Cyfarfodydd

Papur i’w nodi - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/03/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

5. Papurau i'w nodi

 

CLA(4)-06-16 - Papur 6 – Llywodraeth Cymru: Bil drafft Llywodraeth a Chyfreithiau yng Nghymru

 

CLA(4)-06-16 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/03/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

5. Papurau i’w nodi

CLA(4)-05-16 - Papur x - Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus Michael Gove AS i Gadeirydd y Cyd-bwyllgor ar Hawliau Dynol, 11 Chwefror 2016

 

CLA(4)-05-16 - Papur x - Swyddfa Cymru, Datganiad i'r Wasg: Bil Cymru, 29 Chwefror 2016

CLA(4)-05-16 – Papur x – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru: Bil Cymru, 1 Mawrth 2016

 

CLA(4)-05-16 - Papur x - Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes

 

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/02/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

5. Papurau i’w nodi

CLA(4)-04-16 – Papur 8  - Barn Resymegol gan Dŷ'r Cyffredin (Diwygio Cyfraith Etholiadol yr UE) 3 Chwefror 2016

 

 

CLA(4)-04-16 - Papur 9- Llythyr gan Gadeirydd Cyd-bwyllgor Hawliau Dynol Tŷ'r Cyffredin at y Llywydd

CLA(4)-04-16 - Papur 9- Atodiad

 

 

CLA(4)-04-16 – Papur 10 - Datganiad gan y Prif Weinidog: Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y Gyfraith

 

CLA(4)-04-16 – Papur 11 - Adroddiad Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ'r Cyffredin ar ddyfodol yr Undeb, rhan un: Pleidleisiau Lloegr ar gyfer cyfreithiau Lloegr

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/02/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

5. Papurau i’w nodi

CLA(4)-03-16 – Papur 8 – Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus David Lidington AS, y Gweinidog Gwladol dros Ewrop

 

CLA(4)-03-16 – Papur 9 – Adroddiad Canolfan Llywodraethiant Cymru a'r Uned Cyfansoddiad: Her a Chyfle: Bil Cymru Drafft 2015

 

CLA(4)-03-16 – Papur 10 – Trawsgrifiad Yr Uwch-Bywllgor Cymreig, Ty’r Cyffredin: Bil Cymru Drafft

 

CLA(4)-03-16 – Papur 11 – Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/01/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

4. Papurau i'w nodi

 

CLA(4)-02-16 - Papur 5 - Llythyr oddi wrth y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Bil Cymru drafft

 

Diwygio cyfraith etholiadol yr UE.

 

-       CLA(4)-02-16 - Papur 6 - Penderfyniad gan Senedd Ewrop

 

-       CLA(4)-02-16 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol Llywodraeth y DU

 

-       CLA(4)-02-16 - Papur 8 - Adroddiad Pwyllgor Craffu Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.4)

3.4 Papurau i’w nodi

CLA(4)-01-16 – Papur 11 – Ymateb y Llywodraeth: Deddfu yng Nghymru

 

CLA(4)-01-16 – Papur 12 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Bil Cymru drafft

 

CLA(4)-01-16 – Papur 13 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes: Bil Cymru drafft

 

CLA(4)-01-16 – Papur 14 – Tystiolaeth atodol gan Huw Williams, Geldards LLP: Bil Cymru drafft

 

CLA(4)-01-16 – Papur 15 – Llythyr gan Philip Rycroft, Pennaeth Grŵp Llywodraethu y DU

 

CLA(4)-01-16 – Papur 16 – Llythyr gan Bwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi at yr Arlywydd Junker: Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2016

 

CLA(4)-01-16 – Papur 17 – Ymgynghoriad Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ'r Cyffredin ar gysylltiadau rhyngsefydliadol yn y DU

 

CLA(4)-01-16 – Papur 18 – Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Dethol Materion Cymreig

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/11/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

3. Papur i’w nodi

CLA(4)-30-15 - Papur 2 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor Dethol Senedd yr Alban ar Weinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol: Cydweithio rhwng seneddau wrth graffu ar gysylltiadau rhynglywodraethol

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/11/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

5. Papurau i’w nodi

CLA(4)-29-15 - Papur 6 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor Dethol Tŷ'r Cyffredin ar Faterion Cymreig

 

CLA(4)-29-15 - Papur 7 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

 

CLA(4)-29-15 - Papur 8 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

CLA(4)-29-15 - Papur 9 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

CLA(4)-29-15 - Papur 10 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

CLA(4)-29-15 - Papur 11 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

 

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/11/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.)

6. Papurau i’w nodi

CLA(4)-28-15 - Papur 10 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

 

CLA(4)-28-15 - Papur 11 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

 

CLA(4)-28-15 - Papur 12 -  Llythyr oddi wrth Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, mewn perthynas â Bil yr Amgylchedd (Cymru).

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/11/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

3. Papur i’w nodi

CLA(4)-27-15 - Papur 2  - Llythyr gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, 30 Hydref, 2015

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/11/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

3. Papurau i'w nodi

 

CLA(4)-26-15 - Papur 2 - Gohebiaeth gan y Gwir Anrhydeddus Stephen Crabb AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, i sylw David Melding AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

CLA(4)-26-15 - Papur 3 - Gohebiaeth gan y Llywydd am waith etifeddiaeth y Pwyllgor Busnes

 

CLA(4)-26-15 – Papur 4 - Gohebiaeth gan yr Arglwydd Boswell o Aynho, Cadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi ynghylch y sesiwn dystiolaeth ddiweddar

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/10/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

4. Papur(au) i'w nodi:

CLA(4)-26-15 Papur 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ynghylch Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

 

CLA(4)-26-15 Papur 6 - Llythyr gan Bruce Crawford MSP, Cynullydd Pwyllgor Datganoli (Pwerau Pellach) Senedd yr Alban - Goruchwyliaeth Seneddol ac adrodd ar gysylltiadau rhynglywodraethol o dan y darpariaethau newydd ym Mil yr Alban

 

CLA(4)–26–15 Papur 6A – Adroddiad y Pwyllgor Datganoli (Pwerau Pellach) ar Newid mewn Perthynas: Craffu Seneddol ar Gysylltiadau Rhynglywodraethol.

 

CLA(4)-26-15 Papur 6B - Llythyr gan Bruce Crawford MSP, Cynullydd Pwyllgor Datganoli (Pwerau Pellach) Senedd yr Alban - Goruchwyliaeth Seneddol ac adrodd ar gysylltiadau rhynglywodraethol o dan y darpariaethau newydd ym Mil yr Alban a Bil Drafft Cymru.

 

CLA(4)–26–15 Papur 7 - Tystiolaeth y Prif Weinidog i Ymchwiliad Pwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi, "The Union and Devolution".

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/10/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

3. Papurau i’w nodi

CLA(4)-24-15 – Papur 2 – Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol mewn perthynas â Chynnig ar gyfer Rheoliadau Ewropeaidd ar Organebau a Addaswyd yn Enetig (GMOs)

CLA(4)-24-15 – Papur 3 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd mewn perthynas â Chynnig ar gyfer Rheoliadau Ewropeaidd ar Organebau a Addaswyd yn Enetig (GMOs)

 

 

CLA(4)-24-15 – Papur 4 – Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol at Gadeirydd Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd mewn perthynas â Bil yr Amgylchedd (Cymru)

CLA(4)-24-15 – Papur 4 Atodiad 1 – Ymatebion i gwestiynau pellach gan Bwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

CLA(4)-24-15 – Papur 4 Atodiad 2 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Prif Weinidog mewn perthynas â Bil yr Amgylchedd (Cymru)

 

CLA(4)-24-15 – Papur 5 – Datganiad Ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd: Microsglodynnu Cŵn yng Nghymru

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/09/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

4. Papurau i'w nodi

CLA (4) -23-15 – Papur 5 - Craffu ar Fil Cymru Drafft cyn y broses ddeddfu: Cylch Gorchwyl, y Pwyllgor Materion Cymreig

 

CLA(4)-23-15 - Papur 6 - Darparu Model Pwerau Wedi Cadw'n Ôl ar gyfer Datganoli i Gymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

5. Papur i’w nodi

CLA(4) -22-15 - Papur 8  Llythyr gan Bruce Crawford MSP, Cynullydd Pwyllgor Datganoli Senedd yr Alban (Pwerau Pellach) Goruchwyliaeth Seneddol ac adrodd ar gysylltiadau rhynglywodraethol o dan y darpariaethau newydd ym Mil r Alban

 

CLA(4) -22-15 - Papur 9  Ymgynghoriad y Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol ar ei Ymchwiliad i’r Undeb a Datganoli

 

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

4. Papurau i’w nodi

CLA(4) -21-15 - Papur 3 -  Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch adroddiad y Pwyllgor: Cynigion Llywodraeth y DU ar gyfer Datganoli Pellach i Gymru

 

CLA(4) -21-15 - Papur 4  - Llythyr gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch cymeradwyaeth y Cyfrin Gyngor ar gyfer Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015

 

CLA(4) -21-15 - Papur 5  - Protocol rhwng Gweinidogion Cymru a Chomisiwn y Gyfraith

 

CLA(4) -21-15 - Papur 6  - Ymgynghoriad Comisiwn y Gyfraith ar ei Ymchwiliad i Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy’n Gymwys yng Nghymru

 

CLA(4) -21-15 - Papur 7  - Ymgynghoriad Pwyllgor Cyfansoddiad Tŷr Arglwyddi ar ei ymchwiliad ar yr Undeb a Datganoli

 

CLA(4) -21-15 - Papur 8  - Gohebiaeth gan Mike Goodall ynghylch y Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

 

CLA(4)-21-15 - Papur 9  - Tystiolaeth gan y Llywydd ar gyfer Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷr Cyffredin ynghylch ardystio deddfwriaeth o fewn cymhwysedd datganoledig

 

CLA(4)-21-15 - Papur 10  - Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch goblygiadau Cyfansoddiadol cynnig Llywodraeth y DU i sefydlu system o ‘Bleidleisiau Seisnig ar Gyfreithiau Seisnig’

 

CLA(4)-21-15 - Papur 11  - Llythyr gan y Cadeirydd at y Comisiwn Etholiadol ynghylch Bil Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd: Asesiad o Gwestiwn y Refferendwm

 

CLA(4)-21-15 - Papur 11 A  - Refferendwm ar Aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd: Asesiad o’r Comisiwn Etholiadol ar y Cwestiwn Arfaethedig

 

CLA(4)-21-15 - Papur 12  - Llythyr oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

CLA(4)-20-15 – Papur 2 –Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015

 

CLA(4)-20-15 – Papur 3 - Cynigion Llywodraeth y DU ynghylch pleidleisio yn Lloegr ar gyfer cyfreithiau Lloegr

CLA(4)-20-15 – Papur 3 - Gwybodaeth Gefndirol

 

 

CLA(4)-20-15 – Papur 4 - Llythyr oddi wrth y Llywydd mewn perthynas â’r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau a chytunodd i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cymeradwyo'r gwaith craffu ar y Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Papur i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 22/06/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i'w nodi

 

CLA(4)-17-15 - Papur 8 -  Llythyr oddi wrth Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, ar Fil yr Amgylchedd (Cymru).

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 15/06/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 08/06/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i'w nodi

CLA(4)-15-15 – Papur 6 – Llythr gan y Gweinidog, y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Gweithwyr Allweddol

 

CLA(4)-15-15 – Papur 7 – Llythr gan y Gweinidog, y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

 

CLA(4)-15-15 – Papur 7A – Atodiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau. 

 


Cyfarfod: 11/05/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

CLA(4)-12-15 – Papur 8 – Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol mewn perthynas â CLA493 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2015

 

CLA(4)-12-15 – Papur 9 – Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol mewn perthynas â CLA493 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2015

 

 

CLA(4)-12-15 – Papur 10 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 27/04/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 20/04/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

CLA(4)-10-15 – Papur 5 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghylch y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth

 

CLA(4)-10-15 – Papur 6 – Llythyr gan Is-lywydd Cyntaf y Comisiwn Ewropeaidd, Mr Frans Timmermans

 

CLA(4)-10-15 – Papur 7 – Datganiad ysgrifenedig: Ymateb gan Lywodraeth y DU i bleidlais y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Arloesi Meddygol

 

CLA(4)-10-15 – Papur 8 ac atodiad – Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, Deddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee noted the papers.


Cyfarfod: 16/03/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

CLA(4)-08-15 – Papur 3 – Llythyr gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus:

Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) (Rhif 2) 2014

CLA(4)-08-15 – Papur 4 – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) (Rhif 2) 2014

 

 

CLA(4)-08-15 – Papur 5 – Datganiad ysgrifenedig: Offerynnau Statudol o dan Rhan 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014

 

CLA(4)-08-15 – Papur 6 – Llythyr gan y Llywydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 09/03/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i’w nodi

CLA(4)-07-15 – Papur 7 – Datganiad ysgrifenedig: Canlyniadau cyfres 1 yr ymgynghoriad ar y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru)

 

CLA(4)-07-15 –Papur 8 - Llythyr i Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd: Y Bil Cynllunio (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 02/03/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i’w nodi

CLA(4)-06-15 – Papur 7 – Datganiad Ysgrifenedig: Gosod microsglodion ar gŵn yng Nghymru

 

CLA(4)-06-15 – Papur 8 – Datganiad Ysgrifenedig: Cyfeirio'r Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru) i'r Goruchaf Lys

 

CLA (4) -06-15 – Papur 9– Llythyr gan yr Arglwydd Boswell: Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd 2015

CLA (4) -06-15 – Papur 10– Llythyr gan yr Arglwydd Boswell i'r Llywydd Juncker

 

 CLA (4) -06-15 - Papur 11  - Llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - Setliad Datganoli Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 02/02/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Papur i’w nodi

CLA(4)-04-15 - Papur 2 - Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd 2015

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/01/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

 

CLA(4)-03-15 – Papur 7 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

 

CLA(4)-03-15 – Papur 7A - Adroddiad ar waith craffu'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ôl deddfu o ran y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

 

CLA(4)-03-15 – Papur 8 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol ar yr Ddeddf Lleoliaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 19/01/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Papurau i'w nodi

CLA(4)-02-15 – Papur 14 – Datganiad ysgrifenedig Ymgynghoriad ar y Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) Drafft 2015

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 12/01/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

CLA(4)-01-15 – Papur 12 – Datganiad ysgrifenedig Gwelliant i’r Bil Seilwaith sy’n darparu pwerau i Weinidogion Cymru wneud darpariaeth drwy gyfrwng rheoliadau adeiladu ar gyfer camau i leihau carbon oddi ar y safle

 

 

CLA(4)-01-15 – Papur 13 – Datganiad ysgrifenedig Cyhoeddi’r adroddiad yn dilyn yr Adolygiad Annibynnol o Rôl a Swyddogaethau Comisiynydd Plant Cymru

 

 

CLA(4)-01-15 – Papur 14 – y Bil Cynllunio (Cymru), llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, 2 Rhagfyr 2014

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.  Mewn perthynas â'r llythyr gan y Gweinidog ar y Bil Cynllunio (Cymru), croesawodd yr Aelodau y wybodaeth fanwl yn amlinellu'r berthynas rhwng Bil Cynllunio (Cymru), Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a Bil yr Amgylchedd (Cymru).

 


Cyfarfod: 01/12/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papur i’w nodi

CLA(4)-30-14 – Papur 5 – Gohebiaeth gan y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd: Lles Anifeiliaid

 

CLA(4)-30-14 – Papur 6 – Gohebiaeth gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau. Mynegodd Alun Davies AC fuddiant o ran y llythyr gan y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd.

 


Cyfarfod: 24/11/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi

CLA(4)-29-14 – Papur 2 – Llythyr gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

 

CLA(4)-29-14 – Papur 3 – Llythyr oddi wrth y Cwnsler Cyffredinol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch Rheoliadau’r Dreth Gyngor.

 

 


Cyfarfod: 17/11/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

CLA(4)-28-14 – Papur 3 – Datganiad ysgrifenedig mewn perthynas â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

CLA(4)-28-14 – Papur 4 – Gorchymyn Adran 109: Gohebiaeth gan SD Alliance

 

CLA(4)-28-14 – Papur 5 – Gorchymyn Adran 109: Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 10/11/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papur i’w nodi

CLA(4)-27-14 – Papur 8 – Barn resymedig y Comisiwn Ewropeaidd ar storio gwastraff mercwri metelaidd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 03/11/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

CLA(4)-26-14 – Papur 2 – Llythyr gan Gomisiynydd yr UE ynghylch Pysgota Rhwyd Ddrifft yn y DU

CLA(4)-26-14 – Papur 3 – Llythyr gan Gomisiynydd yr UE ynghylch Pysgota Rhwyd Ddrifft yn y DU

 

 

CLA(4)-26-14 – Papur 4 – Llythyr gan Gaderiydd Pwyllgor Craffu yr UE ynghylch Pysgota Rhwyd Ddrifft yn y DU

 

CLA (4)-26-14 - Papur 5 – Ymateb Llywodraeth Cymru i ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 20/10/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 06/10/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Papur i’w nodi

CLA(4)-24-14 – Papur 8 – Dadansoddiad o Ddeddfau’r Cynulliad

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/09/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 22/09/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Papur i’w nodi


Cyfarfod: 15/09/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 14/07/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 30/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Araith Dr Hywel Francis AS i'r Comisiwn Hawliau Dynol, Mawrth 2014

CLA(4)-18-14 – Papur 9 – Araith Dr Hywel Francis AS i'r Comisiwn Hawliau Dynol, Mawrth 2014

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 30/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 02/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

CLA(4)-15-14 - Papur 2 - Datganiad Ysgrifenedig 21 Mai 2014: Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd

 

CLA(4)-15-14 - Papur 3 - Llythyr oddi wrth Brif Weinidog Cymru mewn perthynas â'r ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

CLA(4)-15-14 - Papur 4 - Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at y Prif Weinidog mewn perthynas â'r ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 19/05/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papur i'w nodi

CLA (4) -14-14 - Papur x11 - Adolygiad Llywodraeth y DU o gydbwysedd y cymwyseddau rhwng y DU a’r UE

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 12/05/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Papur i'w nodi


Cyfarfod: 28/04/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 24/03/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papur i'w nodi

CLA(4)-10-14 – Papur 11 ac Atodiad – Llythyr gan yr Arglwydd Boswell, Rhaglen Waith y Comisiwn 2014

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 17/03/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

CLA(4)-09-14 – Papur 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Papur Gwyn y Bil Amgylchedd

 

CLA(4)-09-14 – Papur 3  - Llythyr gan y Prif Weinidog, Anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

 

CLA(4)-09-14 – Papur 3A  - Memorandwm Llywodraeth Cymru, Anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

 

CLA(4)-09-14 – Papur 4  - Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol, Anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol am yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 


Cyfarfod: 17/02/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Papur i'w nodi

Gwahoddiad i'r Cadeirydd fynd i'r Seminar 'Comisiynwyr ac Ombwdsmyn a Seilwaith Llywodraethu Cymru:

 

CLA(4)-06-14 – Papur 10

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/02/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Cyhoeddi dogfen ymgynghori ar yr offerynnau statudol drafft a gaiff eu gwneud o dan y Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

CLA(4)06-14 – Papur 2

 

Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Y Bil Dadreoleiddio.

CLA(4)-06-14 – Papur 3

 

Datganiad ysgrifenedig gan y Prif Weinidog:  Ymateb i'r bleidlais ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar ddarpariaethau yn y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona.

CLA(4)-06-14 – Papur 4

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau

 


Cyfarfod: 10/02/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Papurau i’w nodi

CLA(4)-05-14 – Papur 4  Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

CLA(4)-05-14 – Papur 4  Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i'r Prif Weinidog

 

 

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 266
  • Cyfyngedig 267

Cyfarfod: 03/02/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Papurau i’w nodi

CLA(4)-04-14 – Papur 4 – Gohebiaeth gan yn Prif Weinidog at y Llywydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/01/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

CLA(4)-02-14 – Papur 6 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru mewn perthynas ag ymchwiliad y Pwyllgor i'r pwerau a roddir i Weinidogion Cymru yn Neddfau'r DU. Adolygu'r Canlyniadau.

 

CLA(4)-02-14 – Papur 6ALlythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at Brif Weinidog Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 13/01/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 09/12/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papur i’w nodi

CLA(4)-30-13 – Papur 5 - Ymateb y ddirprwyaeth o Gymru i’r ddadl ar ddyfodol Pwyllgor y Rhanbarthau.

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 18/11/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Papur i'w nodi

CLA(4)-27-13 – Papur 13: Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2014: y datblygiadau sydd mwyaf perthnasol i Bwyllgorau'r Cynulliad

 

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/11/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

CLA(4)-25-13(p8) -  Llythyr gan y Prif Weinidog ynghylch Gorchmynion Cychwyn

 

CLA(4)-25-13(p9) -  Llythyr at y Prif Weinidog ynghylch Gorchmynion Cychwyn

 

 

CLA(4) –25-13(p10) – Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd ynghylch CLA288 -  Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi 2013

 

CLA(4) –25-13(p11) – Llythyr at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd ynghylch CLA288 -  Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi 2013

 

CLA(4) –25-13(p12) – Adroddiad CLA288 – Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi 2013

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 21/10/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i’w nodi

CLA(4)-24-13(p6) – Llythyr gan Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

 

CLA(4)-24-13(p6A) – Atodiad i gyd-fynd â'r llythyr gan Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 07/10/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

 

CLA(4)-23-13(p3)Llythyr oddi wrth y Cadeirydd i Mr Maroš Šefčovič, Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd ynghylch Cynnig ar gyfer Rheoliad Senedd Ewrop a’r Cyngor ar fesurau i leihau costau sefydlu rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym (COM(2013)147).

 

CLA(4)-23-13(p4) – Ymateb gan Neelie Kroes, Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd

 

CLA(4)23-13(p5) – Llythyr gan Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â’r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 30/09/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

CLA(4)22-13(p2) – Llythyr gan Mick Antoniw AC, adroddiad Pwyllgor y Rhanbarthau ar ddeddfwriaeth ddrafft Gwasanaeth Cyflogaeth Gyhoeddus yr UE.

 

CLA(4)22-13(p3) – Llythyr gan Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â’r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 23/09/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

Llythyr gan y Prif Weinidog ynghylch Gorchmynion Cychwyn

CLA(4)21-13(p8)

 

Llythyr gan y Cadeirydd i’r Prif Weinidog ynghylch Gorchmynion Cychwyn

CLA(4)21-13(p9)

 

Llythyr gan y Gweinidog ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona: darpariaethau’n ymwneud â chŵn

CLA(4)21-13(p10)

 

Llythyr gan y Gweinidog ynghylch yr Ymgynghoriad Technegol ar Reoliadau Drafft Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013

CLA(4)21-13(p11)

 

http://wales.gov.uk/consultations/localgovernment/technical-consultation-council-tax-reduction-schemes/?lang=cy

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 15/07/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

5. Papurau i’w nodi

CLA(4)20-13 – Papur 3 – Datganiad Ysgrifenedig gan Alun Davies AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, mewn perthynas â'r Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2013.

 

CLA(4)20-13 – Papur 4 – Llythyr oddi wrth y Prif Weinidog i'r Cadeirydd mewn perthynas ag ymchwiliad y Pwyllgor i'r pwerau a roddir i Weinidogion Cymru yn Neddfau'r DU.

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/07/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

5. Papur i'w nodi

CLA(4)19-13(p1)  - Llythyr gan C.A.R.I.A.D (Ymgyrch i roi’r gorau i ffermio cŵn bach)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/06/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

4. Papurau i'w nodi

CLA(4) –15-13(p2) – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn cysylltiad â CLA235 – Rheoliadau Bwyd (Diwygio Amrywiol a Dirymu) (Cymru) 2013

 

CLA(4)-15-13(p3)Llythyr i’r Gweinidog mewn cysylltiad â CLA235

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/06/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

4. Papurau i'w nodi

CLA(4) 15-13(p1) – Llythyr gan yr Arglwydd Boswell ynghylch cynnig yr UE ar gyfer Rheoliad ar fesurau i leihau cost darparu rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym

 

CLA(4) 15-13(p2) – Llythyr gan William Cash ynghylch cynnig yr UE ar gyfer Rheoliad ar fesurau i leihau cost darparu rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym

 

CLA(4) 15-13(p3) – Llythyr gan y Cadeirydd at Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd ynghylch cynnig yr UE ar gyfer Rheoliad ar fesurau i leihau cost darparu rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym

 

CLA(4) 15-13(p4) – Adroddiad Pwyllgor ynghylch cynnig yr UE ar gyfer Rheoliad ar fesurau i leihau cost darparu rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/05/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Papur i’w nodi


Cyfarfod: 13/05/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.)

6. Papur i'w nodi

CLA(4)-13-13(p7) – Llythyr gan Kay Swinburne ASE

CLA(4)-13-13(p8) – Llythyr at Kay Swinburne MSE gan y Cadeirydd

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/04/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7.)

Papur i'w nodi

CLA(4)-11-13(p8) – Llythyr gan Mick Antoniw AC, yr Aelod sy’n Gyfrifol am y Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru)


Cyfarfod: 11/03/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

5. Papurau i'w nodi

CLA(4)-08-13 Papur 5 – Llythyr gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/02/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Papur i'w nodi


Cyfarfod: 21/01/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Papur i’w nodi

CLA(4)-02-13 – Adroddiad o’r cyfarfod ar 14 Ionawr 2013


Cyfarfod: 14/01/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Papur i’w nodi

CLA(4)-01-13 – Adroddiad o’r cyfarfod ar 7 Ionawr 2013


Cyfarfod: 07/01/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

4. Papurau i'w nodi

CLA(4)-01-13(p2)  Llythyr gan y Gweinidog mewn perthynas â CLA178 – Rheoliadau’r Tafod Glas (Cymru) (Diwygio) 2012

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/12/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.3)

2.3 Papurau ychwanegol i'w nodi

Papurau:

 

CLA(4)-27-12 Papur 3Llythyr at y Cadeirydd gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, 5 Tachwedd 2012 (Saesneg yn Unig)

 

CLA(4)-27-12 Papur 4 – Llythyr at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau gan y Cadeirydd, 9 Tachwedd 2012 (Saesneg yn Unig)

 

CLA(4)-27-12 Papur 5 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ, 12 Rhagfyr 2012

 

CLA(4)-27-12  Papur 6 - Nodyn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/11/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

4. Papurau i'w nodi

CLA(4)-22-12 – Adroddiad cyfarfod 5 Tachwedd 2012

 

 

CLA181 - Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012

Papurau:

CLA(4)-23-12(p1) – Llythyr oddi wrth y Cadeirydd i’r Gweinidog dyddiedig 24 Hydref 2012

CLA(4)-23-12(p2) – Ymateb y Gweinidog dyddiedig 7 Tachwedd 2012

CLA(4)-23-12(p3) – CLA181 - Adroddiad

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/10/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Papur i’w nodi


Cyfarfod: 22/10/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Isddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Fesurau'r Cynulliad

 

Papurau:

CLA(4)-21-12(p11) – Isddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Fesurau'r Cynulliad

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/09/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

8. Papurau i'w nodi

CLA(4)-18-12 – Adroddiad y cyfarfod ar 16 Gorffennaf 2012

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/07/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

5. Papurau i'w nodi

CLA(4)-17-12 – Adroddiad o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Gorffennaf 2012

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/07/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

5. Papur(au) i'w nodi

CLA(4)-16-12 – Adroddiad ar y cyfarfod ar 2 Gorffennaf 2012.

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/07/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7.)

Papurau i'w nodi

Papur i’w nodi

CLA(4)-15-12 – Adroddiad y cyfarfod ar 25 Mehefin 2012

 


Cyfarfod: 25/06/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.2)

5.2 Adroddiad ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mehefin 2012

CLA(4)-14-12 – Adroddiad ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mehefin 2012

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/06/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 18/06/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.2)

5.2 Adroddiad ar y cyfarfod ar 11 Mehefin 2012

CLA(4)-13-12 – Adroddiad ar y cyfarfod ar 11 Mehefin 2012

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/06/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 11/06/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

5. Papur i’w nodi

CLA(4)-12-12 – Adroddiad cyfarfod 18 Mai 2012

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/05/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

8. Papur i'w nodi

CLA(4)-11-12 – Adroddiad y Cyfarfod ar 21 Mai 2012

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/05/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.)

6. Papur i'w nodi

CLA(4)-10-12 – Adroddiad ar y cyfarfod ar 14 Mai 2012

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/05/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

5. Papur i’w nodi

CLA(4)-07-12 – Adroddiad Cyfarfod 30 Ebrill 2012

Dogfennau ategol: