Cyfarfodydd

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/02/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4.)

Dadl: Cyllideb Ddrafft 2023-24

NDM8194 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 20.12:

Yn nodi'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-24 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ar 13 Rhagfyr 2022.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn credu bod Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 yn methu â chyflawni blaenoriaethau pobl Cymru.

Gwelliant 2 Siân Gwenllian (Arfon)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu'r gyfradd dreth sylfaenol gan 1 geiniog, y gyfradd dreth uwch gan 2 geiniog, a'r gyfradd dreth ychwanegol gan 3 ceiniog er mwyn cynyddu'r gyllideb sydd ar gael i fynd i'r afael â'r argyfwng iechyd a gofal a rhoi help ariannol i bobl sydd â'r anghenion mwyaf.

Dogfennau Ategol
Adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Cyfarfod: 06/02/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6.)

6. Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.13)

6.13 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.11)

6.11 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.9)

6.9 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Amgueddfa Cymru ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.7)

6.7 Llythyr ar y cyd at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Weinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.5)

6.5 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.2)

6.2 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan y Prif Weinidog ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.6)

6.6 Llythyr at Weinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.12)

6.12 Llythyr at Gyngor Celfyddydau Cymru gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.10)

6.10 Llythyr at Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.8)

6.8 Llythyr at Amgueddfa Cymru gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.4)

6.4 Llythyr at Weinidog y Gymraeg ac Addysg gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.1)

6.1 Llythyr at y Prif Weinidog gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2.)

2. Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023–24: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 31/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2.)

2. Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-03-23 P1 – Adroddiad drafft

 

·         Pennod 1 - Cyflwyniad

·         Pennod 2 - Trosolwg a Rhagolwg Economaidd

·         Pennod 3 - Ysgogwyr Cyllidol

·         Pennod 4 - Cyflwyno’r Gyllideb

·         Pennod 5 - Costau byw: trechu tlodi ac anghydraddoldeb

·         Pennod 6 - Diogelu Gwasanaethau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 31/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 1.)

1. Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/01/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 3.6)

3.6 Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch Cyllideb Ddrafft 2023-2024

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/01/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 6.)

6. Cyllideb Ddrafft 2023-2024: ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9.)

9. Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/01/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4.)

4. Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: adroddiad drafft

 

Papur 4 – Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-244: Cyhoeddi adroddiad

Papur 5 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3.)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 7)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 5 a 6

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitemau 5 a 6.

7.2 O ganlyniad i amserlenni ar gyfer adrodd, cytunodd yr Aelodau i drafod a chytuno ar ei adroddiad drafft y tu allan i'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 25/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

Craffu ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - rhan 2

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr, Yr Amgylchedd a’r Môr – Llywodraeth Cymru

Peter McDonald, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd – Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau – Llywodraeth Cymru

Jonathan Oates, Dirprwy Gyfarwyddwr Newid Hinsawdd ac Effeithlonrwydd Ynni – Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor ragor o dystiolaeth gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, a swyddogion Llywodraeth Cymru.


Cyfarfod: 25/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 2)

2 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - rhan 1

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr, Yr Amgylchedd a’r Môr – Llywodraeth Cymru

Peter McDonald, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd – Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau – Llywodraeth Cymru

Jonathan Oates, Dirprwy Gyfarwyddwr Newid Hinsawdd ac Effeithlonrwydd Ynni – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, a swyddogion Llywodraeth Cymru.


Cyfarfod: 19/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7.)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Trafod y dystiolaeth / Materion o bwys


Cyfarfod: 19/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6.)

6. Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Sesiwn dystiolaeth 8

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a Busnes Llywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5.)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 19/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3.)

3. Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Sesiwn dystiolaeth 7

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd, Cyngor Sir Ynys Môn

Y Cynghorydd Lis Burnett, Arweinydd, Cyngor Bro Morgannwg

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-02-23 P3 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2.)

2. Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Sesiwn dystiolaeth 6

Sally May, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Darren Hughes, Cyfarwyddwr, Conffederasiwn GIG Cymru

Alwyn Jones, Llywydd, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru)

Dave Street, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-02-23 P1 Conffederasiwn GIG Cymru

FIN(6)-02-23 P2 ADSS Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5)

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law

 


Cyfarfod: 19/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023 - 24 - sesiwn dystiolaeth 3: Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr, Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru

 

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu dadansoddiad o’r ymyriadau a wnaed fel rhan o’r cynllun peilot ail gartrefi, pan fydd ar gael.

 


Cyfarfod: 19/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 3)

3 Llythyr ar y cyd gan Cymorth Cymru a Chartrefi Cymunedol Cymru at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Cymorth Cymru a Thai Cymunedol Cymru at y Gweinidog Cyllid yn ymwneud â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24.

 


Cyfarfod: 18/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2.)

2. Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023 - 24 - sesiwn dystiolaeth 2

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru, Llywodraeth Cymru

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed, Llywodraeth Cymru

Irfon Rees, Cyfarwyddwr Iechyd a Llesiant, Llywodraeth Cymru

Steve Elliot, Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Claire Bennett, Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5.)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 18/01/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Sesiwn Dystiolaeth gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Owain Lloyd, Cyfarwyddwr Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Gymraeg

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr y Gymraeg

 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog y Gymraeg ac Addysg - 8 Tachwedd 2022

Tystiolaeth ysgrifenedig Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu i ofyn am wybodaeth ychwanegol yn ymwneud â'r sesiwn.

 


Cyfarfod: 18/01/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gyngor Celfyddydau Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac Amgueddfa Cymru mewn perthynas â'i waith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24.

 

 


Cyfarfod: 18/01/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2)

2 Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi.

Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Nicky Guy, Dirprwy Gyfarwyddwr Diwylliant a Chwaraeon

 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip – 8 Tachwedd 2022

Tystiolaeth ysgrifenedig Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu i ofyn am wybodaeth ychwanegol yn ymwneud â'r sesiwn.

 


Cyfarfod: 16/01/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at Gadeiryddion pwyllgorau ynghylch craffu ar gyllideb ddrafft 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/01/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 7)

7 Cyllideb Ddrafft 2023-24: sesiwn dystiolaeth weinidogol

Jane Hutt, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Hannah Blythyn, Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol

Claire Bennett – Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi

Maureen Howell – Dirprwy Gyfarwyddwr Trechu Tlodi a Chefnogi Teuluoedd

Sian Gill – Pennaeth Adrodd Ariannol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y tystion a ganlyn:

 

Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol

Claire Bennett, Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi

Maureen Howell, Dirprwy Gyfarwyddwr Trechu Tlodi a Chefnogi Teuluoedd

Sian Gill, Pennaeth Adrodd Ariannol

 


Cyfarfod: 16/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 (gwariant mewn perthynas â chyfiawnder) a gwaith craffu cyffredinol: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd gan y Cwnsler Cyffredinol.


Cyfarfod: 16/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 (gwariant mewn perthynas â chyfiawnder) a gwaith craffu cyffredinol: Sesiwn Dystiolaeth gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8.)

8. Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Sesiwn dystiolaeth 5

Richard Hughes, Cadeirydd, Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Andy King, aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol                                                                                  

Yr Athro David Miles, aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol                                                                                  

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-01-23 P5 - Rhagolygon trethi Cymru (Rhagfyr 2022)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9.)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7.)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3.)

3. Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Sesiwn dystiolaeth 2

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

Guto Ifan, Darlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-01-23 P1 - Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad

Dadansoddi Cyllid Cymru - Rhagolwg Cyllideb Cymru 2022 (PDF, 4.2MB)

Y Sefydliad Astudiaethau Cyllid – ‘Implications of the Autumn Statement 2022 and EFO for Wales and the Welsh Government’ (Sleidiau cyflwyno – Saesneg yn unig)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5.)

5. Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Sesiwn dystiolaeth 4

Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan

Luke Young, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Cyngor ar Bopeth Cymru

Natasha Davies, Arweinydd Polisi ac Ymchwil, Chwarae Teg

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-01-23 P3 - Sefydliad Bevan

FIN(6)-01-23 P4 - Chwarae Teg

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4.)

4. Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Sesiwn dystiolaeth 3

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Rhiannon Hardiman, Ysgogwr Newid (Natur, Newid Hinsawdd a Datgarboneiddio)

Alex Chapman, Uwch Ymchwilydd, New Economics Foundation

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-01-23 P2 - Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr oddi wrth y Sefydliad Ffiseg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru - Gweinidog yr Economi

Vaughan Gething AS

Sioned Evans, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr, Cyllid a Gweithrediadau

Jo Salway, Cyfarwyddwr, Partneriaeth Gymdeithasol a Gwaith Teg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Gweinidog yr Economi.

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru - Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Lesley Griffiths AS

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr, Yr Amgylchedd a’r Môr

Gavin Watkins, Prif Filfeddyg

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr, Cyllid a Gweithrediadau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd.

3.2 Cytunodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd i hysbysu’r Pwyllgor ynghylch gwerth y contract Cyswllt Ffermio ar gyfer mis Ebrill 2023 i fis Mawrth 2025.

3.3 Cytunodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd i roi diweddariad i'r Pwyllgor ar drafodaethau yng nghyfarfod Grŵp Rhyngweinidogol yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ynglŷn ag effaith ffliw adar ar y sector dofednod.

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Llythyr ar y cyd gan Cymorth Cymru a Chartrefi Cymunedol Cymru at y Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5.a Nododd y Pwyllgor y llythyr ar y cyd gan Cymorth Cymru a Chartrefi Cymunedol Cymru at y Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24.

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023 - 24 - sesiwn dystiolaeth 2: Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Emma Smith, Pennaeth Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Adfer wedi Covid a Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Emma Smith, Pennaeth Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Y Grŵp Adfer wedi Covid a Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

 

5.2. Cytunodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol i ddarparu:

·         Y diweddaraf gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Addysg mewn perthynas â chludiant ysgol a’r Gymraeg;

·         Nodyn gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â thirwedd.

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 7)

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 5.

Cofnodion:

7.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at yr holl Gadeiryddion pwyllgorau mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at yr holl Gadeiryddion pwyllgorau mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24.

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 4)

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2.

Cofnodion:

4.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - sesiwn dystiolaeth 1: llywodraeth leol

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd, Cyngor Sir Ynys Môn

Christina Harrhy, Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd, Cyngor Sir Ynys Môn

Christina Harrhy, Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023 - 24 - sesiwn dystiolaeth 1

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Owain Lloyd, Cyfarwyddwr y Grŵp Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol ar Gymraeg, Llywodraeth Cymru

Jo Salway, Cyfarwyddwr y Bartneriaeth Gymdeithasol a Gwaith Teg, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn craffu ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg mewn cysylltiad â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru.

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu adroddiad gwerthuso interim i’r Pwyllgor ar y cynllun peilot brecwast am ddim i blant Blwyddyn 7 mewn ysgolion uwchradd.

 


Cyfarfod: 11/01/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6)

6 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Trafod y dystiolaeth gan y Prif Weinidog

Papur briffio ymchwil

Llythyr gan y Cadeirydd at y Prif Weinidog – 8 Tachwedd 2022

Llythyr gan y Cadeirydd at y Prif Weinidog – 30 Tachwedd 2022

Tystiolaeth ysgrifenedig Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am ragor o wybodaeth.

 


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 5)

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a oedd wedi dod law


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

 

Eluned Morgan AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Lynne Neagle AS, Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru, Llywodraeth Cymru

Nick Wood, Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru, Llywodraeth Cymru

Steve Elliot, Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Irfon Rees, Cyfarwyddwr Iechyd a Llesiant, Llywodraeth Cymru

Alex Slade, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol ac Iechyd Meddwl, Llywodraeth Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant a swyddogion Llywodraeth Cymru.

3.2 Cytunodd y Gweinidogion i ddarparu:

• Y canllawiau yr oedd wedi’u rhoi i’r byrddau iechyd ar y chwe blaenoriaeth a ddylai fod yn sail i’w Cynlluniau Tymor Canolig Integredig 2023-24.

• Rhestr o’r dyraniadau yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 sy’n cyfrannu at yr agenda iechyd ataliol.


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-34

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.10  Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 09/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cyllid.


Cyfarfod: 15/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Gwrandawiadau cyn penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil - trafodaeth y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/12/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 7 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - 23 Tachwedd 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/12/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 14/12/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Sesiwn dystiolaeth 1

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a Busnes Llywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar Graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 gan y tystion a ganlyn: Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys; ac Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gyllideb a Busnes y Llywodraeth.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i wneud y canlynol:

 

·         Gofyn i’r Gweinidog Newid Hinsawdd ddarparu nodyn ar rôl weithredol Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig wrth ariannu tai cymdeithasol.

·         Nodyn ar gymorth ardrethi annomestig, yn enwedig mewn perthynas â chymhwysedd sefydliadau cenedlaethol mwy sydd â phresenoldeb ar y stryd fawr i gael cymorth ar ardrethi.

·         Nodyn ar y cynnydd a wnaed i sicrhau’r pwerau gofynnol i weithredu treth tir gwag a manylion am unrhyw drafodaethau gyda Llywodraeth y DU ar y mater hwn.

·         Nodyn ar nifer y cynlluniau Menter Cyllid Preifat yng Nghymru sydd i fod i ddod i ben yn y 5 mlynedd nesaf.

·         Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddarparu nodyn ar unrhyw ddisgwyliad y bydd cyllid gwell ar gyfer Gofal Sylfaenol.

 


Cyfarfod: 13/12/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Dadl ar Ddatganiad: Cyllideb Ddrafft 2023-2024

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.20

 


Cyfarfod: 08/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/12/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/12/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/12/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at holl Gadeiryddion y Pwyllgorau mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft 2023-24 Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at holl Gadeiryddion y Pwyllgorau mewn perthynas â Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24.

 


Cyfarfod: 30/11/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 9)

9 Trafod gohebiaeth ddrafft

Llythyr drafft at y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft a chytuno arni fel y’i drafftiwyd.

 


Cyfarfod: 30/11/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.10 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 21/11/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor lythyr drafft at y Cwnsler Cyffredinol yn ymwneud â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-34, a chytunodd arno.


Cyfarfod: 17/11/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/11/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/11/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/11/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/11/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/11/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 4 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Amserlen Cyllideb Ddrafft 2023-24 Llywodraeth Cymru - 24 Hydref 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/10/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Y dull craffu ar y gyllideb

Papur 2 – Y dull o graffu ar y gyllideb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull o weithredu ar gyfer y gyllideb ddrafft.


Cyfarfod: 20/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/10/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/10/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/10/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023 - 2024 – trafod y dull o weithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull o weithredu ar gyfer y gyllideb ddrafft.

 


Cyfarfod: 06/10/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/10/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Craffu cyn y gyllideb - 28 Medi 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/09/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 10)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - Craffu cyn y Gyllideb: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 29/09/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - Brîff technegol: Cynllun Gwella’r Gyllideb

Matt Wellington, Pennaeth Polisi a Chyflawni’r Gyllideb, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cyllun gwella’r gyllideb (PDF, 256KB)

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio ar y Cynllun Gwella’r Gyllideb gan swyddogion Llywodraeth Cymru. 

 


Cyfarfod: 29/09/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - Brîff technegol: Y Prif Economegydd

Jonathan Price, Prif Economegydd, Llywodraeth Cymru.

 

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am yr economi gan Jonathan Price, y Prif Economegydd.

 

 

 


Cyfarfod: 29/09/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - Craffu cyn y Gyllideb

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gyllideb a Busnes y Llywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol; a swyddogion Llywodraeth Cymru mewn sesiwn cyn y gyllideb ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24.

 

8.2 Cytunodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol:

 

·         I ofyn i'r Gweinidog(ion) perthnasol roi rhagor o fanylion i'r Pwyllgor am effaith chwyddiant a gwerth y bunt ar Raglen Gyfalaf Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 29/09/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - Brîff technegol: Cyllidebu gwyrdd

Rhiannon Hardiman, Ysgogwr Newid (Natur, Newid Hinsawdd a Datgarboneiddio), Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Alex Chapman, Uwch Ymchwilydd, New Economics Foundation

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio ar gyllidebu gwyrdd gan Rhiannon Hardiman, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ac Alex Chapman, o’r New Economics Foundation.

 


Cyfarfod: 29/09/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - Brîff technegol: Cyllidebu ar sail rhyw

Natasha Davies, Arweinydd Polisi ac Ymchwil, Chwarae Teg

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio ar gyllidebu ar sail rhyw gan Natasha Davies, Chwarae Teg.

 


Cyfarfod: 22/09/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 11)

11 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 – Y Dull o Graffu ar y Gyllideb

Dogfennau ategol:

FIN(6)-17-22 P12 - Y Dull o Graffu ar y Gyllideb

FIN(6)-17-22 P13 – Llythyr ymgynghori

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y papurau ar y dull o gynnal y gwaith craffu ar y gyllideb.


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at Gadeiryddion Pwyllgorau ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 8)

Dadl y Pwyllgor Cyllid - Blaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

NDM8060 Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi’r gwaith ymgysylltu a wnaed gan y Pwyllgor Cyllid yn ymwneud â blaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb 2023-24, ac yn nodi ymhellach y sylwadau a wnaed gan gyfranogwyr yn y digwyddiadau a ganlyn:

a) digwyddiad i randdeiliaid yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd;

b) gweithdy gydag aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru; a

c) grwpiau ffocws ymgysylltu â dinasyddion.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 Adroddiad Cryno ar Ymgysylltu y Pwyllgor Cyllid

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.13

NDM8060 Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi’r gwaith ymgysylltu a wnaed gan y Pwyllgor Cyllid yn ymwneud â blaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb 2023-24, ac yn nodi ymhellach y sylwadau a wnaed gan gyfranogwyr yn y digwyddiadau a ganlyn:

a) digwyddiad i randdeiliaid yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd;

b) gweithdy gydag aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru; a

c) grwpiau ffocws ymgysylltu â dinasyddion.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 Adroddiad Cryno ar Ymgysylltu y Pwyllgor Cyllid

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 13/07/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at bob Cadeirydd Pwyllgor mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at Gadeiryddion pob Pwyllgor mewn cysylltiad â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24.

 


Cyfarfod: 12/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 403

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes yr ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid yn ymwneud ag amserlen y llywodraeth ar gyfer cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24. Oherwydd yr ansicrwydd ynghylch digwyddiad cyllidol a ragwelir gan Lywodraeth y DU yn yr hydref, cytunodd y Pwyllgor Busnes ar amserlen arfaethedig Llywodraeth Cymru, gan gynnwys dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad y pwyllgor, sef dydd Llun 6 Chwefror 2023. Wrth wneud hynny, nododd y Pwyllgor Busnes y dynodiadau a roddwyd gan y Llywodraeth ei bod yn bosibl y bydd modd addasu’r amserlen unwaith y bydd bwriadau Llywodraeth y DU yn fwy clir. 

 


Cyfarfod: 12/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24


Cyfarfod: 11/07/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/07/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Y dull craffu

Dogfennau ategol:

FIN(6)-16-22 P6 – Papur ar y dull o graffu

FIN(6)-16-22 P7 – Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Amserlen y gyllideb 2023-24 – 1 Gorffennaf 2022

FIN(6)-16-22 P8 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol – 4 Gorffennaf 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y papur ar y dull o gynnal y gwaith craffu ar y gyllideb.

 


Cyfarfod: 05/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Atodiad A: Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 418

Cyfarfod: 05/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24


Cyfarfod: 05/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ynghylch yr amserlen ar gyfer cyhoeddi’r gyllideb ddrafft a’r gyllideb derfynol ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 423

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes ohebiaeth yn ymwneud â’r amserlen ar gyfer cyhoeddi’r gyllideb ddrafft a’r gyllideb derfynol ar gyfer 2023-24. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Cyllid i ymgynghori ynghylch yr amserlen arfaethedig a dychwelyd at y mater yn ei gyfarfod cyntaf ym mis Medi. 

 

 


Cyfarfod: 05/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 426

Cyfarfod: 30/06/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Papur i’w Nodi 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch yr amserlen ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - 20 Mehefin 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/06/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Amserlen y Gyllideb - 31 Mai 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/06/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 1.)

1. Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Digwyddiad i randdeiliaid

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil – Aelodau

Taflen rhanddeiliaid

Rhestr o’r rhai sy’n bresennol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/05/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9)

9 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Digwyddiad i randdeiliaid

Dogfennau ategol:

FIN(6)-11-22 P6 - Digwyddiad i randdeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar y digwyddiad i randdeiliaid.

 


Cyfarfod: 11/05/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 7)

7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid yn ymwneud â Chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.3.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid yn ymwneud â Chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Ymgysylltu.

 


Cyfarfod: 04/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr at gadeiryddion pwyllgorau'r Senedd gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch ei raglen ymgysylltu ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2023-24 Llywodraeth Cymru sydd ar ddod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 28/04/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

6 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Ymgysylltu

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/04/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/04/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at holl bwyllgorau’r Senedd ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Ymgysylltu - 11 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/04/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cyllid.

 


Cyfarfod: 25/03/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Y dull gweithredu o ran ymgysylltu

Dogfennau ategol:

FIN(6)-10-22 P4 – Y dull gweithredu o ran ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar y dull  o ymgysylltu mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24.