Cyfarfodydd

Craffu cyffredinol ar waith Gweinidog yr Economi

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/09/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3.30)

3.30 Craffu cyffredinol ar waith Gweinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Gwaith dilynol ar ôl sesiwn graffu gyffredinol ar waith y Gweinidog ar 21 Mehefin 2023

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/06/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidog: Gweinidog yr Economi

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi

Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach, Llywodraeth Cymru

Duncan Hamer, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Busnes a Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru

Peter Ryland, Cyfarwyddwr, Buddsoddi Rhanbarthol a Ffiniau, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog yr Economi.

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor i roi gwybodaeth ychwanegol am ddangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer gwasanaeth Busnes Cymru rhwng 2023 a 2029.

3.3 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig gan Weinidog yr Economi i ddarparu i’r Aelodau y manylion a ddarparwyd gan y Gweinidog Huddlestone i Lywodraeth Cymru ynghylch y strwythur adrannol newydd a chyfrifoldeb gweinidogol dros DBT, a gofynnodd yr Aelodau hefyd am wybodaeth ychwanegol ynghylch y Model Gweithredu Targed Ffiniau

 


Cyfarfod: 16/03/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 6)

6 Gwaith Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidogion - Gweinidog yr Economi

Vaughan Gething AS

Duncan Hamer, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Busnes a Rhanbarthau

Jo Salway, Cyfarwyddwr y Bartneriaeth Gymdeithasol a Gwaith Teg

Chris Hale, Pennaeth Swyddfa Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lywodraeth Cymru.

6.2 Cytunodd Llywodraeth Cymru i ddarparu gwybodaeth bellach i'r Pwyllgor ynglŷn â'u gwaith gydar Rhwydwaith Anifeiliaid Anwes

6.3 Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda mwy o wybodaeth am adolygiad ffyrdd Llywodraeth Cymru - cytundebau twf, a'r effaith economaidd.

6.4 Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor yn egluro'r gwaith ar fusnesau sy'n eiddo i'r gweithwyr a'r rhaniad rhwng Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.

6.5 Cytunodd y Gweinidog i anfon nodyn ar y cynnydd gyda phob cytundeb twf.

 

 


Cyfarfod: 16/02/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/12/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidog: Gweinidog yr Economi

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi

Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau

Duncan Hamer, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Busnes a Rhanbarthau

Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach

Helen John, Cyfarwyddwr y Rhaglen Mesurau Rheoli Ffiniau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Gweinidog yr Economi.

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am y trafodaethau sy'n digwydd gyda phobl ifanc, yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad blynyddol gwarant pobl ifanc yn y flwyddyn newydd. 

3.3 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu nodyn ar brentisiaethau gradd a’u datblygiad yn y dyfodol, yn dilyn cyhoeddi'r Gyllideb Ddrafft.

3.4 Cytunodd y Gweinidog i rannu â’r Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU ar y cynllun rhyddhad ynni i fusnesau, pan fydd ar gael.

3.5 Cytunodd y Gweinidog i ymgysylltu â’r Pwyllgor mewn sgwrs tymor hwy am ddyfodol ardrethi busnes, yn dilyn y Gyllideb Ddrafft. 

3.6 Oherwydd cyfyngiadau amser, cytunodd y Cadeirydd i anfon cwestiynau am ymchwil ac arloesi at y Gweinidog ar gyfer ymateb ysgrifenedig.

 

 

 


Cyfarfod: 13/07/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 5)

5 Craffu ar waith Gweinidogion – Gweinidog yr Economi

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi

Sioned Evans, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau

Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach

Steffan Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Twristiaeth a Chwaraeon

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Gweinidog yr Economi a swyddogion Llywodraeth Cymru gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

5.2 Cytunodd y Gweinidog i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am a) sut mae arian cymorth busnes Coronafeirws wedi cael ei ddefnyddio a b) yr arian a ddychwelwyd.


Cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr at Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/04/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Gwaith Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidogion - Gweinidog yr Economi

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi

Steffan Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Twristiaeth a Chwaraeon

Claire McDonald, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Economaidd

Heledd Owen, Dirprwy Gyfarwyddwr Marchnata

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Gweinidog yr Economi a swyddogion Llywodraeth Cymru gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

4.2 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.


Cyfarfod: 11/11/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidogion - Gweinidog yr Economi

Vaughan Gething AS

Sioned Evans, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau

Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach

Timothy Render, Cyfarwyddwr, Tir, Natur a Bwyd

Peter Ryland, Prif Weithredwr Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Gweinidog yr Economi a swyddogion Llywodraeth Cymru gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

3.2 Bydd Gweinidog yr Economi yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am y Gronfa Datblygu Busnes ac Adfer ar ôl ei gyfarfod â Banc Busnes Prydain a Banc Datblygu Cymru. Bydd y Gweinidog yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am gostau cynnal y safleoedd rheoli ffiniau pan fydd mwy o wybodaeth ar gael.