Cyfarfodydd

Craffu ar waith y Prif Gynghorydd Gwyddonol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/10/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Craffu ar waith y Prif Gynghorydd Gwyddonol

Yr Athro Peter Halligan, Y Prif Gynghorydd Gwyddonol

Chris Hale, Pennaeth Swyddfa Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru

Dr Delyth Morgan, Pennaeth Datblygu’r Rhaglen Ymchil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Atebodd yr Athro Peter Halligan, Chris Hale a Delyth Morgan gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor