Cyfarfodydd

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7.)

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5.1)

5.1 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunwyd y bydd yn cael ei drafod ymhellach yn y cyfarfod yr wythnos nesaf. 

 


Cyfarfod: 23/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr – trafod y dystiolaeth a materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

5.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol.


Cyfarfod: 04/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 13

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Kirsty Davies-Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Tegwch mewn Addysg, Llywodraeth Cymru

Sian Jones, Pennaeth Cefnogi Cyflawniad a Diogelu, Llywodraeth Cymru

 

Jane Hutt AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Zsanett Swain, Uwch-reolwr Polisi Trais yn erbyn Menywod a Cam-drin Domestig, Llywodraeth Cymru

Emily Keoghane, Pennaeth Polisi LHDTC+, Llywodraeth Cymru

Alessandro Ceccarelli, Pennaeth Polisi LHDTC+, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg a'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

 

2.2 Cytunodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i roi mwy o wybodaeth i'r Pwyllgor am ganfyddiadau adolygiad 2019 o’r rhaglen yr Heddlu mewn Ysgolion.

 


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr – trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y sesiwn a gafwyd gyda’r myfyrwyr, a thrafododd y thema a oedd yn dod i’r amlwg cyn y sesiwn dystiolaeth olaf.

 


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr – canfyddiadau o'r gwaith ymgysylltu â phlant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Gwyliodd yr Aelodau fideo a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr o Goleg Cambria. Trafododd yr Aelodau y fideo a'r canfyddiadau gyda'r myfyrwyr.

 


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 10)

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 11

Cyfarwyddwr yng Ngwersyll Llangrannog, Canolfan Breswyl yr Urdd

Sally Thomas, Rheolwr Hawliau, Polisi ac Eiriolaeth Merched y DU, Plan UK International

Siobhan Parry, Pennaeth Gwasanaethau Pobl Ifanc Platfform 

 

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o’r gwasanaethau ieuenctid.

 


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 8

Kelly Harris, Arweinydd Datblygu Busnes a Chyfranogiad Brook Cymru

Iestyn Wyn, Rheolwr Ymgyrchoedd, Polisi ac Ymchwil, Stonewall Cymru

Sophie Weeks, Pennaeth Materion Cyhoeddus a Chyfathrebu, Cymorth i Ferched Cymru

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Stonewall Cymru a Brook Cymru.

 


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 10

Kerry Packman, Cyfarwyddwr Gweithredol Rhaglenni, Aelodaeth a Gwasanaethau Elusennol ParentKind

Ceri Reed, Cyfarwyddwr CBC Lleisiau Rhieni yng Nghymru

 

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o blith rhieni a gofalwyr.

6.2 Oherwydd cyfyngiadau amser, cytunwyd y byddai'r cwestiynau nas gofynnwyd yn cael eu hanfon at y tystion i gael ymateb ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 9

Yr Athro EJ Renold, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro EJ Renold.

5.2 Cytunodd yr Athro Renold i ddarparu data i'r Pwyllgor ar nifer yr achosion o aflonyddu rhywiol sy'n cyrraedd y trothwy ar gyfer bod yn drosedd.

5.3 Oherwydd cyfyngiadau amser, cytunwyd y byddai'r cwestiynau nas gofynnwyd yn cael eu hanfon at y tyst i gael ymateb ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 6

Laura Doel, Cyfarwyddwr Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) Cymru

Chris Parry, Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) Cymru

Eithne Hughes, Cyfarwyddwr Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL) Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o undebau arweinwyr ysgolion.

2.2 Oherwydd cyfyngiadau amser, cytunwyd y byddai'r cwestiynau nas gofynnwyd yn cael eu hanfon at y tystion i gael ymateb ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 7

Mary van den Heuvel, Uwch-swyddog Polisi yr Undeb Addysg Cenedlaethol (NEU)

Mairead Canavan, Ysgrifennydd Rhanbarth NEU Bro Morgannwg, ac Aelod Gweithredol NEU

Rebecca Williams, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o undebau athrawon.

 


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 4

Maxine Thomas, Uwch-arweinydd Dynodedig Diogelu a Llesiant Dysgwyr, Coleg Sir Benfro ac yn cynrychioli ColegauCymru

Jamie Insole, Swyddog Polisi, Undeb Prifysgolion a Cholegau

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr addysg bellach.

4.2 Cytunodd yr Undeb Prifysgolion a Cholegau i ddod yn ôl at y Pwyllgor gydag unrhyw dystiolaeth o’r effaith a gaiff achosion o aflonyddu rhywiol a bwlio rhywiol ar gynnal disgyblaeth yn y coleg ac a yw'n cyflwyno heriau newydd i staff addysgu.

 


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 5

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Jane Houston, Cynghorydd Polisi - Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru

Cecile Gwilym, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, NSPCC 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Comisiynydd Plant a’r NSPCC.

 


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 9)

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd yn y sesiwn flaenorol.

 


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 3

Sharon Davies, Pennaeth Addysg, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Sue Walker, Prif Swyddog Addysg, Merthyr Tudful ac yn cynrychioli Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr llywodraeth leol.

3.2 Cytunodd CLlLC i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am unrhyw drafodaethau sydd wedi'u cynnal gyda'r Gymdeithas Llywodraeth Leol yn Lloegr ynghylch y Bil Diogelwch a Niwed Ar-lein.

 


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 2

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Amanda Blakeman, Dirprwy Brif Gwnstabl  ac Arweinydd Plismona sy'n Canolbwyntio ar Blant

Jon Drake, Cyfarwyddwr Uned Diogelu rhag Trais Cymru

Claire Parmenter, Dirprwy Brif Gwnstabl ac Arweinydd Plismona yng Nghymru

Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu, Arweinydd Plismona yng Nghymru

Stephen Wood, Rheolwr Tîm Troseddau Ieuenctid

Kirsty Davies, Rheolwr Gweithredol, Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Casnewydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr cyfiawnder troseddol.

2.2 Cytunodd DCC Claire Parmenter i ddarparu ystadegau i'r Pwyllgor gan luoedd eraill ynghylch lefelau adrodd ac astudiaethau achos yn ymwneud â’r berthynas gadarnhaol â swyddogion ysgol a phobl ifanc.

 


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 1

Adroddiad Estyn - Dydyn ni ddim yn dweud wrth ein hathrawon - Profiadau o aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith disgyblion ysgolion uwchradd yng Nghymru

 

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol Estyn

Dyfrig Ellis, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Estyn

Delyth Gray, Arolygydd Ei Mawrhydi, Estyn

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Estyn.

2.2 Cytunodd Estyn i ddarparu adroddiadau sy'n berthnasol i'r ymchwiliad i'r Aelodau.

 


Cyfarfod: 20/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr – trafod y dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull gweithredu o ran yr ymchwiliad, yn amodol ar gael rhai rhanddeiliaid ychwanegol ar gyfer cael tystiolaeth lafar a rhagor o wybodaeth am ddulliau eraill o ymgysylltu â phlant a phobl ifanc.


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - ystyried cylch gorchwyl drafft yr ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Yn amodol ar wneud mân newidiadau, cytunodd y Pwyllgor ar gylch gorchwyl yr ymchwiliad. Caiff papur dull gweithredu ei drafod yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.