Cyfarfodydd

P-04-424: Cadw gwasanaethau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/02/2016 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-424: Cadw gwasanaethau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y deisebydd, a chan iddynt deimlo na allent wneud rhagor i fynd â'r ddeiseb yn ei blaen, cytunwyd i gau'r ddeiseb.

 


Cyfarfod: 30/04/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-424 Cadw gwasanaethau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytuno i aros am lansiad yr ymgynghoriad ar wasanaethau gofal iechyd yn Ne Cymru, ac edrych eto ar y ddeiseb yn wyneb y cynigion ar gyfer Castell-nedd Port Talbot.


Cyfarfod: 19/02/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-424: Cadw gwasanaethau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth am y ddeiseb a chytunodd i;

 

·         aros nes y byddai’r ymgynghoriad am wasanaethau gofal iechyd yn ne- ddwyrain Cymru yn cael ei gyhoeddi, er mwyn gweld pa gynigion a gaiff eu gwneud o ran gwasanaethau Ysbyty Castell-nedd Port Talbot; ac

·         ysgrifennu at Ddeoniaeth Cymru yn mynegi pryder ynghylch amseriad y cyhoeddiadau.


Cyfarfod: 04/12/2012 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 P-04-424: Cadw gwasanaethau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Ddeoniaeth i ofyn a yw materion staffio yn ysgogi’r gwaith o ad-drefnu gwasanaethau, a pha ystyriaethau a roddir i’r effaith o dynnu’n ôl 2 Feddyg Craidd Hyfforddedig ar y gwasanaeth.

 


Cyfarfod: 02/10/2012 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 P-04-424 Cadw gwasanaethau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i:

Ysgrifennu at Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ar y pwnc, gan anfon copi at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ogystal â Chadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol;

Ysgrifennu at Gyngor Iechyd Cymuned Abertawe Bro Morgannwg i ofyn a gynhaliwyd ymgynghoriad ar y cynnig.