Cyfarfodydd

Absenoldebau disgyblion o’r ysgol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8.)

Absenoldeb disgyblion - Trafod yr adroddiad drafft


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4.17)

4.17 Absenoldeb disgyblion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4.12)

4.12 Absenoldeb disgyblion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 1.)

Absenoldeb disgyblion - Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Absenoldeb disgyblion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Absenoldeb disgyblion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Absenoldeb disgyblion - trafod y materion o bwys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y materion o bwys. Bydd adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Absenoldeb disgyblion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Absenoldeb disgyblion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Absenoldeb disgyblion - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Absenoldeb disgyblion - canfyddiadau yn dilyn ymgysylltu â rhieni a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau ganfyddiadau'r adroddiad ymgysylltu. Cytunwyd y dylid ei rannu â Gweinidog y Gymraeg ac Addysg a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Llesiant.

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Absenoldeb disgyblion - sesiwn dystiolaeth 7

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 

Sian Jones, Pennaeth Cefnogi Cyflawniad a Diogelu, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg.

4.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu gwybodaeth ynghylch a yw data absenoldeb o'r ysgol a gwybodaeth am absenoldeb o'r ysgol yn cael eu defnyddio fel arwyddion cynnar ar gyfer salwch meddwl ymhlith pobl ifanc.

4.2 Pan fydd ar gael, cytunodd y Gweinidog i roi i’r Pwyllgor y gwerthusiad o’r cyllid a oedd ar gael yn 2021-22 i awdurdodau lleol ddarparu cymorth emosiynol, cymorth iechyd meddwl a chymorth ychwanegol o ran llesiant i bobl ifanc.

4.3 Cytunodd y Gweinidog i ddod i gyfarfod o'r Pwyllgor yn y dyfodol i drafod y cymorth a ddarperir i ofalwyr ifanc yn yr ysgol.

 


Cyfarfod: 23/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Absenoldeb disgyblion - sesiwn dystiolaeth 4

Mary van den Heuvel, Uwch Swyddog Polisi, yr Undeb Addysg Cenedlaethol

Hannah O'Neill, Ysgrifennydd Rhanbarth Blaenau Gwent ac aelod dros Gymru o weithrediaeth yr Undeb Addysg Cenedlaethol

Llinos Jones, Pennaeth Ysgol Bro Myrddin, Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Menai Jones, Swyddog Polisi a Gwaith Achos, NASUWT

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr undebau athrawon.

 


Cyfarfod: 23/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Absenoldeb disgyblion - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 


Cyfarfod: 23/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Absenoldeb disgyblion - sesiwn dystiolaeth 5

Catherine Evans, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Estyn

Liz Miles, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Estyn

Mark Campion, Arolygydd EM, Estyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Estyn.

3.2 Cytunodd Estyn i roi enghreifftiau o arfer da mewn ysgolion i'r Pwyllgor o ran y cymorth a roddir i wahanol grwpiau o ddysgwyr y mae absenoldeb cyffredinol a pharhaus wedi effeithio arnynt.

 


Cyfarfod: 23/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Absenoldeb disgyblion - sesiwn dystiolaeth 6

Yr Athro Ann John, Athro Gwyddor Data Iechyd, Prifysgol Abertawe

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Ann John.

 


Cyfarfod: 16/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Absenoldeb disgyblion - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywodd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 


Cyfarfod: 16/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Absenoldeb disgyblion - sesiwn dystiolaeth 3

Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru
Jane Houston, Cynghorydd Polisi, Comisiynydd Plant Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Plant Cymru.

4.2 Oherwydd cyfyngiadau amser, cytunodd y Cadeirydd y byddai'r cwestiynau nas gofynnwyd yn cael eu hanfon at y Comisiynydd i gael ymateb ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 16/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 1)

Absenoldeb disgyblion - sesiwn dystiolaeth 1

Sesiwn bord gron gyda swyddogion Lles Addysg o bob rhan o Gymru a chynrychiolwyr grŵp y Prif Swyddogion Ieuenctid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Bu'r aelodau'n trafod yr ymchwiliad gyda swyddogion lles addysg, cynrychiolydd o'r grŵp prif swyddogion ieuenctid a chynrychiolydd o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

1.2 Cytunodd rheolwr gwasanaeth swyddog lles addysg i ddarparu data yn ymwneud â Hysbysiadau Cosb Benodedig a gwybodaeth am 'Brosiect y Bont'.

1.3 Cytunodd y Clercod i ddarparu cyfeiriad e-bost i bob panelydd rhag ofn bod gan unrhyw un unrhyw beth i'w ychwanegu, neu unrhyw dystiolaeth ychwanegol. Bydd nodyn o'r sesiwn i'w wirio.

 


Cyfarfod: 16/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Absenoldeb disgyblion - sesiwn dystiolaeth 2

Laura Doel, Cyfarwyddwr Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) Cymru

Eithne Hughes, Cyfarwyddwr Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL) Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr undebau arweinwyr mewn ysgolion.

 


Cyfarfod: 25/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Absenoldeb disgyblion - Sesiwn friffio

Meilyr Rowlands

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cyn sesiwn dystiolaeth lafar y Pwyllgor, cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Meilyr Rowlands.

 


Cyfarfod: 25/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Absenoldeb disgyblion - ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y wybodaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn friffio flaenorol.

 


Cyfarfod: 04/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Absenoldeb disgyblion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg

 

 


Cyfarfod: 04/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Absenoldeb disgyblion – trafod y dull o gynnal yr ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad i absenoldeb disgyblion, yn amodol ar rai rhanddeiliaid ychwanegol i roi tystiolaeth lafar ac ysgrifenedig a pheth gwybodaeth bellach am feysydd penodol.


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Mae papurau i'w nodi 1 - 16 mewn ymateb i lythyr gan y Pwyllgor yn gofyn am wybodaeth am bresenoldeb disgyblion a hyfforddiant i lywodraethwyr ysgol

Dogfennau ategol: