Cyfarfodydd

Ymchwiliad i asedau cymunedol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/11/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 2)

2 Asedau cymunedol - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.8a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 22/11/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 2)

2 Asedau Cymunedol - Llythyr gan Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 26/10/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 3)

3 Llythyr at Lywodraeth Cymru – Asedau cymunedol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Lywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai – Asedau Cymunedol

NDM8170 John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, ‘Asedau Cymunedol’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Hydref 2022.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Ionawr 2023.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.44

NDM8170 John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, ‘Asedau Cymunedol’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Hydref 2022.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Ionawr 2023.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 01/12/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5)

5 Ymateb gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol i'r adroddiad ar asedau cymunedol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3.a Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol i'r adroddiad ar asedau cymunedol.

 


Cyfarfod: 24/11/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5.1)

5.1 Llythyr oddi wrth Gyngor Tref Penarth mewn cysylltiad ag asedau cymunedol.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/09/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 7)

7 Trafod yr adroddiad drafft ar yr ymchwiliad i asedau cymunedol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd ar nifer o newidiadau.

 


Cyfarfod: 29/09/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 4)

4 Rhagor o wybodaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch asedau cymunedol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth bellach gan y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch asedau cymunedol.

 


Cyfarfod: 29/09/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 4)

4 Papur gan Dr Sarah Nason, Prifysgol Bangor: Deddfu i Rymuso Cymunedau: Cymharu Cyfraith Caffael Asedau Cymunedol yn y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.7.a Nododd y Pwyllgor y papur gan Dr Sarah Nason, Prifysgol Bangor: Deddfu i Grymuso Cymunedau: Cymharu Cyfraith Caffael Asedau Cymunedol yn y DU.

 


Cyfarfod: 13/07/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i asedau cymunedol – sesiwn dystiolaeth 4: Y Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Richard Baker, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Tir, Llywodraeth Cymru

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Cyllid Llywodraeth Leol a Cynaliadwyedd, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Richard Baker, Dirprwy Gyfarwyddwr Is-adran Tir Llywodraeth Cymru

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Cyllid Llywodraeth Leol a Chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru

 

2.2. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth cytunodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol i ddarparu:

·         rhagor o wybodaeth am yr ymarfer mapio ar draws y Llywodraeth sy'n edrych ar bolisïau a rhaglenni sy'n ymwneud â chymunedau

·         copi o'r gwaith ymchwil ar werthoedd cymdeithasol gan Cwmpas

·         rhagor o wybodaeth yn ymwneud â defnydd awdurdodau lleol o’r cyllid sydd ar gael i gefnogi cymunedau.

 

2.3. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth cytunodd y Gweinidog Newid Hinsawdd i ddarparu:

·         nodyn ar yr ystod o gronfeydd sydd ar gael ar gyfer asedau cymunedol

·         copi electronig o'r ohebiaeth â Cwmpas

·         manylion am y cynllun Hunanadeiladu Cymru

·         nodyn technegol yn ymwneud â dymchwel adeiladau hanesyddol yng Nghaerdydd.


Cyfarfod: 13/07/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i asedau cymunedol – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2 a materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a’r materion allweddol ar gyfer yr ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 07/07/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 8)

Ymchwiliad i asedau cymunedol – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 5, 6 a 7

Cofnodion:

8.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 07/07/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i asedau cymunedol – sesiwn dystiolaeth 3

Tom Chance, Prif Weithredwr, Rhwydwaith Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol

Chris Cowcher, Pennaeth Polisi a Chyfathrebu, Sefydliad Plunkett

Paul Edgeworth, Rheolwr Ymgyrchoedd, CAMRA

Natalie Sargent, Rheolwr Datblygu – Cymru, Ymddiriedolaeth Adfywio'r Meysydd Glo

Richard Harries, Cyfarwyddwr Cyswllt, Sefydliad Astudiaethau Cymunedol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Tom Chance, Prif Weithredwr, Rhwydwaith Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol

Chris Cowcher, Pennaeth Polisi a Chyfathrebu, Sefydliad Plunkett

Tom Stainer, Prif Weithredwr, CAMRA

Natalie Sargent, Rheolwr Datblygu – Cymru, Ymddiriedolaeth Adfywio'r Meysydd Glo

Richard Harries, Cyfarwyddwr Cyswllt, Sefydliad Astudiaethau Cymunedol

 


Cyfarfod: 07/07/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i asedau cymunedol – sesiwn dystiolaeth 2

Eleri Williams, Swyddog Polisi, yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Geoff Bacon, Pennaeth Gwasanaethau Eiddo, Cyngor Abertawe

Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr, Un Llais Cymru

Ben Lloyd, Pennaeth Polisi, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

John Rose, Cyfarwyddwr i Gymru, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Eleri Williams, Swyddog Polisi, yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Geoff Bacon, Pennaeth Gwasanaethau Eiddo, Cyngor Abertawe

Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr, Un Llais Cymru

Ben Lloyd, Pennaeth Polisi, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

John Rose, Cyfarwyddwr i Gymru, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

 


Cyfarfod: 07/07/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i asedau cymunedol – sesiwn dystiolaeth 1

Casey Edwards, Cynghorydd Tai Cymunedol, CWMPASS - Canolfan Cydweithredol Cymru

Harry Thompson, Arweinydd Polisi Economaidd, Sefydliad Materion Cymreig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Casey Edwards, Cynghorydd Tai Cymunedol, CWMPASS – Canolfan Cydweithredol Cymru

Harry Thompson, Arweinydd Polisi Economaidd, Sefydliad Materion Cymreig

 


Cyfarfod: 23/03/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5)

5 Trafod dull o weithio mewn perthynas ag asedau cymunedol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Trafododd y Pwyllgor ei ddull o weithio mewn perthynas ag asedau cymunedol.