Cyfarfodydd

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer y Cynghorwr Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 04/07/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer y Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn Erbyn Menywod, Trais yn Seiliedig ar Rywedd, Trais Domestig a Thrais Rhywiol.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau gan Johanna Robinson ac Yasmin Khan yn y gwrandawiad cyn penodi ar gyfer y Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn Erbyn Menywod, Trais yn Seiliedig ar Rywedd, Trais Domestig a Thrais Rhywiol.

 


Cyfarfod: 04/07/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 5)

Trafod y dystiolaeth a’r adroddiad drafft

Cofnodion:

Ystyriodd yr aelodau'r dystiolaeth a glywsant gan y ddau ymgeisydd a chytunwyd ar adroddiad drafft ar y gwrandawiad, yn amodol ar fân newidiadau. Nododd yr Aelodau y byddai'r adroddiad yn cael ei osod cyn hir.