Cyfarfodydd

Materion llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/11/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 5)

Sesiwn dystiolaeth: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 10/11/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 3)

3 Sesiwn dystiolaeth gyda Chyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Geoff Ryall-Harvey a Carol Williams o Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru.

 


Cyfarfod: 25/05/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Materion Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 09/03/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 6)

Materion llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Trafod y dystiolaeth a gafwyd

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 09/03/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 4)

4 Trefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd Llywodraeth Cymru ar gyfer GIG Cymru

Judith Paget – Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd/Prif Weithredwr y GIG

Chris Jones - Dirprwy Brif Swyddog Meddygol/Cyfarwyddwr Meddygol, GIG Cymru

Steve Elliot - Cyfarwyddwr Cyllid dros dro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan y tystion o Lywodraeth Cymru. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y tystion gyda'r cwestiynau o'r sesiwn.

 


Cyfarfod: 09/03/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 3)

3 Materion llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Bwrdd Iechyd

Mark Polin – Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Jo Whitehead – Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gill Harris – Dirprwy Brif Weithredwr / Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sue Hill – Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Pherfformiad, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Gill Harris. Roedd Teresa Owen yn bresennol yn ei lle.

3.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan dystion o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Cytunodd y tystion i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am nifer o gamau gweithredu ym mis Medi 2022.