Cyfarfodydd

Ymchwiliad i Cyllid Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 25/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cyllid Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 25/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Cyllid Cymru

Gareth Bullock, Cadeirydd, Cyllid Cymru

Robert Hunter, Cyfarwyddwr Strategaeth, Cyllid Cymru

Michael Owen, Cyfarwyddwr Buddsoddi Grŵp, Cyllid Cymru

 

Papur 1 - Y diweddaraf gan Cyllid Cymru

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gareth Bullock, Cadeirydd, Robert Hunter, Cyfarwyddwr Strategaeth, a Michael Owen, Cyfarwyddwr Buddsoddi Grŵp, Cyllid Cymru.

 


Cyfarfod: 17/06/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Cyllid Cymru: Trafod y dystiolaeth ymhellach

Papur 2 – Cyllid Cymru  – dilyn y mater

Papur 3 – Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan Kevin O’Leary, Prif Weithredwr Dros Dro, Cyllid Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y mater a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.

 


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Cyllid Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a ddaeth i law, a chytunodd i ystyried y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Cyllid Cymru: Sesiwn dystiolaeth ddilynol.

Yr Athro Dylan Jones-Evans

Robert Lloyd Griffiths

 

Papur 3 – Llythyr gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Briff ymchwil

 

Adroddiad gan y Pwyllgor Cyllid ar Cyllid Cymru – Mai 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Dylan Jones-Evans,

Robert Lloyd Griffiths a Rob Hunter, Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 16/07/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Cyllid Cymru

NDM5558 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei ymchwiliad i Cyllid Cymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Mai 2014.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Gorffennaf 2014.

 

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.48

 

NDM5558 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei ymchwiliad i Cyllid Cymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Mai 2014.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 14/05/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

FIN(4)-09-14 (papur 1)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried drafftiau pellach y tu allan i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 30/04/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Brecwast Rhanddeiliaid Cyllid Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/04/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Gwybodaeth ychwanegol gan Cyllid Cymru (Ebrill 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/04/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Sesiwn dystiolaeth 5

FIN(4)-07014(papur 2)

Briff ymchwil

 

Edwina Hart AC - Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Rob Hunter - Cyfarwyddwr Cyllid a Pherfformiad, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth am yr ymchwiliad i Cyllid Cymru.

 

6.2 Cytunodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i anfon nodyn ar y canlynol:

 

·       Canran y busnesau a gyfeiriwyd at Cyllid Cymru o’r sector bancio a sectorau proffesiynol eraill.

·       Y cylch gorchwyl ar gyfer yr adolygiad a gynhelir gan Robert Lloyd-Griffiths, a’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a gyflawnwyd hyd yma.

·       I anfon copi o’r adroddiad ar gyfraddau llog.

·       Ystadegau o ran y categorïau o fusnesau sydd wedi cael arian gan Gyllid Cymru.

·       Rhestr sy’n nodi’r ffynonellau arian sy’n cyfrannu at Gyllid Cymru, a’r enillion a ddisgwylir.

 

 

 


Cyfarfod: 30/04/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Trafod y dystiolaeth a gafwyd

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 26/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Gwybodaeth ychwanegol gan y Ffederasiwn Busnesau Bach

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Trafod y dystiolaeth a gafwyd

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 26/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Sesiwn dystiolaeth 4

FIN(4)-06-14 (papur 1)

FIN(4)-06-14 (papur 2)

FIN(4)-06-14 (papur 3)

 

 

Briff Ymchwil

 

Cyllid Cymru

 

Sian Lloyd Jones – Prif Weithredwr

Peter Wright – Cyfarwyddwr Buddsoddi Strategol

Ian Johnson – Cadeirydd Bwrdd Cyllid Cymru ccc

Chris Rowlands – Aelod o Fwrdd Cyllid Cymru a Chadeirydd y Pwyllgor Buddsoddi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sian Lloyd Jones – Prif Weithredwr, Peter Wright – Cyfarwyddwr Buddsoddi Strategol, Ian Johnson - Cadeirydd Bwrdd Cyllid Cymru ccc, a Chris Rowlands – aelod o Fwrdd Cyllid Cymru a Chadeirydd y Pwyllgor Buddsoddi o ran yr ymchwiliad i Cyllid Cymru.

 

3.2 Cytunodd Cyllid Cymru i anfon nodyn i roi gwybod beth yw ei symiau o ddyled a ddilëwyd dros y tair blwyddyn ariannol ddiwethaf.

 


Cyfarfod: 12/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Ymchwiliad i Cyllid Cymru

Athro John Thornton  - Ymgynghorydd Arbenigol

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod yr ymchwiliad gyda'r Athro Thornton.

 


Cyfarfod: 12/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Sesiwn dystiolaeth 3

FIN(4)-04-14 (papur 2)

FIN(4)-04-14 (papur 3)

Briff ymchwil

 

Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

Peter Umbleja

 

Grant Thornton UK LLP

Alistair Wardell - Cynghori, Grant Thornton UK LLP

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystioaleth gan Peter Umbleja o Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr ac Alistair Wardle o Grant Thornton ar yr ymchwiliad i Cyllid Cymru.

 

 


Cyfarfod: 12/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 12/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Sesiwn dystiolaeth 2

FIN(4)-04-14 (papur 1)

 

Briff ymchwil

 

Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

 

Iestyn Davies - Pennaeth Materion Allanol, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Iestyn Davies a Josh Miles o Ffederasiwn y Busnesau Bach (Cymru) ar yr ymchwiliad i Cyllid Cymru.

 


Cyfarfod: 05/02/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad Cyllid Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

Adolygiad o’r Cyllid Syd ar Gael  i Fusnesau – Adroddiad Cam 2 (Tachwedd 2013) (Saesneg yn unig)

 

Adolygiad o’r Cyllid Syd ar Gael  i Fusnesau yng Nghymru – Cam 2 Crynodeb gweithredol (Tachwedd 2013)

 

Yr Athro Dylan Jones-Evans - Athro Entrepreneuriaeth a Strategaeth yn Ysgol Fusnes Bryste, Prifysgol Gorllewin Lloegr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Jones-Evans am ymchwiliad Cyllid Cymru.

 


Cyfarfod: 22/01/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cyllid Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Rhannodd yr Aelodau eu canfyddiadau yn dilyn y digwyddiad brecwast gyda busnesau bach a chanolig sydd wedi ymwneud â Chyllid Cymru. Ar y cyfan, roedd adborth yr Aelodau yn gadarnhaol.

 

4.2 Ystyriodd yr Aelodau dystion posibl ar gyfer y sesiynau tystiolaeth lafar.

 


Cyfarfod: 07/11/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad Cyllid Cymru: Trafod y Cylch Gorchwyl Drafft

FIN(4)-19-13 (papur 1)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur a chytuno arno. Awgrymodd hefyd y posibilrwydd o gael cynghorwr arbenigol i gynorthwyo â’r ymchwiliad.