Cyfarfodydd

Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/10/2013 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen: Trafod y cyngor gan Swyddfa Archwilio Cymru

PAC(4)-27-13 Papur 5

 

Gillian Body – Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol Cymru

Paul DimblebeeCyfarwyddwr y Grŵp, Swyddfa Archwilio Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a bwriad Swyddfa Archwilio Cymru i fonitro'r modd y mae Llywodraeth Cymru yn diweddaru ac yn egluro cynnydd gyda gweithredu argymhellion y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 21/05/2013 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Sesiwn friffio ar y materion cyfreithiol sy’n gysylltiedig ag ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y materion cyfreithiol sy’n gysylltiedig ag ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen.

 


Cyfarfod: 05/03/2013 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Ystyried adroddiad drafft y Pwyllgor ar broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Bu’r Pwyllgor yn ystyried ei adroddiad drafft ar broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen, a chytunodd i ystyried gwelliannau terfynol i’r adroddiad drafft ar ffurf electronig.

 

9.2 Bydd y Pwyllgor yn cyhoeddi’r adroddiad yn fuan.


Cyfarfod: 26/02/2013 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ystyried adroddiad drafft y Pwyllgor ar broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafwyd datganiad o fuddiant gan Julie Morgan o dan yr eitem hon, a gadawodd y cyfarfod cyn i’r drafodaeth ddechrau.

 

5.2 Bu’r Pwyllgor yn ystyried ei adroddiad drafft ar broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen. Cytunodd y Pwyllgor ar nifer o newidiadau i’r adroddiad, a chytunodd i ystyried yr adroddiad eto mewn cyfarfod arall.


Cyfarfod: 15/01/2013 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen - y prif themâu a'r materion sy'n dod i'r amlwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y prif themâu a’r materion sy’n dod i’r amlwg yn ei ymchwiliad i broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen.

 

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i drafod ei adroddiad drafft ar broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen mewn cyfarfod sydd ar y gweill.

 


Cyfarfod: 08/01/2013 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen - y prif themâu a materion sy'n dod i'r amlwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafwyd datganiad o ddiddordeb gan Julie Morgan ar yr eitem hon a dywedodd na fyddai’n cymryd rhan yn y drafodaeth.

 

5.2 Bu’r Pwyllgor yn trafod y prif themâu a’r materion sy’n dod i’r amlwg yn ei ymchwiliad i broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen.

 

5.3 Cytunodd y Pwyllgor i drafod canfyddiadau’r ymchwiliad ymhellach yn ei gyfarfod nesaf.


Cyfarfod: 04/12/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen - Materion allweddol a themau sy'n dod i'r amlwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor i ystyried y materion allweddol a’r themâu sy'n dod i'r amlwg yn yr ymchwiliad i broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen, ac i anfon sylwadau at y tîm clercio.

 


Cyfarfod: 19/11/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ystyried y dystiolaeth ar broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen

Cofnodion:

5.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a gafwyd ar broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen. 

 


Cyfarfod: 19/11/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen

 

Llywodraeth Cymru (13.35 – 14.00)

David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethu

Arwel Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd

 

Drwy Gynhadledd Fideo: Karen Sinclair, Cyn Aelod Cynulliad (14.00 – 14.40)

 

Ieuan Wyn Jones AC, Cyn Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth (14.40 – 15.20)

 

Andrew Davies, Cyn Weinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau (15:20 – 16:00)

 

 

Cofnodion:

Llywodraeth Cymru

 

2.1 Croesawodd y Cadeirydd dros dro David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethu, Llywodraeth Cymru; ac Arwel Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd, i'r cyfarfod.

 

2.2 Bu'r Pwyllgor yn holi'r tystion.

 

Cam Gweithredu:

 

Gofynnwyd i Lywodraeth Cymru ddarparu:

 

·         Rhagor o wybodaeth am gofrestr datganiadau o fuddiant Llywodraeth Cymru, gan gynnwys pa ddatganiadau a fyddai'n cael eu hystyried yn risg posibl.

 

Karen Sinclair (drwy Gynhadledd Fideo)

 

2.3 Croesawodd y Cadeirydd Karen Sinclair, y cyn Aelod Cynulliad, i'r cyfarfod.

 

2.4 Bu'r Pwyllgor yn holi'r tyst.

 

Ieuan Wyn Jones AC

 

2.5 Croesawodd y Cadeirydd Ieuan Wyn Jones AC, y cyn Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, i'r cyfarfod.

 

2.6 Bu'r Pwyllgor yn holi'r tyst.

 

Andrew Davies

 

2.7 Croesawodd y Cadeirydd Andrew Davies, y cyn Weinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau, i'r cyfarfod.

 

2.8 Bu'r Pwyllgor yn holi'r tyst.

 

 


Cyfarfod: 23/10/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Ystyried y dystiolaeth ar broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen

Cofnodion:

6.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a gafwyd ynghylch proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge yn Llangollen.


Cyfarfod: 23/10/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen - Tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru

 

James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth

 

Jeff Collins, Cyfarwyddwr Cyflewni

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth; a Jeff Collins, Cyfarwyddwr Cyflenwi, i’r cyfarfod.

 

3.2 Holodd y Pwyllgor y tystion.

 

Camau i’w cymryd:

 

Cytunodd Llywodraeth Cymru i ddarparu:

·         Rhagor o wybodaeth i egluro a oedd swyddogion Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ohebiaeth a anfonodd cyfreithwyr Powys Fadog.

·         Rhagor o wybodaeth am sut y daeth swyddogion Llywodraeth Cymru i’r penderfyniad nad oedd angen gwesty’r River Lodge mwyach.


Cyfarfod: 08/10/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen - Tystiolaeth gan Amanda Brewer

PAC(4) 20-12 – Papur 2

 

Amanda Brewer, Cyn Swyddog Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd Amanda Brewer i’r cyfarfod.

 

3.2 Holodd y Pwyllgor y tyst.


Cyfarfod: 08/10/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen - Tystiolaeth gan gyn Swyddog Cyfrifo

Gareth Hall, Cyn Gyfarwyddwr dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Cofnodion:

4.1 Croesawodd y Cadeirydd Gareth Hall i’r cyfarfod.

 

4.2 Holodd y Pwyllgor y tyst.

 

Cam i’w gymryd:

 

Cytunodd Gareth Hall i ddarparu:

 

·         rhagor o wybodaeth am waith briffio gyda’r Gweinidog perthnasol o ran cynigion Cymdeithas Tai Clwyd Alyn i ddefnyddio safle gwesty’r River Lodge.

·         Eglurder ar a gafwyd unrhyw esiamplau eraill o Awdurdod Datblygu Cymru / Llywodraeth Cymru yn methu â chynnal gwerthusiad annibynnol ar gaffael tir.

·         Eglurder ar ba bryd y comisiynwyd yr adolygiad cydymffurfio.

·         E-bost a gafwyd gan reolwr llinell Amanda Brewer yn amlinellu natur ei rôl ar fwrdd Powys Fadog a sicrwydd bod yr achos o  wrthdaro buddiannau yn cael ei reoli’n effeithiol.


Cyfarfod: 08/10/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ystyried y dystiolaeth ar broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd ar weithredoedd Llywodraeth Cymru wrth gaffael a gwaredu hen westy’r River Lodge, Llangollen.


Cyfarfod: 08/10/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen - Tystiolaeth gan Powys Fadog

PAC(4) 20-12 – Papur 1

Pol Wong, Cadeirydd, Powys Fadog

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd Pol Wong, Prif Weithredwr a Chadeirydd Powys Fadog.

 

2.2 Holodd y Pwyllgor y tystion.

 

Cam i’w gymryd:

 

Cytunodd Powys Fadog i ddarparu:

 

·         rhagor o wybodaeth am pryd y daeth dosbarthiadau crefft ymladd i ben ar hen safle gwesty’r River Lodge;

 


Cyfarfod: 10/07/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Paratoi ar gyfer tystiolaeth Llywodraeth Cymru ar broses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y ffordd y mae’n bwriadu ymdrin â’r sesiwn dystiolaeth ddilynol (eitem 5) ar adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ‘Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen Westy River Lodge, Llangollen’.

 

 


Cyfarfod: 10/07/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Proses gaffael Llywodraeth Cymru a’r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen - Tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru

 

Y Fonesig Gillian Morgan, Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth

Arwel Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd

Cofnodion:

5.1 Croesawodd y Cadeirydd y Fonesig Gillian Morgan, Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru; James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Busnes, Menter Technoleg a Gwyddoniaeth; Arwel Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-adran Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd; a David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethu.

 

5.2 Holodd y Pwyllgor y tystion.

 

Pwyntiau gweithredu:

 

Mewn ymateb i’r cwestiynau, cytunodd Llywodraeth Cymru i ddarparu:

 

·         Manylion ar p’un a fyddai uwch reolwyr Llywodraeth Cymru sy’n uwch na lefel ranbarthol wedi bod yn bresennol ar gyfer sesiynau briffio’r cyn Weinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau ynghylch cynigion i brynu gwesty River Lodge.

·         Nodyn ynghylch a oes dyddiad cau wedi’i bennu i waredu hen westy River Lodge.

·         Nodyn ynghylch y cynnydd ar gyfer gwerthuso ceisiadau ar ddefnyddio’r safle, gan gynnwys manylion am unrhyw amodau ar adeiladu pont droed ar y safle.

·         Rhagor o fanylion am Dîm Arweinyddiaeth Eiddo Llywodraeth Cymru.

·         Manylion am sut y gwnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru yn y gogledd ymdrin â phryderon a godwyd gan Aelod Cynulliad lleol mewn llythyr i’r Gweinidog ynglŷn â chaffael gwesty River Lodge.


Cyfarfod: 19/06/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Penderfynu ar dystion ar gyfer yr ymchwiliad i benderfyniad Llywodraeth Cymru i gaffael a chael gwared ar westy'r River Lodge gynt, Llangollen

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ba dystion yr hoffai eu gwahodd i roi tystiolaeth i’w ymchwiliad i benderfyniad Llywodraeth Cymru i gaffael a chael gwared ar westy’r River Lodge gynt, Llangollen.


Cyfarfod: 12/06/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Opsiynau ar gyfer ymdrin â Phowys Fadog - gwerthu gwesty'r River Lodge

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad byr i ganfyddiadau adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, The Welsh Government’s acquisition and action to dispose of the former River Lodge Hotel, Llangollen a gofynnodd i’r Clerc gasglu rhestr o dystion posibl i roi tystiolaeth.


Cyfarfod: 12/06/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Sesiwn friffio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Powys Fadog - gwerthu gwesty'r River Lodge

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor friff preifat gan Gillian Body, yr Archwilydd Cyffredinol CynorthwyolArchwilio Perfformiad ac Ian Hughes, Rheolwr Cydymffurfio, ar adroddiad a gyhoeddir yn fuan, The Welsh Government’s acquisition and action to dispose of the former River Lodge Hotel, Llangollen (heb ei gyhoeddi yn Gymraeg hyd yn hyn) .