Cyfarfodydd

Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru: Adroddiad Archwilio Cymru - Mynd i’r Afael â’r Ôl-groniad mewn Gofal wedi’i Gynllunio yng Nghymru - 20 Gorffennaf 2022.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru at yr Archwilydd Cyffredinol: Adroddiad Archwilio Cymru - Mynd i’r Afael â’r Ôl-groniad mewn Gofal wedi’i Gynllunio yng Nghymru - 29 Gorffennaf 2022.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 9)

9 Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: trafod y nodyn drafft o’r drafodaeth â rhanddeiliaid ar 29 Mehefin 2022

 

Papur 7 – Ôl-groniad amseroedd aros: nodyn drafft trafodaeth rhanddeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y nodyn drafft.

9.2 Cytunodd y Pwyllgor y dylid cyhoeddi'r nodyn ar y wefan

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Aros yn iach? Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru

NDM8039 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: ‘Aros yn iach? Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Ebrill 2022. 

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Mehefin 2022.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.33

NDM8039 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: ‘Aros yn iach? Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Ebrill 2022. 

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Mehefin 2022.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 1.)

1. Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth: digwyddiad anffurfiol i ymgysylltu a rhanddeiliaid (preifat)

Pecyn gwybodaeth i gyfranogwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad y Pwyllgor: Aros yn iach? Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 10)

10 Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: trafod yr adroddiad drafft

Papur 9 – adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân ddiwygiadau, a fydd yn cael eu cytuno drwy e-bost.

 


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth a Chraffu ar Gynllun Gaeaf Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru 2021 i 2022: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law. Nododd y Pwyllgor feysydd i’w cynnwys yn ei adroddiad ar amseroedd aros, a chytunwyd i ysgrifennu ar wahân at y Gweinidog ynghylch cynllunio ar gyfer y gaeaf.

 


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 7)

7 Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth a Chraffu ar Gynllun Gaeaf Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru 2021 i 2022: sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru – Llywodraeth Cymru

Andrew Sallows, Cyfarwyddwr Rhaglen Gyflawni - Llywodraeth Cymru

Chris Jones, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol - Llywodraeth Cymru


Briff ymchwil

Papur 4 – Llywodraeth Cymru ar amseroedd aros

Papur 5 – Llywodraeth Cymru ar gynlluniau’r gaeaf 

Papur 6 – adroddiad gan Dîm Ymgysylltu â Dinasyddion y Senedd ar effaith yr ôl-groniad o amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n disgwyl diagnosis neu driniaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
7.2 Cytunodd Judith Paget i rannu gwybodaeth am gapasiti llawfeddygol y byrddau iechyd â’r Pwyllgor.

7.3 Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i rannu canfyddiadau’r adolygiad o gapasiti gwasanaethau niwroddatblygiadol a’r galw amdanynt â’r Pwyllgor maes o law.

7.4 Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am y defnydd o basiau COVID.

 


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i’r Cadeirydd ynghylch amseroedd aros

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch amseroedd aros

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth: sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol y Llawfeddygon yn Lloegr a The King’s Fund

Sue Hill, Cyfarwyddwr Dros Dro yng Nghymru - Coleg Brenhinol y Llawfeddygon yn Lloegr
Jonathon Holmes, Cynghorydd Polisi - The King’s Fund
Danielle Jefferies, Dadansoddwr - The King’s Fund

 

 

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o The King’s Fund a Choleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr.

8.2 Cytunodd Jonathon Holmes – Cynghorydd Polisi, The King’s Fund – i ddarparu rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor ar yr ystod o debygolrwydd y byddai pobl sy’n byw mewn ardaloedd mwy difreintiedig yn Lloegr yn aros yn hirach am driniaeth na phobl sy’n byw mewn ardaloedd llai difreintiedig.

8.3 Cytunodd Sue Hill – Cyfarwyddwr Dros Dro yng Nghymru, Coleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr – i ddarparu manylion am nifer y swyddi llawfeddygol gwag fel cyfran o'r gweithlu llawfeddygol yng Nghymru ac yn Lloegr.

 


Cyfarfod: 02/12/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 11)

Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: trafod y dystiolaeth.

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 02/12/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 10)

10 Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: sesiwn dystiolaeth gyda sefydliadau sy’n cynrychioli llais y cleifion

Alyson Thomas, Prif Weithredwr - Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned
Kate Young, Cadeirydd - Cynghrair Cynhalwyr Cymru
Helen Twidle, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol -Age Cymru

Papur 10 - Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned
Papur 11 – Age Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan sefydliadau sy’n cynrychioli lleisiau cleifion.

 


Cyfarfod: 02/12/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 9)

9 Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: sesiwn dystiolaeth gyda sefydliadau sy’n cynrychioli pobl â gwahanol gyflyrau iechyd

Mary Cowern, Cyfarwyddwr - Cymru yn erbyn Arthritis

Joseph Carter, Pennaeth y Cenhedloedd Datganoledig - Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint ac Asthma UK

Gemma Roberts, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus - Sefydliad Prydeinig y Galon

Elin Edwards, Rheolwr Materion Allanol - RNIB Cymru

Papur 6 - Cymru yn erbyn Arthritis

Papur 7 - Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint ac Asthma UK
Papur 8 - Sefydliad Prydeinig y Galon

Papur 9 - RNIB Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan sefydliadau sy’n cynrychioli pobl â gwahanol gyflyrau iechyd.
9.2 Cytunodd Gemma Roberts – Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus y British Heart Foundation – i ddarparu manylion y rhaglen therapi ymddygiad gwybyddol gyfrifiadurol a roddwyd ar waith gan Lywodraeth yr Alban, er mwyn cynyddu cymorth i gleifion sydd wedi'u gosod ar restr aros ar gyfer llawdriniaethau sy'n gysylltiedig â chyflwr y galon.

 


Cyfarfod: 02/12/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: sesiwn dystiolaeth gyda Chynghrair Canser Cymru

Richard Pugh, Cadeirydd - Cynghrair Canser Cymru

Andy Glyde, Is-gadeirydd - Cynghrair Canser Cymru

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cynghrair Canser Cymru.

3.2 Cytunodd Andy Glyde i ysgrifennu at y Pwyllgor i roi rhagor o wybodaeth am ble y dylid targedu adnoddau a buddsoddiad mewn gwasanaethau canser. 

 


Cyfarfod: 02/12/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: sesiwn dystiolaeth gyda gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd

Dai Davies, Arweinydd Ymarfer Proffesiynol, Cymru – Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Calum Higgins, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru – Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi 

Dr Christian Egeler, Cyfadran Meddygaeth Poen

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Papur 1 - Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Papur 2 - Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd.

 


Cyfarfod: 18/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gymerwyd a nododd faterion i'w codi mewn tystiolaeth yn y dyfodol ac allbynnau'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 18/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: sesiwn dystiolaeth gyda sefydliadau iechyd meddwl a chymorth seicolegol

Yr Athro Euan Hails, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Clinigol a Therapiwtig – Hafal

Simon Jones, Pennaeth Polisi a Dylanwadu - Mind Cymru

Papur 5 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Adferiad Recovery

Papur 6 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Mind Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr sefydliadau iechyd meddwl a chymorth seicolegol.

3.2 Datganodd Rhun ap Iorwerth MS mai ef yw cyd-gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol Covid Hir.

 


Cyfarfod: 18/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: sesiwn dystiolaeth gyda sefydliadau gofal cychwynnol

Yr Athro Peter Saul, Cyd-gadeirydd - Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu Cymru

Helen Whyley, Cyfarwyddwr - Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Judy Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Contractwyr - Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Elen Jones, Cyfarwyddwr - Y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol yng NghymruPapur briffio gan Ymchwil y Senedd

Papur 1 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Goleg Brenhinol y Meddygon Teulu Cymru

Papur 2 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Goleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Papur 3 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Papur 4- tystiolaeth ysgrifenedig gan y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr sefydliadau gofal sylfaenol.
2.2 Hysbysodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r tystion mai dyma oedd diwrnod olaf yr Athro Peter Saul yn ei dymor tair blynedd fel cyd-gadeirydd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, a dymunodd yn dda iddo ar gyfer y dyfodol.