Cyfarfodydd

Goblygiadau COVID-19 ar Gomisiwn y Senedd a gwasanaethau i Aelodau'r Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 27/09/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Diweddariad ynghylch COVID-19

Cofnodion:

Cafodd y Comisiynwyr y wybodaeth am y diweddariad diweddaraf i’r rheoliadau COVID-19. Fe wnaethant drafod y wybodaeth sydd ar gael am y niferoedd sy’n defnyddio profion llif unffordd ar gyfer dod i’r safle.

Trafododd y Comisiynwyr y bwriad i atgyfnerthu negeseuon am y mesurau sydd ar waith i gadw'r ystâd yn ddiogel ac i leihau'r effeithiau ar barhad busnes.

Nododd y Comisiynwyr y wybodaeth a rhoddodd sylwadau ar bwysigrwydd pobl yn gwybod am rif adnabod y Senedd ar gyfer adrodd canlyniadau profion llif unffordd, a bod angen cydnabod lle mae’r feirws yn parhau i effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd.


Cyfarfod: 12/07/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Diweddariad COVID

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 4
 • Cyfyngedig 5
 • Cyfyngedig 6

Cofnodion:

Dychwelyd Gwasanaethau

Trafododd y Comisiynwyr Fatrics Blaenoriaeth drafft Dychwelyd Gwasanaethau, a chytunwyd arno. Byddai’r matrics yn cael ei ddefnyddio fel map llwybr i barhau i ailgyflwyno gwasanaethau, a thrwy hynny ddychwelyd gwasanaethau i rai rhithwir yn ôl yr angen pe bai canllawiau Llywodraeth Cymru ar faterion sy'n ymwneud â covid-19 yn newid/yn cynyddu.

Roeddent o'r farn mai’r tebygolrwydd yw y byddai’r angen am weithio’n hybrid yn parhau, gan gydnabod yr angen i alluogi Aelodau i gymryd rhan mewn busnes. Cytunodd y Comisiynwyr y byddai'r mesurau presennol yn parhau am weddill y tymor, ac y byddai Profion Llif Ochrol ar gael ar gyfer dechrau'r tymor newydd, fel rhagofal ychwanegol.

 

Opsiynau ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd ar ystâd y Senedd

Nododd y Comisiynwyr y wybodaeth a ddarparwyd am y camau a gymerwyd i ailddechrau gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd ar ystâd y Senedd, gan ailgyflwyno mynediad rheoledig i'r cyhoedd i weld y Cyfarfod Llawn ac i Aelodau gynnal digwyddiadau gyda rhanddeiliaid.


Cyfarfod: 15/03/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Diweddariad ynghylch COVID-19

Cofnodion:

Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Comisiwn am y trefniadau sydd ar waith tra bod y Senedd yn parhau i weithredu o dan reoliadau a chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru.

Fe wnaethant nodi'r wybodaeth a ddarparwyd, y gallai materion pellach godi yn sgil yr adolygiadau coronafeirws gan Lywodraeth Cymru sydd ar ddod, a thynnwyd sylw at y ffaith y bu ymholiadau ynghylch defnyddio'r ystâd i hybu ymwybyddiaeth o'r etholiad.

Cytunodd y Comisiynwyr i ddirprwyo’r penderfyniadau fesul achos i Swyddogion y Comisiwn mewn perthynas â defnydd cyfyngedig o’r ystâd at ddibenion sy’n gysylltiedig â gwaith, megis gan y cyfryngau i hyrwyddo etholiadau’r Senedd, fel y mae’r rheoliadau’n caniatáu.


Cyfarfod: 08/02/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Diweddariad ynghylch COVID-19

Cofnodion:

Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Comisiwn am y trefniadau sydd ar waith tra mae’r Senedd yn parhau i weithredu o dan reoliadau a chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru. Roedd y materion a godwyd yn cynnwys parodrwydd ar gyfer camau nesaf y cyfyngiadau, lles staff (gan gynnwys effeithiau addysgu gartref, cyfrifoldebau gofalu, profedigaethau a salwch), adleoli deinamig ac ailflaenoriaethu gweithgareddau, a'r pwysau sy'n cael eu teimlo ar draws y sefydliad.

 


Cyfarfod: 07/12/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Diweddariad ynghylch COVID-19

Eitem lafar

 

Cofnodion:

Clywodd y Comisiynwyr y wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau sydd ar waith tra bod y Senedd yn parhau i weithredu o dan reoliadau a chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru, a chafwyd sicrwydd bod y gwaith monitro ar gyfer y camau nesaf wrthi’n cael ei wneud.


Cyfarfod: 02/11/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Diweddariad ynghylch COVID-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 15

Cofnodion:

Trafododd y Comisiynwyr bapur yn rhoi’r diweddaraf ar weithrediad y Comisiwn o dan reoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru, fel ar 23 Hydref. Cawsant eu diweddaru ar lafar ar ddatblygiadau mwy diweddar, a thrafodwyd y cyfyngiadau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru a gyhoeddwyd i ddilyn ymlaen o’r cyfnod atal byr (‘firebreak’), a nodwyd y bydd y Llywydd yn gwneud penderfyniadau mewn ymgynghoriad â’r Pwyllgor Busnes ar fformat y Cyfarfod Llawn.

 

Trafododd y Comisiynwyr weithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd ar yr ystâd yn ystod cyfyngiadau covid. Ar ôl trafod agweddau yn ymwneud â diogelwch, cynllunio a lleoli staff yn effeithiol, cytunwyd ar gyfnod estynedig o gau i’r cyhoedd lle mai’r rhagdybiaeth ar hyn o bryd yw y bydd yr ystâd yn parhau ar gau i’r cyhoedd ac ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd hyd nes diddymu’r Pumed Senedd. Cytunwyd hefyd, pe bai amgylchiadau sy’n ymwneud â Covid-19 yn newid yn ddramatig yn ystod y cyfnod hwnnw y gellir ailedrych ar y penderfyniad hwn.

 


Cyfarfod: 28/09/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Diweddariad ynghylch COVID-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 18
 • Cyfyngedig 19

Cofnodion:

A.  Diweddariad ynghylch Covid-19

Nododd y Comisiynwyr y diweddariad a gafwyd ar drefniadau a fydd ar waith ar gyfer tymor yr hydref, a thrafodwyd y newidiadau diweddar i reoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru. Gwnaethant gytuno i ymestyn

y cyfnod presennol o fod ar gau i’r cyhoedd tan 8 Tachwedd er mwyn ystyried y trefniadau o ran pwy sy’n bresennol yn yr adeilad yn eu cyfarfod nesaf, yn dilyn profiad hanner cyntaf y tymor ac o ystyried y sefyllfa bryd hynny.

 

B.  Y dewisiadau o ran cynyddu’r niferoedd sy’n bresennol mewn person yn y Cyfarfod Llawn

Ystyriodd y Comisiynwyr y dewisiadau o ran cynyddu capasiti’r Siambr er mwyn i’r Aelodau allu bod yno yn ystod Cyfarfodydd Llawn, y tu hwnt i’r gallu presennol, tra bod yn dal i fod angen cadw pellter cymdeithasol o ddau fetr.

Daethant i'r casgliad, er ei bod yn bwysig eu bod wedi ystyried y dewisiadau, ni ddylid mynd ar drywydd hynny ar hyn o bryd.


Cyfarfod: 13/07/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Diweddariad ynghylch COVID-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 22
 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

Cafodd y Comisiynwyr eu diweddaru am brofiadau yn sgîl cynnal y Cyfarfod Llawn hybrid cyntaf yr wythnos flaenorol, wnaeth fynd yn esmwyth iawn ac oedd yn glod i bawb oedd ynghlwm â’r gwaith.

Aethant ymlaen i drafod rhai o'r themâu a ddaeth i'r amlwg yn sgîl ystyriaeth y Pwyllgor Busnes o anghenion busnes yn y dyfodol, a gwnaethant ofyn bod gwaith yn cael ei wneud i baratoi ar gyfer tymor yr hydref, ac edrych yn fanwl ar yr opsiynau ar gyfer ei gyflawni.

Cafodd y Comisiynwyr arwydd o'r addasiadau sy’n angenrheidiol o ran gwasanaethau'r Comisiwn ar gyfer Aelodau dros gyfnod y toriad, a thrafodwyd yr angen i staff ddefnyddio gwyliau blynyddol sydd wedi cronni, a chael cyfnod i gynllunio ar gyfer y camau nesaf.

Adolygodd y Comisiynwyr wybodaeth yn manylu ar yr effaith y mae Covid-19 wedi'i chael ar gyllid eleni, sef gwybodaeth y gofynnodd y Pwyllgor Cyllid amdani hefyd. 

Nododd y Comisiynwyr y diweddariad a roddwyd, a gofynnwyd bod  papur yn cael ei baratoi ar gyfer eu cyfarfod nesaf, yn nodi’r opsiynau ar gyfer cynyddu nifer yr Aelodau sy'n gallu cymryd rhan yn y Cyfarfod Llawn, heb yr angen i weithio o bell yn y tymor canolig i'r tymor hwy.


Cyfarfod: 15/06/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 11)

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Nododd y Comisiynwyr gais am wybodaeth gan y Pwyllgor Cyllid ac, oherwydd prinder amser, cytunwyd i ddeiliad y portffolio ymateb ar eu rhan, ac y byddai’n rhannu’n ymateb â’r Comisiynwyr hefyd.

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Diweddariad COVID-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 29
 • Cyfyngedig 30

Cofnodion:

Diweddarwyd y Comisiynwyr ynghylch y trefniadau a wnaed wrth ymateb i bandemig COVID-19. At hynny, gwnaethant ystyried y nodau, yr egwyddorion a'r rhagdybiaethau cyfredol sy'n sail i’r arweiniad o ran y paratoadau ar gyfer dychwelyd i'r ystâd.

Nododd y Comisiynwyr y diweddariad ac roeddent yn gefnogol i baratoadau gael eu gwneud ar gyfer dychwelyd i'r ystâd. Gwnaethant gefnogi'r dull o ymdrin â chynlluniau ar gyfer dychwelyd i'r ystâd mewn unrhyw fodd, gyda’r trefniadau cychwynnol yn seiliedig ar gael 10 y cant o bobl yn yr ystâd, er mwyn profi ein trefniadau’n drylwyr a chynnal amgylchedd diogel, cyn belled ag y bo modd.

At hynny, gwnaethant drafod y persbectif ehangach o ran gwersi a ddysgwyd a ffyrdd newydd o weithio ar gyfer dyfodol sy’n fwy gwydn a hyblyg.


Cyfarfod: 04/05/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Coronafeirws

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 33
 • Cyfyngedig 34

Cofnodion:

Rhoddwyd crynodeb i'r Comisiynwyr o'r dull, y penderfyniadau a'r camau a gymerwyd gan y Comisiwn i reoli effaith pandemig Covid-19 er mwyn cynnal gweithgaredd seneddol hanfodol a chadw Aelodau, staff a'r cyhoedd yn ddiogel.

Hefyd, nodwyd crynodeb o'r penderfyniadau a wnaed gan y Bwrdd Taliadau hyd yma ar yr ymateb i Covid-19.

Trafododd y Comisiynwyr yr hyn a gyflawnwyd hyd yma a diolchwyd i'r holl staff a fu ynghlwm â'r gwaith cefndir i alluogi parhad busnes seneddol. I ddilyn, cafwyd trafodaeth ehangach am y cyfnod sydd i ddod. Trafodwyd y berthynas rhwng y penderfyniadau a wnaed gan y Pwyllgor Busnes ynghylch busnes a'r adnoddau a ddarperir i gefnogi'r gweithgareddau hynny. Cydnabuwyd y gofynion a roddir ar dimau penodol drwy weithio o bell a phwysigrwydd cydnerthedd a dulliau cyflawni cadarn.

 

Gofynnodd y Comisiynwyr am gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau o ran cynllunio ar gyfer y camau nesaf.

 

 


Cyfarfod: 16/03/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Coronafeirws

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 37

Cofnodion:

Ar ôl cael eu briffio, bu'r Comisiynwyr yn trafod y camau a gymerwyd eisoes, yr hyn sy'n cael ei wneud, a'r penderfyniadau y mae angen eu gwneud ar hyn o bryd wrth ymateb i’r coronafeirws, Covid-19. Gwnaethant gytuno ar gamau gweithredu mewn perthynas â throthwyon presennol a thrafod trefniadau ymarferol a pharhad busnes.

Penderfynodd y Comisiwn y bydd gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd yn dod i ben o ddydd Mawrth 17 Mawrth, ac na fyddant yn ailddechrau cyn 26 Ebrill. Bydd adeiladau'n cau i'r cyhoedd ac eithrio'r rhai sy'n cymryd rhan neu'n arsylwi trafodion ffurfiol y Cynulliad. Penderfynodd y Comisiwn hefyd ohirio wythnos fusnes y Senedd yn y gogledd ddwyrain yn ddiweddarach yr haf hwn. 

Trafododd y Comisiynwyr hefyd yr angen i gefnogi staff yr effeithir arnynt yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol gan ledaeniad COVID-19 a'r angen i barhau i ddarparu arweiniad perthnasol i Aelodau'r Cynulliad mewn perthynas â'u staff a'u swyddfeydd eu hunain.

Cadarnhaodd y Comisiynwyr eu cefnogaeth i’r dull arfaethedig a chytunwyd ar y prosesau penderfynu, gan gydnabod y byddai angen gwneud penderfyniadau pellach.