Cyfarfodydd

Anghydraddoldebau iechyd meddwl

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 06/10/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2.)

2. Bil Iechyd Meddwl Drafft

 

Papur 2 – Llythyr drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/10/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6.1)

6.1 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Cyd-bwyllgor ar y Bil Iechyd Meddwl Drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Anghydraddoldebau iechyd meddwl: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Llesiant a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Lynne Neagle AS, Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Julie Morgan AS, Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed – Llywodraeth Cymru

Ed Wilson, Dirprwy Gyfarwyddwr Anghydraddoldebau a Gwelliannau Iechyd Cyhoeddus – Llywodraeth Cymru

Julie Annett, Pennaeth Polisi Awtistiaeth – Llywodraeth Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Grŵp cynghori ar-lein: cyfarfod un

Papur 2 – Anghydraddoldebau iechyd meddwl: Crynodeb ymgysylltu: Gweithlu

Papur 3 – Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, a swyddogion Llywodraeth Cymru.

2.2 Cytunodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am safbwynt Llywodraeth Cymru ar ymestyn adran 25B Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 i leoliadau cleifion mewnol iechyd meddwl.

2.3 Cytunodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am ddatblygu a gweithredu'r set data craidd ar iechyd meddwl.


Cyfarfod: 28/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

Anghydraddoldebau iechyd meddwl: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd.


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4.15)

4.15 Gwaith craffu cyffredinol ar waith Gweinidogion sydd â chyfrifoldeb dros iechyd a gofal cymdeithasol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4.4)

4.4 Anghydraddoldebau iechyd meddwl

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Llythyr at Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru ynghylch eu cynllun ar y cyd ar gyfer y gweithlu iechyd meddwl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.25 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Llythyr gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru ynghylch eu cynllun ar y cyd ar gyfer y gweithlu iechyd meddwl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.26 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud ag atal hunanladdiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.20 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud ag iechyd meddwl a llesiant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.19 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 06/07/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Anghydraddoldebau iechyd meddwl: trafod y dystiolaeth

Papur 5 – ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl: y camau nesaf

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law, a chytunodd yr Aelodau ar gamau nesaf yr ymchwiliad.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gyda'r sector gofal eilaidd

Yr Athro Keith Lloyd, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

 

Papur 3 - Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain

Papur 4 - Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolydd o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion.

3.2 Cytunodd yr Athro Lloyd i ysgrifennu at y Pwyllgor er mwyn: rhannu’r dystiolaeth sy’n bodoli ar hyn o bryd ynghylch cymunedau lleiafrifoedd ethnig a'r Ddeddf Iechyd Meddwl; darparu awgrymiadau ynghylch y camau y gallai Llywodraeth Cymru neu bobl eraill sy’n gwneud penderfyniadau eu cymryd i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl sy’n ymwneud â phobl hŷn, pobl â nam ar eu clyw, pobl â chyflyrau niwrowahanol, a grwpiau difreintiedig eraill; a mynegi barn ynghylch Greater Good, adnodd ar-lein a grëwyd gan Brifysgol Berkley, California, i rannu arfer gorau o ran iechyd meddwl a lles.

 


Cyfarfod: 06/07/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gyda'r sector gofal sylfaenol

Dr Julie Keely, Cadeirydd, Cyfadran De-orllewin Cymru Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a chynrychiolydd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol ar Grŵp Cynghori Arbenigol Iechyd Meddwl Colegau Brenhinol

Yr Athro Euan Hails, Aelod Bwrdd Coleg Brenhinol Nyrsio Cymru

Lisa Turnbull, Rheolwr Materion Seneddol a Materion Cyhoeddus – Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru
Papur 2 – Gr
ŵp Cynghori Arbenigol Iechyd Meddwl Colegau Brenhinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o’r sector gofal sylfaenol.

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Ymateb gan yr Athro Thapar ynghylch cwestiynau dilynol ar ôl y sesiwn dystiolaeth ar anghydraddoldebau iechyd meddwl ar 8 Mehefin 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Ymateb gan yr Athro Kirby ynghylch cwestiynau dilynol ar ôl y sesiwn dystiolaeth ar anghydraddoldebau iechyd meddwl ar 8 Mehefin 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at yr Athro Kirby a’r Athro Thapar gyda chwestiynau dilynol ar ôl y sesiwn dystiolaeth ar anghydraddoldebau iechyd meddwl ar 8 Mehefin 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda chwestiynau dilynol ar ôl sesiwn dystiolaeth yr ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl ar 19 Mai 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.11 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda chwestiynau dilynol ar ôl sesiwn dystiolaeth yr ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl ar 19 Mai 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.10 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 23/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 1.)

1. Ymweliad Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor yn cynnal ymweliad allanol sy'n ymwneud â'i ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl.

 

Papur 1 – briff ar gyfer yr Aelodau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan yr Athro Rob Poole, y Ganolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 4 Mai

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.


Cyfarfod: 08/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 5)

Anghydraddoldebau iechyd meddwl: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 08/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

Yr Athro Amanda Kirby, Cadeirydd - ADHD Foundation

Yr Athro Anita Thapar, yr Adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddoniaeth Glinigol – Prifysgol Caerdydd


Pecyn gwybodaeth i gyfranogwyr
Briff Ymchwil
Papur 1 – ADHD Foundation

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Amanda Kirby a’r Athro Anita Thapar.


Cyfarfod: 08/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 1.)

1. Anghydraddoldebau iechyd meddwl: digwyddiad anffurfiol i ymgysylltu a rhanddeiliaid (preifat)

Pecyn gwybodaeth i gyfranogwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 9)

Anghydraddoldebau iechyd meddwl: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 19/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Carolyn Wallace, Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru

Yr Athro Carolyn Wallace, Cyfarwyddwr - Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru

 

 

Papur briffio Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Carolyn Wallace.

 


Cyfarfod: 19/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Tracey Cooper, Prif Weithredwr – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Julie Bishop, Cyfarwyddwr Gwella Iechyd – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Joanne Hopkins, Cyfarwyddwr Rhaglenni ar gyfer Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE), Cyfiawnder Troseddol ac Atal Trais – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Papur 1 – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru.

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Iechyd Cyhoeddus Cymru i ofyn cwestiynau dilynol.

 


Cyfarfod: 19/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gyda Mind Cymru a Leonard Cheshire

Sue O'Leary, Cyfarwyddwr - Mind Cymru

Ashra Khanom, Trysorydd - Cymdeithas Gymunedol Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig Castell-nedd Port Talbot

Rhian Stangroom Teel, Rheolwr Ymgysylltu Cyhoeddus – Leonard Cheshire

Nia Golding, Rheolwr Ardal - Leonard Cheshire

Papur 3 – Mind Cymru

Papur 4 – Leonard Cheshire

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Mind Cymru a Leonard Cheshire.

 


Cyfarfod: 19/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 7)

7 Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Syr Sam Everington

Yr Athro Syr Sam Everington

 

 

Papur 5 - Yr Athro Syr Sam Everington

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Syr Sam Everington.

 


Cyfarfod: 11/05/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 7)

7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ymwneud â’i ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ymwneud â’i ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl.

 


Cyfarfod: 04/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 5)

Anghydraddoldebau iechyd meddwl: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 04/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gyda'r Ganolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor, Platfform a Seicolegwyr dros Newid Cymdeithasol

Yr Athro Rob Poole, Athro Seiciatreg Gymdeithasol - Canolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor

Ewan Hilton, Prif Weithredwr – Platfform

Dr Jen Daffin, Seicolegydd Clinigol Cymunedol - Seicolegwyr dros Newid Cymdeithasol


Papur briffio Ymchwil y Senedd

Papur 1 – Canolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor

Papur 2 – Platfform

Papur 3 - Seicolegwyr dros Newid Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o’r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor, Platfform, a Seicolegwyr dros Newid Cymdeithasol.

2.2 Cytunodd y panel i ysgrifennu at y Pwyllgor gydag enghreifftiau ychwanegol o rôl partneriaid a chymunedau wrth ddatblygu a darparu atebion cymunedol, a hyrwyddo a chefnogi iechyd meddwl a llesiant.

2.3 Cytunodd Ewan Hilton, prif weithredwr Platfform, i rannu copi o adroddiad a baratowyd gan Platfform yn ystod y pandemig sy’n edrych ar faterion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl a'r gweithlu.

 


Cyfarfod: 04/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch gwasanaethau anhwylderau bwyta yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.12 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Anghydraddoldebau iechyd meddwl

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/04/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghylch yr ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl - 5 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Anghydraddoldebau iechyd meddwl: trafod y dystiolaeth

Ymatebion i’r ymgynghoriad

Papur 6 – Canfyddiadau ymgysylltu

Papur 7 – Camau nesaf yr ymchwiliad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd a chytunwyd ar ei ddull gweithredu ar gyfer cam nesaf yr ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gyda Chomisiynydd Plant Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
Kirrin Spiby-Davidson, Cynghorydd Polisi - Comisiynydd Plant Cymru
Heléna Herklots, Comisiynydd Pobl H
ŷn Cymru


Papur 4
Comisiynydd Plant Cymru
Papur 5
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Plant Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

 


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 5)

5 Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gyda’r Ganolfan Iechyd Meddwl a’r Sefydliad Iechyd Meddwl

Andy Bell, Dirprwy Brif Weithredwr - Canolfan Iechyd Meddwl
Dr Antonis Kousoulis, Cyfarwyddwr Cymru a Lloegr – Sefydliad Iechyd Meddwl


Briff ymchwil
Papur 2 – Canolfan Iechyd Meddwl
Papur 3 – Sefydliad Iechyd Meddwl

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolydd o'r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a'r Sefydliad Iechyd Meddwl.

 


Cyfarfod: 20/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Anghydraddoldebau iechyd meddwl

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/01/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghylch ymchwiliad i anghydraddoldeb iechyd meddwl - 14 Rhagfyr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4a Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth.