Cyfarfodydd

Deddf Cymru 2014

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 20/01/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Gweithredu Deddf Cymru 2014

Papur 1 – Adroddiad Llywodraeth Cymru ar Ddeddf Cymru 2014 – Rhagfyr 2015

Papur 2 – Adroddiad Llywodraeth y DU ar Ddeddf Cymru 2014 – Rhagfyr 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiadau.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar ran Llywodraeth y DU, a'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ar ran Llywodraeth Cymru, i gyfarfod y Pwyllgor i drafod yr adroddiadau.


Cyfarfod: 01/07/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch Bil Cymru

NDM5501 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau ym Mil Cymru sy’n addasu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.

Mae Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol wedi’i osod yn y Swyddfa Gyflwyno ar 1 Mai 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Mae copi o Fil Cymru i'w weld yma:

Dogfennau’r Bil — Bil Cymru 2013-14 — Senedd y DU Saesneg yn unig

Dogfennau Ategol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynglŷn â Bil Cymru

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Adroddiad: Bil Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.36

NDM5501 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau ym Mil Cymru sy’n addasu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 30/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth: Bil Cymru

CLA(4)-18-14Papur 8 – Llythyr gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth:  Bil Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 26/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cymru. Llythyr gan y Gweinidog Cyllid (18 Mehefin 2014)

FIN(4)-12-14(papur 3)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd yr Aelodau'r llythyr.

 


Cyfarfod: 18/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Bil Cymru: Llythyr gan y Gweinidog Cyllid (3 Mehefin 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Bil Cymru: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Adroddiad drafft

FIN(4)-11-14 (papur 1)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft a chymeradwwyd yr adroddiad yn amodol ar rai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 18/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Bil Cymru: Goblygiadau ar gyfer prosesau'r gyllideb yn y dyfodol

David Gauke AS - Ysgrifennydd y Trysorlys

Ben Pearce, Pennaeth Datganoli Cyllidol, Trysorlys Ei Mawrhydi

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1  Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Gauke AS, Ysgrifennydd y Trysorlys a Ben Pearce, Pennaeth Cyllid Datganoli, Trysorlys Ei Mawrhydi fel rhan o'u gwaith ar Fil Cymru a'u hymchwiliad i arfer orau mewn prosesau cyllidebol.

 


Cyfarfod: 16/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Cymru

CLA(4)-17-14 – Papur 17 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/05/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Cymru

CLA(4)-14-14) – Papur 7 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol;

CLA(4)-14-14 – Papur 8 – Datganiad Ysgrifenedig;

CLA(4)-14-14 – Papur 9 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnig cydsyniad deddfwriaethol a chytunodd i ystyried yr adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 

 

 


Cyfarfod: 14/05/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Bil Cymru: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

FIN(4)-09-14(papur2)

Bil Cymru, (fel y'i diwygiwyd yn y Pwyllgor 7 Mai, 2014)

Briff cyfreithiol

Briff ymchwil

 

Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid

Andrew Jeffreys, Dirprwy Gyfarwyddwr Buddsoddi Cyfalaf Strategol, Llywodraeth Cymru

Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro Diwygio Ariannol, Llywodraeth Cymru

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid, ynghylch Bil Cymru: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

4.2 Cytunodd y Gweinidog Cyllid i ddarparu nodyn ynghylch y gweithdrefnau ymgynghori ar gyfer newidiadau deddfwriaethol.

 


Cyfarfod: 12/05/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Cymru

CLA(4)-13-14 – Papur 2 – Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 30/04/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Bil Cymru: Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru (20 Mawrth 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/04/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Gohebiaeth yn ymwneud â Bil Drafft Cymru

CLA(4)-12-14 - Papur 5  - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

 

CLA(4)-12-14 - Papur 6  - Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 31/03/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Bil Cymru: Y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(4)-11-14 – Papur 12

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/03/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Trafod Bil drafft Cymru

CLA(4)-07-14 – Papur 10 – Llythyr drafft

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/02/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Bil Drafft Cymru: Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan y Gweinidog Cyllid ynghylch Bil drafft Cymru a chytunodd i'r Cadeirydd ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch y pwyntiau a godwyd a hefyd i wahodd Prif Ysgrifennydd y Trysorlys i'r Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 19/02/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Drafft Cymru: Tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru

FIN(4)-03-14 (papur 3)

 

Briff Gwasanaeth Ymchwil

 

Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid

Gareth Morgan -  Dirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro, Diwygio Ariannol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Cyllid ynghylch Bil drafft Cymru.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog Cyllid i anfon y Papur Gorchymyn at y Pwyllgor, pan fydd Llywodraeth y DU wedi ei gyhoeddi, er mwyn i'r Pwyllgor ystyried y papur a gwneud sylwadau yn ei gylch, gan gynnwys yr amserlenni tebygol o ran gweithredu'r Bil.

 


Cyfarfod: 19/02/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Bil Drafft Cymru: Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru (14 Chwefror 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/02/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Bil drafft Cymru: Papur briffio ychwanegol

CLA(4)-06-14 – Papur 6 – Papur briffio ychwanegol

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/02/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Bil drafft Cymru: Papur briffio ychwanegol

CLA(4)-05-14 – Papur 2 – Papur briffio ychwanegol

CLA(4)-05-14 – Papur 2A – Papur sefyllfa, 3 Chwefror 2014

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 76
  • Cyfyngedig 77

Cyfarfod: 05/02/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Bil drafft Cymru: Sesiwn friffio

Briff Gwasanaeth Ymchwil

 

Briff cyfreithiol

 

Alan Trench - Athro Gwleidyddiaeth, Prifysgol Ulster

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Alan Trench, Athro Gwleidyddiaeth, Prifysgol Ulster ar Fil drafft Cymru.

 

6.2 Cytunodd y Pwyllgor ar destun llythyr i’r Cadeirydd ei anfon at Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 


Cyfarfod: 03/02/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Bil drafft Cymru: Papur Sefyllfa

CLA(4)-04-14 – Papur 3 – Papur Safbwynt

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/01/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Crynodeb o'r Dystiolaeth i'r Pwyllgor Materion Cymreig: Bil Drafft Cymru

CLA(4)-03-014 – Papur 4 – Crynodeb o'r Dystiolaeth

CLA(4)-03-014 – Papur 4A – Gwybodaeth Gefndirol

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/01/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Bil Drafft Cymru: Adroddiad gan y Cadeirydd

Cofnodion:

6.1 Rhoddodd y Cadeirydd gyflwyniad llafar i'r Pwyllgor yn dilyn y cyfarfod o'r Pwyllgor Materion Cymreig y bu hi iddo ar 20 Ionawr.

 


Cyfarfod: 13/01/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Trafod Bil drafft Cymru

CLA(4)-01-14 – Papur 13 - Gwybodaeth Gefndirol

 

Dogfennau ategol: