Cyfarfodydd

Fframwaith Cyffredin Taliadau Hwyr (trafodion masnachol) - Fframwaith Cyffredin ar gyfer Caffael Cyhoeddus

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 3)

3 Sesiwn Dystiolaeth gyda’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Caffael y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth ar y Memorandwm ar y Bil Caffael gyda'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, John Coyne, Tracey Mayes ac Emma Cordingley o Lywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 5)

Sesiwn Dystiolaeth gyda’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Caffael y DU - Trafod y dystiolaeth a gafwyd

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 27/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus at Weinidog yr Economi, a'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Fframweithiau Cyffredin Dros Dro ar gyfer Taliadau Hwyr a Chaffael

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus at Weinidog yr Economi a'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol.

 


Cyfarfod: 03/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/02/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Fframwaith Cyffredin ar gyfer Caffael Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol.

 


Cyfarfod: 09/02/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 4)

4 Fframwaith Cyffredin Taliadau Hwyr (trafodion masnachol) – Fframwaith Cyffredin ar gyfer Caffael Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Esgusododd Cefin Campbell AS ei hun o'r eitem hon yn sgil y ffaith ei fod yn un o Aelodau dynodedig Plaid Cymru fel rhan o'r Cytundeb Cydweithio.

4.2 Trafododd y Pwyllgor y Fframweithiau Cyffredin a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru mewn perthynas â nifer o faterion.

 


Cyfarfod: 03/02/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/01/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol: