

1.2      Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2018.

1.3      Cytunodd y Bwrdd ar gylch gorchwyl y Grŵp Llywodraethiant ar gyfer Cynllun Pensiwn Staff Cymorth Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Croesawodd y Bwrdd y ffaith bod Comisiwn y Cynulliad wedi enwebu ei Gyfarwyddwr Cyllid i gynrychioli'r Comisiwn ar y Bwrdd, ochr yn ochr â Phennaeth Pensiynau'r Comisiwn ac aelod o'r Bwrdd Taliadau.

1.4      Nododd y Bwrdd fod swydd wag o hyd ar y Bwrdd Pensiynau ar gyfer Cynllun Pensiwn Aelodau'r Cynulliad yn sgil ymddiswyddiad Caroline Jones AC o'r rôl. Cytunodd y Bwrdd i ysgrifennu at Gomisiwn y Cynulliad, gan ofyn i'r Comisiwn enwebu cynrychiolydd i'r Bwrdd Pensiynau cyn gynted ag y bo modd er mwyn sicrhau dilyniant yn yr aelodaeth.

1.5      Nododd y Bwrdd ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru. Cytunodd y Bwrdd i drafod y materion perthnasol a godwyd yn yr ymchwiliad hwn yn ei flaenraglen waith lle bo'n briodol.

Cam gweithredu:

Yr ysgrifenyddiaeth i gyhoeddi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2018.

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 74
 • Cyfyngedig 75

Cofnodion:

1.1.     Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

1.2.     Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Mai 2018.

Cam gweithredu:

Yr ysgrifenyddiaeth i gyhoeddi cofnodion y cyfarfod ar 24 Mai 2018.

 


Cyfarfod: 24/05/2018 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 78
 • Cyfyngedig 79

Cofnodion:

1.1      Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

1.2      Llongyfarchodd y Bwrdd Adrian Crompton ar ei benodiad diweddar fel Archwilydd Cyffredinol Cymru. Ar ran y Bwrdd, diolchodd y Cadeirydd Adrian am ei waith, arweiniad a chymorth yn ei rôl fel uwch gynghorydd i'r Bwrdd.

1.3      Croesawodd y Cadeirydd Craig Stephenson i'r cyfarfod, a fydd yn cefnogi'r Bwrdd yn sgil ymadawiad Adrian.

1.4      Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mawrth 2018.

1.5      Trafododd y Bwrdd y darpariaethau yn y Penderfyniad o ran y treuliau eithriadol a chytunodd i drafod y mater eto yn y cyfarfod ym mis Gorffennaf.

1.6      Trafododd y Bwrdd ei flaenraglen waith a chytunodd i edrych ar y mater eto ar ôl iddo gytuno ar gwmpas adolygiad y Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad.

 

Camau gweithredu:

Yr ysgrifenyddiaeth i gyhoeddi cofnodion y cyfarfod ar 15 Mawrth 2018.

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 82
 • Cyfyngedig 83

Cofnodion:

1.1      Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

1.2      Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Ionawr.

1.3      Nododd y Bwrdd y datganiad a wnaed gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn ystod y Cyfarfod Llawn ar 7 Mawrth ynghylch ei waith ar ddatblygu polisi urddas a pharch. Cytunodd y Bwrdd i adolygu'r polisïau perthnasol ar waith ar gyfer staff cymorth unwaith y derbyniwyd y polisïau ar gyfer Aelodau er mwyn sicrhau bod y ddau bolisi yn gyson.

1.4      Cytunodd y Bwrdd i adolygu sut mae'n ymgysylltu â'r Grwpiau Cynrychioliadol.

1.5      Trafododd y Bwrdd y dyddiadau cyfarfod dros dro a'r flaenraglen waith ddrafft hyd at fis Gorffennaf 2020 a chytunodd i edrych ar y mater eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.


Cyfarfod: 25/01/2018 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 86
 • Cyfyngedig 87
 • Cyfyngedig 88

Cofnodion:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

1.2         Croesawodd y Bwrdd John Chick, a oedd wedi dychwelyd i'r Cynulliad, i'r cyfarfod. Hefyd, ar ran y Bwrdd, diolchodd y Cadeirydd i Rebecca Hardwicke a Carys Rees am eu gwaith ar ran y Bwrdd yn ystod absenoldeb John.

1.3         Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion 23 Tachwedd 2017 yn amodol ar fân newidiadau.

1.4         Cytunodd y Bwrdd i ysgrifennu at y Comisiwn yn gofyn bod y ddeddfwriaeth i newid enw'r Cynulliad i Senedd Cymru hefyd yn cynnwys darpariaeth i newid enw'r Bwrdd i “Bwrdd Taliadau Annibynnol Senedd Cymru”.

1.5         Nododd y Bwrdd na fyddai ymddiswyddiad Nathan Gill a’r penderfyniad a wnaed na fyddai ei olynydd, Mandy Jones AC, yn aelod o'r grŵp UKIP yn y Cynulliad yn cael unrhyw effaith ar y lwfans ar gyfer pleidiau gwleidyddol.

1.6         Cytunodd y Bwrdd y dylai aelodaeth Grŵp Cynrychiolwyr Staff Cymorth Aelodau’r Cynulliad gynnwys un aelod o staff cymorth o bob plaid wleidyddol ac un cynrychiolydd o bob undeb llafur.

1.7         Nododd y Bwrdd ei ddyddiadau cyfarfod a'r dyddiadau posibl ar gyfer cyfarfodydd y Grwpiau Cynrychiolwyr.

Camau gweithredu:

Y Bwrdd i:

-     ysgrifennu at Gomisiwn y Cynulliad yn amlinellu pam yr hoffai newid ei enw;

-     ysgrifennu at Grŵp Cynrychiolwyr Staff Cymorth Aelodau'r Cynulliad yn cadarnhau’r aelodaeth.


Cyfarfod: 23/11/2017 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Rhagarweiniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 91
 • Cyfyngedig 92

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd aelodau’r Bwrdd i’r cyfarfod. Diolchodd y Cadeirydd i aelodau’r Bwrdd am gytuno i gynnal y cyfarfod drwy gyfrwng telegynhadledd ac am ail-drefnu ei fusnes yng ngoleuni’r digwyddiadau trasig ar 7 Tachwedd.

1.2 Cafodd y Cadeirydd ymddiheuriadau gan Jane Roberts nad oedd yn gallu bod yn y cyfarfod ar fyr rybudd oherwydd amhariad teithio ac felly nid oedd yn gallu cymryd rhan drwy delegynhadledd. Rhoddodd Jane sylwadau ar bob eitem cyn y cyfarfod.

1.3 Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Hydref.

1.4 Bu’r Bwrdd yn cydymdeimlo â theulu, ffrindiau a chydweithwyr Carl Sargeant, y cyn Aelod Cynulliad, yn dilyn eu colled. Diolchodd y Bwrdd i’r canlynol:

-     y tîm Cymorth Busnes i’r Aelodau am y gefnogaeth a’r cyngor y maent yn parhau i’w darparu i deulu a Staff Cymorth Carl; a’r

-     ysgrifenyddiaeth am ddiweddaru’r Bwrdd am y materion sy’n codi.

1.5 Nododd y Bwrdd y darpariaethau ar gyfer dirwyn i ben swyddfa Carl Sargent. 

1.6 Nododd y Bwrdd adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2018 - 19, a oedd yn cynnwys dau argymhelliad o ran effaith tanwariant y Bwrdd ar gyllideb y Comisiwn.

1.7 Rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i oblygiadau ariannol ail-wampio’r Cabinet yn ddiweddar ar:

-     y lwfans ar gyfer pleidiau gwleidyddol yng ngoleuni’r darpariaethau o fewn y Penderfyniad; a

-     y gyllideb gyffredinol yng ngoleuni creu dwy swydd Weinidogol newydd.

1.8 Nododd y Bwrdd ddyddiadau ei gyfarfodydd a dyddiadau posibl cyfarfodydd y Grwpiau Cynrychiolwyr.


Cyfarfod: 12/10/2017 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 95
 • Cyfyngedig 96
 • Cyfyngedig 97

Cofnodion:

1.1.    Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

1.2.    Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 11 a 12 Gorffennaf 2017.

1.3.    Nododd y Bwrdd ei raglen waith ar gyfer gweddill 2017 a dyddiadau ei gyfarfodydd hyd at fis Mawrth 2019.

1.4.    Nododd y Bwrdd:

-          y gwaith a gyflawnwyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru i gasglu data ar gyfer yr ymchwil i'r hyn sy'n rhwystro pobl rhag sefyll i gael eu hethol i'r Cynulliad, a'r hyn a fyddai'n eu cymell i wneud hynny; a'r

-          wybodaeth ddiweddaraf am brisiad y terfyn uchaf ar gostau'r cyflogwr, a'r lwfans blynyddol ar gyfer Cynllun Pensiwn yr Aelodau.

1.5.    Trafododd y Bwrdd y cynigion ar gyfer ei feicrowefan annibynnol ei hun, a chytunodd arnynt, yn amodol ar rai mân newidiadau. Cytunodd y Bwrdd i adolygu'r feicrowefan yn rheolaidd yn unol â'i strategaeth ymgysylltu ehangach.

1.6.    Trafododd y Bwrdd yr effaith wrth i Aelod adael grŵp gwleidyddol, gan ailddatgan y penderfyniad a wnaeth ar 24 Mai 2017 y bydd y Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol yn cael ei dyrannu i Aelodau annibynnol.

1.7.    Cytunodd y Bwrdd i ysgrifennu at bob Aelod nad yw wedi gweithredu'r camau diogelwch a nodwyd yn dilyn yr adolygiad o'i swyddfa / swyddfeydd, i annog yr Aelodau i sicrhau bod y gwaith perthnasol yn cael ei gwblhau. Ar yr un pwnc, cytunodd y Bwrdd i ysgrifennu at yr Aelodau i gyd yn gofyn iddynt sicrhau y cynhelir yr archwiliadau diogelwch perthnasol ar yr holl wirfoddolwyr sy'n gweithio yn eu swyddfeydd.

1.8.    Trafododd y Bwrdd y goblygiadau ariannol os oes gan Aelodau fwy nag un swyddfa, a chytunodd i ystyried y mater hwn yn y dyfodol.

1.9.    Trafododd y Bwrdd y darpariaethau ym maes dileu swyddi, a chytunodd i drafod yn y dyfodol y trefniadau pan fo swyddi'n cael eu dileu wrth ailstrwythuro swyddfeydd.

1.10.     Trafododd y Bwrdd oblygiadau'r trefniadau ariannu newydd arfaethedig ar gyfer system gweithiwr achos i'r Aelodau, a chytunodd i ailedrych ar y mater wrth adolygu'r lwfans costau swyddfa ar gyfer 2018-19.

Camau gweithredu:

Y Bwrdd i:

-     ysgrifennu at Aelodau nad ydynt wedi gweithredu'r camau a nodwyd yn ystod adolygiad diogelwch eu swyddfa;

-     ysgrifennu at yr Aelodau i gyd i sicrhau y cynhelir yr archwiliad diogelwch perthnasol ar gyfer unrhyw wirfoddolwyr yn eu swyddfeydd; ac

-     ailedrych ar y materion a nodwyd uchod ar ddyddiadau perthnasol.

Yr ysgrifenyddiaeth i gyhoeddi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 11 a 12 Gorffennaf.

 


Cyfarfod: 11/07/2017 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 100
 • Cyfyngedig 101

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod. Ar ran y Bwrdd, llongyfarchodd y Cadeirydd Ronnie Alexander ar ei benodiad i'r Bwrdd a'i groesawu i'w gyfarfod Bwrdd cyntaf.

 

1.2 Croesawodd y Cadeirydd Lleu Williams, a benodwyd yn Glerc newydd i'r Bwrdd Taliadau. Hefyd, ar ran y Bwrdd, diolchodd y Cadeirydd i Dan Collier am ei waith i’r Bwrdd a'i longyfarch ar ei ddyrchafiad diweddar.

 

1.3 Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Mai 2017.

 

1.4 Nododd y Bwrdd ei raglen waith ar gyfer gweddill 2017 a dyddiadau ei gyfarfodydd hyd at fis Mawrth 2019. Cytunodd y Bwrdd i ddefnyddio'r dyddiadau ar gyfer cyfarfodydd ym mis Hydref a mis Tachwedd 2017.

 

1.5 Cytunodd y Bwrdd i estyn gwahoddiad ffurfiol i Gadeirydd y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad i'w gyfarfod ym mis Hydref 2017 i drafod y materion a allai ymwneud â gwaith y Bwrdd yn y dyfodol wrth ddatblygu Penderfyniad sy'n addas i'r Chweched Cynulliad.

 

1.6 Dywedodd yr Ysgrifenyddiaeth wrth y Bwrdd y byddai papur yn amlinellu'r broses a ddefnyddir gan Gymorth Busnes yr Aelodau wrth weinyddu hawliadau yn cael ei ddarparu yng nghyfarfod y Bwrdd ym mis Hydref.

 

1.7 Trafododd y Bwrdd y broses ar gyfer adolygu diogelwch swyddfeydd a chartrefi'r Aelodau a gofynnodd i'r Ysgrifenyddiaeth atgoffa Aelodau am y gwasanaethau sydd ar gael iddynt.

 

1.8 Anfonodd y Bwrdd gydymdeimladau at deulu Sam Gould, uwch-gynghorydd Nathan Gill AC, ac at deulu Ben Davies, dirprwy bennaeth staff y Ceidwadwyr Cymreig, yn eu profedigaeth.

 

1.9 Nododd y Bwrdd y cwestiwn a ofynnwyd yn ystod Cwestiynau'r Cynulliad ar 5 Gorffennaf a chytunodd i ystyried rôl interniaethau cyflogedig gydag Aelodau'r Cynulliad fel rhan o'i adolygiad ehangach o gymorth i Aelodau

 

Camau gweithredu:

Bydd yr Ysgrifenyddiaeth yn

·         cyhoeddi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Mai;

·         gwahodd Cadeirydd y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad i gyfarfod y Bwrdd ym mis Hydref 2017;

·         paratoi papur sy'n amlinellu'r broses y mae Cymorth Busnes yr Aelodau yn ei defnyddio wrth weinyddu hawliadau; ac

·         atgoffa Aelodau o'r gwasanaethau sydd ar gael iddynt o ran adolygiadau diogelwch.

 

 

 

 


Cyfarfod: 24/05/2017 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 104
 • Cyfyngedig 105
 • Cyfyngedig 106

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd y Bwrdd i’r cyfarfod.

 

1.2 Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2017.

 

1.3 Gwnaeth y Bwrdd:

·         nodi ei raglen waith ar gyfer gweddill 2017 a'i dyddiadau cyfarfodydd hyd at fis Mawrth 2018;

·         gohirio penderfyniad i ganslo ei gyfarfod ym mis Hydref 2017 i'w gyfarfod ym mis Gorffennaf;

·         cytuno i drafod ei ddyddiadau cyfarfodydd hyd at fis Mawrth 2019 y tu allan i'r cyfarfod ac i gytuno ar y dyddiadau hynny yng nghyfarfod y Bwrdd ym mis Gorffennaf.

 

1.4 Trafododd y bwrdd ganlyniadau'r arolwg boddhad Aelodau’r Cynulliad a Staff Cymorth blynyddol cyntaf a nodi y gallai rhai o'r canlyniadau fod yn berthnasol i'w waith ar effeithiolrwydd ac egwyddorion sylfaenol y Penderfyniad.

 

1.5 Rhoddodd y Cadeirydd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd ar yr ymarfer recriwtio diweddar i benodi aelod newydd o'r Bwrdd.

 

1.6 Hysbysodd y Cadeirydd y Bwrdd y byddai'n cyfarfod â Chadeirydd y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad i drafod unrhyw faterion a allai fod yn berthnasol i waith y Bwrdd yn y dyfodol o ran datblygu Penderfyniad sy'n addas ar gyfer y Chweched Cynulliad.

 

1.7 Cytunodd y Bwrdd i drafod datblygu diffiniad ar gyfer rôl Aelodau’r Cynulliad a'u staff cymorth i'w gynnwys yn y Penderfyniad.

 

1.8 Cytunodd y Bwrdd i ystyried y broses y mae Cymorth Busnes i'r Aelodau yn ei defnyddio i weinyddu hawliadau yn y cyfarfod nesaf.

 

 

 


Cyfarfod: 23/03/2017 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 109
 • Cyfyngedig 110

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

 

1.2 Fe wnaeth y Fonesig Jane Roberts ddatgan buddiant ar gyfer eitem 3 gan ei bod yn aelod o gorff llywodraethu Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru.

 

1.3 Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod ar 23 Ionawr 2017 yn amodol ar fân newidiadau.

 

1.4 Nododd y Bwrdd ei raglen waith ar gyfer gweddill 2017 a dyddiadau ei gyfarfodydd hyd nes mis Mawrth 2018.

 

1.5 Trafododd y Bwrdd gais Rhyddid Gwybodaeth ar ei waith, a chytunodd nad oedd ganddo wybodaeth ar gyfer y cais.

 

1.6 Trafododd y Bwrdd y modd y mae Aelodau'r Cynulliad yn defnyddio gwirfoddolwyr a chytunodd â'r cyngor a roddwyd i'r Aelodau.

 

1.7 Cytunodd y Bwrdd i drafod nifer y swyddfeydd rhanbarthol ac etholaethol y gall Aelodau'r Cynulliad eu prydlesu rhywbryd yn y dyfodol.

 

1.8 Trafododd y Pwyllgor y broses ar gyfer rhoi cyngor i Aelodau'r Cynulliad ynghylch contractau prydlesu eu swyddfeydd, a chytunwyd i:

·         ysgrifennu at Gomisiwn y Cynulliad i nodi ei bryderon ynghylch y mater; ac

·         adolygu'r broses yn ystod ei drafodaethau ynghylch y pumed Penderfyniad.

 

1.9 Trafododd y Bwrdd y ffordd orau o ymgysylltu â Phanel Arbenigol y Llywydd ar Ddiwygio Trefniadau Etholiadol y Cynulliad o ystyried bod unrhyw un o'i argymhellion y bydd Comisiwn y Cynulliad am weithredu arnynt yn debygol o effeithio ar ei waith. Cytunodd y Bwrdd i ysgrifennu at Gadeirydd y Panel i sicrhau bod ganddo gyfle i gyfrannu ar adeg briodol.

 

1.10 Yn wyneb y cyhoeddiad diweddar gan yr Awdurdod Safonau Seneddol Annibynnol ynghylch Aelodau'n penodi aelodau o'u teulu, cytunodd y Bwrdd y byddai'n trafod yr egwyddor hon yn y dyfodol.

 

1.11 Cytunodd y Bwrdd i fonitro nifer yr hawliadau goramser a hawliwyd gan staff cymorth Aelodau'r Cynulliad i sicrhau bod yr oriau a wneir yn cynnig cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac y gweithredir dyletswydd gofal i'r holl staff.

 

1.12 Cytunodd y Bwrdd i ganiatáu i'r gyllideb sy'n weddill o'r adolygiad diogelwch gael ei drosglwyddo i'r flwyddyn ariannol nesaf ond pwysleisiodd cymaint o frys sydd i holl Aelodau'r Cynulliad gynnal y gwaith uwchraddio angenrheidiol ar fyrder.

 

1.13 Cytunodd y Bwrdd i drafod ei strategaeth ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd yn ei gyfarfod nesaf.

 

 

 

 

 


Cyfarfod: 26/01/2017 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 113
 • Cyfyngedig 114
 • Cyfyngedig 115

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd Aelodau'r Bwrdd i’r cyfarfod.

 

1.2 Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 16 ac 17 Tachwedd 2016 yn amodol ar fân newidiadau.

 

1.3 Nododd y Bwrdd ei raglen waith ar gyfer gweddill 2017.

 

1.4 Cytunodd y Bwrdd ar ddyddiadau ei gyfarfodydd hyd at fis Mawrth 2018.

 

1.5 Cytunodd y Bwrdd i drefnu cyfarfodydd gyda'r Grŵp Cynrychiolwyr Aelodau'r Cynulliad a'r Grŵp Cynrychiolwyr Staff Cymorth Aelodau'r Cynulliad.

 

1.6 Dywedodd y Fonesig Jane Roberts fod ganddi fuddiant yn eitem 3 gan ei bod yn aelod o gorff llywodraethu Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru.  


Cyfarfod: 06/07/2016 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 118

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

 

1.2 Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Mawrth 2016.

 

1.3 Diolchodd aelodau'r Bwrdd i Gwion Evans sydd wedi symud o'i swydd fel Clerc y Bwrdd i gefnogi'r Llywydd.

 

1.4 Dymunodd y Bwrdd y gorau i John Chick hefyd wrth iddo gymryd seibiant gyrfa am 12 mis.

 

1.5 Cytunodd y Bwrdd i ystyried y wybodaeth ddiweddaraf gan y gwasanaeth Cymorth Busnes i'r Aelodau yn eitem gyntaf yr agenda yng nghyfarfod y dydd.

 


Cyfarfod: 24/03/2016 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 121

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i'r cyfarfod.

 

1.2 Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Ionawr 2016.

 


Cyfarfod: 10/12/2015 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1.)

Cyflwyniad y Cadeirydd


Cyfarfod: 17/09/2015 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 5.)

Cyflwyniad gan y Cadeirydd a dadfriffio


Cyfarfod: 17/09/2015 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1.)

Cyflwyniad y Cadeirydd


Cyfarfod: 03/07/2015 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1.)

Cyflwyniad y Cadeirydd

·        Datganiadau o fuddiant

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 127
 • Cyfyngedig 128
 • Cyfyngedig 129

Cyfarfod: 22/05/2015 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1.)

Cyflwyniad y Cadeirydd

·        Datganiadau o fuddiant

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 131
 • Cyfyngedig 132
 • Cyfyngedig 133

Cyfarfod: 24/04/2015 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1.)

Cyflwyniad y Cadeirydd

·        Datganiadau o fuddiant

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 135
 • Cyfyngedig 136
 • Cyfyngedig 137

Cyfarfod: 20/02/2015 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1.)

Cyflwyniad y Cadeirydd

·        Datganiadau o fuddiant

 

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 139
 • Cyfyngedig 140
 • Cyfyngedig 141

Cyfarfod: 16/01/2015 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1.)

Cyflwyniad y Cadeirydd

·        Datganiadau o fuddiant

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 143
 • Cyfyngedig 144

Cyfarfod: 12/12/2014 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1.)

Cyflwyniad y Cadeirydd

·        Datganiadau o fuddiant

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 146
 • Cyfyngedig 147
 • Cyfyngedig 148

Cyfarfod: 16/10/2014 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 4.)

Cyflwyniad y Cadeirydd


Cyfarfod: 16/10/2014 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1.)

Cyflwyniad y Cadeirydd

        Datganiadau o fuddiant

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 151
 • Cyfyngedig 152
 • Cyfyngedig 153

Cyfarfod: 29/08/2014 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1.)

Cyflwyniad y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 155
 • Cyfyngedig 156
 • Cyfyngedig 157

Cyfarfod: 19/06/2014 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1.)

Cyflwyniad y Cadeirydd

·         Datganiadau o fuddiant

·         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20/21 Mawrth 2014 – Papur 1

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd – Papur 2

·         Gohebiaeth gan y grŵp Llafur ynghylch arolwg y Bwrdd o Aelodau'r Cynulliad – Papur 3

·         Crynodeb o’r ymatebion i’r arolwg ar gyfer Aelodau’r Cynulliad – Papur 4

·         Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch strategaeth Comisiwn y Cynulliad – Papur 5

 

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 159
 • Cyfyngedig 160
 • Cyfyngedig 161
 • Cyfyngedig 162
 • Cyfyngedig 163
 • Cyfyngedig 164

Cyfarfod: 21/03/2014 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

·         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Ionawr 2014 – Papur 3

·         Datgan buddiannau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 166

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd y Bwrdd i’r cyfarfod.

1.2     Adolygwyd cofnodion y cyfarfod ar 31 Ionawr 2014 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.


Cyfarfod: 31/01/2014 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

·         Cofnodion y cyfarfod ar 18 Hydref 2013 - Papur 1a

·         Cofnodion y cyfarfod ar 14/15 Tachwedd 2013 - Papur 1b 

·         Datganiadau o fuddiant

·         Adborth o gyfarfodydd ag Arweinwyr y Pleidiau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 169
 • Cyfyngedig 170

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd y Bwrdd i’r cyfarfod.

 

1.2     Cafodd cofnodion y cyfarfodydd blaenorol ar 18 Hydref a 14/15 Tachwedd eu hadolygu ac yn dilyn awgrym i newid teitl Sandy Blair o Gadeirydd Dros Dro i Gadeirydd, cadarnhawyd eu bod yn gywir.

 

1.3     Dywedodd yr Athro Monojit Chatterji bod ganddo fuddiant am ei fod wedi'i benodi yn aelod lleyg o Bwyllgor Llefarydd Tŷ'r Cyffredin ar gyfer yr Awdurdod Safonau Seneddol Annibynnol (IPSA) yn ddiweddar. Nid oedd buddiannau eraill i'w datgan.


Cyfarfod: 15/11/2013 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Y wybodaeth ddiweddaraf gan y Cadeirydd.

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd Dros Dro y Bwrdd yn ôl i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 14/11/2013 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

·         Papur 1 - Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Mehefin 2013

·         Datganiadau o fuddiant

·         Trafod y cyfarfod sydd i ddod â Chynghorwyr Annibynnol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 175

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd Dros Dro aelodau’r Bwrdd i’r cyfarfod a nododd mai hwn oedd cyfarfod cyntaf y Bwrdd heb Syr George Reid. Roedd y Bwrdd yn falch o nodi bod llawdriniaeth Syr George Reid wedi bod yn llwyddiannus a’i fod yn gwella’n dda. Cydnabu’r Bwrdd y rôl bwysig a chwaraewyd gan Syr George Reid yn y Bwrdd Taliadau, a dymunodd adferiad buan iddo.

 

1.2     Croesawodd y Cadeirydd Dros Dro Gareth Price a Dan Collier, a oedd newydd gael eu penodi fel Clerc a Dirprwy Glerc yn ôl eu trefn, i’r cyfarfod, a dymunai gofnodi ei werthfawrogiad i’r Clerc a’r Dirprwy Glerc a oedd yn gadael, sef Carys Evans ac Al Davies, am eu cyfraniadau gwerthfawr i waith y Bwrdd Taliadau.

 

1.3     Ar ôl eu hadolygu, cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod diwethaf, ar 22 Mawrth, yn gofnod cywir.

 

1.4     Datganodd y Cadeirydd Dros Dro fuddiant, oherwydd ei fod wedi’i benodi fel Cadeirydd Sefydliad Bevan yn ddiweddar, ac mae’r Sefydliad wedi gwneud gwaith ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac Aelodau Cynulliad unigol yn y gorffennol. Nid oedd buddiannau eraill i’w datgan.


Cyfarfod: 21/06/2013 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 1)

Cyflwyniad y Cadeirydd

·         Papur 1- Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Mawrth 2013

·         Datganiadau o fuddiant

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 178

Cofnodion:

1.       Croesawodd y Cadeirydd y Bwrdd i’w bedwerydd cyfarfod ar bymtheg, a chroesawodd Anna Daniel, a benodwyd yn ddiweddar fel Pennaeth Trawsnewid Strategol y Cynulliad, y byddai ei thîm yn cymryd cyfrifoldeb dros ddarparu cymorth ysgrifenyddol i’r Bwrdd maes o law.

 

2.       Ar ôl eu hadolygu, cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod diwethaf, ar 22 Mawrth, yn gofnod cywir.

 

3.       Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.