Cyfarfodydd

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/01/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 10)

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) - WEDI'I OHIRIO TAN 14 CHWEFROR

NDM8174 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Awst 2022 a gosodwyd Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 5 Hydref 2022, 17 Tachwedd 2022 a 6 Rhagfyr 2022, yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.  

Y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) (Saesneg yn unig)

Dogfennau Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, Memorandwm Rhif 2 a Rhif 3)
Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Rhif 2)

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 8)

8 Trafod yr adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio).

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1. Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 09/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 10)

10 Y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried ei adroddiad drafft ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Rhif 3 a Rhif 4, a chytunodd arno.


Cyfarfod: 14/12/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 4)

4 Trafod Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1. Trafododd y Pwyllgor y nodyn cyngor cyfreithiol a chytunodd i gyflwyno adroddiad ar ei gasgliadau.

 


Cyfarfod: 12/12/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.


Cyfarfod: 07/12/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5)

5 Trafod yr adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio).

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 05/12/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.


Cyfarfod: 24/11/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 8.)

8. Trafod yr adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a’r Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/11/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio): Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Rhif 2, a chytunodd arnynt. Nododd y Pwyllgor hefyd yr ohebiaeth rhwng y Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai


Cyfarfod: 16/11/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio).

 


Cyfarfod: 16/11/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 7)

Diweddariad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Cofnodion:

7.1. Cafodd y Pwyllgor ddiweddariad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio).

 


Cyfarfod: 16/11/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 4)

4 Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a'r Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.7.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth rhwng y Cadeirydd a'r Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio).

 


Cyfarfod: 14/11/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 13)

13 Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio): Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r eitem tan ei gyfarfod nesaf ar 21 Tachwedd 2022.

 


Cyfarfod: 07/11/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd: Y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog at y Llywydd.

 


Cyfarfod: 27/10/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd ar y materion a godwyd.

 


Cyfarfod: 24/10/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol (Memorandwm Rhif 1 a Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Tai Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) a chytunodd i drafod adroddiad drafft ar y Memorandwm mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 26/09/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd: Y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog at y Llywydd.


Cyfarfod: 04/07/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd: Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd.