Cyfarfodydd

Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 03/12/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

 

Ar ddiwedd Cyfnod 3, caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47.

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.28

 

Ar ddiwedd Cyfnod 3, caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 03/12/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Adolygu gweithrediad y Ddeddf

4, 1

 

2. Trefniadau trosiannol

6, 7

 

3. Cynrychiolaeth ar gyrff llywodraethu

5, 5A, 3

Gwelliant 5 yw’r prif welliant yn y grŵp

Bydd y gwelliannau hyn yn cael eu gwaredu yn y drefn: 5A, 5, 3

 

4. Ymgynghoriad gan y corff

8

 

5. Colli swyddi

2

 

Dogfennau Ategol

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.41

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Adolygu gweithrediad y Ddeddf

4, 1

 

2. Trefniadau trosiannol

6, 7

 

3. Cynrychiolaeth ar gyrff llywodraethu

5, 5A, 3

Gwelliant 5 yw’r prif welliant yn y grŵp

Bydd y gwelliannau hyn yn cael eu gwaredu yn y drefn: 5A, 5, 3

 

4. Ymgynghoriad gan y corff

8

 

5. Colli swyddi

2

 

Cynhaliwyd y bleidlais yn y drefn a nodir yn y Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli.

 

Derbyniwyd gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

1

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 5A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

15

13

55

Derbyniwyd gwelliant 5.

Gan fod gwelliant 5 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 3.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Tynnwyd gwelliant 2 yn ôl.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 24/10/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) - Cyfnod 2: Trafod y gwelliannau

 

Papurau:     Rhestr o welliannau wedi'u didoli

                   Grwpio Gwelliannau

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu'r gwelliannau i Fil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd y byddai’r Pwyllgor yn trafod y gwelliannau yn y drefn a ganlyn:

Adrannau 1 – 11

Atodlenni 1 a 2

 

Gwaredodd y Pwyllgor ar y gwelliannau a ganlyn:

 

Adrannau 1, 2 a 3: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

 

Adran: 4:

Derbyniwyd gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adrannau 5 a 6: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

 

Adran 7:

Gwelliant 1 - Simon Thomas 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Simon Thomas

Bethan Jenkins 

Aled Roberts

Angela Burns

Suzy Davies

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 7.

 

Adrannau 8 a 9: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

 

Cafodd gwelliant 9 ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66

 

Adran newydd

Gwelliant 10 - Aled Roberts 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Angela Burns

Aled Roberts

Bethan Jenkins

Simon Thomas

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Ni chafodd gwelliant 13 ei gynnig, yn unol â Rheol Sefydlog 26.65

 

Ni chafodd gwelliant 14 ei gynnig, yn unol â Rheol Sefydlog 26.65

 

Adran newydd

Gwelliant 15 – Bethan Jenkins 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Bethan Jenkins 

Simon Thomas

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

Suzy Davies

Angela Burns

Aled Roberts

 

2

8

0

Gwrthodwyd gwelliant 15.

 

Adran 10:

Gwelliant 10 – Aled Roberts  

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Simon Thomas

Bethan Jenkins 

Aled Roberts

Angela Burns

Suzy Davies

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 11.

 

Adrannau 11 a 12: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

 

Atodlen 1:

Gwelliant 2 – Simon Thomas

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Simon Thomas

Bethan Jenkins 

Aled Roberts

Angela Burns

Suzy Davies

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 8.

 

Gwelliant 8 – Angela Burns

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Simon Thomas

Bethan Jenkins 

Aled Roberts

Angela Burns

Suzy Davies

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 8.

 

Derbyniwyd gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4


Cyfarfod: 24/09/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 11)

Penderfyniad Ariannol mewn perthynas â'r Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

NDM5301 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69 sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.07

NDM5301 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69 sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 24/09/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

Dadl ar egwyddorion cyffredinol y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

NDM5300 Huw Lewis (Merthyr Tudful a Rhymni)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru).

Gosodwyd y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 29 Ebril 2013.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 19 Gorffennaf 2013.

Dogfennau Ategol
Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.26

NDM5300 Huw Lewis (Merthyr Tudful a Rhymni)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru).

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 11/07/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

 

CYP(4)-21-13(p.1) – Adroddiad drafft

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.


Cyfarfod: 08/07/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.1)

Trafod yr adroddiad drafft ar y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru)

CLA(4)19-13(p2)Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/06/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) - craffu ar waith y Gweinidog

Leighton Andrews AC, y Gweiniog Addysg a Sgiliau

Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr, Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Grace Martins, Uwch Gyfreithiwr

Neil Surman, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-Adran Addysg Uwch

 

Cofnodion:

2.1 Oherwydd newidiadau i Gabinet Llywodraeth Cymru, ni allai’r Gweinidog ddod i’r sesiwn. Gan hynny, pasiwyd cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i fynd i sesiwn breifat tan 10.30 i drafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Eiddo Deallusol.


Cyfarfod: 19/06/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 – Sesiwn dystiolaeth 9

Tyst:

 

 

- Leighton Andrews AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru

 

- Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau, Llywodraeth Cymru

 

- Grace Martins, Uwch Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

 

 

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn clywed tystiolaeth gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau. Roedd swyddogion y Gweinidog yn bresennol gydag ef.


Cyfarfod: 19/06/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 – Sesiwn dystiolaeth 8

Tyst: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

 

- Graeme Walker, Cadeirydd y Pwyllgor Dosbarthu Cyfrifon Cenedlaethol

- Phil Stokoe, Dosbarthu Cyfrifon Cenedlaethol, Yr Is-adran Sector Cyhoeddus a Chartrefi, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

 

Dogfennau atodol:

CYP(4)-19-13(p1) Dosbarthiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Yn seiliedig ar benderfynaid y Pwyllgor yn ei gyfarfod ar 13 Mehefin 2013, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vii), bu’r Pwyllgor yn ystyried yr eitem hon mewn sesiwn breifat.


Cyfarfod: 19/06/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Ystyried tystiolaeth heddiw

Eitem 6

Sesiwn breifat

 

 

Cofnodion:

6.1 Bu’r pwyllgor yn ystyried yr eitem hon mewn sesiwn breifat.


Cyfarfod: 13/06/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Trafod tystiolaeth heddiw

Eitem 6

Sesiwn breifat

 

 

Cofnodion:

6.1 Bu’r Pwyllgor yn ystyried yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 


Cyfarfod: 13/06/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 – Sesiwn dystiolaeth 7

Tyst: Addysg Uwch Cymru (AUC)

 

- Yr Athro April McMahon, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth

- Yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru

- Mr Ben Arnold, Cynghorydd Polisi, Addysg Uwch Cymru

 

Dogfennau atodol:

CYP(4)-18-13(p2) Addysg Uwch Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Addysg Uwch Cymru.


Cyfarfod: 13/06/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 – Sesiwn dystiolaeth 6

Tyst: Sgiliau Adeiladu Cymru

 

Tystion:

 

- Gareth Williams, Rheolwr Gyrfaoedd a Chymwysterau CITB Cymru/Wales

 

Dogfennau atodol:

CYP(4)-18-13(p1) - Sgiliau Adeiladu Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gareth Williams, Rheolwr Gyrfaoedd a Chymwysterau CITB Cymru/Wales, a oedd yn cynrychioli Sgiliau Adeiladu Cymru.


Cyfarfod: 05/06/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Eitem 5

Sesiwn breifat

 

 

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 


Cyfarfod: 05/06/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 – Sesiwn dystiolaeth 5

Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr

 

Tystion:

 

- Kieron Rees, Swyddog Polisi a Chynrychiolaeth, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

 

Dogfennau atodol:

 

CYP(4)-17-13(p2) – Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Kieron Rees, Cynrychiolydd a Swyddog Polisi, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru.


Cyfarfod: 05/06/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 – Sesiwn dystiolaeth 4

Tystion:

 

Undeb Prifysgolion a Cholegau

 

- Chris Jones, Cadeirydd Pwyllgor y Sector Addysg Bellach, Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

- Margaret Phelan, Swyddog Rhanbarthol, Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

- Lisa Edwards, Swyddog Cyswllt Gwleidyddol Dros Dro, Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

 

Dogfennau atodol:

CYP(4)-17-13(p1) – Undeb Prifysgolion a Cholegau

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr yr Undeb Prifysgolion a Cholegau.


Cyfarfod: 03/06/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.2)

Ystyried Gohebiaeth ynghylch Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru)

CLA(4)-15-14(p6) – Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/05/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Ystyried y dystiolaeth

Eitem 5

Sesiwn breifat

 

 

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 

 


Cyfarfod: 23/05/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 – Sesiwn Dystiolaeth 3

Y Cwwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr

 

Tystion:

David Wallace, Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Datblygu Strategol

 

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

 

 


Cyfarfod: 23/05/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 – Sesiwn Dystiolaeth 2

ColegauCymru

 

Tystion:

 

Mark Jones, Cadeirydd ColegauCymru

David Jones, cyn-Gadeirydd ColegauCymru

John Graystone, Prif Weithredwr ColegauCymru

 

Dogfennau Ategol:

CYP(4)-16-13(p1) – ColegauCymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Colegau Cymru.

 


Cyfarfod: 15/05/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) : Ystyried Tystiolaeth y Gweinidog

Sesiwn Preifat

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 


Cyfarfod: 15/05/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 1

Gweinidog dros Addysg a Sgiliau

Tystion:

·       Leighton Andrews AM, Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru

  • Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr, Addysg Bellach a Phrentisiaethau, Llywodraeth Cymru

·       Grace Martins, Uwch Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

·       Papurau cefnogol:

 

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, a’i gydweithwyr. Atebodd y tystion gwestiynau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 08/05/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Goblygiadau ariannol y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor bapur y Gwasanaeth Ymchwil ar oblygiadau ariannol y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) a chytunodd bod yr agweddau ariannol a chyfrifyddiaeth sy’n berthnasol i’r Bil o ddiddordeb penodol.

 

6.2 Cytunodd Clerc y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i bennu pa Weinidog i’w wahodd i’r Pwyllgor i fynd i’r afael â’r materion ehangach hyn.

 

6.3 Gofynnodd y Pwyllgor i’r Gwasanaeth Ymchwil ddarparu dadansoddiad manwl o gostau blynyddol y Bil Addysg Bellach ac Uwch a sut y cânt eu cyfrifo; diffiniad o beth yw sefydliad nad yw’n gwneud elw; a phapur ar y gwahaniaethau a fabwysiadwyd rhwng Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon o ran sut mae Sefydliadau Addysg Bellach yn cael eu dosbarthu.

 


Cyfarfod: 02/05/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Y dull arfaethedig o graffu ar y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau y dull arfaethedig o graffu ar y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru).


Cyfarfod: 01/05/2013 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 - Y dull o graffu ar y Bil

 

Papurau:

 

CYP(4)-13-13(p.1) - Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) - Ystyriaeth yng Nghyfnod 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Yn seiliedig ar benderfynaid y Pwyllgor yn ei gyfarfod ar 25 Ebrill 2013, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi), bu’r Pwyllgor yn ystyried yr eitem hon mewn sesiwn breifat.


Cyfarfod: 04/10/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Sesiwn friffio ar y Papur Gwyn ar Fil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru)

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru)

 

·         Neil Surman, Pennaeth yr Is-adran Addysg Uwch, Llywodraeth Cymru

·         Jane Ellis, Uwch Swyddog Llywodraethu Addysg Uwch, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y swyddogion i gwestiynau aelodau o’r pwyllgor am y Papur Gwyn ar Fil addysg bellach ac uwch (Cymru).


Cyfarfod: 03/10/2012 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Sesiwn friffio ar y Papur Gwyn ar Fil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru)

Papur Gwyn: Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru)

 

·         Neil Surman, Pennaeth yr Is-adran Addysg Uwch, Llywodraeth Cymru

·         Jane Ellis, Uwch Swyddog Llywodraethu Addysg Bellach, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Cafodd y Pwyllgor friff technegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar Bapur Gwyn Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru).