Cyfarfodydd

Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/03/2016 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Craffu ar waith Llysgenhadon Cyllid yr UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Hywel Ceri Jones a Grahame Guilford gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 14/01/2016 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Cyfleoedd Cyllido a Pholisi'r UE ar gyfer Cymru 2014-2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 15/10/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Gwybodaeth ychwanegol a ddarperir gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 23 Medi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.


Cyfarfod: 23/09/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Rob Halford, Pennaeth Strategaeth a Chynllunio, Llywodraeth Cymru

Geraint Green, Pennaeth Busnes ac Arloesedd, Llywodraeth Cymru

Steven Davies, Pennaeth Cyllid Arloesol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Gwnaeth Jenny Rathbone AC ddatgan buddiant fel Cadeirydd y Pwyllgor Monitro Rhaglenni Ewropeaidd.

2.2 Atebodd y Gweinidog a’i swyddogion gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

2.3 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r canlynol:

  • Unrhyw ddata cyffredinol am gyfraniad sefydliad yn y rownd gyntaf o alwadau o dan raglenni ariannu amrywiol yr UE (Erasmus+, Creative Europe, COSME ac ati).

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am y rhestr ddiwygiedig o gynlluniau Cymru sydd â'r potensial i gael gafael ar arian drwy'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol.


Cyfarfod: 23/09/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Y wybodaeth ddiweddaraf gan Lysgenhadon Ariannu'r UE

Grahame Guilford, Llysgennad Cyllid yr UE

Hywel Ceri Jones, Llysgennad Cyllid yr UE

Gaynor Richards, Llysgennad Cyllid yr UE

 

Cofnodion:

3.1 Gwnaeth Dafydd Elis-Thomas AC ddatganiad ei fod yn Ganghellor a Chadeirydd  Prifysgol Bangor, sefydliad sydd wedi derbyn cyllid Ewropeaidd ac sy’n disgwyl derbyn rhagor o gyllid Ewropeaidd. Mae Prifysgol Bangor hefyd wedi derbyn benthyciad sylweddol yn ddiweddar gan Fanc Buddsoddi Ewrop.

3.2 Atebodd Llysgenhadon Ariannu'r UE gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 17/09/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar ei Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020

NDM5563 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar ei ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE ar gyfer 2014-2020, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Gorffennaf 2014.

 

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 10 Medi 2014.

 

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes

Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15:08

NDM5563 William Graham (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar ei ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE ar gyfer 2014-2020, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Gorffennaf 2014.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 12/06/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE ar gyfer 2014-2020 - Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

  • EBC(3)-15-14 (p3) Adroddiad drafft

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 03/04/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 11) (09.15-09.45)

 

Tyst:

Yr Athro Colin Riordan, Llywydd ac Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Colin Riordan, Llywydd ac Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd.

 


Cyfarfod: 26/03/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 6) (10.10-10.50)

 

Tystion:

Ceri Jones, Yr Adran Ymchwil ac Arloesi, Prifysgol Abertawe

Wyn Prichard, Cyfarwyddwr Cymru, Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu

Chris Doherty, Arweinydd Adnoddau Dynol, GE Aviation Wales

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ceri Jones, Adran Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol Abertawe, a Wyn Prichard, Cyfarwyddwr Cymru, Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu.

 


Cyfarfod: 26/03/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 9) (09.30-10.00)

 

Tystion:

Dr Andrew Potter, Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Martin Evans, cyn-gadeirydd ac aelod o Fwrdd Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Andrew Potter, Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a Martin Evans, cyn-gadeirydd ac aelod o Fwrdd Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth Cymru.

 


Cyfarfod: 26/03/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 8) (09.00-09.30)

 

Tystion:

Ian Davies, Rheolwr Llwybrau - De Môr Iwerddon, Stena Line Limited

Alec Don, Prif Weithredwr, Porthladd Aberdaugleddau

Callum Couper, Rheolwr Porthladd, Porthladdoedd Cysylltiedig Prydain, De Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ian Davies, Rheolwr Llwybrau – rhanbarth De Môr Iwerddon, Stena Line Limited; Alec Don, Prif Weithredwr a Mark Andrews, Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol, a oedd ill dau yn cynrychioli porthladd Aberdaugleddau, a Callum Couper, Rheolwr Porthladd, Porthladdoedd Cysylltiedig Prydain, De Cymru.

 


Cyfarfod: 20/03/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 5) (09.15-10.00)

 

Tystion:

Ruth Sinclair-Jones, Cyfarwyddwr, Asiantaeth Genedlaethol y DU, Erasmus+, British Council

Natasha Hale, Pennaeth Sectorau, MEDIA Antennae UK

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ruth Sinclair-Jones, Cyfarwyddwr Asiantaeth Genedlaethol y DU, Erasmus+, British Council a Natasha Hale, Pennaeth Sectorau, MEDIA Antennae UK.

 

2.2. Cytunodd y British Council i ddarparu gwybodaeth fanwl am berfformiad sefydliadau o Gymru yn y rhaglen ddysgu gydol oes a’r rhaglenni ieuenctid.

 

2.3 Cytunodd MEDIA Antennae UK i ddarparu data ar gyfranogiad Cymru yn rhaglen y cyfryngau a’r cymorth a ddarperir ganddynt (digwyddiadau ac ati.)

 


Cyfarfod: 20/03/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (14.00-14.45)

 

Tystion:

Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid

Damien O’Brien, Prif Weithredwr, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Jeff Andrews,Cynorthwydd Polisi Arbennigol

Jane McMillan, Pennaeth Rheoli Rhaglenni, Cronfa Strwythurol Ewropeaidd

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid. Cefnogwyd y Gweinidog gan Damien O’Brien, Prif Weithredwr Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru; Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol a Jane McMillan, Pennaeth Rheoli’r Rhaglen Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd.

 

7.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu:

 

- Gwybodaeth ychwanegol am berfformiad Banc Buddsoddi Ewrop yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 20/03/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 7) (13.20-14.00)

 

Tystion:

Anne Howells, Swyddog Datblygu Ewropeaidd, Prifysgol Aberystwyth

Dr Liz Mills, Dadansoddwr Polisi Annibynnol

Dr. David Llewellyn, Ymgynghorydd annibynnol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Anne Howells, Swyddog Datblygu Ewropeaidd, Prifysgol Aberystwyth; Dr Liz Mills, Dadansoddwr Polisi Annibynnol a Dr David Llewellyn, Ymgynghorydd Annibynnol.

 


Cyfarfod: 20/03/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 6) (10.00-10.50)

 

Tystion:

Elaina Gray, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes, Canolfan Gelfyddydau Chapter

Gethin Scourfield, Cynhyrchydd, Fiction Factory Films

Ron Jones, Cadeirydd Gweithredol, Tinopolis

 

 

Cofnodion:

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Elaina Gray, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Canolfan Gelfyddydau Chapter a Gethin Scourfield, Cynhyrchydd, Fiction Factory Films.

 


Cyfarfod: 12/03/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 4) (11.25-12.10)

 

Tystion:

Filippo Compagni, Rheolwr Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol, Tîm Nawdd Allanol, Cyngor Sir Powys

Barbara Burchell, Prif Swyddog Datblygu Prosiectau Ewropeaidd, Gwasanaeth Datblygu Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Helen Morgan, Uwch Reolwr, Canolfan Ewropeaidd Gorllewin Cymru, Cyngor Sir Gâr

 

 

 

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Filippo Compagni, Rheolwr Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol, Tîm Nawdd Allanol, Cyngor Sir Powys; Barbara Burchell, Prif Swyddog Datblygu Prosiectau Ewropeaidd, Gwasanaeth Datblygu Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy; Helen Morgan, Uwch Reolwr, Canolfan Ewropeaidd Gorllewin Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin.

 


Cyfarfod: 12/03/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 1) (09.20-09.50)

 

Tyst:

Yr Athro Russell Deacon, Darlithydd mewn Hanes a Gwleidyddiaeth, Coleg Gwent

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Russell Deacon, Darlithydd mewn hanes a gwleidyddiaeth, Coleg Gwent

 


Cyfarfod: 12/03/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 3) (10.55-11.25)

 

Tystion:

Simon Stewart, Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Glyndŵr ac Aelod o Bwyllgor Connect Cymru

Helen Wales, Cyfarwyddwr, UNA Cyfnewid

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Simon Stewart, Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Glyndŵr ac aelod o bwyllgor Connect Cymru; a Helen Wales, Cyfarwyddwr, Cyfnewid UNA.

 


Cyfarfod: 12/03/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 2) (09.50-10.40)

 

Tystion:

Sharron Lusher, Pennaeth, Coleg Sir Benfro

Dr Greg Walker, Dirprwy Brif Weithredwr, ColegauCymru

Sharon Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol, ECTARC

Jessica Blair, Dadansoddwr Polisi, y Sefydliad Materion Cymreig

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Greg Walker, Dirprwy Brif Weithredwr, ColegauCymru; Sharron Lusher, Pennaeth, Coleg Sir Benfro; Sharon Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol, ECTARC; a Jessica Blair, Dadansoddwr Polisi, Sefydliad Materion Cymreig.

 


Cyfarfod: 06/03/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido'r UE 2014-20 - digwyddiad ymgysylltu gyda Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd (cynhelir y digwyddiad ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed) (12.30-14.30)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

7.1 Fel rhan o'i ymchwiliad i gyfleoedd ariannu'r UE 2014-2020, cymerodd y Pwyllgor ran mewn digwyddiad ymgysylltu gyda Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd (Cynhaliwyd y digwyddiad ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed).