Cyfarfodydd

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/02/2024 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4.8)

4.8 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/02/2024 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4.7)

4.7 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/02/2024 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7.4)

7.4 Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant at y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyllid camddefnyddio sylweddau Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/02/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3.4)

3.4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/02/2024 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 3.1)

3.1 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/02/2024 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 3.3)

3.3 Llythyr gan Crisis UK at y Prif Weinidog a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2024 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 1.)

1. Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25: trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2024 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2024 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2024 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2024 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Cyllideb Ddrafft 2024-2025 Llywodraeth Cymru: ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 01/02/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4.1)

4.1 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7.)

7. Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2024 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 31/01/2024 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-03-24 P1 – Adroddiad drafft

 

·         Pennod 1 – Cyflwyniad

·         Pennod 2 – Trosolwg a Chyd-destun Economaidd

·         Pennod 3 – Naratif a Chyflwyniad y Gyllideb

·         Pennod 4 – Ysgogwyr Cyllidol

·         Pennod 5 – Cymorth Costau Byw

·         Pennod 6 – Cynaliadwyedd Gwasanaethau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunwyd arno yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 29/01/2024 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 10)

10 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee considered and agreed its draft report.


Cyfarfod: 25/01/2024 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - Llythyr gan Cymorth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 24/01/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4.4)

4.4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/01/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 1.)

1. Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/01/2024 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/01/2024 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/01/2024 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25: Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, Llywodraeth Cymru

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr, Materion Gwledig, Llywodraeth Cymru

Richard Irvine, Prif Swyddog Milfeddygol, Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd.

4.2     Byddai’r Gweinidog yn darparu eglurder i’r Pwyllgor ar swm yr arian refeniw a ddarperir i Gyswllt Ffermio ar gyfer 2024-25 a fyddai’n dod o’r llinell wariant Cynlluniau Buddsoddi Gwledig yn y gyllideb.

4.2     Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda rhagor o wybodaeth am asesiadau effaith a wnaed i fesur effaith economaidd ffactorau macro-economaidd ehangach, fel chwyddiant, y rhyfel yn Wcrain, a dewisiadau polisi yn ymwneud â Brexit, ar ffermwyr Cymru.

4.3     Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor i ddarparu eglurder ar ffigurau’r gyllideb o ran toriadau i’r gyllideb ar gyfer pysgodfeydd.

 


Cyfarfod: 18/01/2024 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25: Gweinidog yr Economi

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi, Llywodraeth Cymru

Jo Salway, Cyfarwyddwr, Partneriaeth Gymdeithasol, Cyflogadwyedd a Gwaith Teg, Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog yr Economi.

5.2     Cytunodd Gweinidog yr Economi i ddarparu nodyn i’r Pwyllgor a anfonwyd gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i ddangos beth y mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio ei wneud o ran gradd-brentisiaethau.

5.3     Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor i amlinellu newidiadau posibl i amcanion a thargedau y gellid eu gosod ar gyfer cymorth busnes o ganlyniad i ostyngiadau o ran gwariant, ac i ddarparu gwybodaeth am ba gymorth y mae Busnes Cymru yn ei ddarparu ochr yn ochr â Banc Datblygu Cymru yn y maes cymorth busnes.

 


Cyfarfod: 18/01/2024 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Sesiwn dystiolaeth 6

Sally May, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Chadeirydd Grŵp Cymheiriaid Cyfarwyddwyr Cyllid

Darren Hughes, Cyfarwyddwr, Conffederasiwn GIG Cymru

Lance Carver, Is-lywydd, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru) a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bro Morgannwg

Carys Lord, Prif Swyddog, Cyllid, Perfformiad a Newid, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-02-24 P3 Conffederasiwn GIG Cymru

FIN(6)-02-24 P4 Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 gan Sally May, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Chadeirydd Grŵp Cymheiriaid Cyfarwyddwyr Cyllid; Darren Hughes, Cyfarwyddwr, Conffederasiwn GIG Cymru; Lance Carver, Is-lywydd, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru) a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bro Morgannwg; a Carys Lord, Prif Swyddog Cyllid, Perfformiad a Newid, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

 


Cyfarfod: 18/01/2024 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Sesiwn dystiolaeth 7

Cllr Anthony Hunt, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cllr Llinos Medi, Arweinydd, Cyngor Sir Ynys Môn

Cllr Mary Ann Brocklesby, Arweinydd, Cyngor Sir Fynwy

Cllr Andrew Morgan, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-02-24 P5 - Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 gan y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; Y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd Cyngor Ynys Môn; y Cynghorydd Mary Ann Brocklesby, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy; a'r Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

 


Cyfarfod: 18/01/2024 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Sesiwn dystiolaeth 8

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr y Gyllideb a Busnes y Llywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys; ac Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllideb a Busnes y Llywodraeth.

 

6.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu nodyn drwy'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â chyllidebau cyfun rhwng Byrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol.

 


Cyfarfod: 18/01/2024 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Sesiwn dystiolaeth 5

Derek Walker, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Jacob Ellis, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol a Diwylliant

Rhiannon Hardiman, Natur a Newid Hinsawdd, Economi, Polisi Bwyd

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-02-24 P1 - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru – Ymateb i’r Ymgynghoriad

FIN(6)-02-24 P2 - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru - Tystiolaeth ysgrifenedig

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 gan Derek Walker, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru; Jacob Ellis, Cyfarwyddwr: Cysylltiadau Allanol a Diwylliant; a Rhiannon Hardiman, Arweinydd Polisi: Natur a Newid Hinsawdd, Economi, Polisi Bwyd.

 


Cyfarfod: 18/01/2024 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 18/01/2024 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 7)

7 Llythyr gan Cymorth Cymru - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.5a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 18/01/2024 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25 - sesiwn dystiolaeth 3: Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd, Llywodraeth Cymru

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Jamie Powell, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Sarah Rhodes, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisïau Tai, Llywodraeth Cymru

Andrea Street, Dirprwy Gyfarwyddwr Safonau a Rheoleiddio Diogelwch Tai, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd, Llywodraeth Cymru

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Jamie Powell, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Sarah Rhodes, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Andrea Street, Dirprwy Gyfarwyddwr, Safonau a Rheoleiddio Diogelwch Tai, Llywodraeth Cymru

 


Cyfarfod: 18/01/2024 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25 - sesiwn dystiolaeth 2: Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Emma Smith, Pennaeth Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Cyllid a Chynaliadwyedd

Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol,

Emma Smith – Pennaeth Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Judith Cole - Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Cyllid Llywodraeth Leol a Chynaliadwyedd, Llywodraeth Cymru

 

5.2 Cytunodd y Gweinidog i roi nodyn i'r Pwyllgor ynghylch gwaith gyda llywodraeth leol i sicrhau bod y rhai sydd â hawl i gymorth gyda'r dreth gyngor yn ei dderbyn

 

5.3 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu nodyn yn nodi ystod o ffynonellau tystiolaeth / data i ddeall barn y cyhoedd ar wasanaethau

 

5.4 Cytunodd y Gweinidog i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau rhwng y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a chydweithwyr llywodraeth leol mewn perthynas â phwysau cyllid gofal iechyd.

 


Cyfarfod: 18/01/2024 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25 - sesiwn dystiolaeth 1: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Lis Burnett, Arweinydd, Cyngor Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Jane Gebbie, Dirprwy Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cynghorydd Charlie McCoubrey, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd, Cyngor Gwynedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Y Cynghorydd Lis Burnett, Arweinydd, Cyngor Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Jane Gebbie, Dirprwy Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cynghorydd Charlie McCoubrey, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd, Cyngor Gwynedd

 


Cyfarfod: 17/01/2024 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 5.)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25: trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 17/01/2024 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2.)

2. Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-2025: sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Nick Wood, Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru – Llywodraeth Cymru

Hywel Jones, Cyfarwyddwr Cyllid, Grŵp Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru – Llywodraeth Cymru

Irfon Rees, Cyfarwyddwr Iechyd a Lles – Llywodraeth Cymru

Matt Downton, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau – Llywodraeth Cymru

Briff Ymchwil
Papur 1 - Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/01/2024 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 


Cyfarfod: 17/01/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: sesiwn dystiolaeth gyda Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth a Gweinidog yr Economi

Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi, Llywodraeth Cymru

Jason Thomas, Cyfarwyddwr - Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr - Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth a Gweinidog yr Economi.

2.2     Cytunodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth i rannu copi o'r strategaeth ddiwylliant gyda'r Pwyllgor cyn iddi gael ei chyhoeddi.

2.3     Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth i gael gwybodaeth ychwanegol.

 

 

 


Cyfarfod: 17/01/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

5.2     Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth gyda'r cwestiynau nas cyrhaeddwyd yn ystod y sesiwn.

 


Cyfarfod: 17/01/2024 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - sesiwn dystiolaeth 2

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Owain Lloyd, Cyfarwyddwr y Gymraeg ac Addysg, Llywodraeth Cymru

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Addysg Drydyddol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith y Gweinidog mewn perthynas â’r gyllideb ddrafft.

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu nodyn ar y materion a ganlyn:

- Dadansoddiad llawn o’r cyllid adnoddau o £74.7 miliwn y cyhoeddwyd ym mis Hydref a fyddai’n symud o’r Prif Grŵp Gwariant Addysg ar Gymraeg yn 2023-24.

- Amlinelliad o faint y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl ei glustnodi ar gyfer prentisiaethau gradd yn llinell y gyllideb CCAUC/Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil ac a yw’n disgwyl unrhyw drosglwyddiadau ar gyfer prentisiaethau gradd o Brif Grŵp Gwariant yr Economi yn ystod blwyddyn ariannol 2024-25.

- Pryd fydd y ffigurau diweddaraf ar gael am y cronfeydd wrth gefn sydd gan ysgolion.

- Rhagor o wybodaeth am y cymorth a'r cyfleoedd sydd ar gael i weithlu'r blynyddoedd cynnar.

2.3 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i gael rhagor o wybodaeth am Raglen Heddlu Ysgolion Cymru.

 


Cyfarfod: 15/01/2024 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 13)

13 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25: Trafod gwariant arfaethedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25 a chytunwyd i ystyried adroddiad drafft yn ei gyfarfod ar 29 Ionawr 2024.


Cyfarfod: 11/01/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 9.8)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Ymgynghoriad y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 – pecyn ymatebion [PDF 26MB]

 


Cyfarfod: 11/01/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5.)

5. Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: craffu ar gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer cysylltiadau rhyngwladol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2.)

2. Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Llywodraeth Cymru

Owain Lloyd, Cyfarwyddwr y Gymraeg ac Addysg, Llywodraeth Cymru

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr Is-adran Cymraeg 2050, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4.)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 11/01/2024 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn y sesiwn flaenorol.

 


Cyfarfod: 11/01/2024 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - sesiwn dystiolaeth 1

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Hywel Jones, Cyfarwyddwr Cyllid, Grwp Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Amelia John, Cyfarwyddwr Dros Dro, Cymunedau a Threchu Tlodi, Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru, Llywodraeth Cymru

Irfon Rees, Cyfarwyddwr Iechyd a Lles, Llywodraeth Cymru

Alex Slade, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol ac Iechyd Meddwl, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidogion.

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhagor o wybodaeth am sut mae fframwaith cynllunio'r GIG yn cefnogi clustnodi cyllid ar gyfer plant a phobl ifanc.

2.3 Cytunodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i ddarparu’r canlynol:

- Cofnodion o gyfarfodydd Bwrdd Cyflawni’r Dull Ysgol Gyfan.

- Rhagor o wybodaeth am y gwaith modelu y mae Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru yn ei wneud ynghylch gwasanaethau iechyd meddwl, pan fydd ar gael.

- Rhagor o wybodaeth am werthusiad Iechyd Cyhoeddus Cymru o Raglen Atal Diabetes Cymru Gyfan ar gyfer prosiectau peilot plant a theuluoedd.

2.4 Cytunodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol i ddarparu nodyn ar sut y mae’r dyraniad o £19 miliwn i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau plant yn cael ei ddefnyddio.

 


Cyfarfod: 10/01/2024 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 10/01/2024 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Sesiwn dystiolaeth 4

Jessica Laimann, Grŵp Cyllideb Menywod Cymru / Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus yn Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru

Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan

Simon Hatch, Cyfarwyddwr, Cyngor ar Bopeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-01-24 P2 - Grŵp Cyllideb Menywod Cymru a Rhwydwaith Cydraddoldeb Merched

FIN(6)-01-24 P3 – Sefydliad Bevan

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Fel rhan o’r gwaith o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24, clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jessica Laimann, Grŵp Cyllideb Menywod Cymru / Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru; a Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan.

 

5.2 Cytunodd Sefydliad Bevan i ddarparu’r canlynol:

 

·         Ei waith cyfrifo mewn perthynas ag ymestyn cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim mewn ysgolion uwchradd.

 


Cyfarfod: 10/01/2024 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Sesiwn dystiolaeth 3

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

Guto Ifan, Darlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Fel rhan o’r gwaith o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24, clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid; Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru); a Guto Ifan, Darlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru).


Cyfarfod: 10/01/2024 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Sesiwn dystiolaeth 2

Richard Hughes, Cadeirydd, Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Yr Athro David Miles, aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Tom Josephs, aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol                                                                                 

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-01-24 P1 - Rhagolygon trethi Cymru (Rhagfyr 2023)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Fel rhan o’r gwaith o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24, clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am gan Richard Hughes, Cadeirydd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol; yr Athro David Miles, aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol a Tom Josephs, aelod o’r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

 

3.2 Cytunodd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol i ddarparu:

 

·         Nodyn ar amserlen y gwaith sy'n cael ei wneud mewn perthynas â datblygiadau ym maes paratoi rhagolygon.

 


Cyfarfod: 10/01/2024 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 2)

Fformiwla gyllido llywodraeth leol - briff technegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru

Andrea Melvin – Pennaeth Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Emma Smith – Pennaeth Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

James Koe – Uwch-swyddog Ystadegol, Rheolwr Ariannu yn y Dyfodol a’r Setliad, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol gan:

 

Andrea Melvin – Pennaeth Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Emma Smith – Pennaeth Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

James Koe – Uwch Swyddog Ystadegol, Rheolwr Ariannu yn y Dyfodol a’r Setliad, Llywodraeth Cymru

 


Cyfarfod: 09/01/2024 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Dadl ar Ddatganiad: Cyllideb Ddrafft 2024-2025

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.35


Cyfarfod: 20/12/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Sesiwn dystiolaeth 1

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr y Gyllideb a Busnes y Llywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Pecyn ymatebion i’r ymgynghoriad

FIN(6)-21-23 P1 - Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys; ac Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllideb a Busnes y Llywodraeth.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu nodyn ar y canlynol:

 

·         Sut mae datchwyddwr CMC a mynegeion mynegai CPI yn gweithio, a pham ddewisodd Llywodraeth Cymru y mynegai CPI wrth gyfrifo chwyddiant, yng nghyd-destun y Gyllideb Ddrafft.

 


Cyfarfod: 20/12/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Y Grant Setliad Refeniw - 29 Tachwedd 2023

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/12/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 1 – Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Papurau tystiolaeth yn cefnogi Cyllideb Ddrafft 2024-25 - 27 Hydref 2023

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/12/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 14/12/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/12/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/12/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/12/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Y dull o graffu ar y gyllideb

Dogfennau ategol:

Ymatebion i'r ymgynghoriad

FIN(6)-20-23 P1 - Dull o graffu ar y Gyllideb Ddrafft 2024-25

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar y gwaith o graffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 a chytunodd ar y dull o wneud hynny:

 


Cyfarfod: 06/12/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/11/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 a Chostau Byw

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/11/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/11/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

8 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/11/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3.3)

3.3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/11/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 5.1)

5.1 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Gadeiryddion Pwyllgor ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/11/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 2 - Llythyr gan Anabledd Cymru: Cymorth ariannol penodol i bobl anabl yng Nghyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - 19 Hydref 2023

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/11/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4.1)

4.1 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/11/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3.2)

3.2 Llythyr at y Cadeirydd gan Anabledd Cymru ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/10/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Gohebiaeth gyda Gweinidogion: Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/10/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/10/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/10/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/10/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/10/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/10/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2.5)

2.5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/10/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8.8)

8.8 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Iechyd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch gwybodaeth ysgrifenedig i gefnogi’r gwaith craffu ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/10/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8.1)

8.1 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch papurau tystiolaeth sy'n cefnogi Cyllideb ddrafft 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/10/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 3 – Llythyr gan Brif Ysgrifennydd y Trysorlys: Datganiad Hydref Llywodraeth y DU - 11 Hydref 2023

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/10/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/10/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/10/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25:

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.


Cyfarfod: 05/10/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 2- Llythyr gan y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes: Amserlen y gyllideb 2024-25 - 21 Medi 2023

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/10/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid - Cyllideb Ddrafft 2024-25

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft 2024-25.

 


Cyfarfod: 04/10/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4.4)

4.4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/10/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25


Cyfarfod: 03/10/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch yr amserlen ar gyfer cyllideb 2024-25

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 350

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes yr ymateb gan y Pwyllgor Cyllid a chytunodd i adolygu'r amserlen ar gyfer craffu ar Gyllideb Ddrafft 2024-25 fel y cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru. Nododd y Pwyllgor hefyd fod y Pwyllgor Cyllid, o ganlyniad, yn bwriadu cwrdd yn ystod y toriad ddydd Mercher 20 Rhagfyr i ddechrau ei waith craffu ar y Gyllideb Ddrafft.

 

 


Cyfarfod: 02/10/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ddull o graffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25 a chytunwyd i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.


Cyfarfod: 02/10/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyllideb Ddrafft 2024-25

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol.


Cyfarfod: 21/09/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Ymateb gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at y Pwyllgor Cyllid ynghylch amserlen y Gyllideb ddrafft ar gyfer 2024-25

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 21/09/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch amserlen y Gyllideb ddrafft ar gyfer 2024-25

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 20/09/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Amserlen y gyllideb ar gyfer 2024-25 - 12 Medi 2023

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ynghylch yr amserlen ar gyfer Cyllideb 2024-25 Llywodraeth Cymru.

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 371

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes gynnig gan y Trefnydd i addasu'r amserlen ar gyfer Cyllideb 2024-25 a chytunodd i ymgynghori â'r Pwyllgor Cyllid ar y cynigion diwygiedig a dychwelyd  at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 19/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25


Cyfarfod: 14/09/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2.7)

2.7 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25 – trafod y dull o weithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 13/09/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Papur i’w nodi 16 - Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Papurau tystiolaeth yn cefnogi Cyllideb Ddrafft 2024-25 - 8 Medi 2023

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Amserlen Ddrafft Cyllideb 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/09/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - Craffu cyn y Gyllideb: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 13/09/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - Briff technegol gyda’r Prif Economegydd: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law

 


Cyfarfod: 13/09/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Y dull craffu ar y gyllideb

Dogfennau ategol:

FIN(6)-13-23 P2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol – 20 Gorffennaf 2023

FIN(6)-13-23 P3 - Llythyr gan y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes – 2 Awst 2023

FIN(6)-13-23 P4 - Llythyr gan y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes – 4 Gorffennaf 2023

FIN(6)-13-23 P5 - Y Dull o Graffu ar y Gyllideb

FIN(6)-13-23 P6 – Llythyr ymgynghori

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd ar y dull o graffu ar y gyllideb a’r llythyr ymgynghori.

 


Cyfarfod: 13/09/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - Craffu cyn y Gyllideb

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr y Gyllideb a Busnes y Llywodraeth

Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth ar Gyllideb Ddrafft 2024-25 Llywodraeth Cymru gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol; Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gyllideb a Busnes y Llywodraeth; a Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid.

 

6.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r canlynol:

 

·         Nodyn ynghylch Cyfraddau Treth Incwm Cymru (CTIC), yn canolbwyntio ar sut mae treth a gesglir drwy CTIC wedyn yn cael ei defnyddio yng nghyllidebau Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 13/09/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - Briff technegol gyda’r Prif Economegydd

Jonathan Price, Prif Economegydd, Llywodraeth Cymru

Julian Revell - Pennaeth Dadansoddi Cyllidol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-13-23 P1 - Sleidiau cyflwyno

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio economaidd a chyllidol gan Jonathan Price, Prif Economegydd, Llywodraeth Cymru; a Julian Revell, Pennaeth Dadansoddi Cyllidol, Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 13/09/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 6 - Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol: Amserlen Cyllideb Ddrafft 2024-25 - 17 Gorffennaf 2023

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch newidiadau arfaethedig i Brotocol Busnes y Gyllideb

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 416

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y ddau lythyr a chytunodd i aros am ganlyniad gwaith y Pwyllgor Cyllid.

 

 


Cyfarfod: 12/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch yr amserlen ar gyfer cyllideb 2024-25

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 419

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 


Cyfarfod: 12/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25


Cyfarfod: 11/09/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch Amserlen y Gyllideb Ddrafft 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - Yr amserlen ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 12/07/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 8)

Dadl y Pwyllgor Cyllid - Blaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb 2024-25

NDM8329 Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi’r gwaith ymgysylltu a wnaed gan y Pwyllgor Cyllid yn ymwneud â blaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb 2024-25, ac yn nodi ymhellach y sylwadau a wnaed gan gyfranogwyr yn y digwyddiadau a ganlyn:

a) digwyddiad i randdeiliaid ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam;

b) gweithdy gydag aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru; a

c) grwpiau ffocws ymgysylltu â dinasyddion.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25: Adroddiad Cryno ar Ymgysylltu y Pwyllgor Cyllid

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.09

NDM8329 Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi’r gwaith ymgysylltu a wnaed gan y Pwyllgor Cyllid yn ymwneud â blaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb 2024-25, ac yn nodi ymhellach y sylwadau a wnaed gan gyfranogwyr yn y digwyddiadau a ganlyn:

a) digwyddiad i randdeiliaid ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam;

b) gweithdy gydag aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru; a

c) grwpiau ffocws ymgysylltu â dinasyddion.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25: Adroddiad Cryno ar Ymgysylltu y Pwyllgor Cyllid

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 12/07/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/07/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/07/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch yr amserlen ar gyfer cyhoeddi’r gyllideb ddrafft a’r gyllideb derfynol ar gyfer 2024-25

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 442

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes bryderon y Pwyllgor Cyllid ynghylch yr amserlen arfaethedig a’r ffaith bod Llywodraeth Cymru unwaith eto yn cynnig peidio â dilyn y protocol y cytunwyd arno rhwng y Senedd a’r Llywodraeth. Cadarnhaodd y Trefnydd fod hyn o ganlyniad i ansicrwydd ynghylch amseriad digwyddiad cyllidol hydref Llywodraeth y DU, a nododd y byddai’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn ymateb yn ysgrifenedig i bryderon a fynegwyd gan y Pwyllgor Cyllid.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen arfaethedig ac y byddai’n ysgrifennu at y Pwyllgor Cyllid i’w wahodd i ystyried adolygu gweithdrefnau’r gyllideb yn sgil profiad y blynyddoedd diwethaf.

 

 


Cyfarfod: 11/07/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25


Cyfarfod: 11/07/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch y Ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar y Gyllideb Atodol Gyntaf ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 447

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr. Nododd y Trefnydd nad oedd unrhyw bryderon wedi’u mynegi iddi hi na’r Pwyllgor Busnes cyn y ddadl ond cytunodd i drefnu dadleuon o’r math hwn yn y dyfodol am 30 munud.

 

 

 


Cyfarfod: 10/07/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Amserlen Ddrafft Gyllideb 2024-25

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Gweinidog.


Cyfarfod: 06/07/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Y Dull o Graffu ar y Gyllideb

Dogfennau ategol:

FIN(6)-12-23 P1 – Y dull o Graffu ar Gyllideb Ddrafft 2024-25

FIN(6)-12-23 P2 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

FIN(6)-12-23 P3 – Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a'r papur ar y dull o graffu ar y gyllideb.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol am amserlen y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2024-25.

 


Cyfarfod: 04/07/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ynghylch yr amserlen ar gyfer cyhoeddi’r gyllideb ddrafft a’r gyllideb derfynol ar gyfer 2024-25

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 460

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes yr amserlen arfaethedig ar gyfer cyhoeddi’r gyllideb ddrafft a’r gyllideb derfynol ar gyfer 2024-25 a chytunodd i ymgynghori â'r Pwyllgor Cyllid ar yr amserlen arfaethedig ac i ddychwelyd at y mater yn eu cyfarfod cyntaf yn nhymor yr hydref.

 

 


Cyfarfod: 04/07/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25


Cyfarfod: 21/06/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Ymgynghori â Phwyllgorau’r Senedd ar y dogfennau sy’n cyd-fynd â’r Gyllideb Ddrafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-10-23 P5 – Papur eglurhaol

FIN(6)-10-23 P6 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd ac Isadeiledd – 12 Ebrill 2023

FIN(6)-10-23 P7 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol – 18 Mai 2023

FIN(6)-10-23 P8 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – 25 Mai 2023

FIN(6)-10-23 P9 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol – 20 Ebrill 2023

FIN(6)-10-23 P10 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig – 26 Mai 2023

FIN(6)-10-23 P11 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol – 28 Ebrill 2023

FIN(6)-10-23 P12 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai – 26 Ebrill 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyrau a gyflwynwyd gan gadeiryddion Pwyllgorau a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol.

 


Cyfarfod: 15/06/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 1.)

1. Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25: Digwyddiad i randdeiliaid

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil – Aelodau

Taflen rhanddeiliaid

Rhestr o’r rhai sy’n bresennol

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/06/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Ymgysylltu

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/05/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Diweddariad ar ymgysylltu â rhanddeiliaid

Dogfennau ategol:

FIN(6)-09-23 P12 – Ymgysylltu â rhanddeiliaid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ynghylch y digwyddiad i randdeiliaid.

 


Cyfarfod: 04/05/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/05/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 7)

7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - Ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 03/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 11.)

11. Trafod gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/04/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cyllid ynghylch y strategaeth ymgysylltu ar gyfer craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.21 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 26/04/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - strategaeth ymgysylltu

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/04/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a’r Pwyllgor Cyllid ynghylch Craffu ar Gyllideb Ddrafft 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/04/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid at gadeiryddion y pwyllgorau: Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at gadeiryddion y pwyllgorau. 


Cyfarfod: 23/03/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Y dull gweithredu o ran ymgysylltu

Dogfennau ategol:

FIN(6)-07-23 P5 - Y dull gweithredu o ran ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar y dull  o ymgysylltu mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25.