Cyfarfodydd

Fframweithiau Cyffredin - Y Chweched Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 26/05/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5.5)

5.5 Fframweithiau cyffredin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/05/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4.1)

4.1 Adroddiad gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Fframweithiau Cyffredin Dros Dro ar gyfer Ansawdd Aer, a Chemegion a Phlaladdwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/05/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4.)

Fframweithiau cyffredin


Cyfarfod: 19/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8.6)

8.6 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y fframweithiau cyffredin dros dro

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8.7)

8.7 Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y fframweithiau cyffredin dros dro

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/05/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 8.)

8. Fframweithiau Cyffredin Dros Dro ar gyfer Ansawdd Aer, a Chemegion a Phlaladdwyr- trafod adroddiad drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/04/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6.4)

6.4 Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/04/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd - Fframweithiau Cyffredin Dros Dro

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/04/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr at y Gweinidog Newid Hinsawdd - Fframweithiau Cyffredin Dros Dro

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/04/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Fframweithiau Cyffredin - Crynodeb o’r Cynnydd Diweddar

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 


Cyfarfod: 25/04/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

Fframweithiau cyffredin


Cyfarfod: 28/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

Fframweithiau cyffredin


Cyfarfod: 28/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 13)

13 Y rhaglen fframweithiau cyffredin – I’w hystyried

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ddull o graffu ar y rhaglen fframweithiau cyffredin, a chytunodd arno.


Cyfarfod: 21/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

4 Fframweithiau cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y ddwy eitem o ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin a'r ohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor y Swyddfa Weithredol.

 


Cyfarfod: 17/03/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5.3)

5.3 Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/03/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5.4)

5.4 Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 6)

6 Fframweithiau Cyffredin (preifat)

Paul Harrington, Pennaeth Cysylltiadau Rhynglywodraethol

Rob Parry, Dirprwy Gyfarwyddwr, Deddfwriaeth Pontio Ewropeaidd

Victoria Jones, Pennaeth yr Is-adran Amaeth - Cynaliadwyedd a Datblygu’

Bill MacDonald, Pennaeth Iechyd Planhigion a Diogelu'r Amgylchedd

Estevao Simoes, Pennaeth Polisi Pontio a Masnach yr UE, Swyddfa'r Prif Swyddog Milfeddygol

Dogfennau ategol:

  • Fframwaith cyffredin dros dro: cymorth amaethyddol
  • Fframwaith cyffredin dros dro: iechyd a lles anifeiliaid
  • Fframwaith cyffredin dros dro: gwrtaith

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y ffordd ymlaen ar gyfer Fframweithiau Cyffredin


Cyfarfod: 14/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

Fframweithiau cyffredin


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Fframweithiau cyffredin: y dystiolaeth

Papur 3 – fframweithiau cyffredin

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y fframweithiau Diogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd; Diogelwch ac Ansawdd Gwaed; ac Organau a Meinweoedd, yn amodol ar fân newidiadau y cytunir arnynt drwy e-bost.

8.2     Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i ofyn am ragor o wybodaeth am y fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer Safonau Cyfansoddiadol a Labelu Bwyd.

 


Cyfarfod: 07/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Fframweithiau cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 


Cyfarfod: 07/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

Rhaglen fframweithiau cyffredin - trafodaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y rhaglen fframweithiau cyffredin a chytunwyd i drafod camau gweithredu pellach mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 03/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/02/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

Fframweithiau Cyffredin Dros Dro: Ansawdd Aer, a, Chemegion a Phlaladdwyr - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitem 2 a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd i gael rhagor o wybodaeth am rai o'r materion a godwyd yn ystod y sesiwn.


Cyfarfod: 17/02/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 2)

2 Fframweithiau Cyffredin Dros Dro: Ansawdd Aer, a, Chemegion a Phlaladdwyr - sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Olwen Spiller, Pennaeth Ansawdd yr Amgylchedd – Llywodraeth Cymru

 

 

Fframwaith Cyffredin Dros Dro Ansawdd Aer: Cytundeb Amlinellol y Fframwaith a’r Concordat (Saesneg yn unig)

 

Fframwaith Cyffredin Dros Dro Cemegion a Phlaladdwyr: Cytundeb Amlinellol y Fframwaith a’r Concordat (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd.


Cyfarfod: 17/02/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/02/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/02/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

Fframweithiau cyffredin


Cyfarfod: 03/02/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

Fframweithiau cyffredin


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch y Fframweithiau Cyffredin dros dro ar gyfer Organau, Meinweoedd a Chelloedd ac ar gyfer Ansawdd a Diogelwch Gwaed

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 10/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Gohebiaeth â Phwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ’r Arglwyddi: Craffu ar y Rhaglen Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â Phwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷr Arglwyddi mewn perthynas â’r Rhaglen Fframweithiau Cyffredin.

 


Cyfarfod: 10/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

Fframweithiau cyffredin


Cyfarfod: 13/12/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

Fframweithiau cyffredin

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf ar lafar am y fframweithiau cyffredin. Cytunodd y Pwyllgor i wahodd y Cwnsler Cyffredinol i roi tystiolaeth ar y fframweithiau cyffredin mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 09/12/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

6 Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/12/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

Fframweithiau cyffredin


Cyfarfod: 02/12/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Ymateb gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad i Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch fframweithiau cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 02/12/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Llythyr gan Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ynghylch fframweithiau cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 29/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cyfarfod Gweinidogol pedairochrog ar Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 


Cyfarfod: 25/11/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Fframweithiau cyffredin: ystyried y dull gweithredu

Papur 8 - nodyn briffio ar fframweithiau cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i ofyn am wybodaeth ychwanegol i lywio ei waith craffu ar y Fframwaith Cyffredin Diogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd.

 


Cyfarfod: 15/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 14)

14 Fframweithiau cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol i ofyn am eglurhad ynghylch yr amserlenni ar gyfer fframweithiau cyffredin sydd i ddod.

 


Cyfarfod: 15/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin: y Rhaglen Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ'r Arglwyddi at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Godi’r Gwastad, Tai a Chymunedau ac, yn y sesiwn breifat, cytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin i gydnabod y pwyntiau a godwyd yn y llythyr.

 


Cyfarfod: 04/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â gwaith craffu pwyllgorau'r Senedd ar fframweithiau cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 30/09/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â gwaith craffu Pwyllgorau'r Senedd ar Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 28/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Fframweithiau Cyffredin