Cyfarfodydd

Gweithredu diwygiadau addysg

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4.7)

4.7 Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Gweithredu diwygiadau addysg - sesiwn dystiolaeth 1

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm

Hannah Wharf, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog ynghylch olrhain y ffigurau ar gydbwysedd y disgyblion ar Gynlluniau Datblygu Unigol, faint sy’n cael eu cynnal gan ysgolion a faint sy’n cael eu cynnal gan restr yr awdurdodau lleol, yn ogystal â nifer y disgyblion sydd ar yr hen gofrestr Anghenion Addysgol Arbennig ac sydd bellach yn cael eu cefnogi o dan y system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd.

 


Cyfarfod: 25/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Gweithredu diwygiadau addysg allweddol - ystyried y dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dulliau o weithredu mewn perthynas â’r diwygiadau addysg allweddol. Yn amodol ar fân newidiadau, cytunwyd ar y dull o weithredu.