Cyfarfodydd

P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 05/11/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 26)

P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor statws deiseb P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid a chytunwyd i beidio â chynnwys y mater hwn yn yr adroddiad ynghylch P-04-433 a chau'r ddeiseb oherwydd nad oes unrhyw dystiolaeth ddiweddar wedi dod i law.

 


Cyfarfod: 13/11/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ychwanegol yn ymwneud â’r ddeiseb a chytunodd i baratoi adroddiad yn crynhoi'r dystiolaeth sydd wedi dod i law ac i ffurfioli ei argymhellion i Lywodraeth Cymru.

 

 


Cyfarfod: 25/09/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb hon ynghyd â P-04-433 a chytunodd i ysgrifennu yn ôl at Ysgrifennydd y Cabinet er mwyn:

  • ailadrodd ei farn y dylai Llywodraeth Cymru wneud teledu cylch cyfyng yn orfodol yn lladd-dai Cymru;
  • gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet roi gwybod i'r Pwyllgor ynghylch y nifer sy'n cael cyllid o dan y Cynllun Buddsoddi Busnes Bwyd pan fydd hyn yn hysbys; a
  • gofyn iddi ddarparu rhestr o ladd-dai yng Nghymru lle nad oes teledu cylch cyfyng wedi'i osod.

 

 


Cyfarfod: 03/07/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 P-04-399 Arferion Lladd Anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a chytunodd i ysgrifennu ati i ofyn am y canlynol:

  • cadarnhau ei hymrwymiad i ddarparu canllawiau sy'n annog lladd-dai yng Nghymru i osod teledu cylch cyfyng;
  • sicrwydd yr anogir pob lladd-dy yng Nghymru i wneud cais am arian grant i osod teledu cylch cyfyng ac y bydd y rhai sy'n dewis peidio gwneud cais yn cael eu monitro'n agos;

gyda'r bwriad o gau'r ddeiseb ar ôl cael ymateb Ysgrifennydd y Cabinet.

 

 


Cyfarfod: 03/07/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Lesley Griffiths, Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

 

Dr Christianne Glossop - Swyddog Milfeddygol Cymru

 

Stuart Evans - Pennaeth y Polisi Pysgodfeydd

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Dr Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeyddol Cymru a Stuart Evans, Pennaeth Polisi Pysgodfeydd.

 

 


Cyfarfod: 05/06/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-04-399 Arferion Lladd Anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb hon ynghyd â P-04-433, Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai, gan gytuno i ysgrifennu yn ôl at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig i nodi bod y Pwyllgor yn gefnogol o'r alwad i deledu cylch cyfyng fod yn orfodol mewn lladd-dai a gofyn iddi ailystyried safbwynt Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 17/04/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-04-399 Arferion Lladd Anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb ochr yn ochr â P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai a chytunodd i ysgrifennu'n ôl at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig i ofyn i Lywodraeth Cymru ystyried y mater hwn ymhellach yn sgil cyhoeddiad diweddar Llywodraeth y DU ei bod yn bwriadu gwneud teledu cylch cyfyng mewn lladd-dai yn orfodol yn Lloegr, ac ymrwymiad Llywodraeth yr Alban i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater.

 


Cyfarfod: 04/04/2017 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gweler y cam gweithredu y cytunwyd arno o dan eitem 3.3.

 


Cyfarfod: 27/09/2016 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gweler y cam gweithredu y cytunwyd arno o dan eitem 3.2 ar yr agenda.


Cyfarfod: 20/10/2015 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gweler y cam gweithredu y cytunwyd arno o dan eitem 3.11.

 


Cyfarfod: 14/07/2015 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 P-04-399 Arferion Lladd Anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gweler y cam gweithredu y cytunwyd arno o dan eitem 4.16.

 


Cyfarfod: 15/07/2014 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-399 Arferion Lladd Anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros am y wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog unwaith y bydd adroddiad y Pwyllgor Lles Anifeiliaid Fferm i Lywodraeth Cymru yn dod i law ac wedi ei ystyried.

 


Cyfarfod: 24/09/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros i'r Offeryn Statudol weithredu rheoliadau newydd y Gymuned Ewropeaidd a dychwelyd at y mater unwaith y bydd wedi'i gyflwyno.

 


Cyfarfod: 02/07/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod gohebiaeth ynghylch y ddeiseb, a chytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, gan ofyn iddo am amserlen ar gyfer trafod y mater hwn.


Cyfarfod: 14/05/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth am y ddeiseb a chytunodd i ofyn am eglurhad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd o'r amserlen ar gyfer ymdrin â'r mater.

 

 


Cyfarfod: 19/03/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd i holi am eglurhad o’r amserlen i ailedrych ar y mater, ac i holi a fyddai modd rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau i’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 29/01/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth am y ddeiseb, a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, yn gofyn iddo roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am ganfyddiadau’r ymgynghoriad a sut y bydd y rhain yn effeithio ar weithredu rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd.

 

 


Cyfarfod: 02/10/2012 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r ddeiseb hon a chytunodd i:

Ofyn am fanylion am amseru’r ymgynghoriad ar y ddeddfwriaeth arfaethedig i weithredu Rheoliad EC 1099-2009 er mwyn rhoi gwybod i’r deisebydd;

Sicrhau bod y Pwyllgor yn gwybod beth yw canlyniad yr ymgynghoriad.

 


Cyfarfod: 19/06/2012 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon am y tro cyntaf, a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy ac at y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ i geisio eu barn am y ddeiseb.