Cyfarfodydd

Deddf Tai (Cymru) 2014

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 03/11/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7.)

Rhentu Doeth Cymru - Cod Ymarfer (Rhwymedigaethau Statudol a Chanllaw Arfer Gorau), o ganlyniad i Ymgynghoriad - Rhan 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014

 NDM5857 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o'r Cod Ymarfer Landlordiaid ac Asiantau sydd wedi'i thrwyddedu o dan Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Hydref 2015.

Dogfennau Ategol
Ddrafft o'r Cod Ymarfer Landlordiaid ac Asiantau sydd wedi'i thrwyddedu o dan Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014
Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol -
Dim pwyntiau adrodd

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.44

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5857 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o'r Cod Ymarfer Landlordiaid ac Asiantau sydd wedi'i thrwyddedu o dan Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Hydref 2015.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd y Cynnig.

 


Cyfarfod: 14/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

Trafod yr ymgynghoriad ar God Ymarfer ar y Sector Rhentu Preifat ar gyfer Landlordiaid ac Asiantau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Nododd y Pwyllgor ymgynghoriad presennol Llywodraeth Cymru ar God Ymarfer ar y Sector Rhentu Preifat ar gyfer Landlordiaid ac Asiantau a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi i geisio rhagor o wybodaeth am yr amserlenni ar gyfer cwblhau'r Cod.

 


Cyfarfod: 30/04/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Trafod yr ymgynghoriad ar God Ymarfer ar y Sector Rhentu Preifat ar gyfer Landlordiaid ac Asiantau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar God Ymarfer ar y Sector Rhentu Preifat Ymarfer ar gyfer Landlordiaid ac Asiantau a chytunodd i ymchwilio ymhellach i'r mater.

 


Cyfarfod: 08/07/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9.)

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo’r Bil Tai (Cymru)

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo’r Bil Tai (Cymru)

 

Dogfennau Ategol

Bil Tai (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.44

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Ar ddiwedd Cyfnod 3 caiff y Weinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo'r Bil Tai (Cymru).

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

12

53

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 01/07/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9.)

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Tai (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 17 Mehefin 2014.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

Trafodwyd grwpiau 1-28 yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mehefin 2014

 

29. Digartrefedd: Dyletswydd i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymhorthwy i gael gafael ar gymorth

245, 419, 420, 414, 421, 422, 246, 423

30. Digartrefedd: Cymhwystra

8, 9

31. Digartrefedd: Dyletswydd i asesu

424, 425, 354

32. Digartrefedd: Cynorthwyo i sicrhau

247

33. Digartrefedd: Angen blaenoriaethol

10*, 10A*, 355, 250, 11, 252, 12, 253, 13, 14, 254, 255, 28, 256, 426, 29, 257, 15, 16, 279

34. Digartrefedd: Amgylchiadau pan fo dyletswyddau digartrefedd yn dod i ben

260, 261, 262, 31

35. Digartrefedd: Dyletswydd i sicrhau llety ar gyfer ceiswyr sydd mewn angen blaenoriaethol

427, 428, 429, 264, 430, 415, 431, 416, 417, 432, 30, 32

36. Digartrefedd: Bwriadoldeb

17

37. Digartrefedd: Cysylltiad lleol

18

38. Digartrefedd: Gwarchod eiddo

272

39. Digartrefedd: Canllawiau

274, 275, 276

40. Digartrefedd: Dehongli

433, 278, 280

41. Sipswn a theithwyr

33

42. Safonau ar gyfer tai cymdeithasol

34

43. Y dreth gyngor ar gyfer anheddau gwag hirdymor

356, 282, 283, 284, 357, 358, 37, 361

44. Y dreth gyngor ar gyfer anheddau a feddiannir yn achlysurol

418, 434, 35, 359, 285, 360, 286

45. Y dreth gyngor: darpariaethau eraill

36, 362, 38

46. Diwygio lesddaliad

287

47. Targed Cartrefi Fforddiadwy

39

48. Dyletswyddau ar Weinidogion Cymru i gyflwyno adroddiad ar weithredu Deddf Tai 2004

363, 364

49. Cychwyn

365, 410

* Caiff y gwelliannau hyn eu gwaredu yn y drefn a ganlyn—10A, 10

Dogfennau Ategol

Bil Tai (Cymru)
Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.30

 

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 17 Mehefin 214.

 

Derbyniwyd gwelliant 245 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 419 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 420 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 414.

 

Derbyniwyd gwelliant 421 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 422 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 246 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 423 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

11

25

50

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Derbyniwyd gwelliant 424 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 425 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 247 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 248 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 249 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 10A.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 355:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 355.

 

Derbyniwyd gwelliant 250 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 251 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 251 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 11.

 

Derbyniwyd gwelliant 252 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 253 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 13.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 254 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 255 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Gan fod gwelliant 28 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 29.

 

Derbyniwyd gwelliant 256 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 426 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 257 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 258 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 15.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

11

50

Derbyniwyd gwelliant 16.

 

Derbyniwyd gwelliant 260 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 261 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 262 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 263 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 427 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 428 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 429 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 430 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 430 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 415.

 

Derbyniwyd gwelliant 431 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 431 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 416.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 417:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 417.

 

Derbyniwyd gwelliant 432 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Derbyniwyd gwelliant 265 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 17.

 

Derbyniwyd gwelliant 266 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 267 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 271 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 272 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 273 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 274 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 275 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 276 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 433 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 278 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 279 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 280 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 33.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 34.

 

Derbyniwyd gwelliant 281 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 356:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

30

50

Gwrthodwyd gwelliant 356.

 

Derbyniwyd gwelliant 282 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 283 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 284:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

11

50

Derbyniwyd gwelliant 284.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 357:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 357.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 358:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 358.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 418:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 418.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 434:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

11

0

50

Derbyniwyd gwelliant 434.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 359:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 359.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 285:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

11

0

50

Derbyniwyd gwelliant 285.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 360:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 360.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 286:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

11

50

Derbyniwyd gwelliant 286.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 37:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 361:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 361.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 362:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 362.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 38.

 

Derbyniwyd gwelliant 287 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 39.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 363:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 363.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 364:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 364.

 

Derbyniwyd gwelliant 298 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 299 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 288 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 289 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 365:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 365.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 410:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 410.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 300:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 300.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 301:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 301.

 

Derbyniwyd gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 42 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 302:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 302.

 

Derbyniwyd gwelliant 43 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 303:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 303.

 

Derbyniwyd gwelliant 44 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 304:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 304.

 

Derbyniwyd gwelliant 45 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 305:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 305.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 306:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 306.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

11

50

Derbyniwyd gwelliant 46.

 

Gan fod gwelliant 46 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 307.

 

Derbyniwyd gwelliant 47 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.67, gwnaeth y Gweinidog Tai ac Adfywio ddatganiad ei fod wedi derbyn gorchymyn gan Ei Mawrhydi y Frenhines i roi gwybod i’r Cynulliad fod Ei Mawrhydi, ar ôl cael gwybod am gynnwys y Bil Tai (Cymru), wedi rhoi ei chaniatâd i’r Bil hwn


Cyfarfod: 24/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.)

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Tai (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 17 Mehefin 2014.

 

Bydd yr eitem hon yn dod i ben unai ar ol 3.5 awr, neu ar ol i’r holl welliannau i adran 59 gael eu gwaredu (h.y. cyn i Grŵp 29 gael ei drafod), pa un bynnag fydd yn digwydd gyntaf.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Drafftio a Thechnegol

48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 290, 291, 293 106, 107, 111,

114, 115, 121, 122, 125, 126, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 143, 146, 149, 150, 152, 153, 155, 159, 161,

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 412, 170, 171, 173, 176, 178, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 192,

193, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,

217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 236, 237, 240, 243, 248, 249, 251, 258, 263, 265, 266,

267, 271, 273, 281, 298, 299, 289, 41, 42, 44, 46

2. Tai Rhent Preifat: Dynodi awdurdodau trwyddedu

52, 53, 55, 57, 103, 104, 43

3. Tai Rhent Preifat: Dileu gofynion ar landlordiaid i gael eu cofrestru a’u trwyddedu

308, 309, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 321, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 347, 348, 349, 300,

301, 302, 303, 304, 305, 306, 307

4. Tai Rhent Preifat: Cosbau sifil

368, 369, 372, 373, 381, 382, 386, 387, 391, 392, 397, 398, 401, 411, 402, 403

5. Tai Rhent Preifat: Eithriadau i’r gofyniad i fod yn gofrestredig a thrwyddedig

310, 311, 379, 88, 380

6. Tai Rhent Preifat: Gofyniad i fod yn drwyddedig er mwyn ymgymryd â gweithgareddau gosod a gwaith rheoli eiddo

370, 371, 374, 375, 376, 377, 378, 383, 384, 385, 388, 389

7. Tai Rhent Preifat: Trosedd penodi asiant heb drwydded

102, 172, 177, 183, 186, 189, 191, 195, 196

8. Tai Rhent Preifat: Effeithlonrwydd ynni cartref

366, 367, 329, 345

9. Tai Rhent Preifat: Gorchmynion atal rhent

292, 295, 174, 175, 179, 180, 25, 235, 47

10. Tai Rhent Preifat: Rhoi hysbysiadau

294, 296, 297, 105, 109, 110, 112 113, 116, 117, 127, 133, 138, 140, 141, 142, 145, 147, 148, 151, 160, 238

11. Tai Rhent Preifat: Y wybodaeth sydd ei hangen i gofrestru

390, 318

12. Tai Rhent Preifat: Dirymu cofrestriad neu drwydded

393, 108, 1, 320, 332, 144, 3, 333

13. Tai Rhent Preifat: Gofynion hyfforddi

118, 119, 123, 124, 129, 327, 328, 20, 288, 45

14. Tai Rhent Preifat: Gofynion gwneud cais am drwydded

120, 394, 395, 322, 323

15. Tai Rhent Preifat: Gofyniad person addas a phriodol

324, 325, 326, 128

16. Tai Rhent Preifat: Penderfynu ar gais

131

17. Tai Rhent Preifat: Amodau trwydded

330, 396, 21, 22, 2, 331

18. Tai Rhent Preifat: Trwydded yn dod i ben neu yn cael ei hadnewyddu

154, 156, 157, 239, 406, 407, 408, 241

19. Tai Rhent Preifat: Apelau trwyddedu

158, 399

20. Tai Rhent Preifat: Hysbysiadau cosbau penodedig

400

21. Tai Rhent Preifat: Pŵer i’w gwneud yn ofynnol cyflwyno dogfennau neu ddarparu gwybodaeth

342, 404

22. Tai Rhent Preifat: Cod ymarfer

4, 343, 405

23. Tai Rhent Preifat: Canllawiau a chyfarwyddiadau

228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

24. Tai Rhent Preifat: Achredu landlordiaid

344

25. Tai Rhent Preifat: Cyngor i denantiaid

346

26. Tai Rhent Preifat: Dehongli

242, 409

27. Digartrefedd: Strategaethau

413, 350, 351

28. Digartrefedd: Termau allweddol

27, 5, 6, 7, 352

29. Digartrefedd: Dyletswydd i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymhorthwy i gael gafael ar gymorth

245, 414, 246, 353

30. Digartrefedd: Cymhwystra

8, 9

31. Digartrefedd: Dyletswydd i asesu

354

32. Digartrefedd: Cynorthwyo i sicrhau

247

33. Digartrefedd: Angen blaenoriaethol

10*, 10A*, 355, 250, 11, 252, 12, 253, 13, 14, 254, 255, 28, 256, 29, 257, 15, 16, 279

34. Digartrefedd: Amgylchiadau pan fo dyletswyddau digartrefedd yn dod i ben

260, 261, 262, 31

35. Digartrefedd: Dyletswydd i sicrhau llety ar gyfer ceiswyr sydd mewn angen blaenoriaethol

264, 415, 416, 417, 30, 32

36. Digartrefedd: Bwriadoldeb

17

37. Digartrefedd: Cysylltiad lleol

18

38. Digartrefedd: Gwarchod eiddo

272

39. Digartrefedd: Canllawiau

274, 275, 276

40. Digartrefedd: Dehongli

278, 280

41. Sipswn a theithwyr

33

42. Safonau ar gyfer tai cymdeithasol

34

43. Y dreth gyngor ar gyfer anheddau gwag hirdymor

356, 282, 283, 284, 357, 358, 37, 361

44. Y dreth gyngor ar gyfer anheddau a feddiannir yn achlysurol

35, 359, 285, 360, 286

45. Y dreth gyngor: darpariaethau eraill

36, 362, 38

46. Diwygio lesddaliad

Leasehold Reform

287

47. Targed Cartrefi Fforddiadwy

39

48. Dyletswyddau ar Weinidogion Cymru i gyflwyno adroddiad ar weithredu Deddf Tai 2004

363, 364

49. Cychwyn

365, 410

* Caiff y gwelliannau hyn eu gwaredu yn y drefn a ganlyn—10A, 10

Dogfennau Ategol

Bil Tai (Cymru)
Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau

Grwpio Gwelliannau

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.30

 

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 17 Mehefin 2014.

 

Derbyniwyd gwelliant 48 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 49 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 50 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 51 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 52.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 53.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 54.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 55.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 56.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 57:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 57.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 308:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 308.

 

Derbyniwyd gwelliant 58 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 368:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

35

45

Gwrthodwyd gwelliant 368.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 369:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 369.

 

Derbyniwyd gwelliant 59 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 60 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 309:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 309.

 

Derbyniwyd gwelliant 61 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 310:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 310.

 

Derbyniwyd gwelliant 62 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 311:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

31

46

Gwrthodwyd gwelliant 311.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 312:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 312.

 

Gwaredwyd gwelliannau 63, 64, 65 a 66 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 370:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 370.

 

Derbyniwyd gwelliant 67 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 371:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 371.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 372:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

31

46

Gwrthodwyd gwelliant 372.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 373:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 373.

 

Derbyniwyd gwelliant 68 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 69 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 374:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 374.

 

Derbyniwyd gwelliant 70 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 71 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 375:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 375.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 313:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 313.

 

Gwaredwyd gwelliannau 72, 73, 74 a 75 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 376:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 376.

 

Gwaredwyd gwelliannau 76, 77, 78, 79, 80 ac 81 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 377:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 377.

 

Derbyniwyd gwelliant 82 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 83 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 378:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 378.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 314:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

35

46

Gwrthodwyd gwelliant 314.

 

Derbyniwyd gwelliant 84 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 85 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 86 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 379:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

35

46

Gwrthodwyd gwelliant 379.

 

Derbyniwyd gwelliant 87 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 88 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 380:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 380.

 

Derbyniwyd gwelliant 89 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 381:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 381.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 382:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 382.

 

Derbyniwyd gwelliant 90 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 383:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 383.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 384:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 384.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 385:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 385.

 

Gwaredwyd gwelliannau 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 a 100 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 386:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 386.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 387:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

36

44

Gwrthodwyd gwelliant 387.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 388:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 388.

 

Derbyniwyd gwelliant 101 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 389:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 389.

 

Derbyniwyd gwelliant 102 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 315:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 315.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 103:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 103.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 366:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 290 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 291 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 292 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 293 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 294:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 294.

 

Derbyniwyd gwelliant 295 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 367:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 296:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 296.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 297:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 297.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 316:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 316.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 104:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

9

0

46

Derbyniwyd gwelliant 104.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 390:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

35

45

Gwrthodwyd gwelliant 390.

 

Derbyniwyd gwelliant 105 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 317:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

35

45

Gwrthodwyd gwelliant 317.

 

Derbyniwyd gwelliant 106 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 107 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 318:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 318.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 391:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 391.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 392:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 392.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 319:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 319.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 393:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 393.

 

Derbyniwyd gwelliant 108 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

33

46

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 320:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 320.

 

Gwaredwyd gwelliannau 109, 111, 110, 112, 114, 113, 115, 116 a117gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 321:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 321.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 118:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 118.

 

Derbyniwyd gwelliant 119 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 119 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 121.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 120:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

10

46

Derbyniwyd gwelliant 120.

 

Gan fod gwelliant 120 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 394, 122, 395 a 399.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 322:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 322.

 

Derbyniwyd gwelliant 123 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

10

46

Derbyniwyd gwelliant 124.

 

Gan fod gwelliant 124 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 323.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 324:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 324.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 325:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 325.

 

Derbyniwyd gwelliant 125 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 326:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

35

44

Gwrthodwyd gwelliant 326.

 

Gwaredwyd gwelliannau 126, 127 a 128 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 129:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

10

46

Derbyniwyd gwelliant 129.

 

Gan fod gwelliant 129 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 327, 130, 328, 329 a 20.

 

Am 18.24, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu bum munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar y Bil Tai (Cymru).

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 131:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

9

0

44

Derbyniwyd gwelliant 131.

 

Derbyniwyd gwelliant 132 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 133 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 330:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 330.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 396:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 396.

 

Derbyniwyd gwelliant 134 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

10

23

46

Gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 135 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 136 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 397:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 397.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 398:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 398.

 

Gwaredwyd gwelliannau 137, 138, 139 a 140 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 331:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 331.

 

Derbyniwyd gwelliant 141 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 142 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 332:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 332.

 

Derbyniwyd gwelliant 143 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 144 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

33

46

Gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 333:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 333.

 

Gwaredwyd gwelliannau 145, 146, 147, 148 a 149 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 150 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 334:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 334.

 

Derbyniwyd gwelliant 151 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 152 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 153 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 154 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwaredwyd gwelliannau 155, 156 a 157 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 158 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwaredwyd gwelliannau 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 a 168 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 335:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 335.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 336:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 336.

 

Derbyniwyd gwelliant 169 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 412 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 337:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 337.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 338:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 338.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 339:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 339.

 

Derbyniwyd gwelliant 170 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 171 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 172 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 173 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 400:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 400.

 

Derbyniwyd gwelliant 174 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 175 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 176 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 177 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 178 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 179 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 180 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 181 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 182 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 183 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 184 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 185 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 186 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 187 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 188 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 189 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 190 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 191 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwaredwyd gwelliannau 192, 193 a 194 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 340:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 340.

 

Derbyniwyd gwelliant 195 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 341:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 341.

 

Derbyniwyd gwelliant 196 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwaredwyd gwelliannau 197,198,199, 200, 201, 202, 203 a 204 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 205 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 401:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 401.

 

Gan fod gwelliant 401 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 411.

 

Gwaredwyd gwelliannau 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 a 221 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 342:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 342.

 

Derbyniwyd gwelliant 222 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 223 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 402:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 402.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 403:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 403.

 

Gwaredwyd gwelliannau 224, 225, 226 a 227 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 343:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

31

46

Gwrthodwyd gwelliant 343.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 405:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 405.

 

Derbyniwyd gwelliant 228 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 229:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 229.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 230:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

10

0

45

Derbyniwyd gwelliant 230.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 231:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 231.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 232:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 232.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 233:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 233.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 234:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 234.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 344:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 344.

 

Gan fod gwelliant 344 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 352.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 345:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 346:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

24

46

Gwrthodwyd gwelliant 346.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 235:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 235.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 347:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 347.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 348:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 348.

 

Derbyniwyd gwelliant 236 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 237 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 349:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 349.

 

Derbyniwyd gwelliant 238 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 239:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

10

46

Derbyniwyd gwelliant 239.

 

Gan fod gwelliant 239 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 240.

 

Derbyniwyd gwelliant 241 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 242 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 409:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 409.

 

Derbyniwyd gwelliant 243 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 413 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 351:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

31

46

Gwrthodwyd gwelliant 351.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.


Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

1

23

46

Gwrthodwyd gwelliant 5.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

4

29

46

Gwrthodwyd gwelliant 6.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, gohiriwyd y trafodion. Bernir bod adrannau 2 i 52, 54 i 59 ac Atodlen 1 i’r Bil wedi’u derbyn.


Cyfarfod: 18/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Tai (Cymru): Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio (9 Mehefin 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9.)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i'r Bil Tai (Cymru)

NDM5526 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Tai (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) adrannau 2 - 13

b) Atodlen 1

c) adrannau 14 - 52

d) adrannau 54 - 61

e) Atodlen 2

f) adrannau 62 - 141

g) Atodlen 3

h) adrannau 142 - 146

i) adran 1

j) adran 53

k) Teitl hir

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.41

 

NDM5526 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

 

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Tai (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn gcanlynol:

a) adrannau 2 - 13

b) Atodlen 1

c) adrannau 14 - 52

d) adrannau 54 - 61

e) Atodlen 2

f) adrannau 62 - 141

g) Atodlen 3

h) adrannau 142 - 146

i) adran 1

j) adran 53

k) Teitl Hir

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 21/05/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Bil Tai (Cymru) - Cyfnod 2 - Trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

 • Adrannau 35 – 38
 • Adrannau 40 – 47
 • Atodlen 2
 • Adrannau 48 – 123
 • Atodlen 3
 • Adrannau 124 - 128
 • Adran 1
 • Adran 39
 • Teitl hir

 

Dogfennau ategol:

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio gwelliannau

 

Yn bresennol:

Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio

Ceri Breeze, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Polisi Tai

Maggie Frith, Cynghorydd Cyfreithiol

Cofnodion:

2.1 Atgoffodd y Cadeirydd y Pwyllgor bod grwpiau 1-23 wedi'u trafod yn ystod y cyfarfod a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf, a bod y gwelliannau hyd at welliant 311 ar y rhestr o welliannau wedi'u didoli wedi'u gwaredu.

 

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

  

Gwelliant 418 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Jocelyn Davies

Paul Davies

Mark Isherwood

Rhodri Glyn Thomas

Leighton Andrews

Christine Chapman

Mike Hedges

Gwyn Price

Jenny Rathbone

 

0

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 418.

 

 

Derbyniwyd gwelliant 312 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gan y derbyniwyd gwelliant 312, methodd gwelliant 419.

 

Derbyniwyd gwelliant 313 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 9 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Tynnwyd gwelliant 354 (Peter Black) yn ôl.

 

Gwelliant 420 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Jocelyn Davies

Paul Davies

Mark Isherwood

Rhodri Glyn Thomas

Leighton Andrews

Christine Chapman

Mike Hedges

Gwyn Price

Jenny Rathbone

 

0

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 420.

 

Gwelliant 421 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Paul Davies

Mark Isherwood

 

Leighton Andrews

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Mike Hedges

Gwyn Price

Jenny Rathbone

Rhodri Glyn Thomas

0

3

7

0

Gwrthodwyd gwelliant 421.

 

 

Gwelliant 134 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Jocelyn Davies

Paul Davies

Mark Isherwood

Rhodri Glyn Thomas

Leighton Andrews

Christine Chapman

Mike Hedges

Gwyn Price

Jenny Rathbone

 

0

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 134.

 

Derbyniwyd gwelliant 13 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 153 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Jocelyn Davies

Rhodri Glyn Thomas

Leighton Andrews

Christine Chapman

Mike Hedges

Gwyn Price

Jenny Rathbone

 

Paul Davies

Mark Isherwood

 

3

5

2

Gwrthodwyd gwelliant 153.

 

 

Cafodd gwelliannau 14, 15, 16 ac 17 (Carl Sargeant) eu grwpio ar gyfer y bleidlais ac fe'u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 97 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 18 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

 

Gwelliant 154 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Jocelyn Davies

Rhodri Glyn Thomas

Leighton Andrews

Christine Chapman

Paul Davies

Mike Hedges

Mark Isherwood

Gwyn Price

Jenny Rathbone

 

0

3

7

0

Gwrthodwyd gwelliant 154.

 

 

Gwelliant 155 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Jocelyn Davies

Rhodri Glyn Thomas

Leighton Andrews

Christine Chapman

Mike Hedges

Gwyn Price

Jenny Rathbone

 

Paul Davies

Mark Isherwood

 

3

5

2

Gwrthodwyd gwelliant 155.  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2


Cyfarfod: 15/05/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Bil Tai (Cymru) - Cyfnod 2 - Trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

 • Adrannau 2-6
 • Atodlen 1
 • Adrannau 7-38
 • Adrannau 40-47
 • Atodlen 2
 • Adrannau 48-123
 • Atodlen 3
 • Adrannau 124-128
 • Adran 1
 • Adran 39
 • Teitl hir

 

Dogfennau ategol:

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio gwelliannau

 

Yn bresennol:

Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio
Ceri Breeze, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Polisi Tai
Neil Buffin, Uwch Gyfreithiwr, Gwasanaethau Cyfreithiol.

Cofnodion:

4.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i’r Bil:

  

Derbyniwyd gwelliant 435 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 368 (Mark Isherwood)

Gan y derbyniwyd gwelliant 435, methodd gwelliant 368.

 

Adran newydd:

Derbyniwyd gwelliant 164 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 165 (Carl Sargeant)

O blaid:

Yn erbyn

Ymatal

Leighton Andrews
Christine Chapman
Jocelyn Davies
Mike Hedges
Peter Black
Gwyn Price
Jenny Rathbone
Rhodri Glyn Thomas

0

Mark Isherwood
Janet Finch-Saunders

8

0

2

Derbyniwyd gwelliant 165.

 

 

Gan y derbyniwyd gwelliant 165, methodd gwelliant 369 (Mark Isherwood), gwelliant 120 (Peter Black) a gwelliant 148 (Jocelyn Davies).

 

Gwelliant 166 (Carl Sargeant)

O blaid:

Yn erbyn

Ymatal

Leighton Andrews
Christine Chapman
Jocelyn Davies
Mike Hedges
Peter Black
Gwyn Price
Jenny Rathbone
Rhodri Glyn Thomas

0

Mark Isherwood
Janet Finch-Saunders

8

0

2

Derbyniwyd gwelliant 166.

 

Gan y derbyniwyd gwelliant 166, methodd gwelliannau 370, 371, 372, 374 a 373 (Mark Isherwood).

 

Gwelliant 167 (Carl Sargeant)

O blaid:

Yn erbyn

Ymatal

Leighton Andrews
Christine Chapman
Jocelyn Davies
Mike Hedges
Peter Black
Gwyn Price
Jenny Rathbone
Rhodri Glyn Thomas

0

Mark Isherwood
Janet Finch-Saunders

8

0

2

Derbyniwyd gwelliant 167.

 

Gan y derbyniwyd gwelliant 167, methodd gwelliannau 375, 376, 377, 378, 379 a 380 (Mark Isherwood).

 

Cafodd gwelliannau 436, 169, 171, 187, 437 a 438 (Carl Sargeant) eu grwpio ar gyfer y bleidlais, ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 381 (Mark Isherwood)

O blaid:

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood
Janet Finch-Saunders

Leighton Andrews
Christine Chapman
Jocelyn Davies
Mike Hedges
Peter Black
Gwyn Price
Jenny Rathbone
Rhodri Glyn Thomas

0

2

8

0

Gwrthodwyd gwelliant 381.

 

Derbyniwyd gwelliant 170 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 87 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 317 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 433 (Mark Isherwood)

O blaid:

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black
Jocelyn Davies
Mark Isherwood
Janet Finch-Saunders
Rhodri Glyn Thomas

Leighton Andrews
Christine Chapman
Mike Hedges
Gwyn Price
Jenny Rathbone

0

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 433.

 

Cafodd gwelliannau 318 i 321 (Carl Sargeant) eu grwpio ar gyfer y bleidlais, ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 73 (Carl Sargeant)

O blaid:

Yn erbyn

Ymatal

Leighton Andrews
Christine Chapman
Mike Hedges
Gwyn Price
Jenny Rathbone

Peter Black
Jocelyn Davies
Mark Isherwood
Janet Finch-Saunders
Rhodri Glyn Thomas

0

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 73.

 

Cafodd gwelliannau 322 i 341 (Carl Sargeant) eu grwpio ar gyfer y bleidlais, ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 74 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 434 (Mark Isherwood)

O blaid:

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black
Jocelyn Davies  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4


Cyfarfod: 01/05/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Tai (Cymru): Papur i'w drafod ar Gyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y papurau i'w trafod ar Gyfnod 2. 

 


Cyfarfod: 01/04/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â’r Bil Tai (Cymru)

NDM5480 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o Fil Tai (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.58

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5480 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o Fil Tai (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

0

0

48

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 01/04/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7.)

Cynnig i gytuno ar egwyddorion cyffredinol y Bil Tai (Cymru)

NDM5479 Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Tai (Cymru).

Gosodwyd Bil Tai (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 18 Tachwedd 2013.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar y Bil Tai (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 21 Mawrth 2014.

 

Dogfennau Ategol

Bil Tai (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu nad yw Bil Tai (Cymru) yn rhoi sylw i'r cyflenwad tai cymdeithasol.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.51

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliant o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5479 Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Tai (Cymru).

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu nad yw Bil Tai (Cymru) yn rhoi sylw i'r cyflenwad tai cymdeithasol.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

9

24

48

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

NDM5479 Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Tai (Cymru).

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

0

0

48

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 19/03/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Bil Tai (Cymru) : Ystyried Adroddiad Cyfnod 1

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei Adroddiad Cyfnod 1.


Cyfarfod: 13/03/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Y Bil Tai (Cymru): trafod Adroddiad Cyfnod 1

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr Adroddiad drafft Cyfnod 1. 

 


Cyfarfod: 13/03/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Bil Tai (Cymru): trafod Adroddiad Cyfnod 1

Dogfennau ategol:

 • CELG(4)-08-14 Papur 6 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr Adroddiad drafft Cyfnod 1. 

 


Cyfarfod: 12/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Y Bil Tai (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

FIN(4)-04-14 (papur 4)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chymeradwyodd yr adroddiad yn amodol ar rai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 12/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Tai (Cymru): Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio (18 Chwefror 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/03/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Adroddiad Terfynol y Bil Tai (Cymru)

CLA(4)-08-14 – Papur 2 – Adroddiad Terfynol

 

Dogfennau ategol: